Quyết định 781/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
76
lượt xem
3
download

Quyết định 781/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 781/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án cải tạo, chỉnh trang di tích lịch sử văn hoá Thành cổ Sơn Tây, Hà Nội - Phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 781/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội

  1. CONG HOA X& HOI C H ~ J N G ~ VIET NAM A Doc l$p - T y do - Hqnh phlic QUYET D ~ N H Phi2 duytt nhi@m chuHn bi dhu t v D y bn cPi tao chinh trang di tieh ljch vy sir v9n hoa T hanh c8 Sun Tiiy, H i Noi - P hvc vy kj. n itm - - - 1000 n5m Th9ng Long H Niji A ' "" ";'I .' -4 .r *" ) i 41. . b:@ ', i UY BAN NHAN DAN THANH PHO HA NO1 _ - .- -.-.- CHn cir Lu@t 6 chirc HDND va UBND ngay 2611 112003; ~ CHn cir Lu@tXiy d m nnlun 2003; Ngk dinh s& 16/2005/ND-CP ngay 0710212005 va Nghi djnh s6 112I2006MD-CP ng$ 29/9/2006 c6a Chinh ph6 V& Q u h 1 dq dhu tu xiy dpng c8ng trinh; 9 CHn cir Lu@tBD$U t hiu nHm 2005; Nghj djnh s5 5812008lND-CP ngay .05/05/2008 c6a Chinh ph6 h u h g d h thi h& Lu$t ,tAu thhu va lqa chon h a thhu xiy dqng the0 Lu$t Xiiy dqng; C5n cir ~ u ~djnh t 214/2006/QD-UBND ngiy 06/12/2006 c6a UBND & s6 Thanh ph& Ha NQi v&viec ban hanh qui djnh v&quin 19 cic dq i n diu tu r i y dqng c6ng trinh sir dung v6n ngin sich nhi nuirc c6a UBND Thanh ph6 Ha Noi; Ciin cir ~g hogch s6 37lK.H-UBND ngiy 07/04/2008 c6a UBND T h h h ph6 Ha NQi v&viec triin khai thtyc hien chumg trinh chinh trang, n2ng cAp va tang c u h g tr@t d6 thj phuc vu kf niem 1000 nHm ThHng long - Ha Nai; tq CHn cir ~ u ~ djnh s6 1433lQD-UBND ngBy 17110Y2008 c6a Uy ban kt Nh5n d k Thanh ph6 Ha NQi v&viec ph&duyet danh rnvc c h u k bj dhu tu c k b Dq i n chinh trang, ning cD$pva tzng crrimg tr@t di, thi phpc vu ky niem 1000 tty nHm ThZing Long - Ha NQi the0 K&hoach 37lKH-UBND (dqt 112008); Theo d& nghj cda UBND Thanh ph6 Son Tiiy tai Tb. trinh s6 125lTTr- UBND ngay 09/12/2008 v&vigc xin ph&duyet nhiem vu chukn bj dhu tu Dq tin b cii tao chinh trang di tich ljch sir v h hoi Thanh c8 S m Tiy, H i NQi - Phuc vu ky niem 1000 niim ThHng Long - Ha NQi; Xet d&nghi c6a Sb K&hoach va DAU ttu tai Tb. trinh s6 12 0 ITTr-KH&DT ngay .2fl dL/2009, Dieu 1 . Phe duyet nhigm vu chuin bj diu tu Dq i n cli tao chinh trang di tich ljch sir vErn h o i Thanh c6 Son Tiy, H NQi - Phuc vu ky niem 1000 nErm A Thiing Long - H NQi the0 c L nQidung ch6 y8u sau: A
  2. 1. Ten dq an: Dq A cii tao chinh trangSditich ljch sir v u hoi T h h h c6 n En Son Tiy, H i NQi. 2. Dja di&mxiiy d ~ gThinh ph6 S m Tiy, H i NQi : 3 . Qui m6 diu tu (Du ki6n): Bio tan t6i da cic t h k h phhn nguyen g6c cha di tich, phuc hbi c9c thanh phin bj mkt hoac bi6n dgng dqa tr6n cic tu lieu dhm bHo dQchinh xAc, tin cay vv& khoa hoc; kit hhqp c6ng tic b b t8n vtri c6ng tic mat t6n tao di tich nhim niing cao gi9 trj thim my, tinh biiu cim cho di tich: B b tdn t6n tao tubng thinh: Chinh trang cac cic doan thrinh d i ong; xiy chkn cic d o p ~ thinh bi mkt; xiy m6i hh$ths8ng r h h thu nu&; Phyc H& c6ng D6ng: Xiy dqng mbi tai vi tri n&ncti cda cang d5 duqc dAo khio c6 4. Chii dhu tu: UBND Thanh ph6 Son Tiiy 5. NGi dung c6ng t i c c h u b b/ diu ~ LY: iiu tra thu thap ss8 lieu; do dac @ I$ D 11500; KhHo sat hien trang khu vqc T h h h c6 S m T5y; dinh gi9 t6ng hqp ciic y6u t6 dhm bio tinh khi thi cda viec bio tbn c L t h k h phhn ki6n tnic nguy&n g8c; Thoi t h u b v6i cic don vi quHn 1 chuycn nginh d&c6 duqc cic th6ng s6 9 ky thuat, my thuat vP bio tan di tich ljch sir; Lap bbb c b kinh t6 ky thuat; thim v djnh phi? duyet b b c b kinh t6 ky thuat. 6. Krnh phi c h u b bj diu t (Tam tinh): 100 trieu d6ng (M4t tr6m trieu d6ng u chin) K~nhhi c h u b bj diu tu tr2n la t p tinh va sE duqc c h u b xic sau khi du t o h p kinh phi c h u b bj diu tu cfia dg h duqc ciP c6 t h h quy&n h h dinh va phc duyet t 7. ~ ~ u v6n: Ngin sach T h M ph6 chp bn 8. Thbi gian h o h thanh c h u b bj diu tu: Qui 112009 £lieu 2. T rhh nhiem ciia UBND Thanh ph6 S m Tiiy: K h b s it hien trang khu vqc Thanh c6 Son Tky, d h h gii t6ng h p cic y6u t6 dim bio tinh khi thi cda viec b b tan chc th5mh phin ki6n trfic nguyen g6c truirc khi l$p v l trinh phi2 duyet dq in n h b t r h h l&g phi, ti6t kiern kinh phi; ~ h 6hqp ch&tchE va ti6n hhanh i thoi thu& cac ss8 lieu v&@ thuat, my thuat vh c6ng tic bio t6n di tich ljch sh vCri cic v6i cic Sir, N g h h q u h 1 chuyen nganh cda T h h h ph6 trong trign khai thpc hien. 9 £lieu 3. Ch9n.h VZln phbng UBND T h M ph6; G i h d6c c b Sir: ~6 hoach va D ~ tU Tai chi*, Xky dqng, Qui hoach-~i&n c , ThBng tin & truyv&n u, th6ng, M V5.n ho9 - ~ h thao - Du ljch, CBng thumg, G i h d6c Kho bac NhP nuirc Ha Noi; & Gi9m d6c CBng an T h M ph6 Ha NQi; Thii t n r h g c h d m vi c6 lien quan chju triich nhiem thi hanh quy6t d@ nvPy./. k Nui nhgn: - N hu di&u - C h~ijch UBND TP (d&blc); t - D/c ~ ~ i 1 V~ 8Kn - PCT UBND TP; gn hBi - Dlc CVP ~ g u ~ 8Thinh ThAnh; . - 11 - D/c PVP D6 Dinh ~ 6 n ~ ; - VPUB: GT, TH; - L uu: VT, KHDT (14 b in).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản