Quyết định 79/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
59
lượt xem
5
download

Quyết định 79/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 79/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 79/2007/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NGH AN c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 79/2007/Q -UBND Vinh, ngày 05 tháng 07 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH CH THÔNG TIN, BÁO CÁO V TI P CÔNG DÂN, GI I QUY T KHI U N I, T CÁO; CÔNG TÁC THANH TRA VÀ PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG TRÊN NA BÀN T NH NGH AN U BAN NHÂN DÂN T NH NGH AN Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Khi u n i, t cáo ngày 02/12/1998, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo năm 2004 và năm 2005; Căn c Lu t Thanh tra ngày 15/06/2007; Căn c Lu t Phòng, ch ng tham nhũng ngày 29/11/2005; Căn c Quy t nh s 822/Q -TTCP ngày 25/04/2007 c a Thanh tra Chính ph v vi c ban hành quy nh ch báo cáo công tác thanh tra; Xét ngh c a Chánh Thanh tra t nh Ngh An t i T trình s 365 TT/TTr ngày 29/06/2007, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh ch thông tin, báo cáo v ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo; công tác thanh tra và phòng, ch ng tham nhũng trên a bàn t nh Ngh An". i u 2. Giao Chánh Thanh tra t nh c th hóa n i dung, bi u m u các lo i báo cáo; hư ng d n, ki m tra, ôn c vi c th c hi n ch thông tin, báo cáo v ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo, công tác thanh tra và phòng, ch ng tham nhũng c a các cơ quan, ơn v , a phương trên toàn t nh; nh kỳ báo cáo Ch t ch UBND t nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c các S , Th trư ng các ban, ngành c p t nh; Ch t ch UBND các huy n, thành ph , th xã và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. Nguy n Văn Hành QUY NNH CH THÔNG TIN, BÁO CÁO V TI P CÔNG DÂN, GI I QUY T KHI U N I, T CÁO; CÔNG TÁC THANH TRA VÀ PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG TRÊN NA BÀN T NH NGH AN (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 79/2007/Q -UBND ngày 05 tháng 07 năm 2007 c a UBND t nh Ngh An) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng i u ch nh. B n Quy nh này quy nh v ch thông tin, báo cáo (n i dung, hình th c, th i gian) và trách nhi m c a Giám c các S , Th trư ng các ban, ngành c p t nh; Ch t ch UBND các huy n, thành ph , th xã thu c t nh Ngh An v ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo; công tác thanh tra và phòng, ch ng tham nhũng thu c ph m vi qu n lý c a S , ngành, a phương mình. i u 2. Yêu c u i v i công tác thông tin, báo cáo. Thông tin, báo cáo ph i m b o tính chính xác, khách quan, y , trung th c, th ng nh t và k p th i, úng th i gian quy nh; ph i kèm theo y các lo i bi u m u cho t ng lo i báo cáo. Báo cáo ư c g i v UBND t nh, Thanh tra t nh và các cơ quan ch c năng theo quy nh; th i i m nh n ư c báo cáo tính t ngày văn b n báo cáo v n cơ quan có trách nhi m nh n báo cáo ho c d li u n h p thư ti p nh n. i u 3. ánh giá thi ua. Vi c ch p hành các quy nh v ch thông tin, báo cáo là m t trong các tiêu chí ánh giá k t qu công tác, x p lo i thi ua hàng năm i v i các cơ quan, ơn v , a phương v công tác ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo; công tác thanh tra và phòng, ch ng tham nhũng. Chương 2: NH NG QUY NNH C TH i u 4. Báo cáo nh kỳ. 1. Th i gian báo cáo:
  3. a) Báo cáo tháng: là báo cáo t ng h p k t qu công tác trong tháng; th i i m ch t s li u tính t ngày 11 tháng trư c n ngày 10 c a tháng báo cáo; th c hi n cho các tháng 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 và 11 trong năm. b) Báo cáo Quý I: là báo cáo t ng h p k t qu công tác trong quý I; th i i m ch t s li u tính t ngày 11/12 năm trư c n ngày 10/3 quý báo cáo. c) Báo cáo 6 tháng u năm: là báo cáo t ng h p k t qu công tác trong 6 tháng u năm; th i i m ch t s li u tính t ngày 11/12 năm trư c n ngày 10/6 năm báo cáo. d) Báo cáo Quý III: là báo cáo t ng h p k t qu công tác trong 9 tháng u năm; th i i m ch t s li u tính t ngày 11/12 năm trư c n ngày 10/9 năm báo cáo. e) Báo cáo t ng k t năm: là báo cáo t ng h p k t qu công tác trong c năm; th i i m ch t s li u tính t ngày 11/12 năm trư c n ngày 10/12 năm báo cáo. 2. N i dung cơ b n c a báo cáo: a) Thanh tra kinh t - xã h i: - S cu c thanh tra ư c tri n khai trong kỳ báo cáo so v i k ho ch ã ư c phê duy t. - S cu c ã k t thúc, ban hành k t lu n, quy t nh x lý. - Các sai ph m ph i ki n ngh x lý. - K t qu x lý các sai ph m (v hành chính, kinh t …). b) Công tác ti p dân, gi i quy t khi u n i, t cáo: - K t qu ti p công dân. - Ti p nh n, x lý ơn khi u n i, t cáo, ph n ánh, ki n ngh . - S v vi c khi u n i, t cáo phát sinh ph i gi i quy t. - K t qu gi i quy t các v vi c khi u n i, t cáo phát sinh. - K t qu th c hi n các quy t nh gi i quy t khi u n i, x lý t cáo. - K t qu thanh tra, ki m tra trách nhi m c a Th trư ng các cơ quan, t ch c, ơn v c p dư i trong ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo. - D báo tình hình khi u n i, t cáo trên a bàn. c) Công tác phòng, ch ng tham nhũng: - Công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng.
  4. - Rà soát, s a i, b sung, h y b ho c ban hành m i các văn b n ph c v công tác phòng, ch ng tham nhũng. - Vi c tri n khai, t ch c th c hi n và k t qu các bi n pháp phòng ng a tham nhũng. - Ti p nh n, x lý ơn t cáo liên quan n tham nhũng. - K t qu phát hi n và x lý các v vi c tham nhũng. - K t qu thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng. d) Th c hi n nhi m v thanh tra chuyên ngành ( i v i thanh tra chuyên ngành): - S cu c thanh tra chuyên ngành ư c th c hi n so v i k ho ch. - N i dung, lĩnh v c thanh tra. -S i tư ng ư c thanh tra. - K t qu thanh tra; các sai ph m phát hi n và ki n ngh x lý. - K t qu x lý các sai ph m so v i k t lu n, ki n ngh x lý. e) Các n i dung khác: - Công tác t ch c và k t qu ho t ng c a Thanh tra s , ban, ngành, huy n, thành ph , th xã. - Nh ng khó khăn, vư ng m c và ki n ngh , xu t (n u có). i u 5. Báo cáo t xu t. 1. Báo cáo t xu t là báo cáo khi trong lĩnh v c qu n lý (s , ngành), trên a bàn (huy n, thành, th ) phát sinh v vi c m i, b t thư ng và ph c t p trên các lĩnh v c: khi u n i, t cáo, thanh tra, tham nhũng. 2. N i dung báo cáo: - Di n bi n, n i dung v vi c và nguyên nhân phát sinh; - Các bi n pháp ã áp d ng và k t qu gi i quy t; - Nh ng khó khăn, vư ng m c; - Nh ng ki n ngh , xu t trong vi c ch o, ph i h p gi i quy t. 3. Yêu c u báo cáo: - Nêu c th , y , trung th c, ng n g n tình hình v vi c.
  5. - m b o k p th i v th i gian. i u 6. Báo cáo chuyên . 1. Báo cáo chuyên bao g m: - Báo cáo k t qu công tác theo t ng n i dung, lĩnh v c: ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo, thanh tra và phòng, ch ng tham nhũng c a các S , ban, ngành c p t nh và UBND c p huy n. - Báo cáo k t qu các cu c thanh tra theo chuyên . 2. Khi ti n hành t ng k t theo các chuyên ho c khi các cơ quan, t ch c có thNm quy n yêu c u báo cáo chuyên thì Thanh tra t nh có trách nhi m hư ng d n, ôn c các ơn v , a phương th c hi n và t ng h p, l p báo cáo chung c a toàn t nh. 3. Báo cáo chuyên ph i y , trung th c, theo úng hư ng d n và th i gian. i u 7. Báo cáo chương trình k ho ch công tác thanh tra. 1. Hàng năm, các S , ban, ngành, UBND c p huy n có trách nhi m g i d ki n chương trình k ho ch thanh tra năm sau v Thanh tra t nh trư c ngày 15 tháng 11 rà soát, i chi u, tránh ch ng chéo, trùng l p trong công tác thanh tra. 2. Thanh tra t nh có trách nhi m thông báo k t qu rà soát, i chi u trư c ngày 15 tháng 12 Giám c các S , Th trư ng các ban, ngành, Ch t ch UBND c p huy n quy t nh phê duy t trư c ngày 31 tháng 12 hàng năm. i u 8. Hình th c và nơi nh n báo cáo. 1. Báo cáo ph i ư c th c hi n b ng văn b n hành chính; có d u và ch ký c a Lãnh o S , ban, ngành, UBND c p huy n. 2. Nơi nh n báo cáo: - UBND t nh Ngh An (qua Văn phòng UBND t nh); - Thanh tra t nh Ngh An; trư ng h p c n thi t có th g i d li u theo a ch h p thư i n t : thanhtra_nghean@yahoo.com ho c g i b n Fax v Thanh tra t nh Ngh An theo s máy 0383.569130, sau ó g i b n g c v cơ quan Thanh tra t nh lưu tr dư i d ng văn b n hành chính; - Các cơ quan khác theo quy nh. i u 9. M i quan h trong vi c cung c p thông tin. 1. Các S , ban, ngành c p t nh, UBND c p huy n và các cơ quan, ơn v , t ch c liên quan có trách nhi m ph i h p và cung c p thông tin v ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo; công tác thanh tra và phòng, ch ng tham nhũng.
  6. 2. Các S , ban, ngành, UBND c p huy n và các cơ quan, ơn v , t ch c trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình ư c quy n ngh Văn phòng UBND t nh, Thanh tra t nh và các cơ quan khác cung c p thông tin ph c v công tác gi i quy t khi u n i, t cáo; công tác thanh tra và phòng, ch ng tham nhũng theo quy nh c a pháp lu t. 3. Vi c trao i thông tin ph i ư c th c hi n b ng văn b n hành chính, có ch ký c a lãnh o và d u c a cơ quan cung c p thông tin. i u 10. B o v bí m t thông tin, báo cáo. Các cơ quan, ơn v , t ch c, cá nhân trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m b o v bí m t các thông tin, báo cáo v ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo; công tác thanh tra và phòng, ch ng tham nhũng theo úng quy nh c a pháp lu t. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 11. Giám c các S , Th trư ng các Ban, ngành c p t nh và Ch t ch UBND c p huy n có trách nhi m: - Th c hi n y thông tin, báo cáo v ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo; công tác thanh tra và phòng ch ng tham nhũng c a ơn v , a phương mình theo i u 2 c a Quy nh này; - T ch c, ch o, hư ng d n, ôn c, ki m tra vi c th c hi n ch thông tin, báo cáo v ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo; công tác thanh tra và phòng ch ng tham nhũng c a các ơn v trong ph m vi qu n lý c a mình; i u 12. Giao Thanh tra t nh: 1. C th hóa các n i dung, tiêu chí, hình th c và bi u m u c a các lo i báo cáo trong quy nh này và hư ng d n, ki m tra, ôn c vi c th c hi n. 2. T ng h p, duy trì h th ng d li u chung v ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo, thanh tra và phòng ch ng tham nhũng trong ph m vi toàn t nh; l p báo cáo trình UBND t nh, g i các cơ quan, t ch c có thNm quy n theo quy nh. 3. Theo dõi, ánh giá vi c th c hi n ch thông tin, báo cáo c a các S , ban, ngành c p t nh, UBND các huy n, thành ph , th xã và báo cáo UBND t nh theo quy nh./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH
  7. Nguy n Văn Hành
Đồng bộ tài khoản