Quyết định 83/2003/QĐ-BTC của Bộ tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định 83/2003/QĐ-BTC của Bộ tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 83/2003/QĐ-BTC của Bộ tài chính về việc ban hành biểu mức thu lệ phí cấp hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may vào thị trường Hoa Kỳ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 83/2003/QĐ-BTC của Bộ tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña bé trëng bé tµi chÝnh Sè 83/2003/Q§-BTC ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003 VÒ viÖc ban hµnh biÓu møc thu lÖ phÝ cÊp h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt, may vµo thÞ trêng Hoa Kú bé trëng bé tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ngµy 5/11/2002 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 3/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh PhÝ vµ lÖ phÝ; Thùc hiÖn ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i V¨n b¶n sè 265/VPCP-QHQT ngµy 12/5/2003 cña V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ triÓn khai HiÖp ®Þnh dÖt may ViÖt Nam - Hoa Kú; C«ng v¨n sè 669/CP-KTTH ngµy 21/5/2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc triÓn khai HiÖp ®Þnh dÖt may ViÖt Nam - Hoa Kú; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé Th¬ng m¹i (C«ng v¨n sè 1114 TM/XNK ngµy 26/5/2003); Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ, quyÕt ®Þnh: §iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc thu lÖ phÝ cÊp h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt, may vµo thÞ trêng Hoa Kú. §iÒu 2: C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh hµng xuÊt nhËp khÈu khi ®îc cÊp h¹n ng¹ch vÒ xuÊt khÈu hµng dÖt, may cña ViÖt Nam vµo thÞ trêng Hoa Kú ph¶i nép lÖ phÝ theo møc thu quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 3: C¬ quan thu lÖ phÝ cÊp h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt, may vµo thÞ trêng Hoa Kú thùc hiÖn: 1. §¨ng ký, kª khai, nép lÖ phÝ vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 63/2002/TT-BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ. 2. Thùc hiÖn viÖc trÝch vµ qu¶n lý, sö dông tiÒn lÖ phÝ thu ®îc theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 111/2000/TT-BTC ngµy 21/11/2000 cña Bé Tµi
  2. 2 chÝnh vÒ viÖc híng dÉn chÕ ®é qu¶n lý, sö dông tiÒn thu lÖ phÝ h¹n ng¹ch vÒ xuÊt khÈu hµng dÖt, may vµo thÞ trêng cã h¹n ng¹ch EU vµ Canada; lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn thêng tró cña c¸c tæ chøc kinh tÕ níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. §iÒu 4: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o, ¸p dông cho viÖc thu lÖ phÝ h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt, may vµo thÞ trêng Hoa Kú kÓ tõ n¨m 2003. §iÒu 5: C¸c tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng nép lÖ phÝ cÊp h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt, may vµo thÞ trêng Hoa Kú, ®¬n vÞ ®îc Bé Th¬ng m¹i giao nhiÖm vô tæ chøc thu lÖ phÝ vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  3. 3 biÓu møc thu lÖ phÝ cÊp h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt, may vµo thÞ trêng hoa kú (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 83/2003/Q§/BTC ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003) STT MÆt hµng Chñng lo¹i §¬n vÞ Møc thu (cat.) (®ång) 1 ChØ may, sîi ®Ó b¸n lÎ 200 kg 0 2 Sîi b«ng ®· ch¶i 301 kg 0 3 TÊt chÊt liÖu b«ng 332 t¸ ®«i 0 4 ¸o kho¸c nam d¹ng ¸o comple 333 t¸ 4.000 5 ¸o kho¸c nam, n÷ chÊt liÖu b«ng 334/335 t¸ 4.000 6 ¸o s¬ mi dÖt kim nam n÷ chÊt liÖu 338/339 t¸ 2.000 b«ng 7 ¸o s¬ mi nam dÖt thoi chÊt liÖu b«ng 340/640 t¸ 3.000 vµ sîi nh©n t¹o 8 ¸o s¬ mi n÷ dÖt thoi chÊt liÖu b«ng 341/641 t¸ 3.000 vµ sîi nh©n t¹o 9 V¸y ng¾n chÊt liÖu b«ng vµ sîi nh©n 342/642 t¸ 2.000 t¹o 10 ¸o sweater chÊt liÖu b«ng 345 t¸ 4.000 11 QuÇn nam n÷ chÊt liÖu b«ng 347/348 t¸ 6.000 12 QuÇn ¸o ngñ chÊt liÖu b«ng vµ sîi 351/651 t¸ 2.000 nh©n t¹o 13 §å lãt chÊt liÖu b«ng vµ sîi nh©n t¹o 352/652 t¸ 0 14 QuÇn yÕm,... 359/659-C kg 1.000 15 QuÇn ¸o b¬i 359/659-S kg 1.000 16 ¸o kho¸c nam chÊt liÖu len 434 t¸ 4.000 17 ¸o kho¸c n÷ chÊt liÖu len 435 t¸ 4.000 18 S¬ mi nam n÷ chÊt liÖu len 440 t¸ 3.000 19 QuÇn nam chÊt liÖu len 447 t¸ 2.000 20 QuÇn n÷ chÊt liÖu len 448 t¸ 2.000 21 V¶i b»ng sîi fi-la-m¨ng tæng hîp kh¸c 620 m2 0 22 TÊt chÊt liÖu sîi nh©n t¹o 632 t¸ ®«i 0 23 ¸o s¬ mi dÖt kim nam n÷ chÊt liÖu sîi 638/639 t¸ 2.000 nh©n t¹o 24 ¸o sweater chÊt liÖu sîi nh©n t¹o 645/646 t¸ 4.000 25 QuÇn nam n÷ chÊt liÖu sîi nh©n t¹o 647/648 t¸ 4.000
Đồng bộ tài khoản