intTypePromotion=1

Quyết định 84/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định 84/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 84/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí cấp và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 84/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña B é  tr g  B é  T µi c h Ý n h  S è  84/2001/Q§/BT C   ën n g µ y 5 th¸ng  n¨ m  2001 B a n  h µ n h  Bi Ó u  m ø c  thu p h Ý, lÖ p h Ý   Ê p  vµ  9  c q u ¶ n  lý  tªn mi Ò n, ® Þ a  c h Ø  Internet ë Vi Öt N a m B é  tr ëng   é  T µi chÝnh B C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  15/CP  sè  ngµy 2/3/1993 cña  ChÝnh  phñ  nhiÖm   vÒ  vô,quyÒn    tr¸chnhiÖm    h¹n vµ    qu¶n    lýcña    quan  Bé. C¬  ngang  Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña  TµichÝnh; Bé    C¨n  NghÞ   cø  dÞnh  l09/1997/N§­   sè  CP ngµy  12/11/1997 cña  ChÝnh  phñ  vÒ  Bu  chÝnh  viÔn  th«ng; NghÞ  ®Þnh  sè  55/2001/N§­  ngµy  CP 23/8/2001 cña    ChÝnh  phñ  qu¶n    vÒ  lýcung cÊp  sö  vµ  dông  dÞch  Intemet; vô  C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy 30/l/1999 cña    ChÝnh phñ  vÒ  phÝ, lÖ    phÝ thuéc ng©n    s¸ch nhµ    níc; Sau    ý  khicã  kiÕn cña Tæng côc  ®iÖn  theo    Bu  vµ  ®Ò nghÞ cña Tæng   côc  ëng  tr Tæng  côc ThuÕ,  Q U y Õ T   N H: §Þ §iÒu    1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  nµy BiÓu møc    thu phÝ, lÖ    phÝ  cÊp  qu¶n      vµ  lýtªnmiÒn, ®Þa    chØ lntemetë    ViÖtNam.   §iÒu 2:   îng  §èi t nép phÝ,  phÝ  lÖ  theo møc   quy  thu  ®Þnh  i t¹ §iÒu   l QuyÕt ®Þnh  nµy      chøc    lµc¸ctæ  (c¬ quan.doanh    nghiÖp,®¬n    vÞ... trong níc   )     vµ    nícngoµi® îcc¬      quan  qu¶n    lýnhµ    níccÊp  qu¶n      vµ  lýtªnmiÒn, ®Þa     chØ  Intemet ë ViÖt Nam  quy ®Þnh  t¹ NghÞ  ®Þnh  sè l09/1997/N§­  ngµy  i CP 12/11/1997 cña ChÝnh  phñ    chÝnh  ViÔn  vÒ Bu  vµ  th«ng, NghÞ     ®Þnh   sè  55/2001/N§­   CP ngµy  23/8/2001 cña  ChÝnh phñ  qu¶n    vÒ  lý,cung cÊp  sö  vµ  dông dÞch  Intemet. vô  §iÒu  3: C¬  quan qu¶n    lý nhµ      níc vÒ qu¶n    lý,thiÕt lËp, sö      dông  m¹ng Intemet ë    ViÖt Nam   tr¸ch nhiÖm       cã    thu,nép  phÝ,  phÝ  lÖ  theo ®óng  QuyÕt ®Þnh nµy  íi (d   ®©y    gäichung    quan  lµc¬  thu). l.C¬     quan    thu phÝ, lÖ    phÝ  cÊp  qu¶n      vµ  lýtªnmiÒn, ®Þa     chØ Intemet  ® îctrÝch 90%       (chÝn  ¬iphÇn  m   tr¨m)sè    tiÒn phÝ, lÖ      phÝ    îctr     thu ®   íckhinép  vµo  ng©n  s¸ch nhµ          níc ®Ó chiphÝ  cho  c«ng viÖc cÊp  qu¶n      vµ  lýtªnmiÒn,   ®Þa  chØ  Intemetë    ViÖt Nam   viÖc      vµ  thu phÝ, lÖ    phÝ  theo    néidung    chiquy  ®Þnh  i   t¹ tiÕtb2.2  (b2) ®iÓm   Th«ng   sè    2  t 21/2001/TT­ BTC   ngµy 3/4/2001  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    söa ®æi  mét  néidung  i sè    t¹ Th«ng   54/1999  t sè  TT­BTC   ngµy  10/5/1999  híng dÉn thùc hiÖn    NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP
  2. 2 cña ChÝnh  phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  thuéc ng©n    s¸ch nhµ    c¸c néidung      nícvµ      chi sau  ®©y: ­ §ãng      niªnliÔm  cho    chøc  c¸ctæ  khu vùc,tæ    chøc  quèc  phô  tÕ  tr¸chtªn     miÒn, ®Þa    chØ  sè  vµ  hiÖu  m¹ng IntemetViÖtNam.      ­ Duy        tr×ho¹t®éng cña    hÖ thèng m¸y chñ    tªnmiÒn quèc    gia DNS     trªn m¹ng  lntemet. ­ Tham         gia c¸c cuéc  häp,héith¶o,®µo          t¹ocña    chøc  c¸c tæ  quèc  vÒ  tÕ  Intemetmµ     ViÖtNam     ph¶itùlokinhphÝ.           Sè tiÒn trÝch theo quy        ®Þnh    trªn®©y ph¶isö    dông  ®óng  môc  ®Ých, cã    chøng    ph¸p.QuyÕt    tõ hîp    to¸nn¨m nÕu  kh«ng  dông  sö  hÕt  ph¶inép  th×    sè  cßn    l¹vµo  i ng©n s¸ch nhµ    níc. 2. C¬     quan  cã  thu  tr¸chnhiÖm     lËp  to¸n thu,chivµ  dù        qu¶n    dông  lýsö  phÝ, lÖ    phÝ  cÊp  qu¶n      vµ  lýtªnmiÒn, ®Þa    chØ  Internettheo    ®óng  quy  ®Þnh  t¹  iTh«ng   sè  t 54/1999/TT­ BTC   Th«ng   sè  vµ  t 21/2001/TT­BTC  cña  Tµi Bé    chÝnh  trªn. nªu  3.Tæng  tiÒn phÝ, lÖ    sè      phÝ  cÊp  qu¶n      vµ  lýtªnmiÒn, ®Þa    chØ  Intemet  thu ® îc,sau      t¹m      khitrõsè  trÝch theo    quy    tû lÖ  ®Þnh  i t¹ ®iÓm    l§iÒu nµy,sè    cßn    l¹ ph¶inép  i   vµo  ng©n  s¸ch nhµ      níctheo ch¬ng,lo¹       ikho¶n ¬ng  , t øng,môc    046 Môc   lôcng©n  s¸ch nhµ      níchiÖn  hµnh. §iÒu    quan  4: C¬  ThuÕ  ®Þa  ph¬ng      n¬ithu phÝ, lÖ    phÝ  cÊp  qu¶n  vµ  lýtªnmiÒn, ®Þa        chØ Intemetë    ViÖt Nam   tr¸chnhiÖm       cã    ph¸thµnh  chøng    tõ thu tiÒn phÝ, lÖ        phÝ; H íng dÉn, kiÓm          traviÖc thùc hiÖn      thu phÝ, lÖ    phÝ  cÊp  vµ qu¶n      lýtªn miÒn,  ®Þa  chØ  Intemet ë    ViÖt Nam     theo ®óng quy  ®Þnh    t¹i QuyÕt  ®Þnh  nµy  Th«ng   54/1999/TT­ vµ  tsè  BTC   Th«ng   21/2001/TT­ vµ  tsè  BTC  cña  TµichÝnh  trªn. Bé    nªu  §iÒu 5: QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy    ký. C¸c quy ®Þnh     vÒ thu phÝ,  phÝ  lÖ  qu¶n    lý Intemet tr¸ víiQuyÕt    i     ®Þnh nµy  ®Òu     b∙ibá. §iÒu 6:    Tæ chøc, c¬    quan, doanh    nghiÖp thuéc ®èi  îng  t nép phÝ,  lÖ phÝ cÊp  qu¶n      vµ  lýtªnmiÒn,  ®Þa  chØ  Intemet ë    ViÖt Nam,    ®¬n  ® îc vÞ    giao nhiÖm   tæ  vô  chøc  phÝ, lÖ  thu    phÝ  cÊp  qu¶n      vµ  lýtªnmiÒn,  ®Þa  chØ  Intemet ë    ViÖt  Nam   c¸c  quan  ªnquan  vµ  c¬  li   chÞu  tr¸ch nhiÖm       thihµnh  QuyÕt  ®Þnh  nµy.
  3. 3 Bi Ó u  m ø c  thu p h Ý, lÖ p h Ý  c Ê p  v µ q u ¶ n  lý Tªn m i Ò n,  ® Þ a  c h Ø  internet  ë viÖt n a m (Ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  84/2001/Q§­ TµichÝnh  sè  Bé    ngµy  th¸ng9  5    n¨m  2001  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    STT Danh  môc §¬n vÞ  Møc    thu (®ång) tÝnh I Tªn miÒn: 1 LÖ  phÝ  ®¨ng  tªn. ký  LÇn 450.000 2 LÖ  phÝ  thay ® æi    tªn. LÇn 250.000 3 PhÝ  duy    tr×tªn: 3.1 Tªn miÒn  cÊp 3 díi  tªn miÒn  chung  N¨m 480.000 (thutheo n¨m)     3.2 Tªn miÒn  cho  c¸c nhµ  kinh doanh  Th¸ng th«ng      tintrªnm¹ng    (thutheo th¸ng):   a. Sè  lÇn truy cËp  (hi ) t  vµo  c¸c   ­ 40.000 Website trong    th¸ng  (ký hiÖu    ≤ lµ A)  5.000 ­ 40.000  (A/5000) x  b.Trêng    >    hîp A  5.000 3.3 Tªn  miÒn  cña    c¸c nhµ  cung  cÊp  dÞch  Th¸ng vô Internet  (ISP),  bao gåm  tªn  miÒn  cÊp  hiÖn  i cÊp  trong ¬ng    2  t¹ vµ  3  t lai (thutheo th¸ng):     a. Tæng   tªn miÒn        sè    díitªn miÒn  cña  ISP    (ký hiÖu    víisè  lµ B)    thuª bao      gi¸n ­ 40.000 tiÕp cña  ISP    (ký hiÖu        lµ C), tøc (B+C)  ≤ 1.000. 40.000 x    hîp (B+C) >  b.Trêng      1.000    (B+C)/1000 II Vïng  ®Þa  chØ Internet: 1 LÖ   phÝ ®¨ng  vïng ®Þa  ký    chØ:  (mét) 1    LÇn 450.000 ®Þa  chØ    lípC 2 PhÝ  duy tr×  vïng ®Þa  chØ: 1 (mét)   N¨m 2.000.000 ®Þa  chØ        lípC (thutheo n¨m)   II Sè   I hiÖu  m¹ng  cho c¸c nhµ  cung  cÊp  dÞch  vô  kÕt nèi truy cËp  Internet   (IAP): 1 LÖ   phÝ ®¨ng  ban  ký  ®Çu LÇn 7.500.000 2 PhÝ  duy      tr×(thutheo n¨m)   N¨m 5.000.000 IV LÖ   phÝ  cÊp  phÐp  m¹ng  Internetdïng    LÇn 1.000.000 riªng:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2