Quyết đinh 87/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
36
lượt xem
2
download

Quyết đinh 87/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết đinh 87/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí sử dụng Cảng và Khu neo đậu tàu Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết đinh 87/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. QUYÕT §ÞNH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNHSè 87/2004/Q§­BTC,  ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2004VÒ viÖc quy ®Þnh møc thu vµ  qu¶n lý, sö dông phÝ sö dông C¶ng vµ Khu neo ®Ëu  tµu B¹ch Long Vü, thµnh phè H¶i Phßng Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§­CP ngµy 03/6/2002 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ   phÝ;  C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh;  Theo ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n thµnh phè H¶i Phßng   (t¹i C«ng v¨n sè 3897/CV­UB ngµy 21/8/2002 vµ c«ng v¨n sè   2888/CV­UB ngµy 28/6/2004) vµ theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng  Vô ChÝnh s¸ch ThuÕ,  QUYÕT §ÞNH: §iÒu   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy biÓu møc  thu   phÝ   sö   dông   C¶ng   vµ   Khu   neo   ®Ëu   tµu   B¹ch   Long   Vü,  thµnh phè H¶i Phßng.  §èi tîng ¸p dông møc thu phÝ quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh  nµy   lµ   c¸c   tµu   ®¸nh   b¾t   vµ   thu   mua   h¶i   s¶n,   c¸c   ph¬ng  tiÖn vËn t¶i h¶i s¶n, hµng ho¸ lµ s¶n phÈm tõ h¶i s¶n,  hµng ho¸ phôc vô viÖc ®¸nh b¾t, thu mua vµ b¶o qu¶n h¶i  s¶n qua C¶ng vµ Khu neo ®Ëu tµu B¹ch Long Vü. §iÒu   2.   Ban qu¶n lý C¶ng vµ Khu neo ®Ëu tµu B¹ch  Long Vü ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn giao tæ chøc  qu¶n lý ho¹t ®éng C¶ng vµ Khu neo ®Ëu tµu B¹ch Long Vü cã  tr¸ch nhiÖm thu phÝ sö dông C¶ng vµ Khu neo ®Ëu tµu B¹ch  Long Vü (sau ®©y gäi lµ ®¬n vÞ thu phÝ) theo møc thu quy  ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy.  §èi víi c¸c tµu thuû ho¹t ®éng vËn t¶i hµng ho¸, hµnh  kh¸ch cËp c¶ng, Ban Qu¶n lý C¶ng vµ Khu neo ®Ëu tµu B¹ch  Long Vü ®îc phÐp thu phÝ sö dông cÇu, bÕn, phao neo thuéc  khu   vùc   c¶ng   biÓn,   víi   møc   thu   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt hiÖn hµnh vÒ phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i.  
  2. 2 §iÒu   3.   TiÒn thu phÝ sö dông C¶ng vµ Khu neo ®Ëu  tµu B¹ch Long Vü quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy lµ kho¶n thu  thuéc ng©n s¸ch nhµ níc, ®îc qu¶n lý, sö dông nh sau:  1.   §¬n   vÞ   thu   phÝ   sö   dông   C¶ng   vµ   Khu   neo   ®Ëu   tµu  B¹ch Long Vü ®îc ®Ó l¹i 90% sè tiÒn phÝ thu ®îc ®Ó trang  tr¶i chi phÝ cho viÖc thu phÝ theo néi dung chi quy ®Þnh  t¹i ®iÓm 4­b, môc C, phÇn III cña Th«ng t sè 63/2002/TT­ BTC   ngµy   24/7/2002   cña   Bé  Tµi  chÝnh   híng   dÉn   thùc   hiÖn  c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ; 2.   §¬n   vÞ   thu   phÝ   sö   dông   C¶ng   vµ   Khu   neo   ®Ëu   tµu  B¹ch Long  Vü cã tr¸ch  nhiÖm  kª khai, nép vµ quyÕt  to¸n  10% sè tiÒn phÝ thu ®îc vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo quy  ®Þnh cña môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh vµ quy ®Þnh  t¹i Th«ng t  sè 63/2002/TT­BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi  chÝnh.  §iÒu   4.   QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  C¸c vÊn ®Ò kh¸c liªn quan ®Õn viÖc thu, nép, qu¶n lý  vµ sö dông phÝ kh«ng ®Ò cËp t¹i QuyÕt ®Þnh nµy ®îc thùc  hiÖn   theo   híng   dÉn   t¹i   Th«ng   t  sè   63/2002/TT­BTC   ngµy  24/7/2002   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   thùc   hiÖn   c¸c   quy  ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ.  §iÒu   5.   Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ph¶i nép  phÝ,   ®¬n   vÞ   ®îc   giao   nhiÖm   vô   tæ   chøc   thu   phÝ   sö   dông  C¶ng vµ Khu neo ®Ëu tµu B¹ch Long Vü vµ c¸c c¬ quan liªn  quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  3. 3 BIÓU MøC  THU PHÝ Sö DôNG C¶NG Vµ KHU NEO §ËU  TµU B¹CH LONG Vü, THµNH PHè H¶I PHßNG (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè  87/2004/Q§­BTC ngµy  18 th¸ng 11 n¨m 2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) m ø c   t h u  (®ång) § ¥ N   v Þ  Møc thu tõ  STT §èI T¦îNG THU TÍNH Møc thu  ngµy thø  ngµy ®Çu hai trë ®i I  TµU §¸NH B¾T Vµ VËN T¶I H¶I S¶N CËP BÕN C¶NG Mét lÇn Tµu   cã   träng   t¶i   díi   10  1 vµo, ra 7.500 5.000 tÊn  (1h–24h) Tµu   cã   träng   t¶i   tõ   10  2 ­ nt ­ 10.000 7.500 tÊn ®Õn 20 tÊn  Tµu   cã   träng   t¶i   tõ   21  3 ­ nt ­ 15.000 10.000 tÊn ®Õn 50 tÊn  Tµu   cã   träng   t¶i   tõ   51  4 ­ nt ­ 25.000 15.000 tÊn ®Õn 100 tÊn  Tµu   cã   träng   t¶i   tõ   100  5 ­ nt ­ 40.000 20.000 ®Õn 250 tÊn  Tµu cã träng t¶i trªn 250  6 ­ nt ­ 50.000 30.000 tÊn    C ¸ C   P H ¦ ¥ N G   T I Ö N   V Ë N   T ¶ I   V µ   H µ N G   H O ¸   Q U A   C ¶ N G ;   S ö  II D ô N G D I Ö N   T Ý C H   B Õ N   B ∙ I   T R O N G   C ¶ N G   § Ó   T Ë P   K Õ T   H µ N G   H ã a 1 C¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i h¶i s¶n Mét lÇn  a) Xe m¸y hai b¸nh chë hµng vµo, ra  500 c¶ng Xe c«ng n«ng cã träng t¶i  b) ­ nt ­ 1.500 díi 1 tÊn  Xe cã träng t¶i tõ 1 tÊn  c) ­ nt ­ 2.500 ®Õn 2,5 tÊn  Xe   cã   träng   t¶i   tõ   2,5  d) ­ nt ­ 4.000 tÊn ®Õn 5 tÊn  Xe cã träng t¶i tõ 5 tÊn  ®) ­ nt ­ 5.000 ®Õn 10 tÊn  Xe cã träng t¶i tõ 10 tÊn  e) ­ nt ­ 7.500 ®Õn 15 tÊn  Xe   cã   träng   t¶i   trªn   15  g) ­ nt ­ 12.500 tÊn 
  4. 4 2 Hµng ho¸ a) Hµng h¶i s¶n t¬i sèng TÊn 5.000 b) §¸ l¹nh ­ §¸ c©y (50 kg/c©y) C©y 100 ­ §¸ xay, vÈy TÊn 4.000 c) Níc ngät  m3 500 d) X¨ng c¸c lo¹i LÝt 15 ®) DÇu Diesel LÝt 10 e) C¸c lo¹i c¸t, ®¸, gç TÊn 2.000 g) Xi m¨ng c¸c lo¹i TÊn 5.000 h) S¾t, thÐp c¸c lo¹i TÊn 5.000 Sö dông diÖn tÝch bÕn b∙i trong c¶ng ®Ó tËp kÕt hµng  3 ho¸  a) Lµm líi, c«ng cô s¶n xuÊt 1m2/ngµy 400 b) C¸t, ®¸ c¸c lo¹i  1m3/ngµy 600 G¹ch, ngãi, xi m¨ng, s¾t  2 c) 1m /ngµy 800 thÐp  III T µ U   N E O   § Ë U   T R O N G   ¢ U 1 Tµu ®¸nh b¾t h¶i s¶n Mét lÇn  Tµu   cã   träng   t¶i   díi   20  a) vµo, ra  10.000 5.000 tÊn (1h–24h) Tµu   cã   träng   t¶i   tõ   20  b) ­ nt ­ 15.000 7.500 tÊn ®Õn 50 tÊn Tµu cã träng t¶i tõ trªn  c) ­ nt ­ 20.000 10.000 50 tÊn ®Õn  100 tÊn Tµu cã träng t¶i tõ trªn  d) ­ nt ­ 25.000 12.500 100 tÊn ®Õn 250 tÊn  Tµu cã träng t¶i trªn 250  ®) ­ nt ­ 30.000 15.000 tÊn  2 Tµu thu mua h¶i s¶n Tµu   cã   träng   t¶i   díi   20  a) ­ nt ­ 12.500 5.000 tÊn  Tµu   cã   träng   t¶i   tõ   20  b) ­ nt ­ 15.000 7.500 tÊn ®Õn 50 tÊn  Tµu cã träng t¶i trªn 50  c) ­ nt ­ 20.000 10.000 tÊn
Đồng bộ tài khoản