Quyết định 87/2005/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Hue Man | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
70
lượt xem
7
download

Quyết định 87/2005/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 87/2005/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Tây Ban Nha về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 87/2005/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ

  1. quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ Sè 87/2005/Q§-TTg ngµy 25 th¸ng 4 n¨m 2005 VÒ viÖc phª duyÖt HiÖp ®Þnh gi÷a níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ V¬ng quèc T©y Ban Nha vÒ tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn vµ ng¨n ngõa viÖc trèn lËu thuÕ ®èi víi c¸c lo¹i thuÕ ®¸nh vµo thu nhËp thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngày 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø Ph¸p lÖnh vÒ ký kÕt vµ thùc hiÖn §iÒu íc quèc tÕ ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 1998; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, quyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Phª duyÖt HiÖp ®Þnh gi÷a níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ V¬ng quèc T©y Ban Nha vÒ tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn vµ ng¨n ngõa viÖc trèn lËu thuÕ ®èi víi c¸c lo¹i thuÕ ®¸nh vµo thu nhËp, ký ngµy 07 th¸ng 3 n¨m 2005. §iÒu 2. Bé Ngo¹i giao lµm thñ tôc ®èi ngo¹i vÒ viÖc phª duyÖt HiÖp ®Þnh vµ th«ng b¸o cho c¸c c¬ quan h÷u quan níc ta ngµy b¾t ®Çu cã hiÖu lùc cña HiÖp ®Þnh trªn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản