intTypePromotion=1

Quyết định 876/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định 876/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 876/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ kinh phí xử lý sạt lở bờ sông của các tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 876/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  h ñ   T tíng C h Ý n h   h ñ   p sè 876/Q§­T T g   n g µy  14 th¸ng 9 n¨ m  1999 v Ò   ç  trîkinh p h Ý  xö  lý  h   s¹t lë bê  s«n g  c ña c¸c tØ n h  V Ü n h  P h ó c  vµ  u ¶ n g  N a m Q Thñ tíng C h Ý n h  phñ ­C¨n  LuËt Tæ     cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; ­ XÐt      ®Ò nghÞ cña        c¸c Bé: TµichÝnh,N«ng    nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n vµ  ban    Uû  nh©n d©n    c¸ctØnh:VÜnh    Phóc,Qu¶ng    Nam, Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu 1. Bé    Tµi chÝnh cÊp 2,7  ®ång  nguån  phßng  tû  tõ  dù  ng©n  s¸ch Trung    ¬ng  n¨m  1999    trî tØnh  ®Ó hç    2  VÜnh  Phóc  Qu¶ng  vµ  Nam: ­ Qu¶ng    Nam:  tû ®ång    1,2    ®Ó thanh to¸n khèil x©y     îng  dùng    c¸c c«ng  tr×nh xö        s«ng    lýs¹tlábê  Thu  Bån. ­ VÜnh    Phóc:1,5 tû ®ång          ®Ó lµm  rång  ch©n  lýkhÈn  hé  xö    cÊp      s¹tlëë  x∙Trung    Hµ,  huyÖn Yªn L¹c. Bé  N«ng nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n  tr¸chnhiÖm   cã    gióp  tØnh  ®ì  VÜnh Phóc    thuËt vµ  vÒ kü    nghiªn cøu        c¸c gi¶iph¸p  lýtiÕp  xö    theo,b¸o      c¸o Thñ íng ChÝnh  t   phñ. §iÒu    2. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    tõngµy  cã  lùckÓ    ký. §iÒu  3. Bé  trëng c¸c Bé: KÕ  ho¹ch vµ §Çu  t  Tµi chÝnh, N«ng  , nghiÖp  Ph¸t tr vµ    iÓn  n«ng  th«n  Chñ  vµ  tÞch    Uû ban nh©n  d©n    c¸c tØnh:  VÜnh Phóc,Qu¶ng    Nam   chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt  ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2