Quyết định 89/1999/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
5
download

Quyết định 89/1999/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 89/1999/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi khung giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 89/1999/QĐ-TCHQ

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 89/1999/QĐ-TCHQ Hà N i, ngày 13 tháng 3 năm 1999 QUY T Đ NH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 89/1999/QĐ-TCHQ NGÀY 13 THÁNG 03 NĂM 1999 V VI C S A Đ I KHUNG GIÁ TÍNH THU T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c th m quy n và nguyên t c xác đ nh giá tính thu quy đ nh t i Đi u 7 Ngh đ nh 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c Đi u 3 Quy t đ nh s 918/TC-QĐ- TCT ngày 11 tháng 11 năm 1997 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành B ng giá mua t i thi u t i c a kh u; Căn c vào B ng giá ban hành kèm theo Quy t đ nh s 590A/1998/QĐ- BTC ngày 29 tháng 4 năm 1998 c a B Tài chính; Xét đ ngh c a C c trư ng C c ki m tra thu thu Xu t nh p kh u. QUY T Đ NH Đi u 1. Đi u ch nh gi m giá tính thu các m t hàng bình đun nư c nóng, mì chính, b n t m không có b x thư ng quy đ nh t i B ng giá mua t i thi u ban hành kèm theo Quy t đ nh 590A/1998/QĐ-BTC ngày 29 tháng 4 năm 1998 c a B trư ng B Tài chính trong ph m vi 10%, c th là: "1. B n t m b ng s tráng men, plastic, s t tráng men: - Lo i thư ng (không có b x mô tơ, không có b x thư ng): + Do G7 s n xu t: 63,00 USD/chi c + Do các nư c khác s n xu t: 45,00 USD/chi c 2. Bình đun nư c nóng (water head): - Do G7, Th y Đi n s n xu t: + Lo i t 30 lít đ n dư i 50 lít: 54,00 USD/chi c + Lo i t 50 lít đ n dư i 80 lít: 58,00 USD/chi c 3. Mì chính (b t ng t) đã đóng gói:
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Do các nư c khác s n xu t: 1.170 USD/t n Đi u 2. Khung giá này thay th khung giá m t hàng cùng lo i quy đ nh t i B ng giá 590A/1998/QĐ-BTC ngày 24 tháng 4 năm 1998 c a B Tài chính, áp d ng th ng nh t k t ngày 10 tháng 4 năm 1999 và xem xét gi i quy t khi u n i cho m t s doanh nghi p nh p kh u t ngày 01 tháng 01 năm 1999. Đi u 3. Các ông C c trư ng C c ki m tra thu thu xu t nh p kh u, C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Ph m Văn Dĩnh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản