Quyết định 90/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
46
lượt xem
6
download

Quyết định 90/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 90/2003/QĐ-UB việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Khu Đô thị mới Cầu Giấy, tỷ lệ 1/2000. (Địa điểm: quận Cầu Giấy và huyện Từ Liêm, Hà Nội) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 90/2003/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 90/2003/QĐ-UB Hà N i, ngày 01 tháng 08 năm 2003 QUY T Đ NH QUY T Đ NH C A UBND THÀNH PH V VI C BAN HÀNH ĐI U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU ĐÔ TH M I C U GI Y, T L 1/2000. (Đ a đi m: qu n C u Gi y và huy n T Liêm, Hà N i) U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và U ban nhân dân; Ngh đ nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành Đi u l qu n lý quy ho ch đô th ; Quy t đ nh s 322/BXD/ĐT ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c Quy t đ nh s 89/2003/QĐ-UB, ngày 01 tháng 8 năm 2003 c a U ban nhân dân Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu đô th m i C u Gi y, qu n C u Gi y, Hà N i, t l 1/2000;ban hành quy đ nh l p các đ án quy ho ch xây d ng đô th ; Xét đ ngh c a Giám đ c s Quy ho ch Ki n trúc. QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Đi u l Qu n lý Xây d ng theo Quy ho ch chi ti t Khu đô th m i C u Gi y, t l 1/2000 (Đ a đi m: qu n C u Gi y và huy n T Liêm, Hà N i). Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Đi u 3: Chánh văn phòng HĐND và UBND Thành ph ; Giám đ c các S : Quy ho ch Ki n trúc; K ho ch & Đ u tư; Xây d ng; Giao thông Công chính; Đ a chính Nhà đ t; Ch t ch UBND qu n C u Gi y; Ch t ch UBND huy n T Liêm; Giám đ c; Th trư ng các S , Ban, Ngành; các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Nơi nh n: CH T CH - Như Đi u 3 - VPCP - B Xây d ng - Ch t ch UBND TP - Các PCT UBND TP - Các PVP, TH, Xn, Xth Hoàng Văn Nghiên - Lưu ĐI U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU ĐÔ TH M I C U GI Y, T L 1/2000 (Đ a đi m: qu n C u Gi y và huy n T Liêm, Hà N i). Chương 1: QUY Đ NH CHUNG
 2. Đi u 1: Đi u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, b o v và s d ng các công trình theo đúng đ án Quy ho ch chi ti t Khu đô th m i C u Gi y, qu n C u Gi y Hà N i t l 1/2000 đã đư c phê duy t. Đi u 2: Ngoài nh ng quy đ nh trong Đi u l này, vi c qu n lý xây d ng trong khu v c quy ho ch còn ph i tuân theo các quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan. Đi u 3: Vi c đi u ch nh, b sung ho c thay đ i Đi u l này ph i đư c c p có th m quy n quy t đ nh trên cơ s đi u ch nh đ án quy ho ch chi ti t đư c phê duy t. Đi u 4: Ch t ch UBND qu n C u Gi y, Ch t ch UBND huy n T Liêm, Giám đ c S Quy ho ch Ki n trúc, Giám đ c S Xây d ng có trách nhi m hư ng d n ch đ u tư và nhân dân th c hi n đ u tư, xây d ng theo đúng quy ho ch đư c duy t; x lý k p th i các trư ng h p xây d ng sai quy ho ch theo th m quy n và quy đ nh c a pháp lu t. Chương 2: NH NG QUY Đ NH C TH Đi u 5: V trí, ranh gi i và quy mô: V trí: Khu v c quy ho ch n m trong đ a gi i hành chính các phư ng: Quan Hoa, D ch V ng, Yên Hoà, Trung Hoà - qu n C u Gi y và các xã M Đình, M Trì - huy n T Liêm, trong đó đa ph n n m trong đ a ph n qu n C u Gi y ( 210,65 ha, chi m 73,20 %). Quy mô: Di n tích khu v c l p quy ho ch 287,79 ha. Dân s : kho ng 27.000 ngư i. Ranh gi i: - Phía B c giáp đư ng C u Gi y - Xuân Thu . - Phía Tây và Tây Nam giáp đư ng vành đai 3 - Phía Đông và Đông Nam giáp đư ng liên khu v c d ki n t i phư ng D ch V ng và giáp tuy n đư ng phân khu v c d ki n t i phư ng Yên Hoà. Quy mô: Di n tích khu v c l p quy ho ch 287,79 ha. Dân s : kho ng 27.000 ngư i. Đi u 6: Phân khu ch c năng: Toàn b khu đ t quy ho ch có t ng di n tích là 287,79 ha, đư c phân thành 6 khu ch c năng sau: TT Khu v c Ký hi u Di n tích (ha) T l chi m đ t (%) 1 Nam đư ng Xuân Thu A 35,15 12,21 2 Nam đư ng C u gi y B 24,00 8,34 3 Khu đô th D ch V ng C 19,00 6,60 4 Khu v c đư ng Nguy n Phong S c D 123,55 42,93 5 Khu v c Đông đư ng vành đai 3 E 49,39 17,16 6 Khu v c CV đô th G 36,70 12,75 T ng c ng 287,79 100,00 Đi u 7: Cơ c u s d ng đ t: Cơ c u s d ng đ t trong toàn b khu v c quy ho ch quy đ nh trong b ng sau.
 3. T l chi m đ t TT Lo i đ t Di n tích (ha) Ghi chú (%) 1 Đ t 68,67 23,86 1.1 Đ t hi n có 37,70 1.2 Đ t d ki n 30,97 Nhà chung cư 15,96 Nhà bi t th , nhà có vư n 13,29 Nhà liên k 1,72 2 Ký túc xá sinh viên 0,89 0,31 3 Công trình công c ng 98,50 34,23 3.1 Trư ng ti u h c, THCS, PTTH 7,72 2,68 Hi n có 1,00 D ki n 6,72 3.2 Nhà tr 1,59 0,55 Hi n có 0,02 D ki n 1,57 3.3 Công c ng, thương m i d ch v 18,16 6,31 Hi n có 1,74 D ki n 16,42 3.4 Cơ quan, văn phòng, TMDV 71,03 24,68 Cơ quan, văn phòng, TMDV hi n có 5,55 Cơ quan, văn phòng, TMDV d ki n 65,48 4 Đ t Xí nghi p công nghi p 7,72 2,68 4.1 Hi n có 1,64 4.2 C m công nghi p C u Gi y 6,08 5 Công viên, vư n d o, cây xanh, di 42,70 14,84 tích 6 Đ t h t ng k thu t 12,29 4,27 6.1 Nhà máy nư c Mai D ch 2,86 6.2 Hành lang b o v tuy n c p nư c 0,48 6.3 Hành lang b o v mương 2,81 6.4 Depo - Bãi đ xe t p trung 6,14 7 Giao thông ngoài ô đ t 57,02 19,81 7.1 Nút giao thông đô th 5,34 7.2 Giao thông ngoài ô đ t 51,68 T ng c ng 287,79 100,00
 4. Đi u 8. Đ nh hư ng phát tri n không gian: 8.1. Đ nh hư ng v khu : Hi n t i dân s trong khu v c là 10.000 ngư i, khi th c hi n quy ho ch dân s trong khu v c quy ho ch vào kho ng 27.000 ngư i, hình thành trên 3 đơn v : 1) Đơn v 1 bao g m toàn b khu v c dân cư hi n có t i phía Nam đư ng Xuân Thu (khu v c A) và m t ph n dân cư t i phía Tây c a khu v c đư ng Nguy n Phong S c kéo dài (ô đ t D2,D5,D10,D11,D17,D21). S dân cư d ki n kho ng 10.000 ngư i. 2) Đơn v 2 g m m t ph n khu v c dân cư hi n có t i phía Nam đư ng C u Gi y (ô đ t B1, B2, B3) và m t ph n dân cư t i phía Đông c a khu v c đư ng Nguy n Phong S c kéo dài (ô đ t D3,D4,D6,D7,D12,D13,D18,D23). S dân cư d ki n kho ng 7000 ngư i. 3) Đơn v 3 g m ph n còn l i c a khu v c dân cư hi n có t i phía Nam đư ng C u Gi y (ô đ t B4), dân cư trong khu đô th D ch V ng và m t ph n dân cư c a khu v c đư ng Nguy n Phong S c kéo dài (ô đ t D31). S dân cư d ki n kho ng 10.000 ngư i. - M i đơn v đ u có các công trình công c ng d ch v c a đơn v : Trư ng ti u h c, trung h c cơ s , thương m i d ch v , tr s U ban nhân dân phư ng. - Đ i v i các cong trình nhà chung cư b trí d c theo các tuy n đư ng chính c a khu v c đư c thi t k t ng dư i dành cho các d ch v công c ng, c a hàng, ch đ xe… đ ph c v dân cư, t o hình th c ki n trúc h p d n c a khu v c trung tâm đô th . - Nhà d ng làng xóm hi n có trong các thôn Trung, thôn H u ph i đư c ch nh trang cùng v i vi c nâng c p h th ng h t ng xã h i và h t ng k thu t trong khu v c. - Đ i v i khu v c nhà hi n có d c theo tuy n đư ng Xuân Thu - C u Gi y, đư ng vành đai và đư ng liên khu v c s đư c c i t o ch nh trang theo quy ho ch t ng tr c đư ng. - Các công trình h t ng xã h i trong khu đư c b trí c th như sau: TT Lo i công trình h t ng xã h i Di n tích V trí t i ô Ghi chú (ha) đ t 1 Khu v c đơn v 1 (khu v c thôn H u và Tây đư ng Nguy n Phong S c) 1.1 Trư ng ti u h c D ch V ng 0,43 Ô đ t A2 Hi n có 1.2 Trư ng TH cơ sơ 0,65 Ô đ t A4 Xây d ng m i 1.3 Ch 0,23 Ô đ t D11 Xây d ng m i 1.4 UBND Phư ng, tr m y t 0,18 Ô đ t D11 Xây d ng m i 1.5 Vư n d o 0,27 Ô đ t D11 Xây d ng m i 2 Khu v c đơn v 2 (khu v c thôn Trung và Đông khu v c đư ng Nguy n Phong S c) 2.1 Trư ng ti u h c 0,54 Ô đ t D12 Xây d ng m i 2.2 Trư ng ti u h c dân l p Đoàn Th Đi m 0,57 Ô đ t B2 Hi n có 2.3 Trư ng TH cơ sơ 0,51 Ô đ t D13 Xây d ng m i 2.4 Ch , UBND Phư ng, tr m y t 0,66 Ô đ t D4 Xây d ng m i 2.5 Vư n d o 0,20 Ô đ t D7 Xây d ng m i 3 Khu v c đơn v 3 (khu v c thôn Trung và khu đô th D ch V ng)
 5. 3.1 Trư ng ti u h c 0,77 Ô đ t C1 Xây d ng m i 3.2 Trư ng TH cơ s 0,88 Ô đ t C11 Xây d ng m i 3.3 Ch 0,45 Ô đ t C3 Xây d ng m i 3.4 Tr m y t 0,20 Ô đ t C2 Xây d ng m i 3.5 UBND Phư ng 0,24 Ô đ t D33 Xây d ng m i 3.6 Vư n d o 0,45 Ô đ t C2 Xây d ng m i 4 Các công trình công c ng khác ph c v cho c khu v c dân cư lân c n 4.1 Trư ng ph thông trung h c 3,34 Ô đ t D34 Xây d ng m i 4.2 Phòng khám đa khoa 0,50 Ô đ t E2 Xây d ng m i 4.3 Nhà văn hoá thi u nhi 2,08 Ô đ t D30 Xây d ng m i 4.4 Sân, công trình th thao : t i trư ng ph Ô Xây d ng m i thông TH, công viên Yên Hoà và CV đô th D19, D34 và CV1 8.2. Đ nh hư ng v các ho t đ ng kinh t : Khu v c quy ho ch là khu trung tâm kinh t , t p trung các ho t đ ng v văn phòng, thương m i d ch v và s n xu t công nghi p s ch. T ng di n tích sàn làm vi c c a các công trình công c ng, văn phòng, thương m i, d ch v kho ng 2 tri u m² sàn làm vi c, cung c p ch làm vi c cho kho ng 100.000 lao đ ng d ch v . Đ t xí nghi p công nghi p có di n tích 7,72 ha dành cho công nghi p s ch, công nghi p ch t xám, không gây ô nhi m môi trư ng, không gây ti ng n. 8.3. Đ nh hư ng v ki n trúc c nh quan: - Khu đô th m i C u Gi y là nơi t p trung các công trình cao t ng mang di n m o c a m t trung tâm đô th hi n đ i. - T i tr c đư ng Nguy n Phong S c kéo dài, t đư ng Xuân Thu đ n đư ng liên khu v c, các công trình hai bên có chi u cao 7 - 9 t ng, đi m cao nh t t i qu ng trư ng trung tâm v i các công trình cao 15 t ng. - T i tr c đư ng liên khu v c t đư ng C u Gi y đ n đư ng vành đai 3, các công trình có chi u cao 5 - 7 t ng, cao d n t đư ng C u Gi y đ n đư ng Vành đai 3. - T i tr c đư ng vành đai 3, t đư ng Xuân Thu đ n đư ng vành đai 3, các công trình hai bên ch y u b trí tr s , văn phòng các T ng công ty có chi u cao 5 - 9 t ng. T ch c 3 khu cao t ng làm đi m nh n không gian: Khu v c giao c t đư ng vành đai 3 v i đư ng Xuân Thu , khu v c giao c t v i đư ng Tr n Duy Hưng và khu v c giao c t v i đư ng liên khu v c. Đi m giao v i đư ng liên khu v c - hư ng chính t Thành ph vào khu liên h p th thao qu c gia là đi m cao nh t v i các công trình cao 15 - 21 t ng. - Hình thành m t tr c không gian n i li n công viên Yên Hoà v i khu đô th . Tr c không gian này g n k t các công trình: Công viên Yên Hoà - Trung tâm tri n lãm Quân đ i - Công viên trung tâm H i tr qu c gia. T i đây b trí qu ng trư ng r ng, các n i đi có mái che ph c v cho các ho t đ ng giao ti p, l h i. Ngoài ra còn có các tr c không gian ph , n i các khu ch c năng c a khu đô th thành m t qu n th th ng nh t. Đi u 9: Các quy đ nh v quy ho ch s d ng đ t: 9.1. Khu v c Nam đư ng Xuân Thu - khu v c A:
 6. Khu v c Nam đư ng Xuân Thu có di n tích 35,15 ha, đư c chia thành 5 ô đ t. Các ch tiêu quy ho ch đư c quy đ nh trong b ng sau: S MĐ D.tích Dân s H.s Tên ô đ t Ch c năng DT t ng XD XD (ngư i) SDĐ TB (%) Khu v c Nam đư ng Xuân Thu 35,15 114640 5042 A Ô đ t A1 5,96 18220 200 7,6 31 2,31 Đ t công c ng hi n có (TT 0,50 1500 3 30 0,9 d y ngh TL) Đ t cơ quan văn phòng 4,90 13920 Đ t cơ quan hi n có (HICT) 2,06 8240 5 40 2,52 Đ t cơ quan văn phòng d 2,84 5680 15 20 3,0 ki n Đ t hi n có 0,56 2800 200 2,5 50 1,25 Ô đ t A2 4,47 21490 810 2,4 48 1,17 Đ t hi n có 1,89 9450 810 3 50 1,5 Đ t công c ng hi n có 0,94 3840 Trư ng THCS D ch V ng 0,43 1290 3 30 0,90 Đ t CC khác (C a hàng 0,51 2550 3 50 1,5 Xăng, Đ.l c TL) Đ t XNCN (May Th.Bình; Mô 1,64 8200 1,5 50 0,75 tô xe đ p) Ô đ t A3 Đ t cơ quan văn phòng d 2,41 7471 9,0 31 2,7 ki n Ô đ t A4 1,43 4745 357 4 33 1,43 Trư ng ti u h c d ki n 0,65 1625 3 25 1,59 Nhà có vư n (DA CT 0,78 3120 357 5 40 2,0 SXKD ngư i t.t t) Ô đ t A5 17,89 62714 3675 2,6 35 0,93 Ký túc xá sinh viên 0,89 3194 4,4 36 1,6 Đ t công c ng (Khách s n 0,20 720 7 36 2,5 Pan - Horizon) Đ t hi n có 16,80 58800 3675 2,5 35 0,87 A.GT GT. ngoài ô đ t 2,99 Giao thông trong khu v c 2,57 HL b o v mương Phú Đô - 0,42 D ch V ng - Nhà làng xóm đư c ch nh trang c i t o thành d ng nhà vư n. Các khu v c nhà d c theo đư ng Xuân Thu ph i đư c c i t o ch nh trang theo quy ho ch tr c đư ng.
 7. - Các Xí nghi p công nghi p ph i đư c c i t o, đ c bi t v m t môi trư ng và ch đư c phép t n t i khi m c đ v sinh công nghi o thu c c p V. 9.2 Quy ho ch s d ng đ t khu v c Nam đư ng C u Gi y - khu v c B. Khu v c Nam đư ng C u Gi y có di n tích 24 ha, đư c chia thành 4 ô đ t. Các ch tiêu quy ho ch đư c quy đ nh trong b ng sau: S MĐ D.tích Dân s H.s Tên ô đ t Ch c năng DT t ng XD XD (ngư i) SDĐ TB (%) Khu Nam đư ng C u Gi y 24,00 81035 4665 v cB Ô đ t B1 Đ t hi n có 2,15 10750 921 3,0 50 1,5 Ô đ t B2 3,96 12050 663 2,6 30 0,80 Đ t công c ng hi n có 0,84 2775 Trư ng TH, chuyên ng dân 0,57 1425 3 25 1,59 l p Đ.T.Đi m C c đo đ c B.đ , C.hàng b o 0,27 1350 3 50 1,50 dư ng XM Đ t hi n có 2,65 9275 663 2,5 35 0,87 Đình, chùa Th C u 0,47 Ô đ t B3 Đ t 1,10 4840 467 4,1 44 1,80 (DA nhà Cty VINACONEX) Nhà chung cư 0,66 2640 302 5 40 2,0 Nhà có vư n 0,44 2200 165 3 50 1,50 Ô đ t B4 15,21 53395 2614 3,0 35 1,07 Đ t công c ng hi n có 2,9 11570 Nhà tr thôn Trung 0,02 50 1,5 25 0,38 Đ t CC khác () 2,88 11520 5 40 2,0 Đình chùa Tháp 0,36 Đ t hi n có 11,95 41825 2614 2,5 35 0,87 B.GT GT. ngoài ô đ t 1,58 - Đ t di tích l ch s trong khu v c có di n tích 0,83 ha, g m đình, chùa Tháp, đình chùa Th C u (t i ô đ t B2; B4), đư c tôn t o b o v theo quy đ nh c a pháp lu t. - Nhà làng xóm đư c ch nh trang c i t o thành d ng nhà vư n. Các khu v c nhà d c theo đư ng C u Gi y đư c c i t o ch nh trang theo quy ho ch tr c đư ng ho c s d n đư c chung cư hoá theo các d án quy ho ch phát tri n tr c đư ng. 9.3. Quy ho ch s d ng đ t khu đô th m i D ch V ng - khu v c C. Khu đô th m i D ch V ng có di n tích 19 ha. Quy ho ch chi ti t khu đô th m i D ch V ng, t l 1/500 đư c ch t ch UBND Thành ph Hà N i phê duy t t i Quy t đ nh s 111/2001/QĐ-UB ngày 09 tháng 11 năm 2001. Khu v c C đư c qu n lý riêng theo Đi u l qu n lý c a khu đô th D ch V ng. 9.4. Quy ho ch s d ng đ t khu v c đư ng Nguy n Phong S c - Khu v c D.
 8. Khu v c đư ng Nguy n Phong S c, có di n tích 123,55 ha, đư c phân thành 34 ô đ t. Các ch tiêu kinh t k thu t đư c quy đ nh trong b ng sau: S MĐ Tên ô D.tích Dân s H.s Ch c năng DT t ng XD đ t XD (ngư i) SDĐ TB (%) Khu v c Khu đư ng NPS kéo dài 123,55 290504 12549 D Ô đ t D2 1,62 7614 870 4,0 47 2,14 Nhà 1,62 7614 870 D2* Nhà có vư n 0,67 3149 360 4 47 1,88 Đ t hi n có c i t o ch nh 0,95 4465 510 4 47 1,9 trang Ô đ t D3 0,89 2703 263 3,4 30 1,04 Đình thôn H u và vư n d o 0,40 400 1 10 0,1 Nhà 0,49 2303 263 D3* Nhà có vư n 0,16 752 86 4 47 1,88 Đ t hi n có c i t o ch nh 0,33 1551 177 4 47 1,9 trang Ô đ t D4 1,50 6684 441 4,1 45 1,81 D4* Nhà 0,86 3614 441 Nhà chung cư 0,49 1764 302 7 36 2,52 Bi t th , nhà có vư n 0,37 1850 139 3 50 1,5 Đ t CC đơn v , TMDV (ch ) 0,64 3070 0 3 48 1,44 Ô đ t D5 Nhà 1,44 6136 742 4,8 43 2,04 Nhà chung cư 0,76 2736 469 7 36 2,52 Bi t th , nhà có vư n 0,68 3400 255 3 50 1,50 Ô đ t D6 1,95 7802 785 4,5 40 1,81 Bi t th , nhà có vư n 0,97 4850 364 3 50 1,50 TMDV + Chung cư 0,82 2952 442 7 36 2,52 Bãi đ xe 0,16 Ô đ t D7 1,84 7150 416 2,7 39 1,04 D7* Nhà 1,11 5550 416 Nhà chung cư 0 0 Bi t th , nhà có vư n 1,11 5550 416 3 50 1,5 Trư ng m u giáo 0,53 1600 0 1,5 30 0,45 Vư n d o 0,20 Ô đ t D8 Nhà máy nư c Mai D ch 2,86 Ô đ t D9 Đ t XNCN-C m CN C. Gi y 2,06 10300 3 50 1,5
 9. Ôđ t 1,75 7900 750 3,5 45 1,58 D10 Nhà - D án di dân đư ng 1,72 7900 750 3,5 46 1,61 NPS Tuy n c p nư c + HLBV 0,03 Ôđ t 2,40 9200 772 4,3 38 1,66 D11 Công c ng d ch v đơn v 0,41 1874 UBND Phư ng 0,18 954 3 50 1,59 Đ t thương m i d ch v (ch ) 0,23 920 2 40 0,8 Đ t 1,72 7326 772 TMDV + Chung cư 0,91 3276 468 7 36 2,52 Bi t th , nhà có vư n 0,81 4050 304 3 50 1,5 Vư n d o 0,27 Ôđ t 1,80 5930 1110 4,5 33 1,49 D12 Chung cư 1,26 4580 1110 5 35 1,73 Trư ng ti u h c 0,54 1350 0 3 25 0,75 Ôđ t 1,82 6462 608 5 36 1,79 D13 D13* Nhà 1,28 5112 608 Nhà chung cư 0,92 3312 473 7 36 2,52 Bi t th , nhà có vư n 0,36 1800 135 3 50 1,5 Trư ng THCS 0,54 1350 3 25 0,75 Ôđ t Cơ quan, văn phòng 4,98 17432 7 34 2,39 D14 CQ hi n có (Bưu đi n liên 0,87 2697 9 31 2,7 t nh - Q t ) Cơ quan, văn phòng d ki n 4,11 14378 6,5 37 2,41 Chi nhánh Ngân hàng Đ u tư 0,34 1344 13 39,9 5 - P.tri n TL Công ty TNHH Cơ đi n l nh 0,48 1488 9 31 2,7 Cty TNHH Đ u tư và Phát 0,48 1488 9 31 2,7 tri n CN Công ty c ph n FORD 0,57 1767 9 31 2,7 Công ty TNHH Kim Đ nh 0,5 2200 2 43,7 0,85 Qu B o tr Tr em Vi t Nam 0,54 1890 5 35,01 1,7 Cty Xây l p Giao thông - 0,72 2520 5 35,01 1,7 Công chính Cơ quan, văn phòng d ki n 0,48 1680 5 35,01 1,7
 10. khác Ôđ t Đ t XNCN-c m CN C u 1,79 8950 3 50 1,5 D15 Gi y Ôđ t Đ t XNCN-c m CN C u 2,23 11150 3 50 1,5 D16 Gi y Ôđ t 1,62 3880 756 6,8 24 1,64 D17 D17* TMDV + Chung cư 1,05 3780 756 7 36 2,52 Bãi đ xe t p chung 0,35 Tuy n c p nư c + tr m bơm 0,22 100 Ôđ t 1,41 5804 836 5 41 2,14 D18 TMDV + Chung cư 0,89 3204 641 7 36 2,52 Bi t th , nhà có vư n 0,52 2600 195 3 50 1,5 Ôđ t Công viên Yên Hoà 9,70 9700 1,0 10 0,1 D19 Ôđ t Cơ quan, văn phòng d 3,15 11105 5 35 1,64 D20 ki n Ôđ t 2,72 11822 544 4,5 43 1,98 D21 Cơ quan + TMDV 1,27 4572 0 7 36 2,52 D21* Nhà có vư n 1,45 7250 544 3 50 1,5 Ôđ t Công trình công c ng 2,16 7776 0 7,0 36 2,52 D22 Cơ quan hành chính qu n 2,16 7776 0 7 36 2,52 C.Gi y Ôđ t 1,86 6662 229 5,7 36 2,05 D23 Cơ quan + TMDV 1,02 3162 0 9 31 2,7 D23* Bi t th , nhà có vư n 0,61 3050 229 3 50 1,50 Tuy n c p nư c, tr m bơm 0,23 450 Ôđ t Cơ quan, văn phòng 9,44 24121 4,8 26 1,22 D24 Đi m Thông quan N i đ a 5,00 12493 2,7 25 0,68 Cơ quan, văn phòng 3,23 11628 7 36 2,52 Bãi đ xe t p trung 1,21 Ôđ t Cơ quan, văn phòng d 3,38 12168 7,0 36 2,52 D25 ki n Ôđ t Cơ quan, văn phòng d 1,52 5472 7,0 36 2,52 D25* ki n Ôđ t Đ t công c ng d ki n 2,41 4820 3 20 0,60
 11. D26 Ôđ t Thương m i d ch v 1,87 5610 5 30 1,5 D27 Ôđ t Thương m i d ch v 1,66 4980 5 30 1,5 D28 Ôđ t Cơ quan, văn phòng d 3,04 12240 7,0 36 2,52 D29 ki n Ôđ t 3,16 9718 4,0 31 1,24 D30 Nhà văn hoá thi u nhi qu n 2,08 5830 2 28 0,57 C u Gi y Cơ quan + TMDV 1,08 3888 7 36 2,52 Ôđ t 5,02 17432 3445 5,4 35 1,88 D31 CQ- Trư ng b i dư ng 0,97 2406 4 14,8 0,99 QLDN ngoài QD Khu đô th m i - Cty 4,05 15026 3445 CONSTRECXIM Nhà tr , m u giáo 0,19 480 2 25 0,5 Nhà có vư n 1,06 3744 228 3 30 0,9 Chung cư k t h p văn phòng 2,80 10820 3217 6,7 41 2,75 Ôđ t Cơ quan, văn phòng 3,18 11448 7 36 2,52 D32 Ôđ t 0,70 2340 2,0 33 0,67 D33 Công c ng đơn v - UBND 0,24 960 3 40 1,20 phư ng Tr m xăng - tr m c u ho 0,46 1380 1 30 0,3 Ôđ t Trư ng ph thông trung 3,34 8350 3 25 0,75 D34 h c D.GT 30,92 Giao thông trong khu v c 29,37 HL b o v mương Phú Đô - 1,55 D ch V ng - Đ t thu c D án phát tri n cơ s h t ng đư ng Nguy n Phong S c - Vành đai 3 - Khu đô th m i Yên Hoà đư c th ng kê trong b ng sau: (Vi c t ch c đ u giá các ô đ t đư c th c hi n theo quy đ nh c a UBND Thành ph ) Di n tích Di n đ tđ đ u TT Tên ô đ t Ch c năng s d ng tích Ghi chú th u và di (ha) dân (ha)
 12. Qu đ t dành đ đ u th u 13,11 1 Ô đ t D2 1,62 D2* Nhà có vư n 0,67 0,67 2 Ô đ t D3 0,89 D3* Nhà có vư n 0,16 0,16 3 Ô đ t D4 1,50 3.1 Đ t công c ng đơn v 0,64 Không đ u th u 3.2 D4* Chung cư, bi t th , nhà có 0,86 0,86 vư n 4 Ô đ t D5 Chung cư, bi t th , nhà có 1,44 1,44 vư n 5 Ô đ t D6 Chung cư, bi t th , nhà có 1,95 1,95 vư n, bãi đ xe. 6 Ô đ t D7 1,84 6.1 Nhà tr 0,53 Không đ u th u 6.2 D7* Chung cư, bi t th , nhà có 1,31 1,31 vư n, vư n d o. 7 Ô đ t D11 2,4 7.1 Công c ng d ch v đơn v . 0,41 Không đ u th u 7.2 D11* Chung cư, bi t th , nhà có 1,99 1,97 vư n, vư n d o. 8 Ô đ t D13 1,82 8.1 Trư ng trung h c cơ s . 0,54 Không đ u th u 8.2 D13* Chung cư, bi t th , nhà có 1,28 1,28 vư n 9 Ô đ t D18 Chung cư, bi t th , nhà có 1,41 1,41 vư n 10 Ô đ t D21* Nhà có vư n 1,45 1,45 11 Ô đ t D23* Bi t th , nhà có vư n 0,61 0,61 Qu đ t dành cho d án di dân 2,31 1 Ô đ t D12 1,80 1.1 Trư ng ti u h c. 0,54 1.2 D12* Chung cư 1,26 1,26 2 Ô đ t D17 1,62 2.1 T. bơm, tuy n c p nư c, bãi đ 0,57 xe. 2.2 D17* Chung cư 1,05 1,05 9.5. Quy ho ch s d ng đ t khu v c giáp đư ng vành đai 3 - khu v c E
 13. Khu v c giáp đư ng vành đai 3 - Khu v c E có di n tích 49,39 ha, đư c chia thành 9 ô đ t. T i đây không b trí đ t . Các ch tiêu quy ho ch đư c quy đ nh trong b ng sau: S DT DTXD MĐXD H.s Tên ô đ t Ch c năng t ng (ha) (m2) (%) SDD TB Khu v c Khu v c giáp đư ng vành đai 3 49,39 90648 E Ôđ tE1 Cơ quan + TMDV 5,50 7225 5,9 13 0,78 Nhà tang l văn minh 0,96 1800 1,2 36,2 0,43 TT gi i thi u s n ph m - Li n minh 1,25 4200 9,4 22,5 2,10 HTX Cõy xanh (hành lang c ng ng m) 0,84 Depo - tr m xăng 2,45 1225 1 5 0,05 Ôđ tE2 Cơ quan + TMDV 5,55 17172 5,9 31 1,82 Phũng kh m đa khoa 0,50 2000 3 40 1,20 Cơ quan, văn phũng 3,99 14642 TT qu n lý ch t lư ng bưu đi n 0,5 1578 6,5 31,6 2 T h p KD ph t tri n C.ngh MITEC 0,67 2718 5,7 40,5 2,32 Cơ quan khác 2,82 10152 7 36 2,52 Kh ng gian m - cõy xanh 1,06 530 1 5 0,05 Ôđ tE3 Cơ quan + TMDV 4,21 10946 11 26 2,86 Ôđ tE4 Cơ quan + TMDV 1,78 5518 9 31 2,70 Ôđ tE5 Cơ quan + TMDV 1,65 5115 9 31 2,70 Ôđ tE6 Cơ quan + TMDV 7,24 12660 15,0 17 2,62 Cơ quan + TMDV 6,33 12660 15 20 3,00 Bói đ xe t p trung 0,91 Ôđ tE7 Cơ quan 3,70 9620 11 26 2,86 Ôđ tE8 B ch huy quõn s thành ph Hà 3,75 15000 5 40 2,00 N i Ôđ tE9 Cơ quan + TMDV 2,52 7392 9,4 29 2,75 Cơ quan (VINACONEX) 0,84 3024 7 36 2,52 Cơ quan văn phòng khác 1,68 4368 11 26 2,86 E.GT Giao th ng trong khu v c 13,49 - C ng tr nh nhà tang l ph i cách ly v không gian và m i trư ng v i các khu v c khác b ng h th ng c y xanh và khu v c Depo xe bus. 9.6. Quy ho ch s d ng đ t khu v c công viên đô th - khu v c G. DT DTXD S MĐXD H.s Tên ô đ t Ch c năng (ha) (m2) t ng (%) SDD
 14. TB Khu v c Công viên đô th 36,70 19600 G CV1 CV Trung tõm h i tr tri n lóm 31,36 19600 1,5 6 0,09 Khu v c t p trung c ng tr nh 1,57 4704 3 30 0,90 Khu v c cây xanh,m t nư c 29,79 14896 1 5 0,05 CV2 Nút giao thông đô th 5,34 - Di n tích m t nư c h đi u hũa trong c ng vi n d ki n kho ng 19 ha. H này n i b ng c ng ng m v i h c a c ng vi n Y n Hũa. Đi u 10: Các quy đ nh v h th ng giao thông: Các ch tiêu kinh t k thu t chính h th ng giao thông đư c quy đ nh trong b ng sau: Chi u r ng (m) Chi u Di n tích TT Lo i đư ng Lũng D i phân dài (m) V a hè (ha) đư ng cách 1 Giao thông ngoài ô đ t 22969 51,68 1.1 Đư ng m t c t 50 m 970 15x2 4 8x2 4,85 1.2 Đư ng m t c t 40 m 2152 11,25x2 2,5 7,5x2 8,61 1.3 Đư ng m t c t 30 m 2465 15 7,5x2 7,40 1.4 Đư ng m t c t 22,5 m 188 15 3,75 0,42 1.5 Đư ng m t c t 25 m 1002 15 5x2 2,51 1.6 Đư ng m t c t 17,5 m 9626 7,5 5x2 16,39 1.7 Đư ng m t c t 13,5 m 4445 7,5 3x2 5,72 1.8 Đư ng m t c t 21,5 m 2121 11,5 5,2 4,46 1.9 Qu ng trư ng 1,32 2 Nút giao thông đô th 5,34 T ng c ng 57,53 3 Bói đ xe t p trung 3,69 4 Depo 2,45 - T ng chi u dài các tuy n đư ng phân chia các ô đ t (đư ng t 13,5m tr lên) có chi u dài 22969 m, m t đ đư ng trong khu v c quy ho ch là 8km/km2. Di n tích giao thông c a nút giao thông đô th 5,34 ha. - Qu ng trư ng trung tâm đư c xây d ng đ ng b v i h th ng vư n c nh, vũi phun nư c, tư ng đài. - T t c các công trình trong các đ t xây d ng đ u ph i có bãi đ xe riêng: Đ i v i nhà chung cư s d ng t ng h m đ làm ch đ xe. Đ i v i các công trình công c ng, văn phòng, thương m i, d ch v ph i có ch đ xe riêng.
 15. - Tuy n tàu đi n đô th : Theo quy ho ch t ng th d ki n d c đư ng vành đai 3 s có m t tuy n tàu đi n đô th . Trong khu v c quy ho ch b trí ga tàu đi n. T i đi m giao c t v i đư ng vành đai 3 có các c u n i ho c tuynen ng m cho ngư i đi b . - B n xe bus: Trên tuy n đư ng m t c t 40m và 50m b trí các tuy n xe bus. Đi u 11: Quy ho ch ch gi i đư ng đ và ch gi i xây d ng: 11.1. Quy ho ch ch gi i đư ng đ . Ch gi i đư ng đ c a h th ng giao thông đư c xác đ nh trong b n v quy ho ch ch gi i đư ng đ kèm theo. 11.2. Quy ho ch ch gi i xây d ng. Ch gi i xây d ng, ch gi i xây lùi đư c xác đ nh tùy theo t ng lo i tr c đư ng: Đ i v i đư ng vành đai 3 ch gi i xây lùi là 20m; đư ng liên khu v c m t c t r ng 50m : lùi 15m; đư ng khu v c m t c t r ng 40m : lùi 15m; đư ng phân khu v c m t c t r ng 30m, 25m, 21,5m : lùi 8m, 10m; đư ng nhánh m t c t r ng 17,5m, 13,5m : lùi 3m, 6m. Ch gi i xây d ng c a t ng ô đ t đư c xác đ nh trong b n v quy ho ch ch gi i xây d ng k m theo. Đi u 12: Các yêu c u khác v h th ng h t ng k thu t: thoát nư c mưa, c p nư c, c p đi n, thông tin bưu đi n, thoát nư c th i và v sinh môi trư ng cho t ng ô đ t trong toàn ph m vi khu v c ph i đư c đ u n i th ng nh t v i quy ho ch chi ti t h t ng k thu t qu n C u Gi y và huy n T Liêm đó đư c phê duy t. Chương 3: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 13: Đi u l này có hi u l c và đư c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Đi u 14: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c đ án quy ho ch chi ti t đư c duy t và quy đ nh c a Đi u l này đ hư ng d n th c hi n theo quy ho ch và quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 15: M i vi ph m các đi u kho n c a Đi u l này, tùy theo hình th c và m c đ vi ph m s b x lý vi ph m hành ch nh ho c truy c u tr ch nhi m h nh s theo quy đ nh c a Pháp lu t. Đi u 16: Đ án quy ho ch chi ti t Khu đô th m i C u Gi y, t l 1/2000 đư c lưu tr t i các cơ quan dư I đây đ các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t ki m tra, giám sát và th c hi n: - y ban nhân dânThành ph Hà N i. - S Quy ho ch Ki n trúc. - S xây d ng. - S Đ a chính Nhà đ t. - S Giao thông Công chánh. - y ban nhân dân qu n C u Gi y. - y ban nhân dân huy n T Liêm
Đồng bộ tài khoản