Quyết định 91/2003/QĐ-UBBT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
83
lượt xem
2
download

Quyết định 91/2003/QĐ-UBBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 91/2003/QĐ-UBBT của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành bản quy định việc tập trung, xử lý các đối tượng: người xin ăn, người lang thang sống nơi công cộng, người tâm thần lang thang trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 91/2003/QĐ-UBBT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH BÌNH THU N c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 91/2003/Q -UBBT Phan Thi t, ngày 26 tháng 12 năm 2003 QUY T NH V VI C BAN HÀNH B N QUY NH VI C T P TRUNG, X LÝ CÁC I TƯ NG: NGƯ I XIN ĂN, NGƯ I LANG THANG S NG NƠI CÔNG C NG, NGƯ I TÂM TH N LANG THANG TRÊN A BÀN T NH BÌNH THU N Y BAN NHÂN DÂN T NH BÌNH THU N - Căn c Lu t T ch c H ND và UBND (s a i) ã ư c Qu c h i khóa IX, kỳ h p th 5 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994; - Căn c Ngh nh s 07/2000/N -CP ngày 9 tháng 3 năm 2000 c a Chính ph v chính sách c u tr xã h i; - Căn c Ngh nh s 25/2001/N -CP ngày 31 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph v ban hành Quy ch thành l p và ho t ng c a cơ s b o tr xã h i; - Xét ngh c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i, S Y t , Ban T ch c chính quy n T nh, S Tài chính - V t giá, Công an T nh t i T trình s 24/LS/L TBXH-YT-TCCQ-TCVG-CA ngày 29/9/2003 v vi c t p trung và x lý các i tư ng lang thang trên a bàn t nh Bình Thu n, QUY T NH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này B n Quy nh vi c t p trung, x lý các i tư ng: ngư i xin ăn, ngư i lang thang s ng nơi công c ng, ngư i tâm th n lang thang trên a bàn t nh Bình Thu n. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 2. Chánh Văn phòng H ND&UBND T nh, Trư ng Ban T ch c chính quy n T nh, Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Giám c Công an T nh, Giám c S Y t , Giám c S Thương m i Du l ch, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính - V t giá, Ch t ch UBND các huy n, thành ph , Ch t ch UBND các xã, phư ng, th tr n và các cơ quan, ơn v có liên quan căn c Quy t nh thi hành./. T/M. UBND T NH BÌNH THU N CH T CH Nơi nh n: - Như i u 2. - B Tư pháp (b/c) - B Lao ng - TB&XH (b/c) - TT T nh y (b/c)
  2. - TT H ND T nh (b/c) - CT, các PCT UBND T nh - y ban MTTQ Vi t Nam T nh Huỳnh T n Thành - Các S , Ban, Ngành, oàn th T nh - Lưu: VP, VX, NC B N QUY NH VI C T P TRUNG, X LÝ CÁC I TƯ NG: NGƯ I XIN ĂN, NGƯ I LANG THANG S NG NƠI CÔNG C NG, NGƯ I TÂM TH N LANG THANG TRÊN A BÀN T NH BÌNH THU N (ban hành kèm theo Quy t nh s : 91 /2003/Q -UBBT ngày 26 tháng 12 năm 2003 c a UBND t nh Bình Thu n) i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng: 1. i tư ng: a. Ngư i xin ăn. b. Ngư i lang thang s ng nơi công c ng. c. Ngư i tâm th n i lang thang trên ư ng. 2. Ph m vi áp d ng: t i các xã, phư ng, th tr n trên a bàn t nh. i u 2. Gi i thích t ng : 1. Ngư i xin ăn: Là nh ng ngư i tr c ti p i xin ăn; ngư i v a k t h p làm vi c khác v i vi c xin ăn như: ánh giày, bán báo, bán vé s , bàn hàng rong…, ho c ngư i gi danh vi c khác như: Tu s kh t th c không có gi y ch ng nh n c a cơ quan Giáo h i Ph t giáo Vi t Nam có th m quy n, tìm ngư i thân, m t c p trên ư ng, nh tàu xe... xin ăn. 2. Ngư i lang thang s ng nơi công c ng: Là nh ng ngư i b cơ nh do tàu xe, b m t c p t m th i ph i ăn nh ng nơi công c ng; nh ng ngư i có nơi cư trú nhưng i lang thang ki m s ng và ăn ng nh ng nơi công c ng như: v a hè, ch , b n xe, nhà ga, công viên ... 3. Ngư i tâm th n lang thang trên ư ng ph : Là nh ng ngư i có d u hi u m c b nh tâm th n i lang thang, có hành vi gây nguy hi m cho ngư i khác, gây m t tr t t xã h i. i u 3. Phương th c th c hi n t p trung ngư i xin ăn, ngư i lang thang s ng nơi công c ng, ngư i tâm th n i lang thang (g i t t là ngư i lang thang): 1. Phương th c th nh t: M các t t p trung i tư ng lang thang vào nh ng t cao i m (l , t t…).
  3. 2. Phương th c th hai: Th c hi n t p trung thư ng xuyên trên các a bàn xã, phư ng, th tr n khi phát hi n có ngư i lang thang. i u 4. Bi n pháp x lý ngư i lang thang: 1. ưa v a phương nơi cư trú i v i nh ng ngư i xác nh ư c a ch cư trú trong huy n, thành ph thu c t nh Bình Thu n và không i u ki n ưa vào nuôi dư ng t p trung Trung tâm Chăm sóc ngư i có công và B o tr xã h i T nh (sau ây g i t t là Trung tâm). 2. ưa vào B nh vi n T nh i v i ngư i tâm th n (không phân bi t nơi cư trú). 3. ưa vào Trung tâm các i tư ng sau: a. Ngư i già cô ơn không nơi nương t a, tr m côi không có ngư i nuôi dư ng, ngư i tàn t t n ng không có ngu n thu nh p và không có nơi nương t a. b. Ngư i tâm th n mãn tính (sau khi có giám nh c a B nh vi n T nh). c. Ngư i lang thang có nơi cư trú các t nh khác, các huy n, thành ph khác c a t nh trong th i gian ch ưa v a phương. d. Ngư i lang thang không xác nh ư c nơi cư trú. i u 5. Quy trình t p trung, phân lo i x lý: 1. Bư c 1: Công an các huy n, thành ph và Công an xã, phư ng, th tr n k t h p v i L c lư ng Thanh niên xung kích, Dân quân t v t ch c t p trung ngư i lang thang, qu n lý t m th i; ng th i có trách nhi m l p h sơ phân lo i ban u theo t ng i tư ng và x lý theo quy nh t i i u 4 c a B n Quy nh này. Th i gian qu n lý, l p h sơ ban u và x lý không quá 24 gi . H sơ ban u g m: + Biên b n t p trung (Bi u 1-TTLT). + Biên b n ghi l i khai (Bi u 2-TTLT). + Sơ y u lý l ch (Bi u 3-TTLT). + Biên b n bàn giao i tư ng (Bi u 4-TTLT). 2. Bư c 2: i v i các i tư ng thu c di n ưa vào Trung tâm, Công an các huy n, thành ph , các xã, phư ng, th tr n thông báo cho T Thư ng tr c t p trung và x lý ngư i lang thang trên a bàn t nh (sau ây g i t t là T Thư ng tr c) T Thư ng tr c t ch c ti p nh n k p th i các i tư ng, chuy n v Trung tâm qu n lý t m th i; ng th i, ti n hành vi c l p h sơ cá nhân t ng ngư i và tham mưu cho Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i ra quy t nh ti p nh n i tư ng vào Trung tâm.
  4. 3. Riêng i v i i tư ng là ngư i tâm th n, sau khi l p y h sơ ban u, Công an các huy n, thành ph , các xã, phư ng, th tr n thông báo cho T Thư ng tr c n ti p nh n và ưa vào B nh vi n T nh giám nh. N u i tư ng không ph i là ngư i tâm th n mãn tính thì B nh vi n T nh ch u trách nhi m i u tr , n u là ngư i tâm th n mãn tính thì B nh vi n T nh thông báo cho T Thư ng tr c ưa vào Trung tâm qu n lý theo quy nh. i u 6. H sơ i tư ng ti p nh n vào Trung tâm và th i h n x lý như sau: 1. H sơ i tư ng: Khi chuy n i tư ng vào Trung tâm qu n lý t m th i, T Thư ng tr c ph i ti n hành l p h sơ cá nhân hoàn ch nh c a t ng ngư i và tham mưu cho Giám c S Lao ng - Thương binh và xã h i ra quy t nh ti p nh n i tư ng vào Trung tâm. H sơ g m có: a. H sơ ban u do Công an a phương l p. b. Lý l ch t khai c a ngư i lang thang (theo m u, có dán nh). c. Các gi y t tuỳ thân ho c Danh ch b n c a cơ quan Công an c p (n u không có gi y t tuỳ thân). d. H sơ b nh án, k t lu n c a cơ quan Y t có th m quy n (B nh vi n T nh n u là ngư i tâm th n mãn tính). . Quy t nh ti p nh n i tư ng vào Trung tâm c a Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i. 2. Th i h n gi i quy t h sơ: T Thư ng tr c x lý và l p h sơ cá nhân trình Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i ra quy t nh ch m nh t là 15 ngày k t ngày ti p nh n ngư i lang thang. N u h sơ c n xác minh t i các t nh thì ph i xin ý ki n c a Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i, nhưng không quá 25 ngày. i u 7. Ch qu n lý, ch chính sách i v i ngư i lang thang ư c áp d ng bi n pháp ưa vào Trung tâm: Các i tư ng ư c ưa vào Trung tâm quy nh t i kho n 3, i u 4 c a B n Quy nh này: 1. ư c qu n lý theo quy nh t i Ngh nh s 07/2000/N -CP ngày 09/3/2000 c a Chính ph v chính sách c u tr xã h i và Ngh nh s 25/2001/N -CP ngày 31/5/2001 c a Chính ph ban hành Quy ch Thành l p và ho t ng c a cơ s b o tr xã h i. 2. ư c hư ng m c tr c p sinh ho t phí nuôi dư ng và các kho n tr c p khác theo quy nh c a Ngh nh s 07/2000/N -CP ngày 09/3/2000 c a Chính ph v chính sách c u tr xã h i; Quy t nh s 14 ngày 28 tháng 3 năm 1998 c a UBND T nh v vi c i u ch nh m c tr c p sinh ho t phí nuôi dư ng cho i tư ng nuôi dư ng t i Trung tâm B o tr xã h i T nh. i u 8. Trách nhi m c a các cơ quan, Ban, Ngành:
  5. 1. S Lao ng - Thương binh và Xã h i: a. Ph i h p v i Công an T nh s p x p nhân s c a T Thư ng tr c và ban hành quy ch ho t ng c a T Thư ng tr c. b. Qu n lý, ch o, i u hành ho t ng c a T Thư ng tr c. c. Xem xét và ra quy t nh ti p nh n các i tư ng vào nuôi dư ng t i Trung Tâm chăm sóc ngư i có công và B o Tr xã h i T nh. d. Ch trì, ph i h p v i ngành Công an, UBND các huy n, chính quy n các t nh, thành ph khác trong vi c ưa các i tư ng ngoài t nh v nơi cư trú và qu n lý có hi u qu các i tư ng này. . Ch o Trung tâm Chăm sóc ngư i có công và B o tr xã h i t nh t ch c chăm sóc, nuôi dư ng các i tư ng lang thang sau khi T Thư ng tr c chuy n giao; ti p nh n, qu n lý và s d ng s ti n ư c quyên góp t i các thùng t thi n vào úng m c ích và theo úng quy nh. e. T ch c, ch o các cơ quan Lao ng – Thương binh và Xã h i các a phương, các ngành ch c năng th c hi n t t ch c u tr xã h i i v i t ng nhóm ngư i thu c di n c u tr xã h i ư c quy nh t i Ngh nh s 07/2000/N -CP ngày 09/3/2000 c a Chính ph v chính sách c u tr xã h i. f. Hư ng d n, ki m tra, ôn c, các ngành và các a phương tri n khai th c hi n các n i dung c a B n Quy nh này. 2. Công an T nh: a. C cán b , chi n s tham gia T Thư ng tr c. b. Ch o Công an huy n, thành ph , xã phư ng, th tr n ti n hành l p h sơ cá nhân cho các i tư ng lang thang ư c ưa vào Trung tâm Chăm sóc ngư i có công và B o tr xã h i T nh (g m biên b n ghi l i khai, sơ y u lý l ch, danh ch b n n u i tư ng không có gi y t tuỳ thân). c. Ch o, h tr Công an huy n, thành ph , Công an xã, phư ng, th tr n th c hi n thư ng xuyên vi c t p trung các i tư ng. 3. S Y t : Có trách nhi m ch o B nh vi n T nh ti p nh n i tư ng tâm th n do T Thư ng tr c chuy n giao ti n hành ki m tra, giám nh, phân lo i và i u tr (n u ngư i tâm th n không ph i là tâm th n mãn tính). 4. S Tài chính - V t giá: Ch trì, ph i h p v i S Lao ng -Thương binh và Xã h i và các cơ quan có liên quan tham mưu UBND T nh trang b các phương ti n cho T Thư ng tr c, ban hành Chính sách, b o m
  6. kinh phí ph c v công tác ti p nh n, x lý i tư ng: ngư i xin ăn, ngư i lang thang s ng nơi công c ng, ngư i tâm th n lang thang trên a bàn T nh. 5. Ban T ch c chính quy n T nh: - Ch trì, ph i h p v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Công an t nh trình UBND T nh quy t nh thành l p T Thư ng tr c t p trung và x lý ngư i lang thang trên a bàn t nh và quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a T thư ng tr c. - Ch trì, ph i h p v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Công an T nh th ng nh t v nhân s c a T Thư ng tr c t p trung và x lý ngư i lang thang trên a bàn T nh sau khi có quy t nh thành l p c a UBND T nh. 6. S Thương m i Du l ch: Ph i h p v i S Văn hóa - Thông tin và các ngành liên quan hư ng d n Ban Qu n lý các Khu du l ch, Khu di tích, Trung tâm thương m i, B n xe, C ng cá... th c hi n và ch u trách nhi m m t s vi c sau: - B ng nhi u hình th c thông báo thư ng xuyên, ngh khách du l ch và nhân dân không cho ti n tr c ti p i v i ngư i ăn xin. Trong ó, t i c ng chính t m t pa nô tuyên truy n v i n i dung "Chính quy n ang t ch c ưa ngư i ăn xin v nuôi dư ng t p trung, ngh ng bào và du khách không cho ti n tr c ti p ngư i ăn xin"; t m t thùng quyên góp t thi n v i n i dung ghi "Trung tâm B o tr xã h i T nh (phía trên), Nơi ti p nh n ti n ng ngư i nghèo, cơ nh (phía dư i). - Ban Qu n lý các a i m nói trên ch u trách nhi m qu n lý thùng quyên góp t thi n t i ơn v mình, hàng tháng m thùng và chuy n giao s ti n quyên góp ư c cho Trung tâm Chăm só ngư i có công và B o tr xã h i T nh. - Ban Qu n lý các a i m nói trên ph i ch u trách nhi m không ngư i ăn xin ho t ng trong ph m vi qu n lý c a mình; khi phát hi n có ngư i xin ăn ho t ng t i a bàn qu n lý thì ph i thông báo k p th i cho Công an xã, phư ng, th tr n ho c T Thư ng tr c gi i quy t theo th m quy n. 7. y ban nhân dân các huy n, thành ph : - Ch o Công an huy n, thành ph , UBND các xã, phư ng, th tr n thư ng xuyên t ch c t p trung ngư i lang thang theo quy nh này trên a bàn. - y m nh các ho t ng tuyên truy n, giáo d c, ph bi n sâu r ng trong nhân dân v tác ng xã h i c a vi c i xin ăn, i lang thang, s ng nơi công c ng, t o dư lu n ng tình v i ch trương t p trung, x lý các i tư ng: ngư i ăn xin, ngư i lang thang s ng nơi công c ng .... ưa v n ngăn ch n tình tr ng ngư i xin ăn, ngư i lang thang s ng nơi công c ng ... vào n i dung phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng xu c s ng văn hóa”; v n ng nhân dân không cho ti n, quà tr c ti p i v i ngư i xin ăn. Trư ng h p t ch c, cá nhân có nhu c u làm vi c t
  7. thi n thì a phương ch n và gi i thi u ho c t ch c h tr c ti p trao ti n, quà cho s ngư i có hoàn c nh th c s khó khăn. - Ch o UBND các xã, phư ng, th tr n t ch c ti p nh n s i tư ng c a a phương do các a phương khác chuy n giao và có k ho ch qu n lý, giáo d c, h tr h n nh cu c s ng, hòa nh p c ng ng 8. y ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n: a. Ch o Công an cùng c p ph i h p v i các ơn v , l c lư ng Dân quân t v a phương kiên quy t th c hi n vi c t p trung, x lý các i tư ng lang thang. Nh ng xã, phư ng, th tr n có i m du l ch, các chùa có t ch c l h i, công viên, b n xe… có ông ngư i xin ăn, ngư i lang thang sinh s ng thì thành l p T t p trung ngư i xin ăn, ngư i lang thang do Ch t ch UBND ho c Phó Ch t ch làm T trư ng, Công an làm Thư ng tr c và m t s ban, ngành, oàn th có liên quan, ho t ng theo ch kiêm nhi m. b. Có trách nhi m qu n lý có hi u qu ngư i thu c di n c u tr xã h i thư ng xuyên và th c hi n vi c tr c p theo úng ch chính sách hi n hành. Nh ng trư ng h p có hoàn c nh c bi t khó khăn không lo ư c cu c s ng thì UBND các xã, phư ng, th tr n có trách nhi m l p h sơ ưa h vào các cơ s b o tr xã h i. N u không qu n lý, gi i quy t úng các ch chính sách theo quy nh c a pháp lu t (Ngh nh 07/2000/N -CP ngày 09/3/2000 c a Chính ph v chính sách b o tr xã h i và các quy nh khác), ngư i thu c di n c u tr xã h i thư ng xuyên c a a phương mình i xin ăn, lang thang s ng nơi công c ng b t c a phương nào thì Ch t ch UBND xã, phư ng, th tr n tuỳ theo m c mà s b x lý k lu t. 9. ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam, các oàn th T nh: Căn c ch c năng, nhi m v c a mình, t ch c v n ng, c m hóa, giáo d c, phát ng toàn dân tham gia phòng ng a và gi i quy t t t v n ngư i xin ăn, ngư i lang thang s ng nơi c ng c ng ... t i c ng ng dân cư; ng th i, y m nh các ho t ng nhân o, t thi n, v n ng xã h i giúp ngư i già cô ơn, ngư i tàn t t, tr em m côi và nh ng gia ình nghèo, gia ình có hoàn c nh c bi t khó khăn h n nh cu c s ng. i u 9. Quá trình t ch c th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c, các ngành và các a phương ph n ánh k p th i v S Lao ng - Thương binh và Xã h i t p h p trình UBND T nh xem xét i u ch nh, b sung cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản