Quyết định 92/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định 92/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 92/2003/QĐ-UB về ban hành kế hoạch Phòng chống các tội phạm xâm hại trẻ em và trẻ em làm trái pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (năm 2003 và năm 2004) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 92/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 92/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH K HO CH PHÒNG CH NG CÁC T I PH M XÂM H I TR EM VÀ TR EM LÀM TRÁI PHÁP LU T TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH (NĂM 2003 VÀ NĂM 2004) Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 134/1999/Q -TTg ngày 31/5/1999 c a Th tư ng Chính ph v chương trình b o v tr em có hoàn c nh c bi t ; Nh m ti p t c th c hi n Chương trình hành ng Qu c gia vì Tr em giai o n 2001- 2010 và y m nh công tác phòng ng a, ngăn ch n t i ph m xâm h i tr em và tr em làm trái pháp lu t ; Xét ngh c a Công an thành ph và y ban Dân s -Gia ình và Tr em thành ph ; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành kèm theo quy t nh này K ho ch phòng ch ng các t i ph m xâm h i tr em và tr em làm trái pháp lu t trên a bàn thành ph H Chí Minh (năm 2003 và năm 2004). i u 2.- Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c Công an thành ph , Ch nhi m y ban Dân s -Gia ình và Tr em thành ph , Th trư ng S -ngành, oàn th thành ph có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng-xã ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./.
  2. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 KT. CH TNCH - UBQGDSG và TE - TT/TU, TT.H ND, TT/UB PHÓ CH TNCH - UBMTTQ và các oàn th - VP/TU và các Ban TU - Các Ban H ND.TP, Các S -ngành TP - Các Thành viên UBDSG &TE - Vi n KSND, TAND/TP - VPH -UB : PVP/VX, T VX, NC, TH - Lưu (VX-LC) Nguy n Thành Tài Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** TP.H Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2003 K HO CH PHÒNG CH NG CÁC T I PH M XÂM H I TR EM VÀ TR EM LÀM TRÁI PHÁP LU T TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH (NĂM 2003 VÀ NĂM 2004) (Ban hành kèm theo quy t nh s /2003/Q -UB ngày tháng 6 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph ) Trong nh ng năm qua, ng b và Chính quy n thành ph ã t p trung ch o th c hi n chương trình hành ng qu c gia Vì tr em nói chung và chương trình b o v tr em có hoàn c nh c bi t theo quy t nh s 134/1999/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph ngày 31/5/1999 ; ng th i Ny m nh công tác phòng ng a, ngăn ch n t i ph m xâm h i tr em và tr em vi ph m pháp lu t. Nh tri n khai tích c c các bi n pháp phòng ch ng x lý nghiêm các vi ph m và huy ng khá ng b các l c lư ng xã h i cùng tham gia nên trong năm 2002 t ư c m t s k t qu c th : - V tr em b xâm h i: x y ra 60 v so v i 1999 gi m 89 v , gi m 59,73%. - V tr em tham gia gây án hình s : có 443 v , gi m 416 v so v i năm 1999, gi m 48,43%. - V tr em tham gia mua bán, tàng tr s d ng ma túy có 138 v , so v i năm 1999 gi m 368 v , gi m 72,73%. Các cơ quan pháp lu t ã x lý hình s 71 i tư ng là t i ph m xâm h i tr em và 399 em tham gia làm trái pháp lu t. Song, tình hình tr em b xâm h i v n còn di n bi n ph c t p, nhi u tr em b xâm h i n thân th , tính m ng, danh d và tình tr ng tr em vi ph m pháp lu t v n còn m c cao; trong ó 80% tr em làm trái pháp lu t có trình văn hoá c p I, II và b h c, trư ng h p tái ph m t trên 30%.
  3. Trư c tình hình trên, ti p t c th c hi n Chương trình hành ng qu c gia vì tr em giai o n 2001-2010, Ny m nh công tác phòng ng a, ngăn ch n t i ph m xâm h i tr em và tr em làm trái pháp lu t ; y ban nhân dân thành ph xây d ng k ho ch phòng ch ng t i ph m xâm h i tr em và tr em làm trái pháp lu t (năm 2003 và năm 2004) v i n i dung như sau : I.- M C TIÊU VÀ YÊU C U : 1- M c tiêu : Phát huy các thành qu t ư c c a k ho ch u tranh phòng ch ng t i ph m và chương trình m c tiêu 3 gi m, k ho ch phòng ch ng các lo i t i ph m xâm h i tr em và tr em làm trái pháp lu t c a thành ph ; trong năm 2003 và 2004, c n t p trung th c hi n các m c tiêu sau : 1.1- V t i ph m xâm h i tr em : Ph n u gi m ít nh t 50% (so v i năm 2002) các v vi c liên quan n tr em b xâm h i và ch y u là tình tr ng tr em b hành h , ngư c ãi, b xâm h i danh d , nhân phNm, thân th , tr b hi p dâm; trong ó gi m 70% các v vi c nghiêm tr ng như : gi t tr em, hi p dâm tr em. 1.2- Gi i quy t cơ b n s tr em ăn xin, l i d ng b t tr em i ăn xin. 1.3- V tr em làm trái pháp lu t: Ph n u gi m ít nh t 50% (so v i năm 2002) s v vi ph m pháp lu t có tr tham gia. T p trung gi i quy t tình tr ng tr tr m c p, cư p gi t tài s n, s d ng tàng tr mua bán ma túy, trong ó gi m 80% các t i danh nghiêm tr ng như : gi t ngư i, cư p tài s n, hi p dâm. i v i tr em s d ng ma túy ư c t ch c cai nghi n 100% và không phát sinh s m i. 2- Yêu c u : Bên c nh vi c kiên quy t x lý k p th i các v vi c x y ra, các ngành, các c p chính quy n ph i t p trung th c hi n các gi i pháp phòng ng a và ngăn ch n có hi u qu các hành vi xâm h i tr em và tr em vi ph m pháp lu t, c th : 2.1- Tăng cư ng công tác tuyên truy n ph bi n giáo d c pháp lu t có liên quan n tr em, các ch chính sách v tr em, làm chuy n bi n nh n th c xã h i v công tác BVCSGDTE, chú ý khu v c, a bàn tr ng i m, vùng sâu, vùng xa, khu v c ông dân nh p cư, ưa ki n th c pháp lu t cơ b n n i tư ng tr có nguy cơ ph m pháp và có nguy cơ b xâm h i, tăng cư ng giáo d c k năng t phòng v cho tr em; ng th i tăng cư ng vai trò, trách nhi m c a gia ình trong vi c giáo d c, chăm sóc và b o v con cái. 2.2- T o i u ki n tái h i nh p c ng ng cho tr sau khi hoàn thành th i h n giáo d c, ch a b nh t i các cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng, trung tâm giáo d c d y ngh . Có bi n pháp h u hi u tăng cư ng giáo d c t i c ng ng v i tr thu c di n x lý vi ph m hành chánh t i a phương, giúp cho tr trong nhóm có nguy cơ b xâm h i và ph m pháp có cơ h i h c t p, hư ng nghi p, có vi c làm phù h p. Có k ho ch chăm sóc tr là con em các ph m nhân ang thi hành án, tr s ng trong các gia ình có liên quan n t n n xã h i.
  4. II.- Các bi n pháp : 1- Trên cơ s th c hi n “mô hình phư ng, xã phù h p v i tr em”, các ngành, các c p c n k p th i tham mưu xu t v i Thành y, H i ng nhân dân, y ban nhân dân thành ph các ch trương chính sách nh m gi i quy t nh ng v n ph c t p m i phát sinh trên a bàn thành ph , ngăn ch n và x lý k p th i các ho t ng có nguy cơ nh hư ng n s an toàn c a tr em ; t o i u ki n m i tr em u ư c n trư ng, ư c b o v trư c các hành ng xâm h i, bóc l t, l m d ng, ngư c ãi ; t o i u ki n cho tr em ư c s ng trong môi trư ng an toàn và lành m nh, ư c ti p c n v i các d ch v văn hóa vui chơi gi i trí, m b o cho tr em có m t s kh i u t t. 2- Ti p t c xây d ng và phát tri n các mô hình ã ư c kh ng nh và phát huy t t như mô hình Câu l c b Ông Bà và Cháu, Câu l c b xây d ng gia ình h nh phúc, các ho t ng chăm sóc giáo d c tr em chưa ngoan trên a bàn thành ph . T ch c các ho t ng vui chơi gi i trí vui kh e, lành m nh, các sân chơi phù h p các l a tu i trong thanh thi u niên. Tuyên dương khen thư ng các i n hình các phong trào qu n chúng, c ng c ho t ng c a các t ch c oàn, i cơ s nh m thu hút t p h p ông o thanh thi u niên tham gia. 3- Tăng cư ng s ph i h p gi a các S -ngành ch c năng, M t tr n T qu c, các oàn th và chính quy n a phương trong vi c xây d ng và tri n khai k ho ch, u tranh phòng ch ng t i ph m trong thanh thi u niên. Các ngành ch c năng có trách nhi m tăng cư ng c ng c t ch c b máy, xây d ng m ng lư i c ng tác viên cơ s , t ch c t p hu n nâng cao năng l c cán b , thư ng xuyên theo dõi, ki m tra giám sát các ho t ng có liên quan, thư ng xuyên bám sát a bàn. III.- PHÂN CÔNG TH C HI N : 1- y ban Dân s , Gia ình và Tr em thành ph : - Là cơ quan u m i, ch trì và ph i h p v i các S -ngành, oàn th , các c p chính quy n có trách nhi m t ch c tri n khai các ho t ng theo k ho ch này. - Ph i h p xây d ng k ho ch và tri n khai Chương trình tái h i nh p c ng ng cho thanh thi u niên tr v t các cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng, các trung tâm giáo d c d y ngh v i các ho t ng như : chăm sóc s c kh e, giáo d c k năng s ng, t o i u ki n cho các em ti p t c i h c văn hóa ho c h c ngh , hư ng nghi p gi i thi u vi c làm, giúp gia ình vay v n, t ch c làm ăn n nh cu c s ng. Ngoài ra, c n quan tâm, chú tr ng tr em trong các gia ình thu c di n có liên quan ho t ng t n n xã h i, các gia ình là ph m nhân ang thi hành án . - Rà soát b sung , tăng cư ng i ngũ cán b cơ s , m ng lư i c ng tác viên, c ng c m ng lư i Câu l c b Ông-Bà và Cháu, h th ng các Trung tâm Tư v n tr em c ng ng, t ch c các l p ào t o b i dư ng nghi p v cán b các c p làm vi c v i tr em có nguy cơ làm trái pháp lu t, nh m phát hi n ngăn ch n k p th i. - Ph i h p v i các ngành oàn th và các a phương th c hi n án " ưa tr lang thang ư ng ph v h i nh p gia ình và c ng ng" theo ch o c a y ban nhân dân thành ph , y ban Dân s Gia ình và Tr em Vi t Nam.
  5. - T ch c các cu c h i th o to àm v "các bi n pháp gi i quy t tình hình tr em trư c t n n xã h i, phòng ch ng l m d ng tình d c tr em, vai trò gia ình trong vi c b o v con cái trư c t n n xã h i t i a bàn phư ng xã"; qua ó t ng h p các ý ki n tham mưu, xu t v i lãnh o Trung ương và thành ph v các gi i pháp phù h p . 2- Công an thành ph : - Ch o Công an khu v c thư ng xuyên ki m tra a bàn, chú ý khu v c tr ng i m, các h dân nh p cư, các nhóm ngư i lang thang ...phát hi n x lý k p th i trư ng h p l m d ng xâm h i, hành h ngư c ãi, bóc l t s c lao ng tr em, nh ng trư ng h p d d , cư ng b c tr em vào các ho t ng t n n xã h i. - K p th i l p h sơ x lý ưa các tr em vi ph m vào các trung tâm, trư ng tr i, t ch c giáo d c hư ng nghi p cho tr ang thi hành k lu t trong các trư ng, tr i và t o i u ki n h i nh p c ng ng khi mãn h n. - Tăng cư ng qu n lý giáo d c s thanh thi u niên hư, ph m pháp ang ư c qu n lý t i a phương nh m s m gi m s lư ng này trên m i a bàn. - i u tra truy t , x lý k p th i các trư ng h p xâm h i tr em, mua bán tr em, x lý 1 s v i n hình là cha m , ngư i l n xâm h i tr em, t o i u ki n các cơ quan truy n thông, xã h i lên án m nh m nh ng hành vi này. - Ph i h p y ban M t tr n T qu c và các oàn th t ch c các ho t ng, tri n khai các mô hình ư c phát ng có hi u qu trong phong trào u tranh phòng, ch ng t i ph m t i c ng ng, giáo d c chuy n hoá a bàn, tăng cư ng giáo d c tr em chưa ngoan, có nguy cơ ph m pháp trên a bàn dân cư. 3- S Lao ng - Thương Binh Xã H i : - T ch c t t các Trung tâm xã h i nh m giáo d c, d y văn hóa, d y ngh , hư ng nghi p, chăm sóc s c kh e, t ch c các sinh ho t gi i trí lành m nh cho s tr em trong th i gian ư c t p trung t i các trung tâm ; t o i u ki n h i nh p c ng ng sau khi các em h t th i h n các trung tâm. - Th c hi n chương trình ào t o ngh phù h p v i l a tu i thanh thi u niên, làm t t công tác tư v n hư ng nghi p và gi i thi u vi c làm. - K t h p v i các ngành ch c năng gi i quy t tình tr ng tr em tham gia (ho c là n n nhân) c a ho t ng t n n xã h i như : ma túy, m i dâm, b mua bán, ăn xin, b xâm h i s c lao ng… - Tăng cư ng công tác ki m tra th c hi n lu t lao ng, không tình tr ng bóc l t s c lao ng c a tr em. 4- S Giáo d c - ào t o :
  6. - Có bi n pháp phòng ch ng tình tr ng h c sinh tr n b h c, ngh h c (thông báo v cho gia ình, tìm hi u nguyên nhân, ph i h p gia ình gi i quy t, xem xét mi n gi m h c phí i v i nh ng trư ng h p khó khăn...). - Cùng các qu n-huy n t ch c và qu n lý các l p h c ph c p, tình thương t o i u ki n thu hút ít nh t 95% tr có hoàn c nh khó khăn n l p, nghiên c u mô hình "Trư ng l p phù h p v i tr em” nh m t o i u ki n giáo d c, d y d tr có hoàn c nh c bi t. - ưa n i dung giáo d c pháp lu t v phòng ch ng ma túy, phòng ch ng t i ph m, lu t giao thông... vào các chương trình chính khoá và ngo i khóa; b o m 100% h c sinh ư c ph bi n các lu t: lu t BVCSGDTE, Công ư c Qu c t Quy n Tr em, Lu t giao thông, Lu t phòng ch ng ma túy, B Lu t hình s “Nh ng i u kh an có liên quan n tr em”. 5- S Tư pháp : - Ch o, hư ng d n vi c th c hi n khai sinh cho tr em, chú ý các trư ng h p khai sinh tr h n n nay còn t n ng. Hư ng d n, rà soát th t c cho con nuôi, ngăn ch n phát hi n trư ng h p mua bán tr em . - Ph i h p v i các ban ngành oàn th tuyên truy n các lu t có liên quan n tr em như lu t BVCSGDTE, lu t giao thông, Lu t phòng, ch ng ma túy, B lu t hình s “Nh ng i u kho n có liên quan n tr em” n phư ng xã, khu ph , t dân ph ... 6- S Văn hoá và Thông tin, ài Truy n hình, ài Ti ng nói nhân dân thành ph và các Báo thành ph : 6.1- Ph i h p Ny m nh công tác tuyên truy n ch trương b o v tr em, thư ng xuyên tuyên dương các i n hình t t trong phong trào BVCSGDTE. ài Truy n hình, ài ti ng nói nhân dân thành ph hàng tu n dành th i lư ng thích h p cho chương trình phát sóng v giáo d c b o v tr em trư c các t n n xã h i, phòng ch ng t i ph m xâm h i tr em ph m pháp v i n i dung phù h p. ng th i, tham gia phát hi n, ưa tin, bài vi t lên án các hành vi xâm h i tr em (b t tr i ăn xin, l m d ng tình d c ...) và các thói hư t t x u tác ng n tr như n n hút hít, b h c, ua xe trái phép... 6.2- Ki m tra, giám sát các khu v c vui chơi gi i trí, ngăn ch n phát hi n, thu gi các văn hóa phNm x u, i tr y, các chơi b o l c, các ho t ng c b c núp bóng. 7- S Tài chánh - V t giá : - B o m kinh phí cho ho t ng u tranh phòng ch ng t i ph m xâm h i tr em và tr em làm trái pháp lu t theo k ho ch kinh phí ư c phê duy t. 8- S Th d c - Th thao : - T ch c các ho t ng th d c th thao t i c ng ng, phù h p l a tu i, v i m c tiêu vui kh e, lành m nh, t p h p ư c nhi u thanh thi u niên tham gia. Rà soát các t
  7. i m, sân chơi nh m ngăn ch n các hình th c cá , c b c, ho c các trò chơi lôi kéo thanh thi u niên ham chơi, b h c. - Có chính sách mi n gi m phí i v i m t s i tư ng tr em khi tham gia t p luy n, sinh ho t t i các sân bãi, nhà thi u... 9- S Y t : - T ch c các ho t ng khám ch a b nh, phòng ch ng d ch b nh, các b nh truy n nhi m, lây lan trong các trư ng, tr i giáo dư ng dành cho tr v thành niên. - K p th i và b o m tính khách quan, trung th c trong các trư ng h p giám nh thương t t, nh t là trư ng h p tr em gái b xâm h i, b c hi p, tr b hành h ngư c ãi. 10- ngh Vi n Ki m sát nhân dân và Toà án nhân dân thành ph : - Ph i h p v i Công an thành ph Ny nhanh ti n th lý h sơ ưa ra xét x k p th i các v án xâm h i tr em. Tư c quy n làm cha m trong m t s v án liên quan, dư lu n xã h i ang b c xúc lên án m nh m . Cu i năm 2003, gi i quy t d t i m các v án xâm h i tr em còn t n ng năm 2002 và phát sinh m i. T ch c x lưu ng m t s v án i n hình nh m giáo d c, răn e i tư ng t i m t s a bàn tr ng i m góp ph n ph c v t t công tác tuyên truy n. - Phân công i ngũ Ki m sát viên, thNm phán chuyên trách v tr em các c p. - Ph i h p v i y ban Dân s , Gia ình và Tr em thành ph , S Tư pháp thành ph t ch c t p hu n v Quy n Tr em cho ki m sát viên, thNm phán, h i thNm nhân dân chuyên xét x v các t i ph m có liên quan n tr em. T nay n cu i năm 2003 t ch c ít nh t 02 l p t p hu n v i n i dung nêu trên. 11- ngh y ban M t tr n T qu c thành ph và các oàn th , các h i qu n chúng : 11.1- y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph H Chí Minh : Ti p t c ch o th c hi n án "Phát ng toàn dân tham gia phòng ng a, phát hi n, t giác t i ph m, c m hoá, giáo d c, c i t o ngư i ph m t i t i gia ình và c ng ng dân cư" theo Quy t nh s 3185/Q -UB c a y ban nhân dân thành ph v n d ng l ng ghép các yêu c u c a án vào các tiêu chuNn c a cu c v n ng : "Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa khu dân cư", chú ý i tư ng là tr em. Ti p t c ưa n i dung yêu c u gia ình b o v , chăm sóc tr em t t ( không có con tr ngh b h c, suy dinh dư ng, qu y phá, hư h ng...) vào tiêu chuNn xem xét gia ình văn hoá, khu ph văn hóa. 11.2- Thành oàn Thanh Niên C ng s n H Chí Minh : - T ch c các cu c tuyên truy n giáo d c trong oàn viên, H i viên, thanh niên và i thi u niên ti n phong mà cao i m là Ho t ng Hè, Tháng Hành ng Vì Tr em, các ho t ng phòng ch ng xâm h i tr em, và ngăn ng a giáo d c c m hoá tr
  8. em chưa ngoan, tr em ph m pháp như phong trào "B n giúp b n", t ch c ho t ng Mùa Hè Xanh hư ng thanh thi u niên trên a bàn tham gia các ho t ng công ích xã h i. Ch trì t ch c các ho t ng vui chơi lành m nh, b ích, thu hút ông o thanh thi u niên và tr em tham gia nh t là các phư ng xã tr ng i m, các khu xóm lao ng nghèo, các i tư ng tr em có nguy cơ. - Nâng cao ch t lư ng ho t ng nhà thi u nhi thành ph và các qu n-huy n, Ny nhanh ti n xây d ng công trình Trung tâm sinh ho t dã ngo i thanh thi u niên, tăng cư ng t i m sân chơi lành m nh. 11.3- H i Liên hi p Ph n thành ph : - Ph i h p v i y ban Dân s , Gia ình và Tr em thành ph t ch c các ho t ng tuyên truy n phát huy vai trò c a ngư i ph n trong gia ình, g n gũi giáo d c con cái, phát hi n ngăn ch n k p th i và x lý tình tr ng xâm h i tr em trong các gia ình trên a bàn dân cư, nhân r ng mô hình Câu L c b xây d ng gia ình h nh phúc, chú ý các khu v c tr ng i m và nhóm gia ình có nguy cơ cao. - Phát hi n và giáo duc tr em, ph n liên quan n ho t ng m i dâm, có chương trình giúp cho các ph n , tr em gái tr v t các trư ng giáo dư ng, t o i u ki n cho các i tư ng này ư c tham gia sinh ho t lành m nh, h i nh p c ng ng. 11.4- Liên oàn Lao ng thành ph : - Ph bi n tuyên truy n lu t BVCSGDTE trong công nhân lao ng thành ph , phát ng phong trào không con em th t h c, ho c tham gia các ho t ng t n n xã h i, Ny m nh vi c xét c p h c b ng Nguy n c C nh, xét tr v n nh m giúp con em cán b , công nhân lao ng có i u ki n h c t p, lao ng chân chính. Hàng năm t ch c tr i hè cho con em cán b công nhân viên tham d , thông qua ó hư ng d n, giáo d c tr em. 11.5- H i Nông dân thành ph : V n ng trong cán b , h i viên nông dân th c hi n t t k ho ch phòng ch ng các t i ph m xâm h i tr em và tr em làm trái pháp lu t, ng th i u tranh ch ng nh ng hành vi tiêu c c này t i các a bàn nông thôn. 11.6- H i C u Chi n binh: - Ph i h p ch t ch v i các c p chính quy n a phương v n ng giáo d c tr chưa ngoan, tr có nguy cơ ph m pháp, tham gia giám sát qu n lý các mô hình chăm sóc, giáo d c tr t i c ng ng như : L p h c Tình thương, Câu l c b Ông Bà và Cháu... 12- y ban nhân dân qu n-huy n, phư ng-xã : - Có trách nhi m ch o t ch c i u tra, kh o sát s li u cơ b n v tình hình tr có nguy cơ, tr ph m pháp và tr b xâm h i. L p danh sách theo dõi t ng phư ng, t ng khu ph , có k ho ch phân công giúp cho t ng lo i i tư ng, t ng trư ng h p c th ; ki m tra, giám sát vi c th c hi n các m c tiêu, ch tiêu ra và có báo cáo sơ k t, t ng k t ánh giá, rút kinh nghi m.
  9. - Phát huy các mô hình, bi u dương khen thư ng ng viên các i n hình t t t i a phương, xây d ng l c lư ng tình nguy n viên, tranh th s lãnh o c a c p y, ưa vào Ngh quy t chương trình hành ng c a các chi b ư ng ph . IV.- T CH C TH C HI N: 1- Th trư ng các S -ngành, các oàn th , Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n căn c vào k ho ch chung, xây d ng chương trình hành ng c th c a ngành mình, c p mình tri n khai th c hi n. 2- Th i gian th c hi n k ho ch : K t tháng 6 năm 2003 n h t năm 2004. 3- Kinh phí : - T ng S -ngành, qu n-huy n l p d toán và b trí trong kinh phí nghi p v chuyên môn c a ơn v . Trư ng h p n u có phát sinh ngoài d toán kinh phí thì l p báo cáo trình y ban nhân dân thành ph (thông qua S Tài chánh-V t giá) xem xét, phê duy t. 4- Ch báo cáo: Giao trách nhi m cho y ban Dân s , Gia ình và Tr em ph i h p v i Công an thành ph và các ngành ch c năng, thư ng xuyên ki m tra ôn c vi c th c hi n c a các ơn v , a phương ; k p th i báo cáo y ban nhân dân thành ph nh ng khó khăn, vư ng m c trong quá trình th c hi n. nh kỳ 6 tháng s t ch c sơ k t và T ch c h i ngh t ng k t vào cu i năm 2004, các ơn v th c hi n ch thông tin báo cáo hàng tháng, quý, năm v y ban Dân s , Gia ình và Tr em t ng h p báo cáo trình Thành y, H i ng nhân dân, y ban nhân dân thành ph ./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản