Quyết định 933/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định 933/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 933/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí để thực hiện chế độ đối với công an xã theo Nghị định số 40/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 933/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  h ñ   T tíng C h Ý n h   h ñ   è  933/Q§­T T g   p S n g µy  07 th¸ng 10 n¨ m  1999  Ò  viÖc b æ  su n g  kinh p h Ý   V ® Ó  thùc hi Ö n  ch Õ  ® é  ® èi víi c« n g   n  x∙ theo    a n g h Þ  ® Þ n h  sè 40/1999/N§­C P  c ña C h Ý n h  p h ñ   T hñ tíng C h Ý n h  phñ  C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; Theo    ®Ò nghÞ cña  Tµi chÝnh  i Bé    t¹ C«ng    4948  v¨n sè  TC/NSNN  ngµy  30  th¸ng9    n¨m  1999, Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu  1. Bæ  sung  tû  57  ®ång cho c¸c tØnh, thµnh    phè trùc thuéc     Trung ¬ng    tõ nguån  phßng  dù  ng©n s¸ch Trung  ¬ng n¨m 1999, ®Ó       chicho  c«ng  x∙theo  an    quy ®Þnh  i t¹  NghÞ ®Þnh  40/1999/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 6  23    n¨m 1999 cña ChÝnh  phñ. §iÒu    2. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    ký. §iÒu  3. Bé   ëng  Tµi  tr Bé  chÝnh, Chñ    tÞch    Uû ban nh©n d©n     c¸c tØnh, thµnh    phè trùc thuéc    Trung  ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm       thihµnh QuyÕt  ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản