Quyết định 939/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
70
lượt xem
5
download

Quyết định 939/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC TUYỂN CHỌN ĐI HỌC ĐẠI HỌC Ở NƯỚC NGOÀI BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 939/QĐ-BGDĐT

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 939/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC TUYỂN CHỌN ĐI HỌC ĐẠI HỌC Ở NƯỚC NGOÀI BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ các Quyết định số 322/QĐ-TTg ngày 19/4/2000 và số 356/QĐ-TTg ngày 28/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và điều chỉnh Đề án “Đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước” (gọi tắt là Đề án 322); Căn cứ Thông báo số 811/TB-BGDĐT ngày 24/11/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học đại học ở nước ngoài năm học 2010; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt danh sách 98 (chín mươi tám) sinh viên được tuyển chọn đi học đại học ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước năm 2010. Điều 2. Sinh viên được tuyển chọn phải hoàn tất các thủ tục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được nhận quyết định chính thức cử đi học và cấp học bổng. Quyết định xét tuyển này có giá trị kể từ ngày ký quyết định đến 31/12/2011. Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài, các sinh viên có tên trong danh sách kèm theo và người đại diện hợp pháp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 2. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Ngoại giao, Bộ Công an (để giúp đỡ làm thủ tục XNC); - Lưu: VT, ĐTVNN. Phạm Vũ Luận
 3. DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC TUYỂN CHỌN ĐI HỌC ĐẠI HỌC TẠI NƯỚC NGOÀI BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010 (Kèm theo Quyết định 939/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 3 năm 2010) Điểm tốt Ngành Điểm Điểm Đối Số nghiệp Trường đại đăng ký ST ST Giới Hộ Trường TBC tuyển tượng Nước đăng Ngoại ngữ hồ Họ và đệm Tên Ngày sinh THPT học đang học ở Ghi chú T T tính khẩu tại THPT THP sinh dự ký đi học đã có sơ , xếp học nước T ĐH tuyển loại ngoài TN HCV Olympic QT Khối THPT môn Hóa lần Trường ĐH chuyên Hóa Miễn TOEFL, ibt thứ 40 (2008) tuyển KHTN - Hóa 1 1 51 Vũ Minh Châu 26/7/1991 Nữ Hà Nội - ĐH thi, 9.57 1 Hoa Kỳ 96 và lần thứ 41 thẳng ĐHQG HN, học KHTN - Giỏi (8/11/2009) (2009), Giải Hóa học ĐHQG HN nhì HSG QG môn Hóa lớp 12 21/09/199 Na Bắc Khối Miễn tuyển Trường ĐH Toán HCV 2 2 118 Hà Khương Duy 9.13 1&5 Hoa Kỳ 1 m Giang chuyên thi, thẳng KHTN - học Olympic
 4. Toán Tin - Giỏi ĐHQGHN, Toán học QT Trường Toán học năm 2009, ĐHKHTN - Giải nhì HSG ĐHQG HN QG môn Toán học lớp 12 năm 2009, Giải Ba HSG QG môn Toán năm 2008, Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên năm 2009, Giải Nhất Olympic Toán HN mở rộng 2007; Dân tộc Nùng (mẹ) - ĐT5 3 3 5 Nguyễn Minh 21/12/199 Na TP. Trường Miễn 9.4 tuyển 1 Trường ĐH Hoa Kỳ Kỹ sư HCB
 5. Phan 1 m HCM THPT Năng thi, thẳng KHTN- hàng Olympic Vật khiếu - Giỏi ĐHQG không lí QT 2009, ĐHQG - TPHCM, Giải Nhì TPHCM Vật lý HSG QG môn Vật lí lớp 12, Giải Nhất HSG tỉnh môn Vật lí lớp 12 HCB Olympic Toán học QT 2008, Giải Khối THPT Trường ĐH Miễn IELTS 7.0 KK HSG QG Nguyễn 08/12/199 Na chuyên - tuyển KHTN - Toán 4 4 45 Đạt Hà Nội thi, 9.17 1 Hoa Kỳ (30/12/2009 môn Toán Phạm 1 m ĐHSP Hà thẳng ĐHQGHN, học Giỏi ) lớp 12 năm Nội Toán học 2008, Giải Nhì HSG QG môn Toán năm 2009 Khối THPT Miễn Trường ĐH Công TOEFL, ibt HCB 5 5 80 Nguyễn Trang 07/12/199 Nữ Hà Nội 9.13 tuyển 1 Hoa Kỳ chuyên - thi, Y Hà Nội, nghệ 71 Olympic QT
 6. Thị Thùy 1 ĐH KHTN Giỏi thẳng Bác sĩ đa sinh (20/09/2009 môn Sinh - ĐHQG khoa học ) học, Giải HN Nhất HSG QG môn Sinh học lớp 12 (2009), Giải Nhì HSG QG môn Sinh học lớp 12 (2008) HCB Trường Trường ĐH Olympic QT Công THPT Miễn Công nghệ - môn Tin học Nguyễn 14/11/199 Na tuyển nghệ 6 6 53 An Hà Nội chuyên Hà thi, 8.77 1 ĐHQG HN, Anh (2009), Giải Thanh 1 m thẳng thông Nội Giỏi Công nghệ Nhất HSG tin Amsterdam thông tin QG môn Tin học lớp 12 Trường HCB Miễn Trường ĐH 06/12/199 Na THPT tuyển Olympic Vật 7 7 88 Vũ Hồng Anh Hà Nội thi, 8.73 1 KHTN, Hoa Kỳ Vật lí 1 m chuyên thẳng lí QT năm Giỏi ĐHQGHN, Trần Phú 2009, HCĐ
 7. (Hải Phòng) Vật lí Olympic Vật lí Châu Á năm 2009, Giải Nhất HSG QG môn Vật lí năm 2009 Trường ĐH HCB Trường Công Miễn Bách khoa Olympic toán Nguyễn 19/06/199 Na Vĩnh THPT tuyển nghệ 8 8 143 Hải thi, 8.70 1 HN, Công Hoa Kỳ học quốc tế Hoàng 1 m Phúc chuyên thẳng thông Giỏi nghệ thông năm 2009 Vĩnh Phúc tin tin HCB Olympic QT môn Hóa học Trường Trường ĐH (2009), Giải THPT Miễn Công 09/08/199 Na Hải tuyển KHTN - Nhì HSG QG 9 9 68 Lê Đức Anh chuyên thi, 8.67 1 Hoa Kỳ nghệ 1 m Phòng thẳng ĐHQG HN, môn Hóa học Trần Phú Giỏi hóa học Hóa học lớp 12 (Hải Phòng) (2009), Giải Nhì HSG tỉnh môn Hóa
 8. lớp 12 (2009), Giải Ba HSG QG môn Hóa học lớp 12 (2008) HCB Olympic Vật Trường Trường ĐH lí QT năm THPT Công nghệ - 2009, HCB Miễn Điện tử Phạm 04/08/199 Na Hải chuyên tuyển ĐHQGHN, Olympic Vật 10 10 23 Long thi, 8.5 1 Hoa Kỳ Viễn Thành 1 m Dương Nguyễn thẳng Công nghệ lí Châu Á Giỏi thông Trãi (Hải điện tử viễn 2009, Giải Dương) thông Nhất HSG QG môn Vật lí lớp 12 HCĐ Trường ĐH Trường Olympic Hóa Miễn Ngoại 26/02/199 Hưng THPT tuyển học QT năm 11 11 85 Lê Thu Hương Nữ thi, 8.97 1 thương, Australia Kinh tế 2 Yên chuyên thẳng 2009, Giải Giỏi Kinh tế đối Hưng Yên Nhất HSG ngoại QG môn Hóa
 9. học lớp 12 HCĐ Olympic Trường Trường ĐH Công Toán học QT THPT năng Đặng Trần 11/11/199 Na Bình tuyển FPT, Công nghệ năm 2008, 12 12 193 Vinh khiếu - 52 khá 8.9 1 Hoa Kỳ Tiến 1 m Định thẳng nghệ thông thông Giải KK ĐHQG tin tin HSG QG TP.HCM môn Toán lớp 12 (2008) HCĐ Olympic Trường Trường ĐH Sinh học QT THPT Miễn 22/07/199 tuyển Y Hà Nội, 2009, Giải 13 13 21 Lê Thùy Dương Nữ Hà Nội chuyên Hà thi, 8.87 1 Pháp Y 1 thẳng Bác sĩ đa Nhất HSG Nội Giỏi khoa QG môn Amsterdam Sinh học lớp 12 Trường Trường ĐH Y (Nha HCĐ Miễn 11/11/199 Hải THPT tuyển Y Hà Nội, Y Hoa Kỳ/ khoa), Olympic QT 14 14 84 Dương Thu Hương Nữ thi, 8.77 1 1 Phòng chuyên thẳng Khoa (Răng Australia Công môn Sinh Giỏi Trần Phú Hàm Mặt) nghệ học (2009),
 10. (Hải Phòng) sinh Giải ba HSG học Y QG môn dược Sinh học lớp 12, Giải Nhất HSG cấp TP môn Sinh học lớp 12, Giải Ba HSG cấp TP môn sinh học lớp 11 HCĐ Trường Olympic toán THPT Trường ĐH Kiểm Miễn học QT năm Nguyễn 09/11/199 Na Hải chuyên tuyển Kinh tế quốc toán/ 15 15 110 Cương thi, 8.6 1 Anh 2009, Giải Xuân 1 m Dương Nguyễn thẳng dân, Kiểm Tài Giỏi Nhì HSG QG Trãi (Hải toán chính môn Toán Dương) lớp 12 Trường Trường ĐH HCĐ Miễn Nguyễn Thanh THPT tuyển KHTN - Sinh Olympic QT 16 16 56 Quỳnh 7/10/1991 Nữ thi, 8.5 1 Hoa Kỳ Thị Như Hóa chuyên thẳng ĐHQG HN, học môn Sinh Giỏi Lam Sơn Công nghệ học (2009),
 11. (Thanh sinh học Giải Nhất Hóa) HSG QG môn Sinh học lớp 12 (2009), Giải Nhì HSG QG môn Sinh học lớp 12 (2008) HCĐ Olympic Trường Trường ĐH Sinh học QT THPT Y Dược TP IELTS 5.5 năm 2008; Nguyễn 05/11/199 TP 50 tuyển 17 17 211 Lam Nữ chuyên 8.5 1 HCM, Y Anh Dược (04/07/2009 Giải nhất Thị Ngọc 1 HCM Giỏi thẳng Trần Phú Khoa (Răng ) HSG QG (Hải Phòng) Hàm Mặt) môn Sinh học năm học 2007 - 2008 Trường Trường ĐH HCĐ Miễn Công Hoàng 24/02/199 Na Thanh THPT tuyển Bách Khoa Olympic Tin 18 18 35 Hưng thi, 8.23 1 Singapore nghệ Ngọc 1 m Hóa chuyên thẳng Hà Nội, học QT năm Giỏi thông Lam Sơn Công nghệ 2009, Giải
 12. (Thanh Thông tin tin Nhì HSG QG Hóa) môn Tin học lớp 12, Giải Nhất HSG tỉnh môn Tin học lớp 12 Giải Nhì HSG QG môn Hóa lớp Trường 12 (2008), Trường ĐH THPT Kinh tế Giải thưởng 01/04/199 Quảng 57 30 Ngoại 19 1 92 Võ Thị Mai Hương Nữ chuyên Lê 9.23 2 Hoa Kỳ đối Hoa Trạng 1 Trị Giỏi (A) thương, Quý Đôn ngoại Nguyên, Giải Kinh tế (Quảng Trị) Nhất HSG tỉnh môn Hóa lớp 11, lớp 12 Giải KK Trường Trường ĐH HSG QG Phạm 27/08/199 Na Thái THPT 57 30 Ngoại 20 2 71 Cường 9.2 2 Australia Kinh tế môn Toán Mạnh 1 m Bình chuyên Giỏi (A) thương, lớp 12, Giải Thái Bình Kinh tế Nhì HSG
 13. tỉnh môn Toán lớp 12, Giải Ba HSG THPT chuyên Duyên Hải Bắc Bộ môn Toán lớp 11 Trường ĐH Giải Nhì Trường Bách khoa - Khoa HSG tỉnh THPT năng IELTS 7.0 09/12/199 Na Vĩnh 55 30 ĐH QG học môn Hóa lớp 21 3 26 Ngô Chí Hiếu khiếu - 9.13 2 Canada (03/09/2009 1 m Long Giỏi (A) TP.HCM, máy 12 ĐHQG ) Công nghệ tính TP.HCM thông tin Trường Giải Ba HSG THPT Trường ĐH tỉnh môn Nguyễn 07/11/199 Nghệ chuyên 53.5 30 Ngoại Toán lớp 12 22 4 131 Trà Nữ 8.6 2 Australia Kinh tế Thị 1 An Phan Bội Giỏi (A) thương, Châu (Nghệ Kinh tế An) 23 5 128 Đàm Văn Đông 02/11/199 Na Bắc Trường 53 8.4 30 2 Trường ĐH Anh Tài
 14. 1 m Ninh THPT Giỏi (A) Kinh tế quốc chính chuyên dân, Kiểm ĐHSP Hà toán Nội Trường ĐH Giải Ba HSG Trường Ngoại tỉnh môn Nguyễn 03/12/199 Bắc THPT 56.5 29.75 24 6 160 Nguyệt Nữ 9.07 2 thương, Australia Kinh tế Toán lớp 12 Thị 1 Ninh chuyên Bắc Giỏi (A) Kinh tế đối Ninh ngoại Trường Xây Trường ĐH THPT dựng Xây dựng, 05/12/199 Na chuyên - 50.5 29.75 dân 25 7 157 Lê Anh Quân Hà Nội 9.13 2 Xây dựng Pháp 1 m ĐH KHTN Khá (A) dụng và dân dụng và - ĐHQG công công nghiệp HN nghiệp Trường Trường ĐH THPT Tư Bách khoa, Triệu 01/04/199 Na Bình thục 50.5 29.75 ĐHQG Cơ điện 26 8 67 Vũ 8.37 2 Anh Thạch 1 m Thuận Nguyễn Khá (A) TP.HCM, tử Khuyến Cơ khí điện (TP.HCM) tử
 15. Trường Trường ĐH THPT Ngoại 27/09/199 Na Phú chuyên - 50 29.75 27 9 132 Lê Minh Thông 9.4 2 thương, Hoa Kỳ Kinh tế 1 m Thọ ĐH KHTN Khá (A) Kinh tế đối - ĐHQG ngoại HN Trường Giải thưởng Trường ĐH THPT Hoa Trạng Nguyễn 03/02/199 Na 54.5 29.75 Y Hà Nội, Bác sĩ 28 10 102 Dũng Hà Nội chuyên - 9.37 2 Pháp Nguyên Chí 1 m Khá (B) Bác sĩ đa đa khoa ĐHSP Hà khoa Nội Trường Trường ĐH THPT KHXH&NV Quan 24/11/199 Phú chuyên 52 27 29 11 82 Vũ Thị Phương Nữ 8.3 2 - ĐHQG Australia hệ quốc 1 Thọ Hùng Giỏi (C) HN, Quốc tế tế Vương (Phú học Thọ) Trường Trường ĐH Giải Ba HSG Kinh tế Mai Thị 04/08/199 Nghệ THPT 56.5 28 Ngoại QG môn 30 12 134 Tâm Nữ 9.07 2 Hoa Kỳ đối Thanh 1 An chuyên Giỏi (D1) thương, Tiếng Anh ngoại Phan Bội Kinh tế lớp 12
 16. Châu (Nghệ An) Giải Nhất HSG tỉnh môn Tiếng Trường Trường ĐH Anh lớp 12, THPT Bùi Thị 21/12/199 Hải 52.5 27.75 Ngoại Giải Nhì 31 13 60 Trang Nữ chuyên 8.77 2 Anh Kinh tế Minh 1 Phòng Giỏi (D1) thương, HSG THPT Trần Phú Kinh tế chuyên (Hải Phòng) Duyên Hải Bắc Bộ môn Tiếng Anh Trường Giải Ba HSG THPT Trường ĐH QG môn Nguyễn 12/09/199 Thanh chuyên 53 27.75 Ngoại Tiếng Nga 32 14 90 Trang Nữ 8.33 2 Nhật Bản Kinh tế Thị Minh 1 Hóa Lam Sơn Giỏi (D2) thương, năm 2008 (Thanh Kinh tế Hóa) Trường Trường ĐH Delf B2 Trần Đỗ 18/12/199 56 28 Kinh tế 33 15 22 Thu Nữ Hà Nội THPT 8.70 2 Ngoại Pháp (24/12/2007 Minh 1 Giỏi (D3) quản trị chuyên Hà thương, )
 17. Nội Kinh tế Amsterdam Trường THPT Trường ĐH Nguyễn 17/07/199 chuyên 52 27.75 Ngoại 34 16 139 Trà Nữ Hà Nội 8.6 2 Hoa Kỳ Kinh tế Hương 1 ngoại ngữ Giỏi (D4) thương, ĐHNN - Kinh tế ĐHQGHN Trường THPT Trường ĐH 31/10/199 chuyên 55.5 26.25 Ngoại 35 17 137 Tạ Huyền Trang Nữ Hà Nội 9.27 2 Nhật Bản Kinh tế 1 ngoại ngữ Giỏi (D6) thương HN, ĐHNN - Kinh tế ĐHQG HN Học viện Nhận HB Học viện Âm nhạc Kumho Lý luận IELTS 5.5 01/07/199 Âm nhạc 45 26.97 Quốc gia Asiana 36 18 75 Cao Minh Nhật Nữ Hà Nội 6.4 2 Australia âm (20/01/2010 1 Quốc gia Khá (N) VN, Lý nhạc ) VN thuyết âm nhạc 37 19 63 Nguyễn Lê Anh 27/09/199 Na Hà Nội Học viện 44 7.1 26.97 2 Học viện Australia Âm Giải thưởng
 18. Việt 1 m Âm nhạc Khá (N) Âm nhạc nhạc Hoa Trạng Quốc gia Quốc gia Nguyên VN VN, Piano Giải KK Trường ĐH HSG tỉnh Trường Kiến trúc môn Tin học Trần Kiều 29/09/199 53 26.75 Kiến 38 20 101 Thảo Nữ Huế THPT Quốc 8.97 2 TP.HCM Hoa Kỳ kỳ thi Giải Nguyên 1 Giỏi (V) trúc học Huế Kiến trúc toán bằng công trình máy tính lớp 12 Khối THPT Trường ĐH Nguyễn 21/03/199 chuyên - 58 Ngoại 39 1 107 Hương Nữ Hà Nội 9.17 26.25 3 Anh Kinh tế Diệu 1 ĐHSP Hà Giỏi thương, Nội Kinh tế Trường Trường ĐH THPT năng Ngoại IELTS 7.5 Trần Thị Hải 57.5 40 2 185 Yến 7/12/1991 Nữ khiếu Trần 8.7 24.75 3 thương, Tài Australia Kinh tế (23/12/2009 Hải Phòng Giỏi Phú (Hải chính quốc ) Phòng) tế 23/11/199 Bắc Trường 57 Trường ĐH Quản 41 3 95 Lê Thị Tú Anh Nữ 8.20 24.25 3 Nhật Bản 1 Ninh THPT Giỏi Kinh tế quốc trị kinh
 19. chuyên Bắc dân, doanh Ninh Marketing Trường Giải Ba HSG Trường ĐH THPT tỉnh môn Hóa Y dược Huỳnh 04/04/199 Na Lâm chuyên 56.5 Bác sĩ lớp 12 42 4 34 Nhân 8.43 24 3 TP.HCM, Canada Thành 1 m Đồng Thăng Long Giỏi đa khoa Bác sĩ đa (Lâm khoa Đồng) Trường Trường ĐH Quản Phạm TP. THPT Bùi 56.5 Luật 43 5 152 Khanh 3/12/1991 Nữ 8.0 20.75 3 Australia trị nhân Phương HCM Thị Xuân Giỏi TP.HCM, sự (TP.HCM) Luật Dân sự Trường Con bệnh Trường ĐH THPT Kinh tế TOEFL ibt binh 2/3 (mất 01/01/199 Na 54.5 Ngoại 44 1 144 Lưu Trung Nguyện Hà Nội chuyên 8.90 28.25 4 Anh đối 58 sức lao động 1 m Giỏi thương, ĐHSP Hà ngoại (5/12/2009) 61%) Kinh tế Nội Trường Trường ĐH Tài Con thương 08/03/199 THPT Hà 49 Ngoại chính - binh hạng 4/4 45 2 54 Phạm Thị Thắng Nữ Hà Tĩnh 8.53 28.25 4 Pháp 1 Huy Tập Khá thương, Tài Ngân (31%), Giải (Hà Tĩnh) chính - hàng nhì HSG tỉnh
 20. Ngân hàng môn Toán lớp 12 Trường Con thương THPT Trường ĐH TOEFL ITP binh hạng 4/4 30/07/199 Nghệ chuyên 54 Ngoại 497 (28%), Giải 46 3 182 Trần Thanh Linh Nữ 8.73 27.75 4 Australia Kinh tế 1 An Phan Bội Giỏi thương, (28/12/2009 Ba HSG tỉnh Châu (Nghệ Kinh tế ) môn Hóa - An) lớp 12 Trường Trường ĐH Con thương THPT Bách khoa - binh 4/4 20/04/199 Na Khánh chuyên Lê 51 ĐHQG Điện - 47 4 140 Đỗ Minh Đạt 8.5 27.75 4 Đức 1 m Hòa Quý Đôn Khá TP.HCM, điện tử (Khánh Điện - điện Hòa) tử Con thương binh 3/4 Trường Trường ĐH Thiết (41%), Giải Nguyễn 12/07/199 Na Hải THPT Vĩnh 49 48 5 1 Bình 8.13 27.75 4 Hàng hải, Phần Lan kế thân Nhì HSG cấp Đức 1 m Phòng Bảo (Hải Khá Đóng tàu tàu thủy thành phố Phòng) môn Vật lí (2009)
Đồng bộ tài khoản