Quyết định 97/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
50
lượt xem
1
download

Quyết định 97/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 97/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hợp nhất Trung tâm hướng dẫn nghiệp vụ Nhà văn hoá vào Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 97/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  s è  97/1999/Q§­T T g   n g µ y  07 th¸ng 4 n¨ m  1999 v Ò   Ö c h î p n h Ê t  vi Trun g  t © m  h í ng d É n   g hi Ö p  v ô  N h µ  v¨n h o¸  n v µ o  C ô c  V¨n h o¸  h « n g   ­ T tin c ¬  s ë T h ñ  tíng C h Ý n h   ñ   ph C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 81/CP  µy  th¸ng 11  ng 08    n¨m 1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  é  c B V¨n      ho¸ ­ Th«ng tin; Theo    Þ  ña  é   ëng  é   ®Ò ngh c B tr B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    µ  é   ëng,Trëng  tinv B tr   Ban    Tæ chøc  C¸n  é   Ýnh  ñ, b ­Ch ph Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1. Hîp  Êt  nh Trung  ©m   íng  Én  t h d nghiÖp  ô  µ   v Nh V¨n ho¸  µ  v Côc  V¨n     ho¸ ­Th«ng    ¬  ë. tinc s ViÖc  chøc, s¾p  Õp  ¹ Côc  tæ    x li  V¨n ho¸    ­ Th«ng    ¬  ë  tinc s sau    îp khih   nhÊt thªm Trung  ©m   íng  Én  t h d nghiÖp  ô  µ   v Nh V¨n  ho¸  Bé   ëng  é     do  tr B V¨n ho¸ ­Th«ng    Õt ®Þnh.    tinquy   §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã    ùc thihµnh  ®Þ n c hiªu l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý  k ban  µnh. B∙i bá   iÓ m   t¹  ôc     Òu  cña  h    ® 3  im ® §i 2  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 123/TTg  µy  th¸ng 3  ng 01    n¨m 1995  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  ¾p   c Th t Ch ph v vi s xÕp, tæ    chøc  ¹c¸c®¬n  Þ  ùcthuéc Bé  l    i v tr     V¨n     ho¸ ­Th«ng tin. §i Ò u 3. Bé   ëng  é   tr B V¨n ho¸    ­ Th«ng    é   ëng, Trëng  tin,B tr   Ban    Tæ chøc   ­C¸n  é  Ýnh  ñ  Þu  b Ch ph ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản