intTypePromotion=1

Quyết định 980/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
201
lượt xem
3
download

Quyết định 980/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 980/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc quy định về chi phí khoản vay nước ngoài của Doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 980/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® C ñ a  T h è n g  ® è c   g © n   µ n g  N h µ  n íc sè 980/2001/Q§­N H N N   N h n g µy  01 th¸ng 08 n¨ m  2001  Ò  viÖc q u y  ® Þ n h  v Ò  c hi p h Ý   v k h o ¶ n  vay n íc n g o µi  ña D o a n h  n g hi Ö p c Thèng ® è c  N g © n  hµng N h µ  níc ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   15/CP  sè  ngµy 02/03/1993 cña ChÝnh phñ quy  ®Þnh nhiÖm     vô,quyÒn    h¹n,tr¸chnhiÖm     qu¶n    lýcña      quan  c¸c Bé, c¬  ngµnh  Bé; ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   90/1998/N§­   sè  CP ngµy  17/11/1998 cña ChÝnh  phñ  ban  hµnh Quy  chÕ qu¶n    lývay,tr¶nînícngoµi;         ­Theo      ®Ò nghÞ  cña  tr Vô  ëng  qu¶n    Vô  lýngo¹ihèi   Q uy Õt  Þ nh ®
  2. 2 §iÒu 1: Doanh nghiÖp    tù xem  xÐt,quyÕt    ®Þnh      vÒ chiphÝ kho¶n  vay    nícngoµi(bao    gåm     l∙suÊt,phÝ  c¸cchiphÝ  ªnquan) trªnc¬  tham  i   vµ      li       së  kh¶o    l∙suÊt cho  i   vay    trªnthÞ  êng  tr vèn quèc  vµ    i tÕ  c¸c lo¹  phÝ theo  th«ng lÖ  quèc  t¹  tÕ  itõng    thêi®iÓm   tho¶  ký  thuËn vay  tù  vµ  chÞu  tr¸ch nhiÖm       vÒ quyÕt ®Þnh    cña  m×nh. §iÒu    2: Doanh  nghiÖp    i nãit¹  QuyÕt  ®Þnh nµy      lµc¸c Doanh nghiÖp  ® îc quy    ®Þnh  i t¹ §iÓm   Môc    1  I Ch¬ng    I cña Th«ng   03/1999/TT­ t sè  NHNN7   ngµy  12/8/1999 cña Ng©n  hµng  Nhµ    nícViÖt Nam     híng dÉn    viÖc vay  tr¶ vµ    nînícngoµicña          c¸cDoanh  nghiÖp. §iÒu     îng    3: §èit vay,môc  ®Ých vay  thñ tôc hå  ®¨ng  kho¶n  vµ      s¬  ký  vay    nícngoµiDoanh    nghiÖp  thùc hiÖn    ®óng theo  quy ®Þnh  cña Ng©n hµng  Nhµ      níct¹ Th«ng   03/1999/TT­ i tsè  NHNN7  ngµy  12/8/1999 híng dÉn      viÖc  vay  vµ        tr¶nînícngoµicña      c¸cDoanh nghiÖp. §iÒu    4: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõ ngµy  vµ  15  kÓ    ký  ¸p dông      thihµnh cho  ®Õn     quy  khicã  ®Þnh kh¸c cña    Thèng ®èc Ng©n  hµnh  Nhµ  níc. §iÒu 5: QuyÕt  ®Þnh  nµy thay thÕ QuyÕt ®Þnh   308/1999/Q§­ sè  NHNN7  ngµy 1/9/1999 cña Thèng  ®èc  Ng©n  hµng Nhµ     níc ViÖt Nam  vÒ  viÖc  quy ®Þnh ®iÒu kiÖn vay    nícngoµi. §iÒu   6: Ch¸nh    v¨n phßng, Ch¸nh    thanh    traNg©n  hµng  Nhµ    níc,Thñ  tr ëng    c¸c ®¬n  trùcthuéc  vÞ    Ng©n   hµng Nhµ    níc,Gi¸m  ®èc    chinh¸nh Ng©n  hµng Nhµ    níc tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung ¬ng; Tæng     gi¸m ®èc  (Gi¸m  ®èc)    Tæ chøc  tÝn dông  c¸c Doanh  vµ    nghiÖp  ªnquan  li   trong ph¹m      vichøc  n¨ng,nhiÖm  cña    vô  m×nh  chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt ®Þnh  nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2