Quyết định 980/2001/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
25
lượt xem
2
download

Quyết định 980/2001/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 980/2001/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy định tạm thời về quy trình nghiệp vụ, mô hình tổ chức, bố trí nhân lực để triển khai thực hiện thí điểm các Điều 2, 29, 30 của Luật Hải quan tại HQ Sài Gòn KVI thuộc Cục Hải quan TP HCM và HQ cảng Hải Phòng KVI và KVII thuộc Cục H do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 980/2001/QĐ-TCHQ

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 980/2001/QĐ-TCHQ Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 2001 QUY T Đ NH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 980/2001/QĐ-TCHQ NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2001 V BAN HÀNH B N QUI Đ NH T M TH I V QUI TRÌNH NGHI P V , MÔ HÌNH T CH C, B TRÍ NHÂN L C Đ TRI N KHAI TH C HI N THÍ ĐI M CÁC ĐI U 28, 29, 30 VÀ 32 C A LU T H I QUAN T I H I QUAN C NG SÀI GÒN KVI THU C C C H I QUAN TP H CHÍ MINH VÀ H I QUAN C NG H I PHÒNG KVI VÀ KVII THU C C C H I QUAN THÀNH PH H I PHÒNG T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c Ngh đ nh 16/CP ngày 07/03/1994 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a T ng c c H i quan; Căn c Ngh đ nh 16/1999/NĐ-CP ngày 27/03/1999 c a Chính ph qui đ nh th t c h i quan, giám sát H i quan và l phí h i quan; Căn c Quy t đ nh s 908/2001/QĐ-TTg ngày 26/07/2001 c a Th tư ng Chính ph v các bi n pháp đ y m nh xu t kh u, qu n lý nh p kh u trong 6 tháng cu i năm 2001; Căn c ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph v vi c cho phép T ng c c H i quan th c hi n thí đi m các Đi u 28, 29, 30 và 32 c a Lu t H i quan trư c ngày 1/01/2002 t i các văn b n s 4722/VPCP-PC ngày 08/10/2001; s 2098/VPCP-KTTH ngày 17/05/2001 v vi c t m th i áp d ng bi n pháp c i ti n th t c ki m tra th c t hàng hoá xu t nh p kh u c a các ch hàng trong khu ch xu t và m t s ch hàng khác có quá trình ch p hành t t pháp lu t v h i quan; s 4070/VPCP-KTTH ngày 4/09/2001 v vi c áp d ng mi n ki m tra th c t hàng hoá xu t nh p kh u; Đ có cơ s th c ti n cho vi c qui đ nh nghi p v , s p x p t ch c b máy phù h p Lu t H i quan; Xét đ ngh c a các ông C c trư ng C c H i quan Thành ph H Chí Minh, C c trư ng C c h i quan Thành ph H i phòng, C c trư ng C c Giám sát qu n lý v h i quan, C c trư ng C c Ki m tra thu thu xu t nh p kh u, C c trư ng C c Công ngh thông tin và Th ng kê h i quan, V trư ng V T ch c cán b và Đào t o, T ng c c H i quan; QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này B n qui đ nh t m th i v qui trình nghi p v , mô hình t ch c, b trí nhân l c đ tri n khai th c hi n thí đi m các Đi u 28, 29, 30 và 32 c a Lu t H i quan t i H i quan C ng Sài Gòn Khu v c I thu c C c H i quan Thành ph H Chí Minh và H i quan C ng H i phòng khu v c I và khu v c II thu c C c H i quan Thành ph H i phòng.
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 15/10/2001. Giao cho các ông có tên trong ban ch đ o tri n khai th c hi n đư c thành l p theo Quy t đ nh s 981/2001/QĐ-TCCB; s 982/2001/QĐ-TCCB ngày 10/10/2001 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan ch u trách nhi m tri n khai th c hi n và t ch c t ng k t vi c th c hi n Quy t đ nh này trong kho ng th i gian t 30/11/2001 đ n 5/12/2001. Đi u 3: Các ông C c trư ng C c H i quan Thành ph H Chí Minh, C c H i quan Thành ph H i phòng, Chánh Văn phòng T ng c c H i quan, Th trư ng các đơn v thu c T ng c c H i quan, các t ch c, cá nhân có hàng hoá xu t kh u, nh p kh u làm th t c h i quan t i H i quan C ng Sài gòn Khu v c I - Thành ph H Chí Minh, t i H i quan C ng H i hòng khu v c I và khu v c Il - Thành ph H i Phòng ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nguy n Đ c Kiên (Đã ký) QUI Đ NH T M TH I V QUI TRÌNH NGHI P V , MÔ HÌNH T CH C, B TRÍ NHÂN L C Đ TRI N KHAI TH C HI N THÍ ĐI M CÁC ĐI U 28, 29, 30 VÀ 32 C A LU T H I QUAN T I H I QUAN C NG SÀI GÒN KHU V C I THU C C C H I QUAN TP H CHÍ MINH VÀ H I QUAN C NG H I PHÒNG KVI, KVII THU C C C H I QUAN TP H I PHÒNG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 980/2001/QĐ-TCHQ ngày 10 tháng 10 năm 2001 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan) A. N I DUNG QUI TRÌNH NGHI P V TH T C H I QUAN THÍ ĐI M Đ I V I HÀNG HOÁ XU T NH P KH U: I. QUI Đ NH CHUNG: 1. Qui trình th t c h i quan này là qui trình th t c h i quan cơ b n áp d ng cho lo i hàng có thu , ph i ki m tra th c t bao g m đ y đ các bư c ti p nh n, đăng ký t khai, ki m hoá, ki m tra tính thu , thông quan hàng hoá. Đ i v i trư ng h p hàng hoá đư c mi n ki m tra, không có thu thì đư c phép b qua m t s khâu, bư c trong qui trình cơ b n. 2. Th c hi n qui trình th t c h i quan này có đi u ch nh l i mô hình t ch c và b trí nhân l c theo 2 hư ng: T i c ng Sài Gòn khu v c I t ch c thành 02 đ i: 01 Đ i làm th t c h i quan cho hàng xu t kh u g i là Đ i th t c h i quan hàng xu t kh u, 01 Đ i làm th t c h i quan cho hàng nh p kh u g i là Đ i th t c h i quan hàng nh p kh u. T i hai đơn v H i quan C ng H i Phòng, m i nơi t ch c m t đ i làm th t c h i quan cho c hàng xu t kh u và hàng nh p kh u; Nhưng b ph n ki m tra th c t hàng hoá đư c tách riêng thành m t Đ i (g i t t là Đ i ki m hoá). Đ i th t c h i quan do m t Đ i trư ng đi u hành và có m t s Đ i phó ph trách t ng kh u nghi p v .
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. Cá th hoá trách nhi m c a m i cán b công ch c h i quan khi th c hi n qui trình này phù h p v i nhi m v , quy n h n trong th c thi công v theo qui đ nh c a pháp lu t hi n hành, h n ch t i đa vi c doanh nghi p ph i ti p xúc v i nhi u công ch c h i quan. 4. Tr c ti p ph trách qui trình th t c h i quan là phó Chi c c trư ng Chi c c H i quan c a kh u đ quy t đ nh hình th c, t l ki m tra th c t lô hàng và gi i quy t t i ch các vư ng m c phát sinh và các v n đ vư t th m quy n c a công ch c h i quan làm tr c ti p t i các khâu nghi p v . Giúp phó Chi c c trư ng là Đ i trư ng đ i th t c và 01 - 02 công ch c th a hành gi i nghi p v h i quan. 5. Các khâu đăng ký t khai, ki m tra tính thu đ i v i 01 lô hàng m i khâu đư c giao cho 01 công ch c h i quan th c hi n và ch u trách nhi m, không phân chia thành các khâu, các vi c nh do nhi u ngư i th c hi n (như 01 ngư i chuyên nh p s li u vào máy, 01 ngư i chuyên áp giá, 01 ngư i chuyên áp thu , chuyên vi t biên lai thu v.v...) nh m h n ch t i đa h sơ làm th t c h i quan ph i qua tay nhi u công ch c h i quan. T i m i khâu như đăng ký t khai, ki m hoá, ki m tra tính thu có m t Phó đ i trư ng tr c ti p đi u hành công vi c, qu n lý hành chính. Các Phó đ i trư ng không làm l i, làm thay các vi c mà công ch c th a hành làm tr c ti p s ho c đã th c hi n (ví d như ki m tra l i h sơ, ki m tra l i vi c tính thu ,...). 6. Công ch c h i quan đư c giao nhi m v th c hi n vi c đăng ký t khai, ki m hoá, ki m tra tính thu lô hàng nào ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu các nghi p v trên đ i v i lô hàng đó. Trư ng h p có vư ng m c vư t th m quy n ph i thông qua lãnh đ o Đ i báo cáo lãnh đ o Chi c c. 7. Vi c ký xác nh n đã làm th t c h i quan và quy t đ nh thông quan lô hàng qui đ nh như sau: a) Đ i v i nh ng lô hàng ph i ki m tra th c t , nhưng không có thu , không có l phí thì Đ i phó tr c ti p đi u hành t i khâu ki m tra hàng hoá ký xác nh n sau khi hoàn thành vi c ki m tra hàng hoá; b) Đ i v i nh ng lô hàng đư c mi n ki m tra th c t , nhưng có thu và nh ng lô hàng ph i ki m tra th ct , có thu và l phí thì Đ i phó tr c ti p đi u hành t i khâu ki m tra tính thu ký xác nh n; c) Đ i v i các trư ng h p hàng không có thu , đư c mi n ki m tra và trư ng h p có vư ng m c vư t th m quy n c a công ch c h i quan làm tr c ti p thì vi c ký xác nh n đã làm th t c h i quan và quy t đ nh thông quan do Phó chi c c trư ng ph trách qui trình th c hi n. 8. Đ y m nh ng d ng công ngh thông tin vào m t s khâu c a qui trình này, đ ng th i tăng cư ng ki m soát ch ng buôn l u, ch ng gian l n thương m i. Trách nhi m ch ng buôn l u, ch ng gian l n thương m i qua c a kh u v n đư c th c hi n theo qui đ nh hi n hành. II. N I DUNG C TH C A CÁC BƯ C TRONG QUI TRÌNH TH T C H I QUAN THÍ ĐI M Đ I V I HÀNG XU T KH U:
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Bư c 1: Ti p nh n, đăng ký t khai h i quan Công ch c h i quan ti p nh n, đăng ký t khai h i quan có nhi m v th c hi n đ y đ và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các công vi c sau đây: a) ki m tra s đ ng b và đ y đ c a h sơ h i quan theo qui đ nh; b) Ki m tra vi c khai báo c a ngư i khai h i quan; c) Đ i chi u v i chính sách qu n lý xu t kh u, chính sách v thu , giá đ i v i hàng xu t kh u; d) Đăng ký t khai h i quan; e) Nh p d li u c a t khai h i quan vào máy; f) Chuy n h sơ h i quan cho lãnh đ o Chi c c đ quy t đ nh hình th c, t l ki m tra th c t hàng hoá; g) L p biên b n vi ph m (n u có) và: - Đ xu t x lý đ i v i hành vi vi ph m thu c th m quy n x lý c a Chi c c trư ng Chi c c h i quan c a kh u. Ho c: - Hoàn ch nh h sơ đ lãnh đ o Chi c c báo cáo c p trên x lý đ i v i trư ng h p vư t th m quy n x lý c a Chi c c trư ng. Bư c 2: Chi C c phó ph trách Đ i th t c hàng xu t kh u. a) Quy t đ nh hình th c, t l ki m tra hàng hóa; b) Gi i quy t các vư ng m c vư t th m quy n c a công ch c c p dư i; c) Chuy n h sơ cho b ph n làm nhi m v ki m hóa, tính thu ; d) Ký xác nh n đã làm th t c h i quan và quy t đ nh thông quan đ i v i trư ng h p qui đ nh t i Đi m 7.c ph n I. Bư c 3: Ki m tra hàng hóa, ki m tra tính thu . Khâu ki m tra hàng hoá, ki m tra tính thu hàng xu t kh u do m t Đ i phó đ i th t c ph trách. Vi c ki m tra hàng hóa và ki m tra tính thu (n u có) do m t c p g m 2 công ch c h i quan th c hi n. Công ch c h i quan th c hi n nhi m v ki m hóa, ki m tra tính thu ph i làm đ y đ và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các công vi c sau đây: a) Ki m tra th c t hàng hóa (đ i v i lô hàng ph i ki m tra) theo qui đ nh hi n hành và quy t đ nh c a lãnh đ o Chi c c; b) L p biên b n vi ph m (n u có) và.
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Đ xu t x lý đ i v i hành vi vi ph m thu c th m quy n x lý c a Chi c c trư ng Chi c c h i quan c a kh u. Ho c: - Hoàn ch nh h sơ đ lãnh đ o Chi c c báo cáo c p trên x lý đ i v i trư ng h p vư t th m quy n x lý c a Chi c c trư ng. c) Ki m tra vi c t tính thu c a ngư i khai h i quan bao g m c vi c đ xu t gi i quy t ý ki n khác nhau gi a doanh nghi p v i h i quan v thu , giá và ra thông báo thu (đ i v i hàng có thu ); d) Nh p d li u v k t qu ki m hoá và tính thu vào máy; e) Chuy n h sơ h i quan cho Đ i phó tr c ti p đi u hành khâu ki m hoá, ki m tra tính thu đ ký xác nh n lô hàng đã làm th t c h i quan; f) Đóng d u "Đã làm th t c h i quan" và tr h sơ cho ch hàng sau khi Đ i phó tr c ti p đi u hành khâu ki m hoá, ki m tra tính thu ký xác nh n lô hàng đã làm th t c h i quan; g) Chuy n h sơ cho đ i k toán thu và phúc t p h sơ h i quan. (Xem Sơ đ s 1qui trình th t c h i quan đ i v i m t lô hàng xu t kh u theo h p đ ng mua bán hàng hoá kèm). III. N I DUNG C TH C A CÁC BƯ C TRONG QUI TRÌNH TH T C H I QUAN THÍ ĐI M Đ I V I HÀNG NH P KH U: Bư c 1: Ki m tra danh sách doanh nghi p ph i cư ng ch thu M i đ i th t c h i quan hàng nh p kh u có m t công ch c làm nhi m v này. Công ch c này ch làm m t nhi m v là ki m tra danh sách doanh nghi p ph i cư ng ch thu , không th c hi n vi c ki m tra h sơ lô hàng. Bư c 2: Ti p nh n, đăng ký t khai. Công ch c h i quan làm nhi m v ti p nh n, đăng ký t khai có nhi m v th c hi n đ y đ và ch u trách nhi m trư c pháp lu t đ i v i t t c các công vi c sau: a) Ki m tra h sơ h i quan. N u h sơ chưa phù h p thì hư ng d n, chuy n tr ngư i khai h i quan đ b sung hoàn ch nh; b) Ki m tra vi c khai báo c a ngư i khai h i quan; c) Đ i chi u chính sách qu n ]ý nh p kh u, chính sách thu , giá đ i v i hàng nh p kh u; d) Ki m tra l nh giao hàng (D/O) đ xác đ nh th i h n hàng đ n c a kh u; e) Đăng ký t khai;
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. f) Nh p d li u vào máy, g) Chuy n h sơ đã đăng ký cho lãnh đ o chi c c ph trách đ i th t c h i quan, h) L p biên b n vi ph m (n u có) và: - Đ xu t x lý đ i v i hành vi vi ph m thu c th m quy n x lý c a Chi c c trư ng Chi c c h i quan c a kh u (thí d : D/O đã quá h n 30 ngày). Ho c: - Hoàn ch nh h sơ đ lãnh đ o Chi c c báo cáo c p trên x lý đ i v i trư ng h p vư t th m quy n x lý c a chi c c trư ng. Bư c 3: Chi c c Phó ph trách đ i th t c hàng nh p kh u. a) Quy t đ nh hình th c, t l ki m tra hàng hóa; b) Xác nh n đã làm th t c h i quan và quy t đ nh thông quan đ i v i trư ng h p qui đ nh Đi m 7.c ph n I; c) Gi i quy t các vư ng m c vư t th m quy n c a công ch c h i quan; d) Chuy n h sơ h i quan cho bư c 4 (đ i v i lô hàng ph i ki m tra th c t ); ho c chuy n h sơ h i quan cho bư c 5 (đ i v i lô hàng mi n ki m tra th c t ). Bư c 4: Ki m tra hàng hóa. Khâu ki m tra th c t hàng hoá nh p kh u do m t Đ i phó ph trách. Hai công ch c h i quan làm nhi m v ki m tra hàng hoá ph i th c hi n và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các công vi c sau đây. a) Ki m tra th c t hàng hoá theo qui đ nh hi n hành và quy t đ nh c a lãnh đ o Chi c c; b) L p biên b n vi ph m (n u có) và: - Đ xu t x lý đ i v i hành vi vi ph m thu c th m quy n x lý c a Chi c c trư ng Chi c c H i quan c a kh u. Ho c: - Hoàn ch nh h sơ đ lãnh đ o Chi c c báo cáo c p trên x lý đ i v i trư ng h p vư t th m quy n x lý c a Chi c c trư ng. c) Nh p d li u v k t qu ki m hoá vào máy; d) Chuy n h sơ cho bư c 5 đ ki m tra tính thu (đ i v i lô hàng có thu , có l phí h i quan); ho c chuy n h sơ cho Đ i phó tr c ti p đi u hành khâu ki m hoá đ xác nh n lô hàng đã làm th t c h i quan và quy t đ nh thông quan, đóng d u "Đã làm th t c h i quan" và tr h sơ cho ch hàng (đ i v i lô hàng không có thu và l phí h i quan). Bư c 5: Ki m tra tính thu .
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Khâu ki m tra tính thu hàng hoá nh p kh u do m t Đ i phó ph trách. Công ch c h i quan đư c làm nhi m v ki m tra tính thu ph i th c hi n và ch u trách nhi m trư c pháp lu t đ i v i các công vi c sau đây: a) Căn c vào k t qu ki m hóa đ ki m tra vi c t tính thu c a ngư i khai h i quan (đ i v i lô hàng ph i ki m tra th c t ); ho c ki m tra vi c t tính thu c a ngư i khai h i quan (đ i v i lô hàng đư c mi n ki m tra); b) Ra thông báo thu ho c vi t biên lai thu thu (n u có), vi t biên lai l phí h i quan; c) Chuy n biên lai thu thu và biên lai l phí cho th qu đ thu ti n; d) Nh p d li u vào máy; e) Chuy n h sơ cho Đ i phó tr c ti p đi u hành khâu ki m tra tính thu đ xác nh n lô hàng đã làm th t c h i quan và quy t đ nh thông quan lô hàng; f) Đóng d u "Đã làm th t c h i quan" và tr h sơ cho ch hàng sau khi Đ i phó đã xác nhãn lô hàng đã làm th t c h i quan và quy t đ nh thông quan lô hàng; g) Chuy n h sơ h i quan cho Đ i k toán thu và phúc t p h sơ h i quan. (Xem sơ đ 2 qui trình th t c h i quan đ i v i m t lô hàng nh p kh u theo h p đ ng mua bán hàng hoá kèm). IV. QUI Đ NH Đ I V I HÀNG HOÁ XU T KH U CHUY N C A KH U Đ XU T KH U QUA CÁC C NG NÊU T I QUI Đ NH T M TH I Đ a đi m làm th t c h i quan ngoài c a kh u trong Qui đ nh t m th i này bao g m đ a đi m làm th t c h i quan/đ a đi m ki m tra h i quan ngoài c a kh u thu c C c H i quan Thành ph H Chí Minh, C c h i quan Thành ph H i phòng và thu c các t nh, Thành ph khác (Dư i đây g i chung là đ a đi m làm th t c h i quan ngoài c a kh u). Th t c h i quan cho lô hàng xu t kh u chuy n c a kh u t đ a đi m làm th t c h i quan ngoài c a kh u t i c ng xu t qui đ nh như sau: 1. Đ i v i lô hàng thu c di n ph i ki m tra: a) Th t c đăng ký t khai th c hi n t i đơn v h i quan làm th t c h i quan ngoài c a kh u như qui đ nh hi n hành; b) Doanh nghi p ph i đưa hàng hoá v m t đ a đi m t p trung do H i quan qui đ nh đ ki m tra th c t , tính thu (n u có) trư c khi đưa t i c ng. Ho c n u chưa có đ a đi m này thì th c hi n theo qui đ nh t i Đi m 2 dư i đây; c) Sau khi hoàn thành vi c ki m tra, tính thu , thu l phí, h i quan niêm phong lô hàng, giao ch hàng v n chuy n t i c ng xu t theo đúng qui đ nh hi n hành;
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. d) H i quan C ng ti p nh n h sơ và ki m tra niêm phong hàng hoá do ch hàng chuy n t i đ làm ti p th t c h i quan theo qui đ nh hi n hành. 2. Đ i v i hàng hoá đư c mi n ki m tra ho c hàng hoá ph i ki m tra nhưng đ a đi m ki m tra hàng hoá xa và ngư c đư ng v n chuy n hàng t i c ng xu t. a) Doanh nghi p đăng ký t khai h i quan t i H i quan đ a đi m làm th t c h i quan ngoài c a kh u theo qui đ nh hi n hành; b) Chi c c trư ng (Phó) Chi c c H i quan đ a đi m làrn th t c h i quan ngoài c a kh u quy t đ nh hình th c, t l ki m tra th c t hàng hoá; c) Doanh nghi p t chuy n hàng hoá cùng h sơ t i c ng xu t; d) H i quan c ng xu t: - Ki m tra hàng hoá (đ i v i lô hàng ph i ki m tra) theo quy t đ nh c a Chi c c trư ng (Phó) đơn v H i quan đăng ký t khai; - Niêm phong lô hàng; - Xác nh n đã làm th t c h i quan và quy t đ nh thông quan lô hàng; - Tr doanh nghi p m t (1) b h sơ, chuy n h i quan làm ch t c ngoài c a kh u m t (1) b h sơ; 3. H i quan không c công ch c đ n doanh nghi p đ ki m tra hàng hoá và không th c hi n vi c áp t i hàng hoá t i c ng xu t. V. N I DUNG TRI N KHAI TH C HI N ĐI U 29, ĐI U 30 LU T H I QUAN: 1. H i quan c ng H i Phòng Khu v c I, Khu v c II thu c C c H i quan Thành ph H i Phòng và H i quan C ng Sài Gòn khu v c I thu c C c H i quan Thành ph H Chí Minh đư c th c hi n thí đi m các hình th c ki m tra hàng hoá xu t kháu, nh p kh u theo qui đ nh t i Đi u 29, Đi u 30 Lu t H i quan. 2. Nh ng tiêu chí c th đ i v i hình th c mi n ki m tra th c t hàng hoá xu t kh u, nh p kh u: a) V ch hàng: - Ch hàng trong 2 năm liên t c chưa b x ph t vi ph m hành chính v h i quan ho c đã b x lý vi ph m hành chính b ng hình th c ph t ti n nhưng không quá 2 l n, m i l n v i m c ph t không quá 2 tri u đ ng; - Không có thông tin gì khác v buôn l u, gian l n thương m i có liên quan t i ch hàng và lô hàng; - Không có n thu quá h n đ nh thu c di n ph i cư ng ch .
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b) V hàng hoá: Ch hàng đáp ng các tiêu chí m c 2.(a) trên đư c mi n ki m tra các m t hàng sau: b.1. Hàng hoá nh p kh u: - Hàng g i kho ngo i quan; - Hàng t nư c ngoài nh p kh u vào khu ch xu t; - B t mì, malt, s i, h t nh a, phân bón c a các doanh nghi p nh p kh u thư ng xuyên; - Thi t b máy móc đ đ u tư xây d ng cơ b n hình thành nhà máy, xí nghi p công trình ho c đ t o tài s n c đ nh; - Hàng l ng, hàng r i g m: cao lanh, xăng d u, gaz, malt, phân bón. Các m t hàng trên n u thu c di n ph i ki m tra Nhà nư c ho c theo thông l qu c t ph t giám đ nh thì H i quan căn c k t qu ki m tra giám đ nh đ làm th t c h i quan. b.2. Hàng hoá xu t kh u: - Hàng xu t kh u t Kho ngo i quan; - Hàng xu t kh u c a doanh nghi p ch xu t; - Hàng nông s n. - Hàng thu h i s n; - Hàng may m c gi y dép; - Cao su t nhiên; - Hàng th công, m ngh (tr các m t hàng đư c làm b ng g ). 3. Nh ng tiêu chí c th đ i v i hình th c ki m tra toàn b lô hàng xu t kh u, nh p kh u: a) V ch hàng: - Trong th i h n 02 năm liên t c, ch hàng đã t ng b x ph t vi ph m hành chính v h i quan v i m c ph t ti n trên 2 tri u đ ng. - Ch hàng n m trong danh sách đ i tư ng tr ng đi m c a H i quan. b) V hàng hoá:
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nh ng m t hàng nh p kh u sau đây c a các doanh nghi p thu c di n qui đ nh t i các tiêu chí m c 3. (a) s ph i ki m tra toàn b lô hàng: - Hàng hoá ph i dán tem; - Hàng hoá đã qua s d ng; - Hàng có thu su t t 30% tr lên. 4. Nh ng tiêu chí c th đ i v i hình th c ki m tra xác su t th c t hàng hoá không quá 10%: a) V ch hàng: Nh ng ch hàng không thu c đ i tư ng quy đ nh t i đi m 1 và 2 nêu trên. b) V hàng hoá: Nh ng m t hàng sau đây c a các doanh nghi p thu c di n qui đ nh t i tiêu chí m c 4. (a) s áp d ng hình th c ki m tra xác su t: b.1. Hàng nh p kh u: - Nguyên li u, v t tư nh p kh u đ s n xu t hàng xu t kh u, gia công xu t kh u, hàng cùng ch ng lo i, hàng đóng gói đ ng nh t; - Hàng nh p kh u không thu c các trư ng h p đư c mi n ki m tra ho c ki m tra toàn b qui đ nh trên. T l ki m g m 2 m c: 5% và 10%. b.2. Hàng xu t kh u: - Hàng hoá cùng ch ng lo i, đóng gói đ ng nh t; - Hàng không thu c các trư ng h p đư c mi n ki m tra ho c ki m tra toàn b trên. T l ki m tra g m 2 m c: 3% và 5% . B. MÔ HÌNH T CH C, B TRÍ NHÂN L C: 1. Căn c vào qui mô và đ c đi m ho t đ ng nghi p v c th c a H i quan C ng Sài gòn khu v c I, C c H i quan thành ph H Chí Minh và H i quan C ng H i phòng khu V c I, khu v c II C c H i quan Thành ph H i Phòng đ t ch c s p x p l i qui trình th t c h i quan thí đi m cho hàng hoá xu t kh u nh p kh u theo h p đóng mua bán hàng hoá phù h p v i t ng đ a phương như sau: a) T i H i quan C ng Sài gòn Khu v c I, C c H i quan thành ph H Chí Minh t ch c m t đ i th t c h i quan hàng hóa xu t kh u và m t đ i th t c h i quan hàng hóa nh p kh u. Đ i th t c h i quan hàng hoá xu t kh u và đ i th t c h i quan hàng
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. hoá nh p kh u là m t t ch c th ng nh t, th c hi n toàn b các bư c th t c h i quan cho m t lô hàng t đăng ký, ki m hóa, ki m tra tính thu và thông quan hàng hóa. Trong đ i th t c không có các đ i nghi p v hay hình th c tương t . b) T i H i quan C ng H i Phòng khu v c I và H i quan C ng H i phòng khu v c II, C c H i quan Thành ph H i Phòng m i nơi t ch c m t (1) đ i th t c h i quan (bao g m b ph n ti p nh n, đăng ký t khai h i quan và b ph n ki m tra tính thuê) và m t đ i ki m hoá đ làm th t c h i quan cho c hàng xu t kh u và hàng nh p kh u. 2. Ph n k toán thu xu t kh u, nh p kh u và phúc t p h sơ không đ t trong qui trình th t c h i quan này mà t ch c thành Đ i k toán thu xu t nh p kh u và phúc t p h sơ h i quan. 3. S p x p l i b máy t ch c t i H i quan c a kh u c ng đư c ch n làm thí đi m g n v i qui trình th t c h i quan cơ b n g m có các đ i sau: - Đ i th t c h i quan hàng hoá xu t kh u, hàng hoá nh p kh u (C ng Sài Gòn khu v c I là hai đ i riêng; C ng H i Phòng khu v c I và khu v c II m i nơi thành l p m t đ i); - Đ i ki m tra hàng hoá (áp d ng riêng cho H i quan C ng H i Phòng KV I và KV II); - Đ i th t c tàu xu t nh p c nh, giám sát tàu, kho bãi; - Đ i giám sát c ng c ng; - Đ i k toán thu và phúc t p h sơ; - Văn phòng Chi c c H i quan c a kh u. Lãnh đ o T ng c c u quy n đ C c trư ng C c H i quan thành ph H Chí Minh, C c trư ng c c H i quan thành ph H i Phòng ra quy t đ nh c th cho t ng Đ i k trên t ngày 15/10/2001. 4. B máy t ch c t i cơ quan C c H i quan Thành ph H Chí Minh và C c H i quan Thành ph H i Phòng đư c đi u ch nh l i như sau: (1) Văn phòng C c (bao g m t ng h p, hành chính, qu n tr , tài v ); (2) Phòng nghi p v (bao g m thu và giám sát qu n lý); (3) Phòng ki m tra sau thông quan; (4) Phòng Tham mưu ch ng buôn l u và x lý; (5) Trung tâm d li u và x lý thông tin; (6) Phòng T ch c cán b và thanh tra;
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. (7) Đ i ki m soát ch ng buôn l u. Trư c m t C c H i quan Thành ph H Chí Minh và C c H i quan thành ph H i Phòng s m hình thành hai đơn v m i là Phòng ki m tra sau thông quan và Trung tâm d li u và x lý thông tin (có quy t đ nh c a T ng c c kèm theo) đ ph c v tri n khai Lu t H i quan. Đ g n v i công tác cán b và h n ch xáo tr n trong th i gian làm thí đi m, các Phòng và Đ i Đi u tra ch ng buôn l u hi n có có th s p x p l i ngay ho c đư c t ng bư c đi u ch nh t nay đ n h t tháng 12/2001, C c trư ng C c H i quan thành ph H Chí Minh và C c trư ng C c H i quan thành ph H i Phòng báo cáo c th đ lãnh đ o T ng c c xem xét quy t đ nh. C. CÁC V N Đ KHÁC VÀ Đ U TƯ CƠ S H T NG K THU T 1. V Pháp ch ch trì, C c giám sát qu n lý, C c Công ngh thông tin và th ng kê H i quan ph i h p xây d ng d th o Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph v áp d ng hình th c khai báo h i quan qua m ng vi tính trình Th tư ng Chính ph xem xét, ký ban hành. C c Giám sát qu n lý xây d ng qui trình nghi p v c th , th ch hoá Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph ; 2. C c H i quan Thành ph H Chí Minh và C c H i quan Thành ph H i Phòng ch trì, C c giám sát qu n lý, C c Công ngh thông tin và Th ng kê h i quan ph i h p nghiên c u l a ch n m t s doanh nghi p làm đ i lý th t c h i quan ti n hành xây d ng cơ s ban đ u cho vi c áp d ng khai báo n i m ng gi a doanh nghi p v i h i quan (ưu tiên cho doanh nghi p có m t b ng b trí máy móc và công ngh phù h p v i h th ng c a H i quan). 3. C c H i quan thành ph H i Phòng, C c H i quan thành ph H Chí Minh ch trì ph i h p v i C c Công ngh thông tin và Th ng kê h i quan, V K ho ch Tài v nhanh chóng th c hi n vi c xây d ng h th ng m ng liên hoàn, liên thông gi a C c v i các đơn v h i quan c a kh u, gi a cơ quan h i quan v i các cơ quan, t ch c có liên quan và doanh nghi p ho t đ ng xu t nh p kh u t i đ a phương, trong ph m vi đ a bàn ho t đ ng h i quan, đ ph c v cho vi c tri n khai th c hi n qui đ nh t m th i này; Có phương án c th đ c i thi n h th ng m ng liên hoàn, liên thông gi a C c v i T ng c c.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản