intTypePromotion=1

Quyết định ban hành Quy chế mua, bán nợ của các tổ chức tín dụng

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
268
lượt xem
28
download

Quyết định ban hành Quy chế mua, bán nợ của các tổ chức tín dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định ban hành Quy chế mua, bán nợ của các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định ban hành Quy chế mua, bán nợ của các tổ chức tín dụng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc s è  140/1999/Q§­N H N N 1 4   ® n n g µ y 19  th¸ng 4 n¨ m  1999  B a n  h µ n h  Q u y  c h Õ  m u a,  b¸n  î  ñ a c¸c t æ  c h ø c t Ý n d ô n g   nc Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  cø  LuËt C¸c tæ  chøc  tÝn dông  sè  02/1997/QH10  ngµy  12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé. ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýn  ông,   ®Ò ngh c V tr VT d Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1: Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n “Quy  Õ   ch mua,  nî b¸n    cña    chøc  Ýn  ông  c¸ctæ  td “. §i Ò u 2: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k §i Ò u    3: Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô  Ýn  ông,Thñ  ëng    ô, V¨n    tr VT d   tr c¸c V   Côc  ña  ©n   µng  µ   íc,Chñ   Þch  éi ®ång  c Ng h Nh n   t H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)      ®è c¸c Tæ chøc  Ýn  ông, Gi¸m  c    td   ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   tØnh,thµnh  è  Þu    ph ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 q uy  Õ   ch M u a, b¸n n î c ñ a c¸c t æ  c h ø c t Ý n d ô n g   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 140/1999/Q§­NHNN14,  ngµy  th¸ng4  19    n¨m  1999  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc). c Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    1. Quy  Õ   µy  ch n quy  nh  ÷ng  éidung  ªnquan  n   ¹t ®Þ nh n  li   ®Õ ho   ®éng  mua, b¸n  î cña    chøc  Ýn  ông  n  c¸c tæ  td (TCTD) nh»m   a   ¹ng  ®d ho¸    c¸c ho¹t®éng  Ýn  ông, m ë   éng    td  r kh¶ n¨ng cho vay  ña    c c¸c TCTD   i  íikh¸ch  ®è v   hµng,t¨ngcêng     kh¶  n¨ng  chuyÓn  Þch  ¬  Êu  u  ,hç  î   d c c ®Ç t  tr  TCTD   µ    c¸c v c¸c tæ chøc  kinh tÕ  ¾c  ôc  ã    kh ph kh kh¨n trong kinh doanh;gãp  Çn          ph qu¶n  ýrñi l    ro  Ýn  ông, cñng  è  Ýnh  td   ct thanh kho¶n  µ  Êt îng  v ch l c¸c  kho¶n  u   , c¶i ®Ç t     thiÖn kh¶    n¨ng  µn  èn,kh«iphôc    èi  ho v     c¸cm quan  Ö   Ýn  ông  ña    htd c c¸cTCTD. §i Ò u    2. Trong  Quy  Õ   µy    õng÷  íi y  îchiÓu    ch n c¸ct   d  ®© ®   nh sau: 1. Mua,    b¸n  î lµ ho¹t®éng  n      mua,    b¸n,theo    ®ã bªn b¸n  î chuyÓn  n  giao  kho¶n  î m µ   n   bªn  î hiÖn  ang  î bªn  nî (bao  å m   î gèc,l∙    ¹t)cho  n  ® n  b¸n    g n    il∙ph   ,i bªn  mua  îvµ  ©n  Òn thanh  n   nh ti   to¸n,bªn    mua  îcã  Üa  ô    Òn cho    n   ngh v tr¶ti   bªn b¸n  î vµ  Õp  Ën    Òn  ña  ñ  î ®èi  íikho¶n  î theo  n   ti nh c¸c quy c ch n   v  n  tho¶  Ën  thu cña    haibªn; 2.Bªn    îlµc¸ctæ    b¸n n       chøc  Ýn  ông  ë  ÷u  td s h kho¶n  î(cho bªn  îvay); n    n  3. Bªn    mua   î lµbªn  ùc hiÖn  Öc  n    th   vi mua   ¹ ko¶n  î vµ  ëthµnh  ñ  ë  l  i n   tr   ch s h÷u  ña  c kho¶n  î; n 4. Bªn    m«i  í lµc¸c tæ  gi       chøc  i kinh tÕ,TCTD   µm     l trung gian gi÷a c¸c bªn         mua  î vµ  n   bªn  nî,lµm    Þch  ô  b¸n    c¸c d v trong viÖc  m     ®µ ph¸n  ý  Õt  îp ®ång  kk h  mua,    îvµ  îchëng  ïlaotheo hîp ®ång  b¸n n   ®   th       m«i  í ; gi i 5. Bªn  î  µ c¸c TCTD,  chøc  n l    tæ  kinh  Õ, tæ  t   chøc  µichÝnh, c¸  ©n   t    nh ®ang cßn vay  îbªn    î; n   b¸n n 6. Gi¸trÞ kho¶n  î ® îcmua,  lµ tæng    Þ c¸c kho¶n:nî gèc,nî l∙      n    b¸n    gi¸tr          i , l∙qu¸ h¹n vµ      Ý        c¸cchiph kh¸ccã  ªnquan. i   li   §i Ò u    èit ng  3. §  î tham    gia mua,  nî lµc¸c TCTD,    chøc  b¸n        c¸c tæ  kinh  tÕ,c¸nh©n, bao  å m:      g 1.C¸c  chøc  Ýn  ông:   tæ  td +  ©n  µng  ¬ng  ¹iquèc  Ng h Th m  doanh:   +  ©n  µng  Çu ; Ng h § t +  ©n  µng  Ng h Ph¸ttr Ón;  i +  ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn; Ng h Th m   ph +  ©n  µng  ªndoanh; Ng h li  
  3. 3 +    Chi nh¸nh  ©n  µng  ícngoµi; Ng h n  +  ©n  µng  Ýnh  Ng h ch s¸ch; +  C«ng    µi Ýnh; tyt   ch +  C«ng    tycho    µichÝnh; thuªt   +  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  Qu t d nh d TW. 2. C¸c  chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi ® îc tham      tæ     n     gia mua   ÷ng  nh kho¶n  î n  gi÷a c¸c TCTD   µ       v c¸c kh¸ch hµng  ña    c TCTD     Öt Nam   µ  ÷ng  ë Vi   v nh kho¶n  î n  gi÷a c¸cTCTD     ÖtNam   íi    ë Vi   v  nhau.   §i Ò u    ¹m      4. Ph vimua,  nîbao  å m: b¸n    g  1. C¸c kho¶n  î  c¸c  n do  TCTD  cho c¸c  chøc  tæ  kinh  Õ, tæ  t   chøc  µi t  chÝnh,c¸nh©n     vay;    2.C¸c  kho¶n  îgi÷a c¸cTCTD. n      Quy  Õ   µy  ch n kh«ng    ông  i víiviÖc  ¸p d ®è     mua,  c¸c kho¶n  î nh  Ýn  b¸n    n  t phiÕu,tr¸ phiÕu     i Kho  ¹c Nhµ   ícvµ    Êy  ê cã    b  n   c¸c gi t   gi¸kh¸c;nh÷ng    kho¶n  î n  ®∙  îc xö  ýtheo  ®   l  chØ   o  ña  ñ íng  Ýnh  ñ, nh  î trong xö  ýtæng  ®¹ c Th t Ch ph   n     l  thanh    î,nîkhoanh. to¸nn     §i Ò u    ¹ng th¸i   5. Tr     kho¶n  î® ¬c  c¸c n  mua,  b¸n;     î  1. N trong h¹n:bªn     b¸n  î,bªn  î ®ang  ¹t®éng; kho¶n  î cßn  n  n  ho     n  trong  h¹n thanh to¸n;bªn    b¸n  î cÇn  n  thu  åi vèn    u    h  ®Ó ®Ç t hoÆc   ang  ® gÆp   ã  kh kh¨n t¹m  êivÒ   ån  èn;   th   ngu v     î    ¹n:bªn  î ®ang  ¹t®éng, kho¶n  î cã  2. N qu¸ h   n  ho     n   kh¶  n¨ng    åi,nh­ thu h   ng gÆp   ã  kh kh¨n  ¹m  êivÒ   ×nh  ×nh  t th   t h s¶n  Êt kinh doanh  a    îc nî xu     ch tr¶®     gèc hoÆc     l∙hoÆc   gèc  µ      n   ¹n; i c¶  v l∙khi®Õ h i §i Ò u    Öc  6. Vi mua,    î® îcthùchiÖn  b¸n n       theo nguyªn t¾c      sau:    1. §¶m  b¶o  toµn  an  trong ho¹t®éng  ña     c TCTD,  ï hîp  íinh÷ng    ph   v   quy ®Þnh  ña  c ph¸p  ËtViÖt Nam.  lu     Trong  êng  îp ®iÒu  cquèc  Õ  µ   ícCéng  tr h  í  tm n  hoµ    éichñ  Üa  Öt Nam   ý  Õt  x∙h   ngh Vi   k k hoÆc   tham    ã  gia c quy  nh  ®Þ kh¸c víi    quy  nh  ¹ Quy  Õ   µy,th× ¸p dông  ®Þ t i ch n       quy  nh  ña  Òu  cquèc  Õ  ; ®Þ c §i í   t ®ã    2.§¶m   b¶o    Òn  µ  îÝch  îp ph¸p cña    tham    c¸cquy v l  i h    c¸cbªn  giamua,    b¸n nî;  3. Kho¶n  î  îc chuyÓn    n®   giao theo  îp  ng  Ýn  ông  h ®å td hoÆc   Õ   c Kh í   vay. §i Ò u    ¬ng  7. Ph ph¸p mua,    î® îc® îcthùc hiÖn      b¸n n         nh sau:  1. Ph¬ng    ph¸p  ùc tiÕp:bªn  tr     b¸n  î vµ  n   bªn  mua   î tho¶  Ën  ý  îp n  thu k h   ®ång  ùctiÕp.Bªn  tr     b¸n  î cã  Ó  ý  îp ®ång  ùctiÕp  íim ét  n   th k h   tr   v  hoÆc   Òu  nhi bªn  mua  î; n
  4. 4  2. Ph¬ng    ph¸p    Õp:viÖc  gi¸n ti   mua, b¸n  î cã  ù  µn  Õp  n  s d x hoÆc     qua trunggian cña  m«i  í .     bªn  gi i C h ¬ n g  II Q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó §i Ò u  ViÖc  8.  mua,  nî® îcthùc hiÖn  b¸n        theo c¸cbícsau  y:     ®©    1.Bªn  nîth«ng    b¸n    b¸o cho  mua  îtãm  ¾tvÒ   bªn  n  t   kho¶n  îvµ  Öc    n   vi b¸n nî,bao  å m:    g tæng  è    î dù  nh  s d n   ®Þ b¸n,thêih¹n  ña     c kho¶n  î,l∙ suÊt cña  n   i   kho¶n  î,gi¸c¶  µ  êigian tèi a    ùc hiÖn  Öc  n     v th       ®Ó th   ® vi mua,    î; b¸n n    2. Bªn mua   î (vµ  n   bªn m«i  í nÕu  ã) thùc hiÖn  ©n  Ých  gi   i c    ph t kho¶n  î, n  t×nh  ×nh  ¹t®éng  ña  nî; h ho   c bªn     3.Bªn    îvµ  mua  îthèng  Êt néidung  îp ®ång  b¸n n   bªn  n  nh     h  mua,    î; b¸n n    4.Bªn    îvµ  mua  îký  Õt  îp ®ång  b¸n n   bªn  n  k h   mua,  nî; b¸n     5. Bªn b¸n  î göith«ng  n    b¸o b»ng  b¶n  Ò   Öc  v¨n  v vi mua,  b¸n  î cho    n  c¸c bªn  ªnquan  li   (bªnnî,bªn      b¶o  l∙nh,   t¸ b¶o  bªn    i l∙nh)bao  å m   Öc    g vi chuyÓn  giao  hîp  ng  Ýn  ông  µ    îp  ng  ®å td v c¸c h ®å kh¸c cã  ªnquan, trong    ã    éi   li     ®ã c c¸c n   dung  sau  y: ®© a.  Öt kª    îp  ng  ã  ªnquan  îc chuyÓn  Li   c¸c h ®å c li   ®  giao: Hîp  ng  Ýn    ®å t dông;hîp ®ång  Õ  Êp,cÇ m   è;hîp ®ång     th ch   c    b¶o  l∙nh,    i t¸ b¶o l∙nh; b.Sè  îgèc,c¸ckho¶n    n     ph¶itr¶(l  Êt,phÝ);     ∙su   i c.Bªn  nîcam   Õt    b¸n    k thanh    Ý  µ  µn  Êtthñ tôcmua  nîm µ   to¸nph v ho t       b¸n    c¸cbªn  ã    c cam   Õt; k d. Bªn    b¸n  î cam   Õt  µ bªn  î kh«ng  n  k l  n  ph¶i tr¶ bÊt  ú     k kho¶n  Ý,    ph chi phÝ  µo  ªnquan  n   Öc  n li   ®Õ vi mua,  nî; b¸n  e.C¸c  (bªnnî,bªn    bªn      b¶o l∙nh,    i t¸ b¶o  l∙nh. .ký    Ën  .  x¸cnh th«ng  ) b¸o; 6. Bªn    mua   î chuyÓn  Òn  n  ti cho bªn b¸n  î theo    n  gi¸mua, b¸n  î m µ     n  hai bªn  mua  îvµ    î®∙  n   b¸n n   tho¶ thuËn;   7.Gi¶iquyÕt c¸cvÊn    ån t¹ kh¸c(trongtr ng  îp cã          ®Ò t     i     ê h   ph¸tsinh). §i Ò u 9.  îp  ng  H ®å mua, b¸n  î ® îc lËp  µnh  b¶n  µ  c¸c bªn  n    th v¨n  v do    mua  î,bªn    îký  Õt. n   b¸n n   k 1. Trêng  îp hîp ®ång  Ýn  ông    h    td hoÆc   Õ   cvay  èn  kh í   v kh«ng  ¹ trõkh¶  lo i     n¨ng mua, b¸n  î,th×  Öc  n  vi mua,  b¸n  î ph¶i ® îc thùc  Ön  n     hi b»ng  îp  ng  h ®å mua, b¸n  î.Trong  îp  ng  n  h ®å mua, b¸n  î  n ph¶i nªu  â  ÷ng  éi dung      r nh n  sau ®©y: a.T    c¸ch ph¸p lýcña    mua,    îvµ    cã  ªnquan;      c¸cbªn  b¸n n   c¸cbªn  li   b.§Þa    chØ  ña    mua  µ    î; c c¸cbªn  v b¸n n c.X¸c  nh    Þkho¶n  î® îcmua,    ®Þ gi¸tr   n    b¸n; d.Gi¸mua,  nîvµ    ¬ng     b¸n    c¸cph thøc thanh      to¸nmua,    î; b¸n n
  5. 5 e.X¸c  nh  êih¹n hiÖu  ùccña  Öc    ®Þ th     l  vi mua,    î; b¸n n f.Tr¸ch nhiÖ m   ña      c bªn  î tr cvµ  n   í   sau    ý  îp ®ång  khik h   mua  nî ®èi víi b¸n        bªn  nî vµ  b¸n    bªn  mua   î (kh«ng  n  thay ® æi  víic¸c quyÒn  µ  Üa  ô  ña    so      v ngh vc bªn  î ®∙  îcquy  nh  n  ®   ®Þ trong hîp ®ång  Ýn  ông  èc,n Õu     td g  kh«ng  ã    c c¸ctho¶  thuËn  îp ph¸p kh¸ccña    cã  ªnquan); h      c¸cbªn  li   g.Ph¬ng    thøc chuyÓn    giao hå  ¬    s kho¶n  î® îcmua  n    b¸n; h.C¸c  Ên      v ®Ò cam  Õt  k kh¸c. 2. C¸c    bªn (bªn nî,bªn     b¶o l∙nh,bªn  i   t¸ b¶o l∙nh)cã  ªnquan  n   îp   li   ®Õ h   ®ång  Ýn  ông  td hoÆc   Õ   cvay  èn  ÷a bªn  nî víi kh í   v gi   b¸n      nî ph¶ithùc hiÖn  bªn        viÖc  Êp  Ën  îp ®ång  ch thu h   mua,    înh  b¸n n   sau: ­ Trêng  îp    h trong hîp  ng  Ýn  ông    ®å td hoÆc   Õ   c vay  èn  îc ký  Õt  kh í   v ® k gi÷a bªn  nî (bªncho    b¸n      vay)vµ  nî (bªnvay)cã    bªn        quy  nh  îcmua  nî ®Þ ®  b¸n    th× viÖc    mua,  nî kh«ng  Çn  b¸n    c ph¶icã  ù  Êp  Ën  ña    s ch thu c bªn  î vµ      n   c¸c bªn cã  ªnquan; li   ­ Trêng  îp    h trong hîp  ng  Ýn  ông    ®å td hoÆc   Õ   c vay  èn  îc ký  Õt  kh í   v ® k gi÷a bªn b¸n  î  n (bªn cho    vay) vµ    bªn  î (bªn vay) kh«ng    Ëp  n     n      ®Ò c ®Õ kh¶ n¨ng mua,  b¸n  î,th×  Öc  n   vi mua   b¸n  î ph¶icã  ù  Êp  Ën  ña  n    s ch thu c bªn  î vµ  n  c¸cbªn  ã  ªnquan;   c li   3.Hîp  ng    ®å mua,    îph¶i® îcth«ng  cho  nî; b¸n n      b¸o  bªn  4.Tõ  êi®iÓ m   îp ®ång    th   h  mua,    î® îcký  Õt,m äi    õgiao dÞch  µ  b¸n n     k   tht     v ®µ m   ph¸n tr c®ã   u   Õt  Öu  ùc,trõtr ng  îp c¸cbªn  ã    í   ®Ò h hi l     ê h     c tho¶ thuËn    kh¸c; 5.  Öc  Vi c«ng chøng  îp  ng  h ®å mua, b¸n  î  hai bªn  n do    mua   î,b¸n  î n  n  quyÕt ®Þnh;   6. C¸c  Ön    bi ph¸p b¶o  ¶m   ùc hiÖn  îp ®ång  ® th   h  mua,  nî ® îc¸p dông  b¸n        theo quy  nh  ®Þ chung  Ò   ¶m   v® b¶o  ùc  Ön  îp  ng  ña  th hi h ®å c ph¸p  ËtViÖt lu     Nam. §i Ò u    Òn  i víi   10. Quy ®è     b¶o  ¶m   ña  c¸c ® c kho¶n  î ® îcmua,  ® îc n    b¸n    chuyÓn  giao nh    sau: 1. TÊt  c¸c quyÒn  µ  î Ých  ¾n   Òn c¸c b¶o  ¶m   i  íikho¶n  î   c¶    v l  i g li     ® ®è v   n  (thÕ  Êp,  Ç m   è, b¶o  ch c c  l∙nh,t¸    ib¶o  l∙nh)® îc gi÷ nguyªn  ¹ng th¸  µ  îc     tr   iv ®   chuyÓn  õbªn    îcho  mua  îtheo hîp ®ång  t   b¸n n   bªn  n     mua,  nî; b¸n  2.  êng  îp  Çn  iÒu  Tr hc ® chØnh    c¸c b¶o  ¶m   i  íikho¶n  î  ® ®è v   n theo  ù  s thèng  Êt gi÷a bªn  nh     mua   î vµ  n   bªn  nî th× ph¶icã  ù  Êp  Ën  ña    b¸n        s ch thu c bªn nîvµ  b¶o    bªn  l∙nh,   t¸ b¶o  bªn    i l∙nh; 3. ViÖc    chuyÓn  giao  Òn  i  íic¸c b¶o  ¶m   î cho  quy ®è v     ® n  bªn mua   î lµ n    bªn  íc ngoµi ph¶i tu©n  ñ  n      th c¸c quy  nh   Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c ph¸p  Ët ViÖt lu      Nam. §i Ò u 11. Kho¶n  î ® îc mua,  cã  Ó  îc hai bªn    n    b¸n  th ®     mua, b¸n tho¶  thuËn mua  b¸n  ¹ hoÆc   îc bªn  l i ®  mua  b¸n  ¹ cho  li  bªn thø    ba. Trong    êng  c¸c tr hîp nµy  Öc    vi mua,    îph¶i® îclËp thµnh  îp ®ång  b¸n n       h  riªng.
  6. 6 §i Ò u      12. Gi¸mua,  nîdo    tho¶  Ën,theo  ûlÖ  Çn    b¸n    c¸cbªn  thu   t   ph tr¨m hoÆc     ÞtuyÖt®èi so  íi   Þkho¶n  î® îcmua,  gi¸tr       v   tr   gi¸ n    b¸n.    Ò u    ång  Òn  îcsö  ông  §i 13. § ti ®   d trong mua,  nî lµ®«ng  Òn cña    b¸n      ti   kho¶n  î  îc mua,  n®   b¸n. N Õ u   Öc    vi thanh  to¸n mua,    b¸n  î  ùc  Ön  n th hi b»ng  ®ång  Òn kh¸c víi ng  Òn cña  ti      ®å ti   kho¶n  î ® îcmua,    ×  n    b¸n,th ph¶icã  ù    s tho¶  thuËn  ÷a  gi bªn b¸n  µ  v bªn  mua   µ  v ph¶i tu©n  ñ      th c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ý l  ngo¹ihèicña  µ   ícViÖtNam.    Nh n     §i Ò u    mua  îcã    Òn  µ  Üa  ô    14. Bªn  n   c¸cquy v ngh v nh sau: 1. Bªn    mua   î cã  Òn  cÇu  n   quy yªu  bªn  nî chuyÓn  b¸n    giao toµn  é  å  ¬    bhs cã  ªnquan  n     li   ®Õ c¸ckho¶n  îmua,  n  b¸n; 2. Bªn    mua   î cã  Òn  ßi  î ®èi  íibªn  î theo    Þ kho¶n  î ® îc n   quy ® n  v  n  gi¸tr   n    mua,    µ  îchëng    Òn  µ  îÝch  b¸n v ®   c¸cquy v l i kh¸cli     ªnquan  n   ®Õ kho¶n  î; n 3. Bªn    mua   î cã  Üa  ô  n   ngh v thanh    to¸ncho bªn b¸n  î theo    n  gi¸mua,    b¸n nî® îctho¶ thuËn       trong hîp ®ång     mua,    î. b¸n n §i Ò u    15. Bªn  m«i  í lµm  gi   i chøc  n¨ng  µn  Õp  dx mua,  nî cã  Òn  b¸n    quy vµ  Üa  ô    ngh v nh sau: 1. Ho¹t®éng  µn  Õp  ña      dx c bªn  m«i  í thùc hiÖn  gi   i   theo  îp ®ång  h  m«i  í gi   i ® îc ký  Õt  ÷a      k gi c¸c bªn.Hîp  ng    ®å m«i  í ® îc lËp  µnh  gi i     th v¨n b¶n  µ  ã  éi vcn  dung  ¬  c b¶n  bao  å m:  g Tªn,®Þa     chØ   ña    c c¸c bªn;néi dung  ô  Ó  Ò   Öc     c th v vi m«i  í  gi iMøc  ïlaom«i  í  êih¹n hiÖu  ùccña  îp ®ång  ; th    gi ith     ; l  h  m«i  í ; gi i 2. Ngh Üa  ô  ña    v c bªn  m«i  í   ùc  Ön  gi iTh hi m«i  í trung thùc;B¶o  : gi i       qu¶n  c¸ctµi Öu ® îcgiao ®Ó   ùc hiÖn         li   th   m«i  ívµ  µn    gi   ho tr¶cho    mua,    î i c¸cbªn  b¸n n   sau    µn  µnh  Öc  khiho th vi m«i  í   gi iKh«ng  îc tiÕtlé,cung  Êp  ; ®     c th«ng    µm  tinl ph¬ng  ¹i®Õ n   î Ých  ña    h  l i c c¸c bªn  mua, b¸n  î;Båi th ng  Öth¹ido  × nh   n     ê thi     m g©y    ra cho    c¸c bªn tham    gia mua,  nî;Ch Þu  b¸n    tr¸chnhiÖ m   Ò       v t c¸ch ph¸p  ý   l  cña    c¸c bªn  mua,  b¸n  î,nhng  n  kh«ng  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m   Ò     v kh¶  n¨ng thanh  to¸ncña  ä;   h 3. Bªn    m«i  í cã  Òn    Çu    mua,  nîtr¶thïlao vµ  gi   quy i yªu c c¸cbªn  b¸n          thanh  to¸nc¸cchiphÝ  îp lýli       h     ªnquan  n   Öc  ®Õ vi m«i  ítheo hîp ®ång  gi   i    m«i  í®∙  ý  gi   k i kÕt,kÓ   trong tr ng  îp  Öc    c¶    ê h vi m«i  í kh«ng  gi i   mang  ¹ kÕt  li  qu¶ cho      c¸c bªn mua,    î. b¸n n §i Ò u    b¸n  îcã  Òn  µ  Üa  ô    16. Bªn  n   quy v ngh v nh sau: 1.Quy Òn  î :   li Nh Ën  Òn thanh    ña  mua  îtheo    ti   to¸nc bªn  n  gi¸mua,  nî ®∙  b¸n    tho¶ thuËn    tronghîp ®ång     mua,  nî; b¸n  2.Ngh Üa  ô:   v a.  ChuyÓn  giao  y     µ  ng  ¹n  ®Ç ®ñ v ®ó h cho bªn mua   î  n c¸c  å   ¬  µ  hsv quyÒn  i víi   ®è     b¶o  ¶m   ã  ªnquan  n   c¸c ® c li   ®Õ kho¶n  î® îcmua,    n    b¸n theo tho¶     thuËn  tronghîp ®ång     mua,  nî; b¸n 
  7. 7 b. Th«ng    b¸o cho    c¸c bªn  ã  ªnquan  c li   (bªn nî,bªn     b¶o l∙nh,bªn  i     t¸ b¶o l∙nh)b»ng      v¨n b¶n  Ò   Öc  v vi mua,    î. b¸n n §i Ò u  17. È m   Òn  ý  Õt  îp  ng   Th quy k k h ®å mua, b¸n  î  éc  n thu Tæng   gi¸m  c, (Gi¸m  c) c¸cTCTD. ®è   ®è       §i Ò u 18.  ÷ng  Nh thay ® æi  Ò   û lÖ  ¶m     v t  ® b¶o  toµn  èn  ña    an  v c bªn mua   î,bªn  n  b¸n  î do  n   mua, b¸n  î kh«ng  îc viph¹m  n  ®    quy  nh  Ò     ¹n  ®Þ v c¸c h chÕ     ¶m   ®Ó ® b¶o  toµn  an  trong ho¹t®éng     TCTD. §i Ò u    Öc  ö  ýc¸cchiphÝ  ªnquan  n   Öc  19. Vi x l       li   ®Õ vi mua,  nî thùc b¸n      hiÖn  theo quy  nh  ô  Ó    ®Þ c th trong chÕ     µichÝnh  i víi     ®é t   ®è     TCTD. c¸c §i Ò u 20. C¸c  chøc    Õ    µichÝnh, c¸ nh©n  íc ngoµi tham    tæ  kinh t ­ t      n    gia mua  î cã  Ó    n   th qua  ilýhoÆc   û    ®¹     u th¸ccho  thø  ë  Öt Nam.  bªn  ba  Vi   Trong  tr ng  îp nµy  Öc  ùc hiÖn  ê h  vi th   mua   î ph¶i® îcphÐp  ña  ©n   µng  µ   íc n     c Ng h Nh n   ViÖt Nam     theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam   Ò   lu     v qu¶n  ýngo¹ihèi, l     vÒ  qu¶n  ývay  µ    înícngoµi. l  v tr¶n     §i Ò u    21. Trong  êng  îp mua,  nî vay  ícngoµivµ  nícngoµi tr h  b¸n    n    bªn      mua   î cña  n  bªn trong  íc b»ng  ¹itÖ, c¸c TCTD   n  ngo       ph¶i tu©n  ñ    th quy  Õ   ch qu¶n  ývay  µ    î nícngoµicña  Öt Nam,  µ  l  v tr¶n       Vi   v ph¶i® îcsù  Êp  Ën  ña      ch thu c Ng ©n   µng  µ   íc   Öt Nam.    h Nh n   Vi   Khi thanh      Òn mua  î b»ng  ¹itÖ  to¸ntr¶ti   n  ngo   n Õu  ã  c chªnh  Öch  Ò   ûgi¸th× trong hîp ®ång  l v t         mua,  nîph¶ix¸c®Þnh  â  b¸n       r bªn ph¶ichÞu.   C h ¬ n g  III §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 22. Chñ   Þch  éi  ng    t H ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è c¸cTCTD   ã    c tr¸chnhiÖm   íng dÉn  Öc  ùc hiÖn      h  vi th   c¸c nghiÖp  ô  v mua,  nî b¸n    phïhîp víi éidung  ña         n c Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u    äi    æi  ña  23. M thay ® c Quy  Õ   µy  Thèng  c  ©n   µng  ch n do  ®è Ng h Nhµ   ícquyÕt ®Þnh. n   
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2