Quyết định ban hành quy chế bảo lãnh của Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
116
lượt xem
23
download

Quyết định ban hành quy chế bảo lãnh của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định ban hành quy chế bảo lãnh của Chính phủ đối với các khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp và tổ chức tín dungj

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định ban hành quy chế bảo lãnh của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  233/1999/Q§­T T g   T t p S n g µ y 20  th¸ng   12   m  1999 B a n  h µ n h  Q u y  c h Õ  B ¶ o  l∙nh  n¨ c ñ a C h Ý n h  p h ñ  ® è i víi  c¸c kh o¶ n  vay  íc n g o µ i c ñ a  n d o a n h  n g hi Ö p  v µ  t æ  c h ø c t Ý n d ô n g. Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 90/1998/N§­   µy  th¸ng 11  CP ng 07    n¨m 1998  ña  c ChÝnh  ñ  ph ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ývay  µ    înícngoµi; l  v tr¶n     Theo    Þ   ña  é   ëng  é   µi chÝnh  µ  èng  c  ©n   µng   ®Ò ngh c B tr BT  v Th ®è Ng h Nhµ   ícViÖtNam, n    Q uy Õ t  Þ nh: ® §iÒu  . Ban  µnh  Ìm  1  h k theo  Quy Õt  nh   µy  ®Þ n Quy  Õ   ch B¶o    ña  l∙nh c ChÝnh  ñ  i víi   ph ®è     kho¶n  c¸c vay  ícngoµicña  n    doanh nghiÖp  µ  chøc  Ýn  v tæ  t dông. §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý. ®Þ n c hi l   15  k t  k  M äi quy  nh  íc®©y     íiQuy  Õ   ®Þ tr   tr¸ v   i ch ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n ®Ò u     á. b∙ib §i Ò u    é  ëng  é  µichÝnh,Thèng  c  ©n  µng  µ   ícViÖt 3. B tr B T     ®è Ng h Nh n     Nam,  ã  c tr¸ch nhiÖ m   ñ  ×,phèi hîp  íiBé   ëng, Chñ   Ö m     ch tr     v   tr   nhi V¨n phßng  ChÝnh  ñ,Bé  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  ëng  é    ph   tr B K ho   § t  tr B T ph¸p vµ  ñ  ëng    Th tr c¸c c¬    quan  ã  ªnquan    ùc hiÖn  µ  íng  Én, kiÓm     Öc    µnh  c li   ®Ó th   vh d  travi thih Quy  Õ   ch B¶o    ña  Ýnh  ñ  i víic¸c kho¶n  l∙nhc Ch ph ®è       vay  ícngoµicña  n    doanh  nghiÖp  µ  chøc  Ýn  ông  v tæ  td ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n §i Ò u 4. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ  Þch  y  thu   ph   t ñ ban  ©n  ©n    Nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thi h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 Q uy   Õ ch B ¶ o  l∙nh c ñ a C h Ý n h  p h ñ  ® è i v íi  c¸c k h o ¶ n  v ay  n í c n g o µ i c ñ a d o a n h  n g hi Ö p  v µ  t æ  c h ø c  t Ý n d ô n g s 233/ (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è:   ®Þ 1999/Q§­TTg    µy  th¸ng12 n¨m  ng 20     1999  ña  ñ íng ChÝnh  ñ) c Th t   ph C h ¬ n g  I C¸c Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u  .Trong  1  Quy  Õ   µy    õng÷  ch n c¸ct   sau  y  îchiÓu    ®© ®   nh sau: Ng êi b¶o    l∙nh   µ Ch Ýnh  ñ  Öt Nam   l  ph Vi   th«ng  qua  ¬   C quan  Êp    c b¶o l∙nh lµ (1)Bé   µi chÝnh       T   xem   Ðt  µ  Êp  x vc b¶o    l∙nh cho  kho¶n vay  íc ngoµi n    cña doanh  nghiÖp;hoÆc     ©n   µng  µ   ícViÖt Nam     (2)Ng h Nh n     xem   Ðt vµ  Êp  x c b¶o    l∙nhcho  kho¶n  vay  ícngoµicña  chøc  Ýn  ông. n    tæ  td Ng êi ® îc b¶o     l∙nh  µ doanh  l  nghiÖp hoÆc   chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  tæ  td th   vay  ícngoµi(Ngêivay)® îcChÝnh  ñ  n         ph b¶o l∙nh.Ng êi® îcb¶o         l∙nhbao  µ m   h c¶ (c¸c)Ng êi nhËn      chuyÓn  îng,Ng êi nhËn  nh     chuyÓn  giao,Ng êi thÕ  Þ  îp     vh  ph¸p cña  êivay  îcNg êib¶o    Êp  Ën.   Ng   ®    l∙nhch thu Ng êi nhËn     b¶o l∙nh  µ ngêicã  Òn  ë  ÷u  ét  Çn  l    quy s h m ph hoÆc   µn  é  to b kho¶n vay  îc b¶o  ®  l∙nh.Ng êi nhËn      b¶o    µ Ng êi cho  l∙nh l     vay  µ  v (c¸c)Ng êi     nhËn chuyÓn  îng,Ng êinhËn  nh     chuyÓn giao,Ng êithÕ  Þ  îp ph¸p  ña  êi     vh  c Ng   cho  vay  µ  îchiÓu  µNg êicho  v®  l    vay  trong c¸cHîp  ng     ®å vay. Ng êi nhËn    chuy Ó n   îng  ña  êi® îcb¶o    nh c Ng     l∙nhhoÆc   ña  êinhËn  c Ng   b¶o    µngêic«ng  Ën  µn  é  l∙nhl     nh to b hoÆc   ét  Çn    Òn  µ    Üa  m ph c¸c quy v c¸c ngh vô  ña  êi® îcb¶o    c Ng     l∙nhhoÆc   êinhËn  Ng   b¶o    Ó  quyÒn  ë  ÷u) lµ l∙nh(k c¶  s h    c¸cquyÒn  µ    Üa  ô  ña  ×nh    v c¸cngh v c m trongchuyÓn  îng.   nh Ng êi nhËn     chuy Ó n  giao  ña  êi ® îc b¶o    c Ng     l∙nh hoÆc   ña  êi nhËn  c Ng   b¶o    µngêic«ng  Ën  µn  é  l∙nhl     nh to b hoÆc   ét  Çn    Òn  µ    Üa  m ph c¸c quy v c¸c ngh vô  ña  êi® îcb¶o    c Ng     l∙nhhoÆc   êinhËn  Ng   b¶o    õquyÒn  ë  ÷u) lµc¸c l∙nh(tr   s h      quyÒn  µ    Üa  ô  ña  × nh  v c¸cngh v c m trong chuyÓn    giao. Ng êi thÕ  Þ  ña  êi® îcb¶o      v c Ng     l∙nhhoÆc   ña  êinhËn  c Ng   b¶o    µng­ l∙nhl   êinhËn  ¹m ét  Çn    l  i ph hoÆc   µn  é  µis¶n  ïng víi   Üa  ô  ña  êi® îc to b t   c     ngh v c Ng     c¸c b¶o    l∙nhhoÆc   êinhËn  Ng   b¶o l∙nh. Ngh Üa   ô   v thanh  to¸n  µ c¸c kho¶n  l    ph¶itr¶gå m   î gèc, nî l∙ theo  îp    n      i h  ®ång,    Ë m       l∙ ch i tr¶,c¸c kho¶n  Ý   µ    Ý,  åi th ng  ph v chi ph b   ê tæn  Êt (nÕu  ã) th   c  theo nh    quy  nh  ®Þ trong Hîp  ng    ®å vay  ô  Ó  µ  ïhîp víi   c th v ph       b¶o  Th l∙nh. L∙isuÊt  Ò  µm ét  é  Ën  Êu  µnh    Êt vay  µ  µmøc    l l  b ph c th l∙su   i v l  chªnh  Öch  l gi÷a l∙suÊtvay  µ    Êtth¶ næi  ¹ m ét  Þ  êng  ªnng©n  µng  èc  Õ.    i   v l∙su     i t i th tr li   h qu t B¶o  l∙nh  ña  Ý nh   ñ   i  íikho¶n  c Ch ph ®è v   vay  íc  n ngoµi cña  doanh     nghiÖp  Æc   chøc  Ýn  ông  ho tæ  td (sau  y   îcgäilµ“B¶o    ña  Ýnh  ®© ®       l∙nhc Ch phñ”)lµcam   Õt  ña  êib¶o   ®èi víi    k c Ng   l∙nh      (c¸c)Ng êi     cho vay  ícngoµi®¶m   n    b¶o  Öc  ùc hiÖn    Üa  ô  vi th   c¸c ngh v thanh    ∙  îccam   Õt  to¸n® ®   k trong Hîp  ng    ®å vay  ña  êi vay  c Ng   cho  (c¸c)Ng êi cho      vay    n   ¹n;trong tr ng  îp  êi khi®Õ h     ê h Ng   vay kh«ng  ùc  Ön  y     µ  ng  ¹n    Üa  ô  th hi ®Ç ®ñ v ®ó h c¸c ngh v thanh  to¸n ®∙  îc  ® 
 3. 3 cam   Õt  k trong Hîp  ng    ®å vay,Ng êib¶o    Ïthùc hiÖn    Üa  ô      l∙nhs     c¸c ngh v thanh  to¸n®ã     thay cho  êivay    Ng   theo quy  nh  ña    ®Þ c Th b¶o  l∙nh,vµ  êivay    Ng   ph¶i  cã  Üa  ô  åihoµn  ngh vb  cho  êib¶o      Ng   l∙nhc¸c kho¶n  Òn m µ   êib¶o    ∙  ti   Ng   l∙nh® tr¶thay cïng víi   µ  Êtc¶      Ý            i t   c¸cchiph ph¸tsinh thùc tÕ  ªnquan  n   l∙v     li   ®Õ kho¶n  tiÒn ®∙      tr¶thay.   §i Ò u    2. B¶o    ña  Ýnh  ñ  µb¶o    ã  Ýnh  l∙nhc Ch ph l   l∙nhc t ph¸p lýcao  Êt    nh   t¹  Öt  iVi Nam,  v¨n b¶n cam   Õt  k b¶o    ña  Ýnh  ñ  îc thùc  Ön  íi l∙nh c Ch ph ®   hi d   h×nh thøc Th    b¶o  l∙nh.   Ch Ýnh  ñ  ph chØ  Êp  c b¶o l∙nh,  kh«ng  Êp    c t¸ b¶o  i l∙nh. §i Ò u    3. B¶o    ña  Ýnh  ñ  l∙nhc Ch ph kh«ng    Çu  êi® îcb¶o    µ yªu c Ng     l∙nhl   doanh  nghiÖp  µ  íc hoÆc   chøc  Ýn  ông  µ  íc ph¶i thÕ  Êp  µi nh n   tæ  td nh n     ch t  s¶n.C¸c  êng  îp kh¸c giao C¬     tr h      quan  Êp  c b¶o    ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  l∙nhtr   t  ph quyÕt ®Þnh.   §i Ò u    äi  Ên      ã  ªnquan  n   4. M v ®Ò kh¸c c li   ®Õ b¶o    ña  Ýnh  ñ  l∙nhc Ch ph víi     kho¶n  c¸c vay  ícngoµicña  n    doanh  nghiÖp  µ  chøc  Ýn  ông  v tæ  td kh«ng  ­ ® îc nªu  ¹    ti Quy  Õ   µy  îc thùc  Ön  ch n ®   hi theo   c¸c quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 90/1998/N§­   µy  th¸ng 11  CP ng 07    n¨m  1998  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  µnh  h Quy   chÕ  qu¶n  ývay  µ    înícngoµi. l  v tr¶n     C h ¬ n g  II § è i tî ng, h ¹ m   vi  v µ  ® i Ò u  ki Ö n x e m  x Ð t   P c Ê p  b ¶ o  l∙nh c ñ a c h Ý n h  p h ñ §i Ò u  .§èit ng® îcChÝnh  ñ  xÐtcÊp  l nhvay  ícngoµigåm: 5    î     ph xem    b¶o ∙   n     1. Doanh    nghiÖp  µ  íc hoÆc   chøc  Ýn  ông  µ  íc ® îc Ch Ýnh  nh n   tæ  td nh n     phñ  cho  Ðp  ùctiÕp  ph tr   vay  èn  ícngoµitheo  ¬ng  v n    ph thøc  ù vay,tù tr¶®Ó   t       thùc hiÖn    ù  ®Ç u      c¸c d ¸n  tph¸ttr Ón,gãp  èn  ªndoanh  íiníc ngoµi,hoÆc    i   v li   v      m ë   éng  ¹t®éng  Ýn  ông. r ho   td    2. C¸c  i îng  Æc   Öt kh¸c ngoµi c¸c ®èi  îng  ®è t ® bi        t nªu    Thñ íng trªndo  t  ChÝnh  ñ  Õt  nh  ú theo  cÇu  ùc tÕ  µ    Þ  ña  ¬   ph quy ®Þ tu   yªu  th   v ®Ò ngh c C quan  cÊp  b¶o  l∙nh. §i Ò u 6. ChÝnh  ñ  Êp  ph c b¶o    l∙nh cho doanh nghiÖp vay  íc ngoµi n    ®Ó   ùc hiÖn: th     1. C¸c  ù    u    ã  Çm    d ¸n ®Ç tc t quan  äng líntrong kÕ   ¹ch    iÓn kinh tr       ho ph¸ttr     tÕ  ña  t  íc,chñ  Õu  µc¸c dù    u    ©y  ùng  Õt  Êu  ¹ tÇng  ã    c ®Ê n   y l     ¸n ®Ç tx d k c h  c thu håivèn.   2. C¸c  ù    Ëp    ÕtbÞ    d ¸n nh c¸c thi   c«ng  Ö   ngh cao  hoÆc     ù    c¸c d ¸n s¶n  Êt xu   hµng  ÊtkhÈu. xu  
 4. 4 3. C¸c  ù    ö  ông      d ¸n s d c¸c kho¶n vay  ¬ng  ¹i ®i  ïng víinguån  Ön  î th m  c    vi tr  kh«ng  µn  ¹  ho l i hoÆc  vay  ç  îph¸ttr Ón chÝnh  h tr   i   thøc  (ODA)  ña  íc ngoµi c n    ®Ó   ¹othµnh  ån  èn  µitrî íi ¹ng  Ýn  ông  çn  îp. t  ngu v t       dd td hh §i Ò u 7.  Tæ  chøc  Ýn  ông  îc ChÝnh  ñ  td ®  ph xem   Ðt  Êp  xc b¶o    l∙nh cña  Ýnh  ñ  µtæ  Ch ph l   chøc  Ýn  ông  td vay  èn  ícngoµi®Ó   ùc hiÖn    ­ v n    th   c¸c ph ¬ng  ®Ç u    Ýn  ông  ¸n  tt d hoÆc     bæ sung  ån  èn  Ýn  ông  ngu v t d trong m äi  Ünh    l vùc  ã  c kh¶  n¨ng    åivèn. thu h   §i Ò u    ¬   8. C quan  Êp  c b¶o    l∙nhchØ  xem   Ðt cÊp  x  b¶o    ña  Ýnh  l∙nhc Ch phñ cho  ®èi îng  µ  ù  ® îc quy  nh      Òu    vµ  cña    t v d ¸n    ®Þ ë c¸c §i 5, 6  7  Quy  Õ   ch nµy  µ  ã  y      iÒu  Ön  v c ®Ç ®ñ c¸c® ki sau:   1.§èivíi      doanh  nghiÖp:Dù     u    ña    ¸n ®Ç tc doanh nghiÖp  ph¶i®¸p    øng  ­ ® îcc¸cyªu cÇu      sau:   a)  µ   ù  kh¶    îc c¬  L d ¸n  thi®   quan  ã  Èm   c th quyÒn  phª duyÖt hoÆc     ra quyÕt  nh  u    ®Þ ®Ç ttheo  quy  nh  Ön  µnh, trong ®ã   ®Þ hi h     nªu  â  ¬ng      r ph ¸n vay vµ    î ®¶m   tr¶n   b¶o    îcnî khi®Õ n   ¹n,vµ  éc diÖn  îcCh Ýnh  ñ  tr¶®       h   thu   ®  ph xem   xÐt b¶o      l∙nhvay  ícngoµi®Ó   ùc hiÖn. n    th     b) Ph¶i cã  b¶n    v¨n  phª  Öt  ña  Êp  ã  Èm   Òn  i  íikÕt    duy c c c th quy ®è v   qu¶ ®Êu   Çu  th cho  ù    µ  ù  d ¸n v d th¶o    îp  ng  ¬ng  ¹i (hîp®ång   Ên, hîp c¸c H ®å th m    tv     ®ång  cung  Êp  ÕtbÞ,  îp  ng  Çu  ©y  ùng...  c thi   h ®å th x d )theo quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh. C¸c  îp  ng  ¬ng  ¹i,Hîp  ng  H ®å th m  ®å vay  µ    kiÖn  v c¸c v¨n  kh¸c cña  ù      d ¸n ph¶iphïhîp víi        nhau  Ò     iÒu  Ön  ã  ªnquan. v c¸c® ki c li   §èivíi chøc  Ýn  ông:Kho¶n     tæ  td   vay  ph¶i® îcThñ íng ChÝnh  ñ  Êp     t  ph ch thuËn b¶o    l∙nhtheo tr×nh tùquy  nh  ¹ ®iÓ m          ®Þ t i (b)kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   1  14  ch nµy.  2. Gi¸trÞ m ét      kho¶n  vay  èc  îcb¶o    g ®  l∙nhkh«ng  á  ¬n  ét  è  Òn t nh h m s ti  ­ ¬ng  ¬ng  íi10  iÖu ®«    ü,  õc¸c dù  ® îcnªu  ¹  ® v   tr   laM tr     ¸n    tikho¶n  §iÒu  cña  3  6  Quy  Õ   µy.Ng êicho  ch n     vay ph¶ilµc¸c tæ        chøc  µichÝnh,tÝn  ông  èc  Õ, t    d qu t   c¸c ChÝnh  ñ, c¸c ng©n  µng  ¬ng  ¹i níc ngoµi,c¸c tæ    ph     h th m        chøc  hoÆc   Ëp  t ®oµn  kinh tÕ  íncña  ícngoµi.   l  n  3.Hîp  ng    ®å vay  ph¶i®ñ     iÒu  Ön  íi y:   c¸c® ki d   ®© a)Cã  êi ¹nvay  è  Óutõ5    th     t i h thi     n¨m  ëlªn(kh«ng bao  åm  êi tr      g th     n  ¹n) gian© h ; b) Lo¹itiÒn vay       ph¶ilµlo¹ tiÒn tùdo     i       chuyÓn  æi; ® c) L∙isuÊt vay,l∙ suÊt lÒ,c¸c lo¹  Ý  µ    Ý   ï hîp víi®iÒu  Ön         i    i ph v chiph ph       ki hiÖn  ¹ trªnthÞ  êng  èc  Õ,trongnícvµ  Æc   ïcña  ù  t     tr i qu t     ® th  d ¸n; d)  éi  N dung    iÒu  c¸c ® kho¶n trong  îp  ng  H ®å vay  ï hîp  íiluËt ph¸p  ph   v    ViÖtNam   µ    v th«ng  Ö  èc  Õ; l qu t ®)  îc C¬   §   quan  Êp  c b¶o    Êp  Ën  µ  ×nh Thñ  íng Ch Ýnh  ñ  l∙nhch thu v tr   t  ph phª duyÖt.   4.Cã       v¨n b¶n  ña  êicho  c Ng   vay    Çu  Ýnh  ñ  ÖtNam   yªu c Ch ph Vi   b¶o  l∙nh.
 5. 5 5. Doanh    nghiÖp  µ  chøc  Ýn  ông    Êp  v tæ  td xinc b¶o    ang  ¹t®éng  l∙nh® ho   s¶n  Êtkinhdoanh  xu     trong tr¹ngth¸  ×nh  êng,kh«ng       i b th   ë trongt×nh  ¹ngthua   tr     lçkÐo  µi,   d  kh«ng  ã  îqu¸ h¹n kh«ng    îc. c n      tr¶® 6. Møc   cÇu    yªu  b¶o    l∙nhkh«ng  îtqu¸ h¹n  v    møc  b¶o    l∙nhquy  nh    ®Þ cho doanh  nghiÖp  hoÆc   chøc  Ýn  ông  . tæ  td ®ã §i Ò u    ¹n  9. H møc  l∙nh b¶o  H¹n  møc  b¶o    l∙nh cho  õng  t doanh nghiÖp, tæ    chøc  Ýn  ông  îc quy  td ®  ®Þnh  ¹  Òu  cña  ti §i 18  NghÞ   nh  è  ®Þ s 90/1998/N§­   µy  th¸ng 11  CP ng 07    n¨m   1998  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  µnh  h Quy  Õ   ch Qu¶n  ývay  µ    înícngoµi. l  v tr¶n     C h ¬ n g  III c ¬  q u a n  c Ê p  v µ  q u ¶ n  l ý b ¶ o  l∙nh c ñ a C h Ý n h  p h ñ §i Ò u 10. C¬     quan  Êp  c b¶o    ña  Ýnh  ñ  µ c¬  l∙nhc Ch ph l   quan  îc quy  ®  ®Þnh  ¹ §iÒu    ti  17 NghÞ   nh  è  ®Þ s 90/1998/N§­   µy  th¸ng 11  CP ng 07    n¨m  1998  cña  Ýnh  ñ  Ò   Ch ph v ban  µnh  h Quy  Õ   ch Qu¶n  ývay  µ    înícngoµi. l  v tr¶n     §i Ò u 11. Tr¸ch  Ö m   ña  ¬   nhi c C quan  Êp  c b¶o    µ  ¬  l∙nh v c quan  ªn li   quan. 1. Bé   µi chÝnh  lµ   ¬    T      c quan  thay  Æt   Ýnh  ñ  m Ch ph xem   Ðt  Êp    xc b¶o l∙nhcho  doanh      nghiÖp vay  ícngoµitheo  Õt  nh  ña  ñ íng Ch Ýnh  n    quy ®Þ c Th t   phñ, thùc  Ön    hi chøc  n¨ng  qu¶n  ý nhµ   íc ®èi  íitÊt c¶  l  n  v     c¸c  b¶o    ña  l∙nh c ChÝnh  ñ  ph cho    c¸c kho¶n vay  íc ngoµi nh  i  íic¸c kho¶n  n    ®è v     vay  íc ngoµi n    cña  Ýnh  ñ,kÓ   híng dÉn  Ch ph   c¶    doanh  nghiÖp  vay  èn  ícngoµi® îcChÝnh  v n     phñ b¶o    ép  Ý  l∙nhn ph b¶o  l∙nh. 2. Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   µc¬    h Nh n     l   quan  thay m Æt   Ýnh  ñ    Ch ph xem   xÐt  Êp  c b¶o    l∙nhcho    chøc  Ýn  ông  c¸c tæ  td vay  íc ngoµi theo  Õt  nh   n    quy ®Þ cña  ñ íng  Ýnh  ñ; cã  Th t Ch ph   tr¸chnhiÖm   cung  Êp      c th«ng    y   ,  Þp  tin®Ç ®ñ k thêivÒ       c¸c kho¶n  b¶o    Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   ùc hiÖn    l∙nhdo  h Nh n     th   cho Bé   µi chÝnh    T  ®Ó qu¶n  ýchung  Öc  Êp  l  vi c b¶o    ña  Ýnh  ñ,kÓ   h­ l∙nhc Ch ph   c¶  íng  Én  chøc  Ýn  ông  d tæ  td vay  èn  íc ngoµi ® îc ChÝnh  ñ  v n     ph b¶o    ép  l∙nh n phÝ  b¶o  l∙nh. Bé   µi chÝnh  µ  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   èng  Êt  T  v Ng h Nh n     th nh quy  Õ   ch phèi hîp  ô  Ó    c th trong viÖc  Êp    c b¶o    ña  Ýnh  ñ, trao ® æi  l∙nhc Ch ph     th«ng    tin vµ  ö  ý nh÷ng  Ên    x l  v ®Ò ph¸tsinh    trong qu¸  ×nh  tr b¶o    ña  Ýnh  ñ, l∙nh c Ch ph   theo  âi,gi¸m    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  d  s¸tt h th   kho¶n  vay  µ  ã  ç  îkhicÇn  Õt v c h tr    thi   ®èi víi    doanh  nghiÖp  µ  chøc  Ýn dông  îcb¶o  ∙nh, ã      nh  ú  µng  v tæ  t  ®   l   b¸o c¸o®Þ k h c quý  í  ñ íng ChÝnh  ñ  ÷ng  viTh t   ph nh kho¶n  ® îcChÝnh  ñ  vay    ph b¶o  ∙nhkh«ng    l  tr¶ ® îcnîkhi®Õn   ¹n.      h §èivíi       b¶o    ña  Ýnh  ñ  µ   ©n  µng  µ   ícViÖtNam   ∙  c¸c l∙nhc Ch ph m Ng h Nh n     ® cÊp  íc khiban  µnh  tr     h NghÞ   nh  è  ®Þ s 90/1998/N§­   µy  th¸ng 11    CP ng 07    n¨m 1998  ña  Ýnh  ñ, Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   Õp  ôc qu¶n  ý theo  c Ch ph   h Nh n     ti t   l  chøc n¨ng  ña  ¬   c C quan  Êp  c b¶o    µ  ã  l∙nhv c tr¸chnhiÖm     chuyÓn cho  é   µi BT  chÝnh  b¶n sao  µn  é  å  ¬  ña    to b h s c c¸c b¶o    µy    l∙nhn ®Ó qu¶n  ýchung.Toµn  l   
 6. 6 bé  è  Ý   s ph b¶o    ® îc kÓ   õ ngµy  ã  Öu  ùc cña  l∙nhthu    t   c hi l   Quy  Õ   µy, Ng ©n   ch n   hµng  µ   ícViÖt Nam   Nh n     chuyÓn  µo  ü  Ých  ü tr¶nî”theo  íng dÉn  ña  v “Qu t lu       h  c Bé  µichÝnh. T    T ph¸p  ã  3. Bé     c tr¸chnhiÖ m     xem   Ðt    Ên    x c¸c v ®Ò ph¸p  ýtrong c¸c v¨n l      b¶n  tho¶  Ën  Ï® îc ký  íiNg êi cho  thu s     v     vay  µ  Êp    Õn  v c ý ki ph¸p  ý®èi víiNg êi l        ® îcb¶o    µ  êib¶o    l∙nhv Ng   l∙nh.   §i Ò u    ¬     12. C quan  Êp  c b¶o    ã  Ó  îc“Bªn m êi  Çu”m êi  l∙nhc th ®     th   tham  gia xÐt    ãithÇu  µichÝnh    c¸c g   t  cho    ù    ã    c¸c d ¸n c c¸c kho¶n vay  íc   µiyªu n   ngo     cÇu  ã  c b¶o    ña  Ýnh  ñ. l∙nhc Ch ph C h ¬ n g  IV tr× nh t ù v µ  th ñ t ô c c Ê p  b ¶ o  l∙nh c ñ a C h Ý n h   p h ñ §i Ò u 13. éi   N dung   b¶o    ña  Ýnh  ñ  Ï ® îc tho¶  Ën  Th l∙nh c Ch ph s     thu gi÷a C¬     quan  Êp  c b¶o    µ  êinhËn  l∙nhv Ng   b¶o  l∙nh,  bao  å m  c¸cchitiÕtsau: g       a) Ng êib¶o    µ  ¬       l∙nhv C quan  Êp  c b¶o l∙nh; b) Ng êinhËn      b¶o  l∙nh; c)Ng êi® îcb¶o       l∙nh; d) D Én  Õu    îp ®ång  ¬ng  ¹ili     chi c¸ch   th m   ªnquan,Hîp  ng    ®å vay; ®)  Møc    Çu  yªu c b¶o  l∙nh, ¹ tiÒn vay;  i lo     e) Cam   Õt  ña  êib¶o    i víiNg êinhËn    k c Ng   l∙nh®è       b¶o    Ò     Üa  l∙nhv c¸c ngh vô  ña  êi® îcb¶o    µ  êib¶o  c Ng     l∙nhv Ng   l∙nh; g) Quy Òn  îvµ    l   tr¸chnhiÖm  ña  êinhËn  i   c Ng   b¶o  l∙nh; h) Thêih¹n hiÖu  ùcvµ    åiTh       l   thu h   b¶o l∙nh; i)LuËt chiphèivµ  ¬         c quan,®Þa  iÓ m,    ® ng«n  ÷  îcsö  ông  ng ®   d trong xÐt    xö      khiph¸tsinh c¸ctranh chÊp;      k)§Þa  iÓ m,  µy,th¸ng,n¨m  ý    µnh      ® ng     k ph¸th Th b¶o  l∙nh. §i Ò u    ×nh  ùvµ  ñ tôcxem   Ðt cÊp  l∙nh 14. Tr t   th     x  b¶o    1.ChÊp  Ën    thu b¶o    ña  Ýnh  ñ: l∙nhc Ch ph   a)  èi víidoanh  §   nghiÖp, chÊp  Ën    thu b¶o    ña  Ýnh  ñ  îc quy  l∙nh c Ch ph ®   ®Þnh  ¹ kho¶n    Òu  cña  t i 1,§i 8  Quy  Õ   µy. ch n b)  èi víitæ  §     chøc  Ýn  ông: Theo    td   ®Ò nghÞ   ña  chøc  Ýn  ông, c tæ  td   Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam   ã  h Nh n     c tr¸chnhiÖm   ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ      tr   t  ph ®Ò nghÞ  Êp  Ën  Êp  ch thu c b¶o    ña  Ýnh  ñ  l∙nhc Ch ph cho  kho¶n vay,trong ®ã         nªu râ Ng êicho      vay,trÞgi¸kho¶n      vay  Çn  îcb¶o  c ®  l∙nh,   iÒu  Ön   ® c¸c ki vay  µ    v tr¶ nî s¬  é  Ng êi cho    b do    vay  a      Õn  ña  ¬   ® ra,ý ki c C quan  Êp  c b¶o    i  íi l∙nh ®è v   kho¶n  vay, kÌm    theo v¨n  b¶n  ña  êi cho  c Ng   vay  yªu  Çu  ã  c c b¶o  l∙nh cña    ChÝnh  ñ. ph 2.Hå   ¬    Þ  Êp    s ®Ò ngh c b¶o l∙nh:  
 7. 7 C¨n  quyÕt ®Þnh  u    ®èivíi cø    ®Ç t(     doanh  nghiÖp)hoÆc   Êp  Ën  ña    ch thu c Thñ   íng  Ýnh  ñ  ®èi víitæ  t Ch ph (     chøc  Ýn  ông),Ng êi vay  ã  td     c tr¸ch nhiÖ m     cung  Êp  å  ¬  c h s cho  ¬   C quan  Êp  c b¶o  l∙nh,  bao  å m: g a)   ù    D th¶o Hîp  ng    ®å vay; b) Dù     th¶o Th    b¶o  l∙nh; c)Hîp  ng  ¬ng  ¹icã  ªnquan;   ®å th m   li   d) B¸o      c¸o nghiªncøu    kh¶    ña  ù    ã  ö  ông  èn  thic d ¸n c s d v vay  ícngoµi®∙  n    ® îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt hoÆc     Õt ®Þnh  u  ;   c th quy phª duy   ra quy   ®Ç t ®) B¸o    µichÝnh  ña  êivay  ∙  îckiÓm     c¸o t   c Ng   ®®  to¸nhoÆc   îcc¬  ®   quan  qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ  íc t¹  l  v t  nh n   i doanh nghiÖp    Ën  x¸c nh trong 02    n¨m  Çn   g nhÊt (®èivíi      doanh nghiÖp hoÆc   chøc  Ýn  ông  ang  ¹t®éng). tæ  td ® ho   e) V¨n    b¶n  ña  êicho  c Ng   vay    Çu  ã  yªu c c b¶o    ña  Ýnh  ñ. l∙nhc Ch ph 3.Xem   Ðt hå  ¬    Þ  Êp    x   s ®Ò ngh c b¶o  l∙nh: Khi nhËn  îc hå  ¬    Þ   Êp    ®   s ®Ò ngh c b¶o l∙nh,C¬     quan  Êp  c b¶o    ã  l∙nh c tr¸chnhiÖm     xem   Ðt hå  ¬  x   s trong thêigian kh«ng    ngµy  µm  Öc,vµ         qu¸ 5  l vi   khi cÇn  Õtcã  Ó  thi   th yªu  Çu c doanh  nghiÖp, tæ    chøc  Ýn  ông  td cung  Êp    c bæ sung  hoÆc   µm  â    µiliÖu cã  ªnquan. N Õ u   å  ¬  l r c¸c t     li     h s b¶o    ∙  y   ,  l∙nh® ®Ç ®ñ C¬  quan  Êp  c b¶o    l∙nhth«ng b¸o cho  êi vay  ùc hiÖn  Õp    Ng   th   ti c¸c c«ng  Öc  vi ® îcquy  nh  ¹ c¸ckho¶n    vµ  cña  Òu  µy.   ®Þ t    i 4,5  6  §i n   4.§µ m     ph¸n Hîp  ng    ®å vay  µ      v c¸cv¨n b¶n  ã  ªnquan: c li     a) Sau    ã  khic th«ng b¸o  ña  ¬   c C quan  Êp  c b¶o  l∙nh,Ng êivay  Õn  µnh      ti h ®µ m   ph¸n víi êicho     Ng   vay  Ò   éidung  ô  Ó  ña  îp  ng  vn  c th c H ®å vay  íi ù  v   tham  s giacña  ¬     C quan  Êp  c b¶o    µ    ¬  l∙nhv c¸cc quan  ªnquan  li   kh¸c. b)C¬     quan  Êp  l   m     í  êicho  vÒ  éidung    l . c b¶o ∙nh®µ ph¸nv i Ng   vay  n   Th b¶o ∙nh c)Bé      T ph¸p ®µ m     ph¸n víi êicho     Ng   vay  Ò   éidung    Õn  vn  ý ki ph¸p lý.   5.Phª  Öt Hîp  ng    duy   ®å vay,Th    b¶o  l∙nh:   Trong  vßng  ngµy  Ó   õngµy  Õt  óc ®µ m   30  k t  k th   ph¸n vÒ   îp  ng    H ®å vay  µ v c¸cv¨n b¶n  ã  ªnquan:    c li   a) Theo    Þ  ña  êivay    ®Ò ngh c Ng   hoÆc   ¬  c quan qu¶n  ýnhµ  íccÊp    l  n  trªn cña  êivay  Õu  ã),C¬   Ng   (n c   quan  Êp  c b¶o    ã  l∙nhc tr¸chnhiÖ m   ×nh Thñ íng   tr   t  ChÝnh  ñ    Öt néidung  îp  ng  ph phª duy     H ®å vay  µ  éidung    vn  Th b¶o  l∙nh. b)  ñ íng  Ýnh  ñ  Th t Ch ph phª  Öt  ïng  ét  óc néi dung  îp  ng    duy c m l    H ®å vay vµ  éidung    n  Th b¶o  l∙nh. 6. C Êp      Th b¶o    µ    Õn  l∙nhv ý ki ph¸p  ý.Sau    ã    l  khic v¨n b¶n  phª  Öt  ña  duy c Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   éidung  îp  ng  t  ph v n   H ®å vay  µ  éidung    vn  Th b¶o l∙nh: a) Ng êivay  ý  Ýnh      k ch thøc Hîp  ng    ®å vay  íi êicho  v Ng   vay,vµ  ý        k v¨n b¶n cam   Õt  k theo  É u   m quy  nh   ¹  ô   ôc 1  nh   Ìm  ®Þ t iPh l   ®Ý k Quy  Õ   µy  ã    ch n c x¸c nhËn  ña  ¬  c c quan  qu¶n  ýnhµ  íccÊp    ña  êivay  Õu  ã)vµ  l  n  trªnc Ng   (n c   chuyÓn  cho  ¬   C quan  Êp  c b¶o  l∙nh. b) C¬     quan  Êp  c b¶o      µnh    l∙nhph¸th Th b¶o    µnh  b¶n  Ýnh, m çi  l∙nhth 3  ch   b¶n  îc l gi÷ bëiNg êi cho  ®  u        vay,Ng êi vay  µ  ¬       v C quan  Êp  c b¶o l∙nh.B¶n      do Ng êicho    vay u  ÷® îcchuyÓn  l gi     th«ng qua  êivay. Ng  
 8. 8 c) Ng êivay  µm  ñ tôc ®¨ng  ý      l th     k kho¶n vay  îcb¶o    ®  l∙nhtheo quy  nh   ®Þ cña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam. Ng h Nh n     d) Bé      T ph¸p ph¸thµnh    Õn     ý ki ph¸p lýthµnh  b¶n  Ýnh     4  ch trong tr ng  îp  ê h   Ng êicho    vay    Çu, m çi b¶n  îcl gi÷bëiNg êicho  yªu c     ®  u        vay,Ng êib¶o      l∙nh, ­   Ng êi ® îc b¶o    µ  é        l∙nhv B T ph¸p.B¶n  Ng êi cho    do    vay u  ÷ ® îc chuyÓn  l gi     th«ng  qua  êivay. Ng      Ò u    §i 15. Trong  êng  îp  tr h b¶o      l∙nhc¸c kho¶n vay  ¬ng  ¹i ®i  ïng th m c   kho¶n  Ön  îkh«ng  µn  ¹ hoÆc   vi tr  ho l i   vay ODA     ¹othµnh  ån  µitrîdíi ®Ó t   ngu t       d¹ng  Ýn  ông  çn  îp,tr×nh tù thñ tôc xem   Ðt b¶o    îcthùc hiÖn  td hh         x  l∙nh®     theo  quy  nh  ña   kho¶n   3,  vµ  cña  Òu  Quy  Õ   µy. ®Þ c c¸c  2,   4  6  §i 14  ch n §i Ò u    16. Thu  åib¶o    ña  Ýnh  ñ. h  l∙nhc Ch ph   Ng êib¶o    Ïthu håiTh    l∙nhs       b¶o        Üa  ô  l∙nhkhic¸cngh v thanh    îcb¶o  to¸n®   l∙nh®∙  îcthùc hiÖn  y  ,   ®    ®Ç ®ñ hoÆc     êicho  khiNg   vay  n  ¬ng  û  á  îp  ®¬ ph hu b H ®ång  vay,hoÆc   Öc    vi b¶o    îc thay thÕ  l∙nh®     b»ng  Ön  bi ph¸p  b¶o  ¶m   ® kh¸c.   C¬   quan  Êp  c b¶o    ã  l∙nhc tr¸chnhiÖ m    th«ng  kÞp  êicho    li   b¸o  th   c¸cbªn  ªnquan  viÖc    åinµy. thu h   Trong  êng  îp  Çn  håi b¶o    tr hc thu    l∙nhkh¸c víic¸c tr ng  îp        ê h nªu  trªn,C¬     quan  Êp  c b¶o    l∙nhtham  kh¶o    Õn  é T   ý ki B   ph¸p vµ  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ    tr   t  ph xem   Ðt  Õt  nh  x quy ®Þ theo quy  nh  ña  Ëtph¸p  Ön  µnh  µ  ®Þ c lu   hi h v th«ng  Ö  l quèc  Õ. t §i Ò u 17.  Trong  êng  îp  êi b¶o    tr h Ng   l∙nh ph¶i ® øng  tr¶ thay      ra    cho Ng êi® îcb¶o     l∙nh,C¬     quan  Êp  c b¶o    ùc hiÖn      l∙nhth   chitr¶thay cho  êi® îc   Ng     b¶o    l∙nhtheo  quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   Ëp,sö  ông vµ  ch l   d   qu¶n  ýQuü   Ých  ü l  T lu   tr¶ nî  íc ngoµi ® îc ban  µnh  Ìm   n     h k theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 72/1999/Q§­ BTC   ngµy  th¸ng 7  9    n¨m  1999  ña  é   ëng  é   µi chÝnh. Kho¶n  Òn thu håi® îc c B tr BT    ti         tõ Ng êi ® îc b¶o         l∙nhtheo quy  nh  ña  ®Þ c kho¶n  §iÒu  cña  1  20  Quy  Õ   µy  ch n ® îcC¬     quan  Êp c b¶o   l∙nhchuyÓn  µo  ü  Ých  ü tr¶nînícngoµi”vµ  îc v “Qu T lu          ®  h¹ch to¸nthµnh  ét  ån    ña  ü.    m ngu thu c Qu C h ¬ n g  V N g h Ü a  v ô  c ñ a N g ê i ® î c b ¶ o  l∙nh §i Ò u  .Ng êi® îcb¶o    ã  Üa  ô: 18      l∙nhc ngh v 1.Cung  Êp    c cho  ¬   C quan  Êp  c b¶o      l∙nhc¸cth«ng    tinsau: a) B¸o c¸o theo  É u   m quy  nh  ¹  ô   ôc 2  nh  Ìm  ®Þ ti Ph l   ®Ý k Quy  Õ   µy, ch n   gå m     éi dung: ngµy  µ  Þ gi¸tõng  Çn  ótvèn  c¸c n     v tr     l r  theo kho¶n vay  îc b¶o  ®  l∙nh; Õn ®é   ótvèn,tr¶nî®Þnh  ú   ti   r        k theo quý  ña    c kho¶n  vay  îcb¶o  ®  l∙nh; b) B¸o    µng    c¸o h n¨m  Ò   ×nh  ×nh  ùc hiÖn  ù  vt h th   d ¸n; c) C¸c    b¸o c¸o  µichÝnh  ã  Óm   t  c ki to¸n hoÆc   ã    Ën  ña  ¬    c x¸c nh c c quan  qu¶n  ýnhµ  íccÊp    ña  êi® îcb¶o    Õu  ã),gå m  b¶ng  ©n  i l  n  trªnc Ng     l∙nh(n c     c ®è  
 9. 9 kÕ  to¸n,kÕt    qu¶  ¹t®éng  ho   kinh doanh, l chuyÓn  Òn  Ö, vµ     u  ti t   thuyÕt minh    b¸o c¸o tµi Ýnh;      ch d) C¸c  ×nh  èng  Æc   Öt cã  Ó  t hu ® bi   th ¶nh  ëng  í viÖc  ùc hiÖn  ù    h ti  th   d ¸n vµ  kh¶ n¨ng  ùc hiÖn    Üa  ô  th   c¸cngh v thanh    to¸ntheo Hîp  ng    ®å vay. 2. T¹o  iÒu  Ön    ® ki cho  ¬   C quan  Êp  c b¶o    Óm     ×nh  ×nh  ùc l∙nh ki tra t h th   hiÖn  ù      Çn  Õt. d ¸n khic thi 3. Nép  Ý     ph b¶o    Þp  êivµ  y     l∙nhk th   ®Ç ®ñ theo quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   ch nµy. 4. Thùc  Ön    hi nghiªm  chØnh  µ  y      Üa  ô  ∙  v ®Ç ®ñ c¸cngh v ® cam   Õt  íi ¬   k v  C quan  Êp  c b¶o   l∙nhtrong v¨n    b¶n  cam   Õt  k theo  É u   m quy  nh  ¹  ô  ôc 1  ®Þ ti Ph l   ®Ýnh  Ìm  k Quy  Õ   µy. ch n   §i Ò u  .Møc  Ý  l∙nhvµ  Ö  Ý  Ðt   å  ¬    Êp  l∙nh   19   ph b¶o    l ph x  h s xinc b¶o  1. Ng êi ® îc b¶o         l∙nhph¶inép    cho  ¬   C quan  Êp  c b¶o    Ý   l∙nhph b¶o l∙nh,   ® îc tÝnh      î cña    trªnd n   kho¶n vay  îc b¶o  ®  l∙nh,vµ  îc quy  nh  ô  Ó     ®  ®Þ c th nh sau:   a) 0,5%/n¨m  Ýnh      î cña  t trªnd n   kho¶n vay  îc Ch Ýnh  ñ  ®  ph b¶o      l∙nh®Ó thùc hiÖn    ù    u    ©y  ùng  Õt  Êu  ¹ tÇng  ã    åivèn.   c¸cd ¸n ®Ç tx d k c h  c thu h   b) 1,0%/n¨m  Ýnh      î cña  t trªnd n   kho¶n vay  îc Ch Ýnh  ñ  ®  ph b¶o      l∙nh®Ó thùc hiÖn    ù ¸n ngoµiph¹m      ù    ë  iÓ m     ãitrªn.   c¸cd       vic¸cd ¸n nªu  ® (a)n   c) Kh«ng  phÝ     thu  b¶o    i  íic¸c dù  nªu  ¹  l∙nh®è v     ¸n  ti kho¶n  §iÒu  cña  3  5  Quy  Õ   µy. ch n Khi  Çn  iÒu  c ® chØnh  møc   Ý   ph b¶o  l∙nh,Bé   µi  Ýnh  ñ  × cïng    T ch ch tr   Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  h Nh n     tr   t  ph phª  Öt  µ  duy v c«ng  bè  t  Êt 90  µy  íckhithùc hiÖn  Ý nh   ng tr       møc  Ý  ph b¶o    íi.Trong  äi  êng  l∙nhm   m tr hîp,møc   Ý     ph b¶o    l∙nhkh«ng  îc vîtqu¸  ®   1,5%/n¨m  Ýnh      î cña  t trªnd n   kho¶n  vay  îcChÝnh  ñ  ®  ph b¶o  l∙nh. 2.Nép  Ý    ph b¶o  l∙nh. PhÝ  b¶o    îc tÝnh  l∙nh ®   b»ng  ¹  ¹itÖ  ý  lo ingo   k vay, vµ  îc nép  µo  ïng  ®  vc  thêi®iÓ m   íingµy    v  thanh      ña  to¸n l∙ c kho¶n  i vay b»ng  ¹itÖ  ý  ngo   k vay,hoÆc     b»ng  ¹itÖ  ngo   chuyÓn  æi ® kh¸c,hoÆc     b»ng  ng  Öt Nam   ®å Vi   theo  û gi¸do  t    Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   h Nh n     c«ng  è  Ýnh  b ch thøc hoÆc  th«ng b¸o cho  é  B Tµi chÝnh  ¹  êi®iÓ m     ti   th trªn.C¬     quan  Êp c b¶o    íng  Én  êi ® îc b¶o  l∙nh h d Ng     l∙nhchuyÓn  ùctiÕp kho¶n  Ý    tr     ph b¶o    µy  µo  ü  Ých  ü tr¶nî”theo  l∙nhn v “Qu T lu       quy  nh  ña  é  µichÝnh. ®Þ c BT  3.L Ö   Ý  Ðt hå  ¬    Êp    ph x   s xinc b¶o  l∙nh. Ng êi® îcb¶o       l∙nhph¶inép    cho  ¬   C quan  Êp  c b¶o   l∙nhkho¶n  Ö  Ý   è  l ph c ®Þnh  cho  Öc  Ðt  å  ¬    Êp  vi x h s xin c b¶o      ï ®¾ p       Ý     l∙nh®Ó b   c¸c chiph ph¸tsinh   trong qu¸  ×nh  Ðt  µ  Êp    tr x v c b¶o  l∙nh.Møc   Ö  Ý   ô  Ó  µ  êih¹n  ép  Ö    l ph c th v th   nl phÝ  µy  Bé  µichÝnh  n do  T   quy  nh  èng  Êt. ®Þ th nh
 10. 10 §i Ò u  .NghÜa  ô  20   v kh¸c 1. Trong  êng  îp Ng êib¶o      tr h    l∙nhph¶i® øng        ra tr¶thay cho  êi® îcb¶o    Ng     l∙nh, ¬     quan  Êp  C c b¶o    ã  Òn  ùc hiÖn    Õ   µitheo ph¸p luËt®èi  l∙nhc quy th   c¸cch t        víiNg êi ® îc b¶o       l∙nh,buéc  êi ® îc b¶o      Ng     l∙nh ph¶i nhËn  î ®èi  íiNg êi b¶o    n  v    l∙nh vµ  ã  Üa  ô  åi hoµn    c ngh vb  trong m ét  êigian  Êt  nh    th   nh ®Þ cho  êi b¶o  Ng   l∙nhc¸c kho¶n  Òn  µ   êi b¶o    ∙       ti m Ng   l∙nh® tr¶thay,céng  íitÊtc¶      Ý    v     c¸c chiph ph¸tsinh thùc tÕ  ªnquan  n   Öc          li   ®Õ vi tr¶thay theo    møc    Êt cao  ¬n  l∙su   i h trong   2 møc  sau  y:  ®© a) L∙i Êtquy  nh  ¹ Hîp  ng     su   ®Þ t  i ®å vay,hoÆc,   b) L∙isuÊt LIBOR/6       th¸ng®èi víi ng  Òn vay       ®å ti   theo  îp  ng  H ®å vay  éng c víi1%/n¨m  Ýnh  õ ngµy  êib¶o      t t  Ng   l∙nhthanh    to¸nthay Ng êi® îcb¶o           l∙nhcho tíngµy  êib¶o      åi® îckho¶n  Òn ®ã.   i Ng   l∙nhthu h     ti   2. Trong  êng  îp  êi ® îc b¶o    tr h Ng     l∙nh kh«ng    îc nî  c¸c  tr¶ ®   do  nguyªn  nh©n  ñ  ch quan, nh  ö  ông  èn  Ð m   Öu    sd vk hi qu¶, ®Ó     Ý, thÊttho¸tvèn    l∙ngph       g©y ¶nh  ëng  Êu  n   tÝn  ña  Ýnh  ñ  µ  Öth¹icho  ©n  h x ®Õ uy  c Ch ph v thi     ng s¸ch  nhµ  íc,Ng êi® îcb¶o    ÏbÞ  ö  ýtheo quy  nh  ña  n     l∙nhs   x l     ®Þ c ph¸p luËt.     §i Ò u 21. Ng êi nhËn      chuyÓn  îng,Ng êi nhËn  nh     chuyÓn giao,Ng êi     thÕ  Þ  ña  êi® îcb¶o    ã  Üa  ô  i víi ¬   v c Ng     l∙nhc ngh v ®è     quan  Êp  C c b¶o   ¬ng  l∙nht øng  íi ¹m    Ën  v  ph vinh chuyÓn  îng,hoÆc   nh   chuyÓn giao,hoÆc   Õ  Þ  õNg ­   th v t   êi® îcb¶o     l∙nh. C h ¬ n g  VI X ö  l ý vi p h ¹ m §iÒu      22.Tæ chøc,c¸ nh©n    ¹m       viph c¸cquy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   µy  ú  ch n tu theo  Ýnh  Êt,møc       ¹m  Ï bÞ   ö  ýhµnh  Ýnh  t ch   ®é viph s   x l   ch hoÆc   Þ       b truy cøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù,båith ng  Öth¹itheo c¸cquy  nh  Ön  µnh.   h s     ê thi        ®Þ hi h
 11. 11 P h ô  l ô c 1 M É u  V¨n b¶ n   a m  k Õ t d o  N g êi ® îc b ¶ o  l∙nh p h¸t h µ n h C c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c vi §éc  Ëp   ù   ­H¹nh  óc l ­T do   ph                       . . .ngµy  .                      .. . ..   , .. .th¸ng.. .n¨m  . . .   . . .. . . V¨n b ¶ n  C a m  k Õ t .. . ....... . . ..... .(Tªn doanh nghiÖp) cã  trô së  ®¨ng  ý  ¹ . ...... îc ®¹i      k t i . ....      .® diÖn bëi . . ....  .. . .....  (Tªn vµ  chøc danh cña Chñ  tÞch Héi ®ång  qu¶n trÞ   vµ/hoÆc  Tæng  Gi¸m  c)  µNg êi®¹idiÖn  îp ph¸p  ña  ®è l      h  c Doanh  nghiÖp (sau  ®©y  îcgäilµ“Ngêi® îc  ®         b¶o  l∙nh”) Ng êi ® îc b¶o       l∙nh cam   Õt  íi . ....    ¬   k v . . ..... C quan  Êp  .(tªn c b¶o  l∙nh)thay     m Æt   Ýnh  ñ  éng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   Ch ph C ho x∙ h   ngh Vi   (“Ngêi b¶o    l∙nh”)nh    sau: §i Ò u    êi® îcb¶o    1. Ng     l∙nhcam  Õt: k 1.Thùc  Ön    hi nghiªm  chØnh  µ  y      v ®Ç ®ñ c¸cquy  nh  ña  Ýnh  ñ  ¹  ®Þ c Ch ph t i Quy  Õ   ch B¶o    ña  Ýnh  ñ  i  íikho¶n  l∙nh c Ch ph ®è v   vay  íc ngoµi cña  n    doanh  nghiÖp  µ  chøc  Ýn  ông  îc ban  µnh  v tæ  td ®  h theo Quy Õt  nh  ña  ñ íng ®Þ c Th t   ChÝnh  ñ  è:. . ..  µy.. .    ph s . . . ng  . . .  th¸ng.. . .   .   . .. n¨m     1999. 2. Ch Þu    tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn    th   nghiªm  chØnh  µ  y      Üa  ô  v ®Ç ®ñ c¸c ngh v ®∙  cam   Õt  k trong hîp ®ång  ¬ng  ¹ivµ  îp  ng     th m   H ®å vay  îcb¶o  ®  l∙nh; 3. Cã   Üa  ô  Ën  î®èi víi êib¶o    µ  Üa  ô  åihoµn      ngh v nh n       Ng   l∙nhv ngh v b   cho Ng êib¶o    l∙nh,c¸c kho¶n  Òn m µ   êib¶o    ∙       ti   Ng   l∙nh® tr¶thay céng  íi Êtc¶      v     c¸c t chiphÝ      ph¸tsinh thùc tÕ  ªnquan  n   Öc        li   ®Õ vi tr¶kho¶n  Òn ®∙  vµ    Ýnh  ti   nªu  l∙t i trªnkho¶n  Òn m µ   êib¶o    ∙    îthay theo møc    ti   Ng   l∙nh® tr¶n       cao  ¬n  h trong2    møc   (1)l∙suÊt quy  nh  ¹ Hîp  ng     i   ®Þ ti   ®å vay  hoÆc       Êt LIBOR/6  (2)l∙su   i th¸ng ®èi víi      ®ång  Òn  ti vay  theo  îp  ng  éng  íi1%/n¨m  Ýnh  õ ngµy  êi b¶o    H ®å c v  t t  Ng   l∙nh thanh    to¸ncho  íngµy  µ   êib¶o    ùc tÕ  ∙    åi® îckho¶n  Òn ®ã   t i m Ng   l∙nhth   ® thu h     ti   trªnc¬  ë  n¨m  ã    s 1  c 360  µy. ng 4.Thõa  Ën  Òn  ña  êib¶o    i víi Öc  ùc hiÖn  Êt kú      nh quy c Ng   l∙nh®è    vi th   b   c¸c biÖn  ph¸p  Õ   µitheo  Ëtph¸p  Öt Nam     håi c¸c kho¶n  î tõ Ng êi ch t   lu   Vi   ®Ó thu      n      ® îc     b¶o l∙nh:buéc  êi® îcb¶o      Ng     l∙nhph¶ihoµn    è  Òn m µ   êib¶o      tr¶s ti   Ng   l∙nh ®∙    îthay trong m ét  êih¹n  Êt ®Þnh, phong    µikho¶n,yªu cÇu  ­ tr¶n       th   nh     to¶ t      Ng êi® îcb¶o       l∙nhph¶ib¸n tµis¶n  Ön  ã    ùc hiÖn    Üa  ô   nî..      hi c ®Ó th   c¸cngh v tr¶    . 5. Cung  Êp      c c¸c b»ng chøng chøng minh  Ò   Öc  v vi kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng  thùc hiÖn    Üa  ô    c¸cngh v thanh    ∙  to¸n® cam   Õt  k trong tr ng  îp viph¹m  Üa   ê h    ngh vô thanh to¸n. 6.Thanh    y    µ  ng  ¹n      to¸n®Ç ®ñ v ®ó h c¸ckho¶n  Ý  ph b¶o  l∙nh.
 12. 12 §i Ò u  .Ng êi® îcb¶o    ã  Üa  ô  µ  2     l∙nhc ngh v v tr¸chnhiÖ m:   a) Cung  Êp    c ngay  Ëp    l tøc cho  ¬   C quan  Êp  c b¶o    Ò   µy  µ  Þ gi¸ l∙nhv ng v tr     tõng kho¶n  ót vèn  îc thùc  Ön  r  ®  hi theo  kho¶n vay  îc b¶o  ®  l∙nh;cung  Êp    c ®Þnh  ú  k theo  ý  qu b¸o    Õn    ótvèn,tr¶nî cña  c¸o ti ®é r        kho¶n  vay  îcb¶o    ®  l∙nh cho  ¬   C quan  Êp  c b¶o  l∙nh; b) Cung  Êp  nh  ú  th¸ng cho  ¬   c ®Þ k 06    C quan  Êp  c b¶o   l∙nhb¸o    ×nh  c¸o t h×nh  ùc hiÖn  ù      c¸o tµichÝnh  ã  Óm    th   d ¸n,c¸c b¸o      c ki to¸n(hoÆc  ã    Ën  c x¸c nh cña  ¬  c quan  qu¶n  ý nhµ   íc cÊp    ña  êi ® îc b¶o  l  n  trªn c Ng     l∙nh)cña    doanh  nghiÖp hoÆc   chøc  Ýn  ông    Õt  óc n¨m  µi Ýnh; tæ  td khik th   t ch c) B¸o    Þp  êicho  ¬     c¸o k th   C quan  Êp  c b¶o      ×nh  èng  Æc   Öt l∙nhc¸c t hu ® bi   cã  Ó  th ¶nh  ëng  í viÖc  ùc hiÖn  ù    µ  h t  i th   d ¸n v ¶nh  ëng  í kh¶  h t i n¨ng  ùc hiÖn  th   c¸cnghÜa  ô    v thanh    to¸ntheo Hîp  ng    ®å vay; d) T¹o  iÒu  Ön    ® ki cho  idiÖn  ña  ¬   ®¹   c C quan  Êp  c b¶o    Óm    ×nh  l∙nhki trat h×nh  ùc hiÖn  ù      Çn  Õt. th   d ¸n khic thi ®) Th«ng b¸o cho  ¬   C quan  Êp  c b¶o      l∙nhc¸c th«ng      ÕtvÒ   êi tinchiti   Ng   nhËn  chuyÓn  îng,Ng êinhËn  nh     chuyÓn  giao,Ng êithÕ  Þ  îp ph¸p vµ  Ò         vh    v c¸c quyÒn  µ  Üa  ô  îcthÕ  Þ,® îcchuyÓn  v ngh v ®   v    giao,® îcchuyÓn  îng.    nh   §i Ò u  3. C¬  quan qu¶n  ý nhµ  íc cÊp    ña  êi ® îc b¶o    l  n  trªn c Ng     l∙nh (nÕu  ã)cã  c   tr¸chnhiÖ m:   a) ThÈ m   nh  Öu    ®Þ hi qu¶  µ  v kh¶  n¨ng    îcña  ù  tr¶n   d ¸n; b) §«n  c  êi® îcb¶o    ùc hiÖn    ®è Ng     l∙nhth   nghiªm  chØnh    Üa  ô  ∙  c¸c ngh v® cam   Õt  i víi êicho  k ®è     Ng   vay  µ  êib¶o  v Ng   l∙nh,   c) Th«ng    b¸o cho  ¬   C quan  Êp  c b¶o      ×nh  èng  Æc   Öt cã  l∙nh c¸c t hu ® bi   thÓ  ¶nh  ëng  í viÖc  ùc hiÖn  ù    µ  h t i th   d ¸n v ¶nh  ëng  í kh¶  h t i n¨ng  ùc hiÖn    th   c¸c nghÜa  ô  v thanh    to¸ntheo   îp  ng   H ®å vay  µ  ¬ng    ö  ý. v ph ¸n x l §i Ò u    4. Trong  êng  îp  tr h c«ng    ªndoanh  íi ícngoµi® øng      tyli   v    n   ra vay vµ  îcCh Ýnh  ñ  ÖtNam   ®  ph Vi   b¶o   ¬ng  ¬ng  Çn  éc tr¸chnhiÖm   ña  l∙nht ® ph thu     c Bªn  Öt Nam   Vi   tham    ªndoanh  gia li   theo  ng  û lÖ  ãp  èn  ªndoanh, c¬  ®ó t   g v li     quan  qu¶n  ýnhµ  íccÊp    ña  êi® îcb¶o    ã  l  n  trªnc Ng     l∙nhc tr¸chnhiÖm   Ën  î   nh n   ®èi víi êib¶o    µ    î thay Ng êi® îcb¶o       Ng   l∙nhv tr¶n        l∙nhtrong tr ng  îp Ng êi® îc  ê h      b¶o    l∙nhkh«ng  ã  c kh¶ n¨ng  µn    îcho  êib¶o  ho tr¶n   Ng   l∙nh. §i Ò u    Üa  ô  ña  êi® îcb¶o    µ c¬  5. Ngh v c Ng     l∙nh(v   quan  qu¶n  ýnhµ  íc l  n  cÊp    ña  êi ® îc b¶o  trªnc Ng     l∙nh,n Õu  ã) ®èi  íiNg êi b¶o      c  v    l∙nhchØ  Ê m     ch døt khic¸cnghÜa  ô  ña  êi® îcb¶o    i víi êib¶o    ∙  îcthùc hiÖn     v c Ng     l∙nh®è     Ng   l∙nh® ®     ®Çy     ®ñ (kh«ng  ô  éc  µo  Ên    Õt  óc kho¶n  ph thu v v ®Ò k th   vay,chÊ m     Ýnh    døt t hiÖu  ùccña    l  Th b¶o    . . l∙nh.. ) Cam   Õt  µy  îclËp  µnh  b¶n  k n ®   th 3  (hoÆc  b¶n  4  trong tr ng  îp c«ng     ê h   ty li   ªndoanh),m çi    b¶n  îc l gi÷ bëiC¬   ®  u      quan  Êp  c b¶o  l∙nh,Ng êi ® îc b¶o       l∙nh,   C¬  quan  qu¶n  ýnhµ  íccÊp    ña  êi® îc  l  n  trªnc Ng    b¶o  l∙nh.
 13. 13 Ng êi® îc     b¶o      l∙nh(tªndoanh  nghiÖp  hoÆc   chøc  Ýn  ông) tæ  td .. . ......................... .. . ......................... . . ......................... . . ........................ ..   Tªn Tªn Chøc  danh Chøc  danh D Êu  ña  ñ  u    Õu  ã) c ch ®Ç t(n c D Êu  ña  ¬  c c quan  X¸c  Ën  µ  ng  (*): nh v ®å ý C¬   quan  qu¶n  ýnhµ  íccÊp    ña  êi® îc  l  n  trªnc Ng    b¶o l∙nh (tªnc¬    quan) .. . ................................ . . ............................... Tªn Chøc  danh D Êu  ña  ¬  c c quan (*)x¸c nhËn  ña  ¬     c c quan  qu¶n  ý nhµ  íc cÊp    ña  êi ® îc b¶o  l  n  trªnc “Ng     l∙nh”(nÕu  ã,trong tr ng  îp gãp  èn  ªndoanh)   c   ê h   v li  
 14. 14 P h ô  l ô c 2 MÉu  b¸o  t×nh  ×nh  c¸o  h kho¶n  vay (ngay sau    ùc hiÖn  ótvèn,thanh    µ  nh  ú    khith   r    to¸nv ®Þ k theo quý)   T×nh  ×nh  ùc  Ön  h th hi kho¶n  vay: Tªn  ­ Ngµy  ý TrÞ  Ngµy/th¸ng/n¨m TrÞ    TrÞ    Ng k gi¸ gi¸thanh  to¸n D   îtÝnh  n  êicho  Hîp  gi¸     rótvèn   ®Õ n   . .. . vay ®ång vay (ngµy Rót  èn,   v  G èc L∙i PhÝ ngµy thanh to¸n) Ghi  ó:Kho¶n  ch   thanh    µo  îcgèc    . . ................... to¸nn ®   ho¸ .. . ..................  . (Tªn   doanh   nghiÖp)   cã     trô   së     ®¨ng   ký  t¹   .. . ................................. i . . .................................  ® îc   ®¹i   diÖn  bëi.. . .................................................   . . ...............................................  .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản