intTypePromotion=1

Quyết định ban hành Quy chế Ngân hàng thành viên

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
140
lượt xem
21
download

Quyết định ban hành Quy chế Ngân hàng thành viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định ban hành Quy chế Ngân hàng thành viên tham gia thanh toán điện tử liên ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định ban hành Quy chế Ngân hàng thành viên

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A   H è N G  ® è C   G © N  H µ N G   H µ  N í C  Ö T  N A M  S è  83/Q§­N H 2   T N N VI N G µ Y  9/4/1996 V Ò   Ö C   A N  H µ N H  B ¶ N  Q U Y  C H Õ  N G © N  H µ N G  T H µ N H   VI B VIªN  H A M  GI A   H A N H  T O¸ N  ® I Ö N  T ö   T T LIªN N G © N  H µ N G THèNG   C   © N   µ NG   µ   íC ®è NG H NH N ­C¨n  LuËt Tæ     cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  3­ ng 2­ 1993  Ò   Ö m   ô,quyÒn  ¹n  v nhi v  h vµ  tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  é; B ­ Theo    Þ  ña  ô   ëng  ô   Õ       µichÝnh  ©n   µng  µ     ®Ò ngh c V tr V K to¸n­ t   Ng h Nh níc; QUY Õ T   NH ®Þ §i Ò u  1.­  Nay  ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   µy  ®Þ n b¶n "Quy  Õ   ch Ng ©n  µng  µnh    h th viªntham    giathanh    iÖn  öLiªnNg ©n  µng". to¸n® t    h §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õnµy  ý. 2.­Quy ®Þ n c hi l   t   k  §i Ò u 3.­  Ch¸nh v¨n phßng  èng  c,  ô   ëng  ô   Õ   Th ®è V tr V K to¸n ­  µi  T   chÝnh,Gi¸m  c    ®è Trung  © m     äc  ©n  µng,Thñ  ëng    n  Þ  éc T tinh Ng h   tr c¸c®¬ v thu   Ng ©n   µng  µ   íc Trung  ng, Gi¸m  c    h Nh n   ¬  ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   tØnh, thµnh  è, Tæng     ph   gi¸m  c,  ®è Gi¸m  c  ©n   µng  ¬ng  ¹i Quèc  ®è Ng h Th m  doanh, Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i Cæ   Çn,  ©n   µng  ªndoanh, chi nh¸nh    h th m  ph Ng h li      Ng ©n   µng  íc ngoµi t¹  Öt Nam,  h n   i Vi   kho  ¹c  µ   íc thihµnh  b Nh n     Quy Õt  nh   ®Þ nµy. Q U Y  C H Õ N G © N  H µ N G  T H µ N H  VIªN T H A M  GI A  T H A N H  T O¸ N  ® I Ö N  T ö  LIªN  N G © N  H µ N G (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 83/Q§­NH2 Ngµy  th¸ng4  9    n¨m  1996  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n § Ó   Öc  chøc  µ  iÓn khaithùc hiÖn  vi tæ  v tr       nghiÖp  ô  v thanh    iÖn  ö  to¸n® t LiªnNg ©n   µng    h b¶o  ¶m   ® nhanh  ãng,an  µn;c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i ch   to     h Th m  muèn  îctham    ®  giathanh    iÖn  öLiªnNg ©n  µng  to¸n® t    h ph¶itu©n  ñ theo c¸c    th     quy  nh  ®Þ sau  y: ®© I.PH¹M     I  îNG    VI,®è T THAM   GIA THANH   TO¸N  IÖ N   ö  ® T LIªN  NG © N   µ NG. H 1. Ph¹m      vithanh  to¸n:bao  å m   Êtc¶      g t   c¸c kho¶n chuyÓn  Òn  iÖn  ö, ti ® t  c¸c kho¶n    thanh    ï trõqua  ¹ng    Ýnh  ïtrõ®iÖn  ö)gi÷a    ©n   to¸n b     m vit (b     t  c¸c Ng hµng kh¸ch Ö   èng  µ     ©n  µng    îctham      th m c¸cNg h ®ã ®   giathanh  to¸n. 2. §èi t ng:lµ c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i (bao  å m   ©n   µng  ¬ng     î       h Th m  g Ng h Th m¹i Quèc    doanh, Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i Cæ   Çn,  ©n   µng    h Th m  ph Ng h Liªn doanh,    
  2. 2 chi nh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi t¹  Öt Nam,    Ng h n    iVi   Kho  ¹c  µ   íc)cã      b Nh n   ®ñ c¸c ®iÒu  Ön  µ    Èn  ki v tiªuchu theo quy  nh  ña      ®Þ c v¨n b¶n  µy. n II  . C¸C  IÒ U   Ö N  µ   ® KI V TIªU  CHU È N   ñ A   © N   µ NG   µ NH   C NG H TH VIªN  THAM   GIA THANH   TO¸N  IÖ N   ö  ® T LIªN  © N   µ NG NG H Muèn  ëthµnh  µnh    tr   th viªntham    gia thanh    iÖn  ö LiªnNg ©n  µng, to¸n® t    h   c¸cNg ©n  µng    h ph¶icã      iÒu  Ön  µ    Èn    ®ñ c¸c® ki v tiªuchu sau  y: ®© 1.C¸c  iÒu  Ön    ® ki ph¶icã:   1.1. Ph¶i lµ m ét  ©n   µng  ã  y      c¸ch       Ng h c ®Ç ®ñ t ph¸p  ©n,  ã  nh c quyÕt  ®Þnh  µnh  Ëp vµ  îccÊp  Êy phÐp  ¹t®éng  Þch  ô  Ò   th l ®  gi   ho   d v v thanh  to¸n. 1.2.§∙ m ë   µikho¶n  Òn göithanh    ¹ Ng ©n  µng  µ   ícvµ  êng     t  ti     to¸nt i   h Nh n   th xuyªn ®¶m     b¶o  ã    è      ùc hiÖn  c ®ñ s d ®Ó th   thanh  to¸n. 1.3.Cã     qu¸  ×nh  Êp  µnh  ètchÕ     µ  û  Ët thanh  tr ch h t  ®é v k lu   to¸n kh«ng    dïng tiÒn m Æt,  Õ         ch ®é chøng  õ,chÕ     ¹ch to¸nkÕ   t  ®é h     to¸n. 1.4.Cã     cam   Õt  ùc hiÖn  k th   nghiªm  óc,®Çy      t  ®ñ c¸c quy  Õ,  ch quy  nh   ®Þ li   ªnquan  n   ®Õ thanh to¸n ®iÖn  ö Liªn Ng ©n   µng  Ng ©n   µng  µ   íc   t    h do  h Nh n   ban  µnh,gå m: h   ­Quy  Õ     ch chuyÓn  Òn ®iÖn  ö. ti   t ­Quy  Õ     ch thanh    ïtrõ®iÖn  ö. to¸nb     t ­Quy  Õ   Ò     ch v truyÒn    µ  ö  ýsè  Öu th«ng  tinv x l   li   tin. ­Quy  nh  Ò   Ëp,lu©n    ®Þ vl  chuyÓn  µ  v b¶o  qu¶n  chøng  õ. t ­Quy  nh  Ò   ¹ch to¸ntrong c¸c®¬n  Þ  ©n  µng.   ®Þ vh        v Ng h ­Quy  nh  Ò   code  ©n  µng,vÒ     ®Þ v m∙  Ng h   chøng  õ,ngo¹itÖ. t    ­Quy  nh  Ò     Ý  Þch  ô    ®Þ v tr¶ph d v thanh to¸n. 2.C¸c    Èn  Çn  Õt:   tiªuchu c thi 2.1. Trang  Õt bÞ   ü  Ët ®ñ     Èn    ùc  Ön    thi   k thu   tiªuchu ®Ó th hi thanh to¸n   ®iÖn  öLiªnNg ©n  µng: t    h ­ §∙cã      ¹ m¸y  ãc    Ýnh    ùc hiÖn  µ  ö  ý® îcc¸cnghiÖp      ®ñ c¸clo i   m vit ®Ó th   v x l      vô  thanh      to¸nph¸tsinh do  ©n  µng  ùc hiÖn.   Ng h th   ­ X ©y  ùng  îc c¸c phÇn  Ò m   Ých    d ®   m th øng, phï hîp    µ  Ëp  µo     ®Ó ho nh v phÇn  Ò m   m thanh    iÖn  öLiªnNg ©n  µng,bao  å m: to¸n® t    h   g +  Çn  Õt  èivµo  ¹ng  Ph k n  m thanh    iÖn  öLiªnNg ©n  µng, to¸n® t    h +  Çn  Ph b¶o  Ët  ¶m   m® b¶o  toµn  µi an  t  s¶n. ­  ã   ét  Cm trung  ©m   ö  ý th«ng    t x l  tin nhanh  ¹y, th«ng  èt theo    nh   su   c¸c chuÈn  ùc  m quy  nh  ña  ©n   µng  µ   íc vµ  ¸p  ®Þ c Ng h Nh n   ® øng  îc yªu  Çu  ña  ®  c c thanh to¸n ®iÖn  ö    t Liªn Ng ©n   µng  òng   thanh    h c nh to¸n néi bé       trong  ét  m Ng ©n  µng. h 2.2.Thêng    xuyªn cã      ph¸tsinh c¸c nghiÖp  ô     v thanh      ©n  µng  to¸nLiªnNg h (bao  å m   g thanh to¸n sÐc, chuyÓn  Òn  ÷a    ©n   µng, thanh      ti gi c¸c Ng h   to¸n bï    trõ. .cã  èil ng giao dÞch  .  kh  î   )   thanh      ©n  µng  to¸nLiªnNg h (kh¸cNg ©n  µng) tèi   h    thiÓu 30  ãn/ngµy.  m 2.3.§∙ cã      hoÆc  cam   Õt  Ï cã    b¶n  íng  Én  µ  k s   c¸c v¨n  h d v chØ  o  Óm   ®¹ ki trac¸c ®¬n  Þ  ùcthuéc thùc hiÖn  ng       v tr       ®ó c¸c quy  nh  ña  ©n  µng  µ   ®Þ c Ng h Nh níc.
  3. 3 2.4.§∙ cã        c¸c cam   Õt  Êp  µnh  û  ËttÝn  ông  i víikho¶n  Õu  k ch h k lu   d ®è     thi hôtvèn    trong thanh      to¸ntheo c¬  Õ   Þ  êng  ∙suÊtcao  ¬n  Þ  êng) khi   ch th tr (l i   h th tr    ® îc vay    Þ  êng    ©n   µng, vay    ©n   µng  ¬ng  ¹i hoÆc     trªnth tr LiªnNg h   c¸c Ng h th m  vay  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n 2.5.Cã   i  ò  bé  ã  ×nh ®é     µm  ètc¸c nghiÖp  ô  Õ     ®é ng c¸n  c tr   ®Ó l t     v k to¸n,   thanh to¸n,  ph¶in ¾ m   ÷ng:   v ­K Õ     ©n  µng,   to¸nNg h ­Xö  ýthµnh  ¹oquy  ×nh nghiÖp  ô    l  th   tr   v thanh  to¸n, ­Xö  ý® îcnghiÖp  ô  ü  Ëtvµ    l    v k thu   thanh      to¸ntrªnm¸y    Ýnh. vit 2.6.Cã   y       ®Ç ®ñ quy  ×nh h¹ch  tr   to¸n,lu©n    chuyÓn, xö  ý,b¶o    l  qu¶n  µi t  liÖu kÕ       to¸ntheo ®óng      c¸cquy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc. ®Þ c Ng h Nh n II   ñ   ôC  ITH T . XIN  THAM   GIA  µ   Ð T   VX DUY Ö T   C¸C  µ NH   TH VIªN 1. C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i khi®∙  ã      iÒu  Ön  µ    Èn    Ng h Th m     c ®ñ c¸c ® ki v tiªuchu nãi trªnmuèn     tham    gia thanh to¸n ®iÖn  ö Liªn Ng ©n   µng  ×    t    h th ph¶i lËp  µ    v nép    å  ¬  c¸ch s sau  y  ®© cho  ©n  µng  µ   ícn¬im × nh  ë   µikho¶n: Ng h Nh n     m t  ­§¬n      xintham    giathanh    iÖn  öLiªnNg ©n  µng. to¸n® t    h ­ GiÊy    cam   Õt  ùc hiÖn    k th   c¸cquy  nh  ã  ªnquan    ëthµnh  ©n   ®Þ c li   khitr   Ng hµng  µnh    th viªntham    giathanh    iÖn  öLiªnNg ©n  µng. to¸n® t    h 2.X Ðt  Öt c«ng  Ën  ©n  µng  µnh    duy   nh Ng h th viªn. ­ Khi Ng ©n  µng  ¬ng  ¹inép  å  ¬,sau    Óm    µ    Õu  ã     h Th m  hs  khiki tra,r so¸tn c ®ñ     iÒu  Ön  µ    Èn  c¸c ® ki v tiªuchu nªu  trªn, ©n   µng  µ   ícchÊp  Ën  Õt   Ng h Nh n   nh k n¹p thµnh  ©n  µng  µnh      Ng h th viªntham    giathanh    iÖn  öLiªnNg ©n  µng  to¸n® t    h vµ  Ëp  l th«ng  göicho  Êtc¶    ©n   µng  µnh    b¸o    t   c¸c Ng h th viªnkh¸c biÕt®Ó       giao  dÞch  thanh to¸n. IV.Xö   ý  PH¹M.   L VI  1. C¸c  ©n   µng  µnh    Ng h th viªn tham gia thanh to¸n ®iÖn  ö Liªn Ng ©n     t    hµng  Õu    ¹m  × sÏbÞ  ö  ¹ttrong c¸ctr ng  îp: n viph th     x ph      ê h ­Kh«ng  ¶m     ® b¶o  kh¶  n¨ng thanh      ã    Çu    to¸nkhic yªu c ph¸tsinh, ­Thanh    Ë m   Ô,kh«ng    to¸nch tr   sßng  ¼ng, ph ­ Kh«ng  Êp  µnh  ng      ch h ®ó c¸c quy  nh  ã  ªnquan  n   ®Þ c li   ®Õ quy  ×nh kü  tr   thuËt,   Èn  ùc    chu m c¸c trong thanh      to¸nkh«ng  ïng tiÒn m Æt. d    2.Møc  ö  ¹t:   x ph ­ N Õ u   ©y  Öth¹ivÒ   µichÝnh, kinh tÕ    g thi     t       cho kh¸ch hµng    hoÆc   ©n   Ng hµng  µnh    th viªn kh¸c th×    ph¶i båi th ng  Öth¹i®ã       ê thi     cho  kh¸ch  µng  h hoÆc   Ng ©n  µng  Þ  Öth¹i. h b thi   ­ N Õ u     ¹m  lÇn  ×  Ï bÞ   nh    viph ba  th s   ®× chØ tham    gia thanh    iÖn  ö to¸n® t  LiªnNg ©n  µng  ¹m  êitrongthêigian 6    h t th        th¸ng®Ó   Èn    ch chØnh, sau    Ï® ­   ®ã s   îctham    ël¹ .   giatr   i ­ N Õ u     ¹m  õ lÇn  ttrë®i  × bÞ  nh    viph t   thø     th   ®× chØ  Ünh  Ôn  µ      v vi v xo¸ tªn Ng ©n  µng  µnh    h th viªntrong thanh    iÖn  öLiªnNg ©n  µng.   to¸n® t    h
  4. 4 V.  é T   è  M S QUY   NH   ®Þ KH¸C. 1. §èivíic¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i kh«ng    iÒu  Ön  µ    Èn         h Th m  ®ñ ® ki v tiªuchu ®Ó   ëthµnh  ©n   µng  µnh    tr   Ng h th viªntham    gia thanh    iÖn  ö Liªn Ng ©n   to¸n ® t    hµng, cã  Ó  än  ét  ©n   µng  µnh    µm  idiÖn  ©n  µng  îc   th ch m Ng h th viªnl ®¹   (Ng h ®  uû  Òn)    quy ®Ó th«ng  qua  ©n   µng  µy  ùc  Ön  Ng h n th hi thanh  to¸n Liªn Ng ©n       hµng. Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i kh«ng      iÒu  Ön  µ    Èn  ãitrªn   h Th m  ®ñ c¸c ® ki v tiªuchu n     ph¶im ë   µikho¶n  Òn göithanh    ¹ Ng ©n  µng  idiÖn.   t  ti     to¸nt   i h ®¹   2. ViÖc  öa  æi, bæ     s®   sung  quy  Õ   µy  Thèng  c  ©n  µng  µ   ch n do  ®è Ng h Nh nícquyÕt ®Þnh.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2