Quyết định giám đốc công ty

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
186
lượt xem
30
download

Quyết định giám đốc công ty

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đại diện lãnh đạo có trách nhiệm và quyền hạn như sau: Đảm bảo hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001-200 được xây dựng, áp dụng và duy trì. Báo cáo với ban lãnh đạo công ty về kết quả hoạt động của hệ thống chất lượng và vẻ mọi nhu cầu cải tiễn khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định giám đốc công ty

  1. COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM CTY SOÁ : Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc ---oOo--- TP.HCM, ngaøy thaùng naêm TOÅNG GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY Caên cöù Giaáy pheùp Thaønh laäp coâng ty soá − Caén cöù chöùc naêng quyeàn haïn cuûa Ban Toång Giaùm Ñoác − Caên cöù muïc tieâu chieán löôïc cöûa Coâng ty, − Theo ñeà nghò cuûa Phoøng Toå Chöùc Haønh Chaùnh, − QUYEÁT ÑÒNH ÑIEÀU 1 : Cöû oâng laøm ñaïi dieän laõnh ñaïo phuï traùch chöông trình aùp duïng tieâu chuaån ISO 9001 cuûa Coâng ty. ÑIEÀU 2 : Ñaïi dieän Laõnh ñaïo coù traùch nhieäm vaø quyeàn haïn nhö sau : - Ñaûm baûo Heä thoáng chaát löôïng theo tieâu chuaån ISO 9001:2000 ñöôïc xaây döïng , aùp duïng vaø duy trì. - Baùo caùo vôùi Ban Laõnh ñaïo Coâng ty veà keát quaû hoaït ñoäng cuûa heä thoáng chaát löôïng vaø veà moïi nhu caàu caûi tieán khaùc. - Ñaûm baûo thuùc ñaåy toaøn boä toå chöùc nhaän thöùc ñöôïc caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng. - Phoái hôïp vôùi caùc Boä phaïân khaùc trong Coâng ty hoaëc caùc ñôn vò ngoøai Coâng ty veà caùc vaán ñeà lieân quan ñeán heä thoáng chaát löôïng cuûa Coâng ty. - Coù ñaày ñuû quyeàn haønh veà maët toå chöùc ñeå ñình chæ hoaëc loïai boû baát cöù coâng vieäc hoaëc dòch vuï naøo khoâng phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa heä thoáng chaát löïong vaø ñieàu phoái ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà lieân quan ñeán chaát löôïng. ÑIEÀU 3 : Quyeát ñònh naøy coù hieäu löïc keå töø ngaøy kyù. TOÅNG GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY NÔI NHAÄN Caù nhaân (nhö treân) − Caùc Boä phaän − Phoøng TCHC (löu) −
Đồng bộ tài khoản