Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
59
lượt xem
3
download

Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ quận 8 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N 8 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 01/2007/Q -UBND Qu n 8, ngày 03 tháng 01 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN VÌ S TI N B PH N QU N 8 Y BAN NHÂN DÂN QU N 8 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Thông tư s 23/TT/UBQG ngày 20 tháng 3 năm 1998 y ban Qu c gia Vì s ti n b ph n Vi t Nam v hư ng d n vi c t ch c các Ban Vì s ti n b ph n c p cơ s ; Căn c Hư ng d n s 03/HD-TBPN ngày 10 tháng 4 năm 2003 c a Ban Vì s ti n b ph n thành ph H Chí Minh v t ch c và ho t ng các Ban vì s ti n b ph n c p qu n - huy n phư ng xã; Căn c Quy t nh s 19/Q -UBND ngày 02 tháng 01 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n 8 v vi c i u ch nh, b sung nhân s Ban Vì s ti n b ph n qu n 8; Xét ngh c a Thư ng tr c Ban Vì s ti n b ph n và Trư ng Phòng N i v qu n 8, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban Vì s ti n b ph n qu n 8”. i u 2. Quy t nh này thay th Quy t nh s 2918/1999/Q -UB ngày 23 tháng 8 năm 1999 c a y ban nhân dân qu n 8 và có hi u l c thi hành sau 07 (b y) ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 8, Trư ng Phòng N i v qu n 8, Th trư ng các ngành, ơn v có liên quan và Ban Vì s ti n b ph n qu n 8 có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
  2. Nguy n ô Lương QUY CH V T CH C VÀ HO T NG C A BAN VÌ S TI N B PH N QU N 8 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 01/2007/Q -UBND ngày 03 tháng 01 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n 8) Chương 1 VN TRÍ - CH C NĂNG VÀ NHI M V i u 1. V trí - ch c năng Ban Vì s ti n b ph n qu n 8 là t ch c ph i h p liên ngành tr c thu c y ban nhân dân qu n 8; có ch c năng tham mưu cho Qu n y - y ban nhân dân th c hi n l ng ghép có hi u qu n i dung bình ng gi i vào n i dung k ho ch phát tri n kinh t - xã h i hàng năm và 5 năm c a a phương; g n vi c tri n khai th c hi n chi n lư c qu c gia Vì s ti n b ph n v i vi c tri n khai th c hi n Công ư c Liên h p qu c v xóa b m i hình th c phân bi t i x v i ph n (CEDAW) t ư c m c tiêu bình ng gi i; tham mưu, tư v n cho chính quy n th c hi n ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c i v i ph n . Theo dõi, ki m tra và giám sát vi c th c hi n k ho ch hành ng Vì s ti n b ph n c a qu n. Tư v n cho các ngành, các oàn th , y ban nhân dân 16 phư ng v ch trương, chính sách i v i ph n . Ho t ng Vì s ti n b ph n là nhi m v c a chính quy n t t c các ngành, các c p qu n, phư ng. i u 2. Nhi m v 1. xu t, ph bi n các chính sách i v i ph n . 2. Tham mưu, ch trì so n th o k ho ch hành ng Vì s ti n b ph n qu n và ph i h p trong công tác tri n khai. 3. Xây d ng k ho ch chương trình công tác hàng năm và 5 năm c a Ban, trong ó nêu rõ các m c tiêu, k t qu c n t, ti n và phân công cá nhân, ơn v , ch u trách nhi m th c hi n.
  3. 4. Tham mưu cho y ban nhân dân qu n 8 t ch c sơ k t ánh giá ho t ng Vì s ti n b ph n nh kỳ 6 tháng và năm, ánh giá tình hình ho t ng vì s ti n b ph n c a a phương theo nh ng m c tiêu, ch tiêu ã ra trong k ho ch. 5. Ki m tra và giám sát vi c th c hi n lu t pháp, chính sách i v i ph n và k ho ch hành ng vì s ti n b c a ph n n năm 2010. - N i dung ki m tra: v tình hình th c hi n lu t pháp, chính sách i v i ph n , các m c tiêu nhi m v , ch tiêu c th ra trong k ho ch hành ng, thu th p các ý ki n xu t i v i các ngành các c p. - i tư ng ki m tra: giám sát là các phòng, ban, các phư ng xã, các cơ quan ông n , doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài… Trong quá trình ki m tra giám sát óng góp k p th i v i cơ s các ý ki n c n thi t nh m ch n ch nh tình hình, ng th i t ng h p tình hình báo cáo v i các cơ quan h u quan. 6. Tham mưu cho y ban nhân dân qu n 8 quán tri t quan i m gi i trong vi c xây d ng, ho ch nh và th c hi n các ch tiêu kinh t - xã h i c a qu n. 7. Ph i h p v i cơ quan tuyên truy n, giáo d c nâng cao nh n th c c a cán b , nhân dân v gi i và v bình ng gi i; tuyên truy n các ch trương chính sách c a ng, Nhà nư c i v i ph n , bi u dương thành tích ho t ng và nh ng ti n b c a ph n . Chương 2 CƠ C U T CH C i u 3. 1. Ban Vì s ti n b ph n qu n 8 g m có: 1 Trư ng Ban, 2 Phó Ban và các y viên, ho t ng theo ch kiêm nhi m. 2. Trư ng Ban và các Phó Ban cơ c u thành b ph n thư ng tr c c a Ban. Nhi m v c a b ph n thư ng tr c là d th o báo cáo, ho ch nh chương trình k ho ch công tác thông qua Ban và i u ph i th c hi n; thNm nh các ki n ngh , xu t c a các ban ngành, oàn th và y ban nhân dân 16 phư ng; hư ng d n, ôn c, ki m tra th c hi n c a các cơ quan, ơn v . 3. Các thành viên c a Ban ư c phân công th c hi n theo t ng lĩnh v c công tác chuyên môn và ph trách theo dõi m t s cơ quan ơn v tr c thu c qu n. i u 4. B máy giúp vi c c a Ban ư c huy ng t các cán b , nhân viên c a các thành viên trong các ngành thành viên. Chương 3 CH LÀM VI C, SINH HO T, M I QUAN H CÔNG TÁC
  4. i u 5. Ch làm vi c trong Ban 1. Trư ng Ban ph trách chung. 2. Các Phó Ban giúp vi c cho Trư ng Ban v t ch c th c hi n nhi m v ư c quy nh t i i u 2 và kho n 2 i u 3 Quy ch này. + i v i Phó Ban Thư ng tr c, ch u trách nhi m x lý các phát sinh trong vi c th c hi n chương trình công tác c a Ban ã ư c thông qua; ti p nh n các thông tin ch o, hư ng d n c a Thành ph ho c ki n ngh c a cơ s , xu t tham mưu cho Trư ng Ban gi i quy t; t ng h p tình hình ho t ng công tác, chuNn b n i dung cho các cu c h p c a Ban và báo cáo k t qu v Ban Vì s ti n b thành ph , y ban nhân dân thành ph , Qu n y, y ban nhân dân qu n. 3. Các y viên Ban ngoài vi c th c hi n nhi m v t i i u 2 c a Quy ch và ph trách tr c ti p ngành, lĩnh v c chuyên môn theo cơ c u, còn ư c Trư ng Ban phân công ph trách m t s lĩnh v c c th và ph trách a bàn phư ng. i u 6. Ch sinh ho t, h i h p 1. Ban h p m i quý m t l n. 2. 6 tháng và hàng năm Ban có t ch c h i ngh sơ k t ánh giá tình hình ho t ng, khen thư ng và tri n khai công tác. 3. Khi có yêu c u c n thi t thì b ph n thư ng tr c Ban t ch c các cu c h p t xu t. i u 7. Ch báo cáo 1. H i Liên hi p Ph n qu n 8 là cơ quan thư ng tr c c a Ban, ti p nh n t t c các chương trình công tác và báo cáo k t qu ho t ng c a các ngành, các oàn th và 16 phư ng. 2. nh kỳ hàng quý, 6 tháng và năm, Ban l p báo cáo tình hình ho t ng g iv Qu n y, y ban nhân dân qu n 8 và Ban Vì s ti n b ph n thành ph . 3. Các thành viên c a Ban có trách nhi m t ng h p báo cáo và cung c p thông tin, s li u c a ngành mình ph trách cho báo cáo chung c a Ban Vì s ti n b ph n qu n. i u 8. M i quan h công tác 1. i v i Ban Vì s ti n b thành ph : trong hư ng d n công tác, báo cáo ho t ng, trao i thông tin và ch u s ki m tra giám sát. 2. i v i y ban nhân dân qu n 8: Ban ch u s ch o tr c ti p toàn di n c a y ban nhân dân qu n 8. 3. iv iH i ng nhân dân qu n - phư ng: báo cáo, xu t chính sách, ho t ng.
  5. 4. i v i các phòng ban, 16 phư ng: ch o ph i h p ho t ng, ki m tra và giám sát ho t ng Vì s ti n b ph n . 5. i v i Ban Vì s ti n b ph n khác: trao i thông tin, kinh nghi m công tác. Chương 4 I U KI N - KINH PHÍ HO T NG - TR S LÀM VI C i u 9. i u ki n ho t ng - ư c phép s d ng con d u c a y ban nhân dân qu n 8 do ng chí Trư ng Ban ký, trư ng h p lãnh o v ng m t, ng chí Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 8 ký thay theo y quy n. - ư c cung c p thông tin, tài li u và các phương ti n công tác khác như m t ơn v tr c thu c c a y ban nhân dân qu n 8. - ư c c p kinh phí t ngân sách qu n theo d toán c a cơ quan thư ng tr c H i Liên hi p ph n qu n theo m c “kinh phí ho t ng vì s ti n b ph n ”. i u 10. Kinh phí ho t ng - Kinh phí ho t ng do ngân sách c p. Ngoài ra Ban có th khai thác các ngu n khác h tr ho t ng. - Các thành viên c a Ban u c hư ng m c chi trách nhi m theo quy nh hi n hành. i u 11. Tr s làm vi c - Cơ quan thư ng tr c c a Ban t t i tr s Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 8. - Thư ký c a Ban là chuyên viên văn xã (cán b Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 8) và cán b H i Liên hi p Ph n giúp Trư ng Ban t ng h p tình hình và làm các v vi c c n thi t khác. i u 12. Khen thư ng Căn c Công văn s 8428/UBND-VX ngày 13 tháng 11 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v vi c chia c m kh i thi ua, n i dung và thang i m thi ua năm 2006, căn c vào n i dung 2 k t qu chăm lo, phát tri n i s ng văn hóa xã h i có 8 tiêu chuNn trong ó có tiêu chuNn 2.7 công tác chăm lo Vì s ti n b ph n là m t trong tiêu chuNn thi ua làm cơ s ánh giá thi ua hàng năm. Chương 5 I U KHO N THI HÀNH i u 13.
  6. 1. Căn c vào Quy ch này, b ph n thư ng tr c Ban và các ngành, các oàn th , y ban nhân dân 16 phư ng tri n khai t ch c th c hi n. 2. Vi c s a i b sung Quy ch do Ban xu t và ư c y ban nhân dân qu n quy t nh./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n ô Lương
Đồng bộ tài khoản