intTypePromotion=1

Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình

Chia sẻ: Trần Văn Ban | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
4
lượt xem
0
download

Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ban hành quy định mức thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh tại quần thể hang động khu vực Chùa Tiên, xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH HÒA BÌNH Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 01/2019/QĐ­UBND Hòa Bình, ngày 09 tháng 01 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ THĂM QUAN DANH LAM THẮNG CẢNH TẠI QUẦN THỂ  HANG ĐỘNG KHU VỰC CHÙA TIÊN, XàPHÚ LÃO, HUYỆN LẠC THỦY ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25/11/2015; Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ­CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng  dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT­BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn  về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc   Trung ương; Căn cứ Nghị quyết số 40/2016/NQ­HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy  định danh mục chi tiết, mức thu, miễn, giảm và tỷ lệ phần trăm (%) trích, nộp những khoản phí,  lệ phí; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 457/TTr­STC­ ngày 19/12/2018. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Quy định mức thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh tại quần thể hang động khu vực  Chùa Tiên, xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, như sau: Mức thu điều chỉnh  TT Nội dung (đồng/lần/người) 1 Người lớn 30.000 2 Trẻ em từ 6 tuổi đến 16 tuổi 15.000 3 Người cao tuổi 15.000 4 Miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi ­
  2. (Mức thu được áp dụng thống nhất đối với người Việt Nam và người nước ngoài đến thăm  quan). Điều 2. 1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2019. 2. Bãi bỏ Quyết định số 33/2014/QĐ­UBND ngày 28/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc  quy định mức thu một số khoản phí trên địa bàn tỉnh. Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy  ban nhân dân các huyện, thành phố; Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành  Quyết định này./.   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH ­ Như Điều 3; ­ Chính phủ; PHÓ CHỦ TỊCH ­ Bộ Tài chính, Bộ Công thương; ­ Cục Kiểm tra VBQPPL ­ Bộ Tư pháp; ­ Thường trực Tỉnh ủy; ­ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; ­ Các Ban và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; ­ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ­ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ­ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Bùi Văn Khánh ­ Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; ­ Chánh/Phó CVP UBND tỉnh; ­ Trung tâm tin học Công báo tỉnh; ­ Lưu: VT, TT (80b)  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2