Quyết định số 0123/1999/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
56
lượt xem
4
download

Quyết định số 0123/1999/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 0123/1999/QĐ-BTM về việc bổ sung Quy chế kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất ban hành kèm theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31/10/1998 của Bộ Thương mại do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 0123/1999/QĐ-BTM

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 0123/1999/QĐ-BTM Hà N i, ngày 04 tháng 2 năm 1999 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 0123 /1999/QĐ-BTM NGÀY 04 THÁNG 2 NĂM 1999 V VI C B SUNG QUY CH KINH DOANH THEO PHƯƠNG TH C T M NH P TÁI XU T BAN HÀNH KÈM THEO QUY T Đ NH S 1311/1998/QĐ-BTM NGÀY 31/10/1998 C A B THƯƠNG M I B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh đ nh 95/CP ngày 4/12/1993 c a Chính ph qui đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i; Căn c Ngh đ nh 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 c a Chính ph qui đ nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t đ ng xu t kh u, nh p kh u, gia công và đ i lý mua bán hàng hoá v i nư c ngoài; Xét tính ch t đ c thù c a m t hàng xăng d u; QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch kinh doanh t m nh p tái xu t xăng d u đ b sung cho Quy ch kinh doanh theo phương th c t m nh p tái xu t ban hành kèm theo Quy t đ nh 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31/10/1998 c a B Thương m i. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th cho Quy t đ nh 555/TM-XNK ngày 28/6/1995 c a B trư ng B Thương m i v vi c b sung Quy ch kinh doanh theo phương th c t m nh p đ tái xu t . Đi u 3: Các doanh nghi p kinh doanh t m nh p tái xu t xăng d u, V trư ng các V có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này . Lương Văn T (Đã ký) QUY CH KINH DOANH T M NH P TÁI XU T XĂNG D U (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 0123/1999/QĐ-BTM ngày 04/2/1999 c a B trư ng B Thương m i ).
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. I- QUI Đ NH CHUNG: Đi u 1: M t hàng xăng d u qui đ nh trong Quy ch này bao g m: xăng, diesel, d u ho , nhiên li u bay ( ZA1, TC1 ) và ma zút . Đi u 2: T m nh p tái xu t xăng d u qui đ nh trong Quy ch này là vi c doanh nghi p Vi t nam mua xăng d u t nư c ngoài đ bán l i cho doanh nghi p c a m t nư c khác, có làm th t c nh p kh u xăng d u vào Vi t nam và làm th t c xu t kh u ra kh i Vi t nam . Các trư ng h p mua xăng d u t nư c ngoài đ bán cho các đ i tư ng sau đây cũng đư c coi là kinh doanh t m nh p tái xu t và ph i th c hi n theo qui đ nh c a Quy ch này: 1. Các doanh nghi p thu c các khu ch xu t và các doanh nghi p ch xu t n m trong các khu công nghi p, khu công ngh cao . 2. Máy bay c a các hãng hàng không Vi t nam bay trên các tuy n bay qu c t và máy bay c a các hãng hàng không nư c ngoài h cánh t i Vi t Nam . 3.T u bi n nư c ngoài c p c ng Vi t nam . Đi u 3: Doanh nghi p đư c th c hi n t m nh p tái xu t xăng d u khi có văn b n cho phép c a B Thương m i . 1. Các doanh nghi p đ u m i nh p kh u xăng d u đư c ký k t h p đ ng nh p kh u và xu t kh u xăng d u trư c khi xin phép B Thương m i. 2. Các doanh nghi p khác có ch c năng kinh doanh xăng d u qui đ nh trong Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh n u có nhu c u kinh doanh t m nh p tái xu t xăng d u s đư c B Thương m i xem xét gi i quy t t ng thương v . II- TH T C XIN C P GI Y PHÉP T M NH P TÁI XU T XĂNG D U: Đi u 4: B Thương m i c p gi y phép t m nh p tái xu t xăng d u cho các doanh nghi p nêu t i Kho n 1 Đi u 3 căn c vào h sơ sau đây: 1. Công văn đ ngh c p gi y phép t m nh p tái xu t xăng d u, nêu rõ: s lư ng, ch ng lo i xăng d u xin t m nh p tái xu t, khách mua hàng, c a kh u t m nh p, c a kh u tái xu t , th i gian th c hi n.... 2.H p đ ng mua xăng d u ký v i khách hàng nư c ngoài . 3.H p đ ng bán xăng d u ký v i doanh nghi p ( n u bán cho doanh nghi p nư c ngoài ho c cho các đ i tư ng qui đ nh t i Kho n 1 Đi u 2), ký v i các hãng hàng không( trư ng h p bán cho các đ i tư ng qui đ nh t i Kho n 2 Đi u 2) và d ki n k ho ch bán hàng do Giám đ c doanh nghi p đ ngh ( trư ng h p bán cho đ i tư ng qui đ nh t i Kho n 3 Đi u 2).
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Trư ng h p bán xăng d u cho đ i tư ng qui đ nh t i Kho n 1 Đi u 2 ph i có văn b n c a cơ quan có th m quy n ch p thu n vi c nh p kh u xăng d u ph c v s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p . B Thương m i c p gi y phép t m nh p tái xu t xăng d u cho doanh nghi p trong vòng 7 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c h sơ đ y đ h p l . Đi u 5: Các doanh nghi p nêu t i Kho n 2 Đi u 3 n u có nhu c u kinh doanh t m nh p tái xu t xăng d u , c n g i văn b n v B Thương m i gi i trình c th phương án kinh doanh và kh năng th c hi n b o đ m hi u qu , an toàn, đúng qui đ nh . Trong vòng 7 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c công văn đ ngh c a doanh nghi p, B Thương m i s có văn b n cho phép doanh nghi p tri n khai ký k t h p đ ng mua bán ho c thông báo lý do không gi i quy t. III- QUI Đ NH VI C TH C HI N T M NH P TÁI XU T XĂNG D U: Đi u 6: Xăng d u tái xu t ph i đư c thanh toán qua ngân hàng b ng ngo i t t do chuy n đ i theo đúng các qui đ nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý ngo i h i . Đi u 7: Doanh nghi p đư c phép t m nh p xăng d u theo m t lô l n và tái xu t nguyên lô ho c theo t ng lô nh t các kho ch a trong n i đ a theo đúng s lư ng và ch ng lo i đã t m nh p . Đi u 8: Đ i v i các doanh nghi p là đ u m i nh p kh u xăng d u, kh i lư ng xăng d u th c tái xu t đư c phép chênh l ch th p hơn không quá 10% so v i kh i lư ng đã t m nh p. Lư ng xăng d u chênh l ch này ph i n p đ thu và các kho n thu khác như đ i v i xăng d u nh p kh u đ tiêu th n i đ a và ph i tính tr vào ch tiêu nh p kh u xăng d u cùng ch ng lo i B Thương m i đã giao cho doanh nghi p hàng năm. Các doanh nghi p nêu t i Kho n 2 Đi u 3 ph i tái xu t toàn b kh i lư ng xăng d u đã t m nh p . Đi u 9: H sơ n p cho cơ quan H i quan đ làm th t c t m nh p tái xu t xăng d u bao g m: 1. H p đ ng mua hàng, h p đ ng bán hàng (b n sao có xác nh n c a doanh nghi p ). 2. Văn b n c a B Thương m i cho phép doanh nghi p t m nh p tái xu t xăng d u ( b n sao có xác nh n c a doanh nghi p ). 3. Các ch ng t liên quan đ n giao nh n hàng hoá theo qui đ nh c a H i quan . Trư ng h p căn c văn b n cho phép c a B Thương m i, doanh nghi p y quy n cho các doanh nghi p ho c chi nhánh tr c thu c làm th t c t m nh p và ho c tái xu t xăng d u thì doanh nghi p ho c chi nhánh tr c thu c ph i xu t trình thêm văn b n u quy n h p l , nêu rõ s lư ng, ch ng lo i xăng d u u quy n th c hi n. IV- ĐI U KHO N THI HÀNH:
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 10: Các doanh nghi p đã đư c phép kinh doanh t m nh p tái xu t xăng d u có trách nhi m báo cáo đ nh kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và hàng năm v tình hình th c hi n theo bi u m u đính kèm . Đi u 11: Các v n đ khác có liên quan đ n kinh doanh t m nh p tái xu t không nêu t i Quy ch này đư c th c hi n theo qui đ nh t i Quy ch kinh doanh theo phương th c t m nh p tái xu t ban hành kèm theo Quy t đ nh 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31/10/1998 c a B trư ng B Thương m i . Đi u 12: Qui ch này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ban hành và thay th cho Quy ch ban hành kèm theo Quy t đ nh 555/TM-XNK ngày 28/6/1995 c a B Trư ng B Thương m i v vi c b sung Quy ch kinh doanh theo phương th c t m nh p đ tái xu t. Tên D.N báo cáo C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : ........, ngày …tháng …năm 199.. BÁO CÁO TH C HI N T M NH P TÁI XU T XĂNG D U .............. THÁNG NĂM 199 Gi y phép t m Đ i tư ng S S S lư ng Tr Ghi chú nh p tái xu t tái xu t lư ng lư ng đã tái giá đã đã đư c đã t m xu t duy t nh p tái (t n) (t n) xu t (t n) (USD) T ng s : Trong đó: - Xăng - Diesel - Ma zut - D u ho - Nhiên li u bay Cv s /TM-XNK Kampuchia ngày tháng năm 1999 - Xăng
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Diesel Cv s /TM-XNK Lào ngày tháng năm 1999 - Ma zut - Nhiên li u bay Cv s /TM-XNK T u bi n nư c ngoài ngày tháng năm 1999 - Diesel Cv s /TM-XNK Máy bay nư c ngoài ngày tháng năm 1999 - Nhiên li u bay
Đồng bộ tài khoản