Quyết định số 015/2007/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định số 015/2007/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 015/2007/QĐ-BCT về việc ban hành khung giá bán buôn điện cho khu công nghiệp do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 015/2007/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 015/2007/QĐ-BCT Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2007 QUY T Đ NH BAN HÀNH KHUNG GIÁ BÁN BUÔN ĐI N CHO KHU CÔNG NGHI P B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh quy t s 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 c a Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XII, kỳ h p th nh t v cơ c u, t ch c c a Chính ph và s Phó Th tư ng Chính ph nhi m kỳ khoá XII; Căn c Ngh đ nh s 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B và cơ quan ngang B ; Căn c Lu t Đi n l c ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh đ nh s 105/2005/NĐ-CP ngày 17 ngày 8 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Đi n l c; Căn c Quy t đ nh s 276/2006/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v giá bán đi n; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Đi u ti t đi n l c, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành khung giá bán buôn đi n cho Khu công nghi p, c th như sau: 1. Khung giá bán buôn đi n t i thanh cái 110kV c a tr m bi n áp 110 kV Khu công nghi p, đư c áp d ng đ i v i trư ng h p Ban qu n lý Khu công nghi p mua buôn đi n t i thanh cái 110kV c a Khu công nghi p và bán l đi n cho các khách hàng s d ng đi n trong Khu công nghi p t i thanh cái trung th máy bi n áp c a các tr m tiêu dùng trong Khu công nghi p, theo quy mô công su t c a tr m, áp d ng như sau: Khung giá bán buôn đi n đ/kWh T ng công su t đ t các MBA c a tr m bi n Gi bình áp 110/35-22-10-6kV thư ng Gi th p đi m Gi cao đi m > 100MVA 772-785 418- 425 1565-1590 t 50MVA ÷ 100MVA 762-777 412-421 1542-1574 < 50MVA 754-769 408-417 1526-1558 2. Trư ng h p Ban qu n lý Khu công nghi p mua buôn đi n và bán l đi n cùng m t c p đi n áp, giá bán buôn đi n áp d ng theo m c giá bán đi n t i c p đi n áp đó áp d ng cho các ngành s n xu t quy đ nh t i Quy t đ nh s 276/2006/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v giá bán đi n (sau đây vi t t t là Quy t đ nh s 276/2006/QĐ-TTg) tr lùi 2%. 3. Trư ng h p Ban qu n lý Khu công nghi p mua buôn đi n c p đi n áp trung th và bán l đi n cho các khách hàng s d ng c p đi n áp h th , giá bán buôn đi n theo m c giá bán t i đi n áp mua đi n áp d ng cho các ngành s n xu t quy đ nh t i Quy t đ nh s 276/2006/QĐ-TTg. 4. Hư ng d n áp d ng khung giá bán buôn đi n cho Khu công nghi p (Ph l c kèm theo). Đi u 2. Hi u l c thi hành 1. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. 2. Quy t đ nh này bãi b kho n 1 m c VI c a Thông tư s 11/2006/TT-BCN ngày 20 tháng 12 năm 2006 c a B trư ng B Công nghi p hư ng d n th c hi n giá bán đi n; bãi b các quy đ nh trư c đây trái v i Quy t đ nh này. 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các C c trư ng, V trư ng thu c B , T ng giám đ c T p đoàn Đi n l c Vi t Nam và các đơn v đi n l c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./.
  2. KT. B trư ng Th trư ng Nơi nh n: - Như Đi u 2; - Th tư ng Chính ph , các Phó Th tư ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo; - Website Chính ph ; Đ H u Hào - B Tư pháp (C c ki m tra VBQPPL); - T p đoàn Đi n l c Vi t Nam; - Lưu VT, C c ĐTĐL. PH L C HƯ NG D N ÁP D NG KHUNG GIÁ BÁN BUÔN ĐI N CHO KHU CÔNG NGHI P (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 015 /2007/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2007 c a B trư ng B Công Thương) 1. Đ i tư ng áp d ng a) Khung giá bán buôn đi n quy đ nh t i Quy t đ nh này đư c áp d ng cho đơn v ho t đ ng đi n l c trong Khu công nghi p (sau đây g i là Bên mua đi n) có đ các đi u ki n sau: - Có Gi y phép ho t đ ng đi n l c đư c c p cho các lĩnh v c phân ph i đi n và bán l đi n; - Mua buôn đi n t i các c p đi n áp đ bán l đi n cho các khách hàng s d ng đi n trong Khu công nghi p. b) Khung giá bán buôn đi n quy đ nh t i Quy t đ nh này không áp d ng cho các trư ng h p: - Khu công nghi p v a có ngu n phát đi n đ c l p v a mua đi n t h th ng đi n qu c gia; - Bên mua đi n bán l cho khách hàng s d ng đi n theo giá tho thu n, khác v i giá bán l quy đ nh t i Quy t đ nh s 276/2006/QĐ-TTg. 2. Hư ng d n áp d ng a) Giá bán buôn đi n cho Khu công nghi p đư c áp d ng theo Bi u giá quy đ nh t i Quy t đ nh s 276/2006/QĐ-TTg và hư ng d n t i Ph n VI Thông tư s 11/2006/TT-BCN ngày 20 tháng 12 năm 2006 c a B trư ng B Công nghi p hư ng d n th c hi n giá bán đi n (sau đây vi t t t là Thông tư s 11/2006/TT-BCN) cho t i th i đi m Quy t đ nh này có hi u l c. b) Khung giá bán buôn đi n đư c quy đ nh theo th i gian s d ng đi n trong ngày theo hình th c ba giá. Th i gian s d ng đi n trong ngày đ áp d ng hình th c ba giá đư c quy đ nh t i đi m a kho n 2.1 m c II c a Thông tư s 11/2006/TT-BCN. c) Vi c đàm phán tho thu n giá mua bán buôn đi n đư c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 20 c a Ngh đ nh s 105/2005/NĐ-CP ngày 17 ngày 8 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Đi n l c và không đư c vư t quá khung giá quy đ nh trong Quy t đ nh này. d) Khung giá bán buôn đi n quy đ nh t i kho n 1 Đi u 1 c a Quy t đ nh này đư c áp d ng cho các Khu công nghi p khi Bên mua đi n đ u tư tr m bi n áp 110 kV và đư ng dây trung áp trong Khu công nghi p đ bán đi n cho khách hàng s d ng đi n t i c p đi n áp trung áp. Khung giá bán buôn đi n áp d ng cho m i tr m bi n áp đư c xác đ nh b ng cách tham chi u theo t ng dung lư ng c a tr m. M c giá c th đư c tham chi u theo h s ph t i c a tr m bi n áp theo nguyên t c tăng d n khi h s ph t i tăng. Gi i h n dư i c a khung giá đi n đư c s d ng khi h s ph t i nh hơn ho c b ng 50%; gi i h n trên c a khung giá đi n đư c s d ng khi h s ph t i l n hơn ho c b ng 68,5%; khi h s ph t i l n hơn 50% và nh hơn 68,5%, giá đi n n m trong khung giá đi n và đư c xác đ nh theo tho thu n gi a Bên mua đi n và Bên bán đi n. H s ph t i c a tr m bi n áp đư c xác đ nh theo công th c: At 1 HS pt = x x100% Tt 75% x cosϕ x S m Trong đó: 2
  3. HS pt : h s ph t i tr m bi n áp (%); At : đi n năng tiêu th c a tr m bi n áp đo t i thanh cái 110 kV trong kỳ thanh toán (kWh); Tt : kho ng th i gian c a kỳ thanh toán (gi ); 75%: là h s đ y t i c a tr m bi n áp khi tính đ n d phòng c a tr m; cosϕ : h s công su t; S m : t ng dung lư ng máy bi n áp (kVA). Ví d áp d ng khung giá: Ban qu n lý Khu công nghi p A mua đi n c a Bên bán đi n B t i thanh cái 110 kV c a tr m bi n áp 110/22kV đ bán l i cho khách hàng s d ng đi n trong Khu công nghi p c p đi n áp 22kV; Tr m bi n áp 110/22kV g m 02 máy bi n áp, dung lư ng m i máy bi n áp là 40MVA. T ng dung lư ng c a tr m bi n áp là 2x40MVA = 80 MVA. Bi u giá do hai bên t th a thu n không đư c vư t ra ngoài khung giá sau đây: Khung giá bán buôn đi n (đ ng/kWh) - Gi bình thư ng 762 - 777 - Gi th p đi m 412 - 421 - Gi cao đi m 1542 - 1574 N u h s ph t i c a tr m bi n áp trong kỳ tính toán là 70%, giá mua buôn đi n như sau: Khung giá bán buôn đi n (đ ng/kWh) - Gi bình thư ng 777 - Gi th p đi m 421 - Gi cao đi m 1574 Ban qu n lý khu công nghi p A bán đi n cho các h s n xu t trong khu công nghi p t i c p đi n áp 22 kV v i giá: Giá bán đi n (đ/kWh) - Gi bình thư ng 815 - Gi th p đi m 445 - Gi cao đi m 1.645 đ) Khung giá bán buôn đi n quy đ nh t i kho n 2, Đi u 1 c a Quy t đ nh này đư c áp d ng trong trư ng h p Ban qu n lý Khu công nghi p mua đi n t Bên bán đi n t i thanh cái trung áp c a tr m bi n áp Khu công nghi p và bán l đi n cho khách hàng s d ng đi n vào m c đích s n xu t n m trong Khu công nghi p thanh cái trung áp c a máy bi n áp 6 kV; 10 kV; 22 kV và 35 kV/0,4kV. Bên bán đi n bán cho Bên mua đi n t i công tơ t ng theo m c giá bán đi n áp d ng cho các ngành s n xu t quy đ nh t i Quy t đ nh sô 276/2006/QĐ-TTg tr lùi 2%. S n lư ng đi n đ tính giá tr lùi căn c trên m c s n lư ng th c t s d ng trong kỳ thanh toán c a khách hàng trong Khu công nghi p mua cùng c p đi n áp mà Ban qu n lý Khu công nghi p mua t Bên bán đi n. Ví d : Ban qu n lý Khu công nghi p A mua đi n c a Bên bán đi n thanh cái 22kV c a tr m 110/22kV Khu công nghi p đ bán l i cho các h s d ng đi n s n xu t t i Khu công nghi p t i 22 kV tr m bi n áp 22/0,4kV: Giá đi n Ban qu n lý Khu công nghi p A thanh toán v i Bên bán đi n đư c tính như sau: Giá bán đi n (đ/kWh) - Gi bình thư ng 815 * 98% = 798,7 - Gi th p đi m 445 * 98% = 436,1 - Gi cao đi m 1.645 * 98% = 1.612,1 3
  4. Ban qu n lý Khu công nghi p A bán đi n cho các khách hàng s d ng đi n trong Khu công nghi p t i c p đi n áp 22 kV như sau: Giá bán đi n (đ/kWh) - Gi bình thư ng 815 - Gi th p đi m 445 - Gi cao đi m 1.645 e) Khung giá bán buôn đi n quy đ nh t i kho n 3 Đi u 1 c a Quy t đ nh này đư c áp d ng trong trư ng h p Ban qu n lý Khu công nghi p mua đi n t Bên bán đi n t i thanh cái trung áp tr m bi n áp 110/35-22-10-6kV và bán l đi n cho các khách hàng s d ng đi n vào m c đích s n xu t trong Khu công nghi p c p đi n áp 0,4kV. Giá mua buôn và giá bán l đi n s áp d ng theo m c giá bán t i c p đi n tương ng cho các ngành s n xu t quy đ nh t i Quy t đ nh s 276/2006/QĐ-TTg. Ví d : Ban qu n lý Khu công nghi p A mua đi n c a Bên bán đi n c p đi n áp 22kV đ bán l i cho các khách hàng s d ng đi n trong Khu công nghi p t i c p đi n áp 0,4 kV: Giá đi n Ban qu n lý Khu công nghi p A thanh toán v i Bên bán đi n đư c tính như sau: Giá bán đi n (đ/kWh) - Gi bình thư ng 815 - Gi th p đi m 445 - Gi cao đi m 1.645 Ban qu n lý Khu công nghi p A bán đi n cho các khách hàng s d ng đi n trong Khu công nghi p t i c p đi n áp 0,4 kV như sau: Giá bán đi n (đ/kWh) - Gi bình thư ng 895 - Gi th p đi m 505 - Gi cao đi m 1.775 4
Đồng bộ tài khoản