Quyết định số 02/2006/QĐ-DSGĐTE

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
5
download

Quyết định số 02/2006/QĐ-DSGĐTE

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2006/QĐ-DSGĐTE về việc ban hành mẫu giấy chứng nhận "Xã, phường phù hợp với trẻ em" do Ủy Ban dân số gia đình và trẻ em ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2006/QĐ-DSGĐTE

  1. UỶ BAN DÂN SỐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 02/2006/QĐ-DSGĐTE Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN "XÃ, PHƯỜNG PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM" BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN SỐ, GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM Căn cứ Nghị định số 94/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em; Căn cứ Quyết định số 03/2004/QĐ-DSGĐTE ngày 01 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em về việc Ban hành hướng dẫn tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em; Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu giấy chứng nhận "Xã, phường phù hợp với trẻ em" như sau: Hình thức: xung quanh trang trí hoa văn, lô gô của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em in chìm ở giữa. Nội dung: phía trên, bên trái tên cơ quan chứng nhận. Bên phải: dòng thứ nhất, thứ hai Quốc hiệu "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"; dòng thứ ba: Giấy chứng nhận (màu đỏ); dòng thứ tư: xã, phường phù hợp với trẻ em (màu đen); dòng tiếp theo ghi dòng "Công nhận xã, phường: tên đơn vị xã, phường được chứng nhận" và dòng cuối cùng in dòng "Đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với Trẻ em năm…". Phía dưới: bên trái in số chứng nhận; bên phải: địa danh……, ngày… tháng…. năm; chức danh, chữ ký, dấu cơ quan chứng nhận. Giấy chứng nhận in trên giấy trắng kích thước dài 210mm, rộng 150mm. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban; Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Lê Thị Thu
Đồng bộ tài khoản