intTypePromotion=1

Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: MIỄN PHÍ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH LAI CHÂU NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Lai Châu, ngày 07 tháng 03 năm 2011 Số: 03/2011/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: MIỄN PHÍ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/03/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Căn cứ Quyết định số 80/2010/QĐ-TTg ngày 09/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về miễn phí xây dựng; Căn cứ Nghị quyết số 159/2009/NQ-HĐND12 ngày 10/12/2009 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu, Khoá XII, kỳ họp thứ 15 về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước của tỉnh Lai Châu; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 28/STC-VX ngày 28/02/2011; Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tại Văn bản số 09/HĐND-VP ngày 30/01/2011,
  2. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Miễn phí xây dựng quy định tại điểm 1, Mục I phần A Danh mục, mức thu phí (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước của tỉnh Lai Châu). Điều 2. Việc miễn phí xây dựng theo quy định tại Điều 1 quyết định này được thực hiện kể từ ngày 01/02/2011. Các khoản phí xây dựng đã thu, nộp ngân sách nhà nước kể từ ngày 01/02/2011 đến ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, được hoàn trả cho đối tượng nộp theo quy định hiện hành. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Khắc Chử
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2