Quyết định số 06/2004/QĐ-BNV

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
50
lượt xem
5
download

Quyết định số 06/2004/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2004/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hội Nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2004/QĐ-BNV

 1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 06/2004/Q -BNV Hà N i , ngày 10 tháng 02 năm 2004 QUY T NH V VI C PHÊ DUY T B N I U L C A H I N N NHÂN CH T C DA CAM/DIOXIN VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy nh v quy n l p H i; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 45/2003/N -CP ngày 09/5/2003 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 88/2003/N -CP ngày 30/7/2003 quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý H i; Xét ngh c a Ch t ch H i N n nhân ch t c da cam/DIOXIN Vi t Nam và c a V trư ng V t ch c phi Chính ph , QUY T NH: i u 1. Phê duy t b n i u l c a H i N n nhân ch t c da cam/DIOXIN Vi t Nam ã ư c i h i nhi m kỳ I ngày 10 tháng 01 năm 2004 thông qua. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch H i N n nhân ch t c da cam/DIOXIN Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG ng Qu c Ti n I UL
 2. H I N N NHÂN CH T C DA CAM/DIOXIN VI T NAM H i N n nhân ch t c da cam/DIOXIN Vi t Nam (dư i ây g i t t là H i N n nhân ch t c da cam - vi t t t là H i) là t ch c xã h i - t thi n. H i oàn k t, t p h p các n n nhân b nh hư ng c a ch t c hóa h c và c th ch t c da cam/DIOXIN do các công ty M s n xu t và quân i M s d ng trong chi n tranh Vi t Nam (dư i ây g i t t là n n nhân ch t c da cam) và các t ng l p nhân dân Vi t Nam, t nguy n tham gia kh c ph c h u qu ch t c da cam/DIOXIN, nh m góp ph n vào s nghi p phát tri n t nư c, vì m c tiêu "dân gi u, nư c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh", vì l i ích c a nh ng n n nhân ch t c da cam Vi t Nam. H i ho t ng theo Hi n pháp, pháp lu t c a Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và theo i u l này, H i ch u s qu n lý nhà nư c c a B Tài nguyên và Môi trư ng. H i quan h , h p tác v i các t ch c xã h i trong nư c và trên th gi i theo nguyên t c bình ng, tôn tr ng l n nhau, phù h p pháp lu t c a Nhà nư c Vi t Nam, các i u ư c qu c t mà Vi t Nam tham gia ký k t ho c công nh n, phù h p v i thông l qu c t . Chương 1 NH NG QUY NH CHUNG i u 1. Tên H i: H i N n nhân ch t c da cam/DIOXIN Vi t Nam. Tên ti ng Anh: Viet Nam Association for Victims of Agent Orange/DIOXIN (vi t t t là VAVO). i u 2. H i là m t t ch c xã h i - t thi n c a nh ng n n nhân ch t c da cam là công dân nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và các cá nhân, t p th t nguy n ho t ng óng góp công s c, trí tu , ti n c a giúp nh ng n n nhân ch t c da cam, kh c ph c h u qu ch t c hóa h c do M s d ng trong chi n tranh Vi t Nam. i u 3. H i ư c thành l p nh m huy ng m i ti m năng c a xã h i, c a các nhà h o tâm trong nư c và ngoài nư c, t o m i i u ki n giúp nh ng n n nhân ch t c da cam và gia ình hòa nh p c ng ng - xã h i góp ph n vào s nghi p xây d ng và b o v T qu c. H i giáo d c, ng viên n n nhân ch t c da cam ph n u vươn lên, t ch c chăm lo giúp l n nhau, th c hi n nghĩa v , m b o quy n l i c a ngư i công dân, góp ph n xây d ng và b o v t qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa. i u 4. H i ho t ng trong c nư c, có bi u tư ng, có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng t i ngân hàng. Tr s c a Trung ương H i t t i Th ô Hà N i. Chương 2 CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N, NGUYÊN T C T CH C VÀ HO T NG C AH I
 3. i u 5. H i có ch c năng Tuyên truy n, v n ng các t ng l p xã h i phát huy truy n th ng c a dân t c "Thương ngư i như th thương thân" ùm b c thương yêu, giúp nhau v tinh th n, v t ch t nh m vư t qua nh ng au n v th xác, gi m b t ư c nh ng khó khăn trong cu c s ng, khuy n khích nhau chi n th ng b nh t t cùng nhau nuôi dư ng tinh th n l c quan ti p t c lao ng c ng hi n cho xã h i. B o v quy n l i các n n nhân ch t c da cam Vi t Nam. i di n cho các n n nhân ch t c da cam Vi t Nam trong quan h v i các cơ quan, t ch c trong nư c, trong quan h qu c t và trong u tranh bu c M ph i ch u trách nhi m tham gia kh c ph c h u qu ch t c hóa h c do h gây ra. Thay m t các n n nhân tham gia các di n àn qu c t , các t ch c qu c t b o v quy n l i các n n nhân. i u 6. Nhi m v và quy n h n c a H i 1. T p h p, oàn k t, ng viên n n nhân ch t c da cam kh c ph c khó khăn, phát huy kh năng tham gia các ho t ng xã h i, hòa nh p c ng ng, ch p hành pháp lu t c a Nhà nư c. 2. Tuyên truy n, t ch c các ho t ng và v n ng s óng góp c a các cá nhân, cơ quan nhà nư c, ơn v vũ trang, t ch c kinh t , t ch c xã h i ngh nghi p . . . tr giúp v v t ch t và tinh th n cùng v i Nhà nư c t o i u ki n cho nh ng n n nhân ch t c da cam c i thi n i s ng, hòa nh p v i c ng ng. y m nh xã h i hóa ho t ng c a H i. 3. xu t và ki n ngh v i Nhà nư c ban hành, b sung, s a i cơ ch chính sách liên quan n quy n và l i ích h p pháp c a n n nhân ch t c da cam. 4. M r ng h p tác qu c t , tranh th ngu n tài tr , giúp c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài trong lĩnh v c ho t ng nhân o giúp cho nh ng n n nhân ch t c da cam. Trao i kinh nghi m v ho t ng c a H i phù h p v i pháp lu t c a Nhà nư c Vi t Nam. Tham gia ho t ng i ngo i nhân dân vì l i ích c a n n nhân ch t c da cam. i u 7. H i t ch c và ho t ng theo nguyên t c: 1. T nguy n, t qu n, t trang tr i, ch u trách nhi m trư c pháp lu t. 2. oàn k t, tương tr và bình ng h p tác. Chương 3 H I VIÊN i u 8. H i viên
 4. Nh ng n n nhân b nh hư ng c a ch t c da cam do các công ty M s n xu t và quân i M s d ng trong chi n tranh Vi t Nam và các cá nhân, t p th tán thành i u l c a H i, t nguy n xin vào H i thì ư c k t n p vào H i. Vi c k t n p H i viên do Ban Ch p hành H i cơ s quy t nh. i u 9. H i viên danh d Công dân Vi t Nam và ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài có công óng góp cho H i ư c xem xét công nh n là H i viên danh d c a H i. H i viên danh d không tham gia ng c c vào Ban lãnh o và không tham gia bi u quy t các v n c a H i. i u 10. Quy n c a h i viên 1. Tham gia sinh ho t t i các t ch c c a H i, ư c th o lu n và bi u quy t các công vi c c a H i. 2. B u c , ng c , c vào các cơ quan lãnh o c a H i. 3. ư c nh n s h tr giúp theo kh năng c a H i, ư c b o v khi các quy n và l i ích chính áng, h p pháp b xâm ph m. 4. ư c xu t, góp ý ki n và ngh H i ki n ngh v i các cơ quan h u quan v các v n mà mình quan tâm. i u 11. Nghĩa v c a h i viên Ch p hành i u l H i, ngh quy t c a i h i cũng như các quy t nh khác c a H i. 2. Tham gia các ho t ng và hoàn thành t t nhi m v ư c H i phân công. 3. oàn k t, h p tác v i các h i viên khác cùng ph n u th c hi n m c ích c a H i; tham gia óng góp vào vi c tuyên truy n và v n ng phát tri n H i. Chương 4 CƠ C U T CH C C A H I i u 12. H i t Ch c và ho t ng theo nguyên t c t p trung dân ch , quy t nh thành l p theo a s và làm vi c theo ch t p th lãnh o, cá nhân ph trách. T ch c c a H i bao g m: - i h i toàn th , H i ngh toàn th h i viên,
 5. - Ban Ch p hành, - Ch t ch, các Phó Ch t ch H i, - Ban Ki m tra, - T ng Thư ký H i, - Văn phòng H i, - Các t ch c tr c thu c H i. i u 13. i h i thư ng kỳ 1. i h i thư ng kỳ c a H i ư c t ch c 5 năm m t l n do Ban Ch p hành H i ương nhi m tri u t p. i h i u tiên c a H i do Ban v n ng thành l p H i tri u t p. i h i H i là cơ quan lãnh o cao nh t c a H i. Các Quy t nh c a i h i c n ư c quá n a s i bi u chính th c tán thành. 2. Nhi m v chính c a i h i: - Thông qua i u l ho c i u l s a i, - Th o lu n Báo cáo t ng k t nhi m kỳ cũ và phương hư ng nhi m v ho t ng nhi m kỳ m i c a H i, - Th o lu n góp ý báo cáo ki m i m nhi m kỳ c a Ban Ch p hành và Ban ki m tra, - Th o lu n và phê duy t: quy t toán nhi m kỳ cũ và k ho ch tài chính nhi m kỳ m i c a H i, - B u c Ban Ch p hành và Ban Ki m tra, - Th o lu n và thông qua Ngh quy t c a i h i. 3. Ban Ch p hành có th tri u t p i h i toàn th ho c i h i i bi u b t thư ng gi i quy t nh ng v n c p bách c a H i, theo ngh c a Ch t ch Ban Ch p hành H i ho c c a trên 50% t ng s u viên Ban Ch p hành, 2/3 t ng s h i viên 4. Thư tri u t p i h i toàn th ho c i h i i bi u ph i nêu rõ chương trình ngh s và g i n t t c h i viên ít nh t 2 tu n trư c ngày h p. 5. Các Ngh quy t c a i h i toàn th ho c i h i i bi u ư c thông qua b ng bi u quy t theo nguyên t c a s .M i h i viên chính th c có 1 phi u. Trong trư ng h p không th tham d i h i toàn th ho c i h i i bi u, ngư i i di n h i viên có th y nhi m cho ngư i khác làm i di n. Hình th c bi u quy t ó i h i ho c H i ngh quy t nh.
 6. 6. H i ngh gi a kỳ c a i h i: C 2 năm rư i 1 l n có h i ngh gi a kỳ ki m tra, thúc y vi c th c hi n Ngh quy t i h i. 7. H i ngh b t thư ng khi có ít nh t 2/3 s y viên Ban Ch p hành Hi p h i và quá n a s H i viên ngh , Ban Ch p hành hi p h i s tri u t p h i ngh b t thư ng gi i quy t nh ng v n phát sinh b c bách c a H i. i u 14. Ban Ch p hành là cơ quan lãnh o cao nh t gi a 2 kỳ ih i 1. S lư ng y viên Ban Ch p hành do i h i quy t nh, trong ó có 1 Ch t ch, 2 - 3 Phó Ch t ch và 01 T ng thư ký. 2. Ban Ch p hành ư c i h i b u b ng cách b phi u kín. Danh sách các y viên c và ng c ph i ư c i h i thông qua. Nhi m kỳ c a Ban Ch p hành là 5 năm. Trư ng h p b sung thay th các y viên Ban Ch p hành trong s lư ng y viên Ban Ch p hành ã ư c ih i thông qua, Ban Ch p hành ư c b u b sung y viên m i do Ch t ch H i gi i thi u. 3. Ban Ch p hành ho t ng theo Quy ch c a Ban Ch p hành do i h i thông qua. 4. Ban Ch p hành h p ít nh t hai l n trong m t năm theo tri u t p c a Ch t ch Ban Ch p hành. Các phiên h p Ban Ch p hành ư c coi là h p l khi có m t 2/3 t ng s y viên Ban Ch p hành. 5. Các quy t nh và ngh quy t c a Ban Ch p hành ư c thông qua b ng bi u quy t và ch có hi u l c khi có trên 50% t ng s y viên Ban Ch p hành d h p tán thành. N u s phi u thu n và không thu n là ngang nhau, bên nào có ý ki n c a Ch t ch Ban Ch p hành s ư c ch p thu n. Hình th c bi u quy t do kỳ h p Ban Ch p hành quy nh. 6. Ban Ch p hành có nhi m v và quy n h n: - Quy t nh các bi n pháp th c hi n ngh quy t c a i h i, - Quy t nh k ho ch chương trình công tác hàng năm ho c gi a các kỳ h p c a Ban Ch p hành, - Thông qua k ho ch và quy t toán tài chính nhi m kỳ và hàng năm c a H i do T ng Thư ký trình trình ra H i ngh toàn th ho c i h i toàn th , - Gi i quy t các v n phát sinh gi a các kỳ i h i, - Chu n b n i dung, chương trình ngh s và các tài li u trình i h i (k c i h i b t thư ng) và H i ngh toàn th hàng năm, - Quy nh c th các nguyên t c, ch qu n lý, quy ch s d ng tài chính c a H i, quy ch t ch c và ho t ng c a Văn phòng H i,
 7. - B u c và bãi mi n b ng phi u kín các ch c danh lãnh o H i: Ch t ch, các Phó Ch t ch H i, T ng Thư ký, - Quy t nh k t n p, k lu t (c các y viên Ban Ch p hành và y viên Thư ng v ) bãi mi n tư cách các h i viên, - Quy t nh tri u t p i h i toàn th ho c ih i i bi u. i u 15. Ch t ch và Phó Ch t ch H i 1. Ch t ch Ban Ch p hành ng th i là Ch t ch H i, các Phó Ch t ch Ban Ch p hành ng th i là các Phó Ch t ch H i. Ch t ch do Ban Ch p hành b u ra, các Phó Ch t ch do Ban Ch p hành b u v i s gi i thi u c a Ch t ch. 2. Ch t ch H i có quy n h n và trách nhi m: i di n pháp nhân c a H i trư c pháp lu t, Ch tài kho n, qu n lý tài chính và tài s n c a H i, T ch c tri n khai th c hi n các ngh quy t c a i h i, c a H i ngh toàn th và các quy t nh c a Ban Ch p hành, Tri u t p và ch trì cu c h p c a Ban Ch p hành H i, Ch u trách nhi m trư c Ban Ch p hành và toàn th h i viên v các ho t ng c a H i, Phê duy t nhân s cho Văn phòng H i, quy t nh thành l p các t ch c khác c a H i theo ngh c a T ng Thư ký, Thành l p các ti u ban chuyên môn. 3. Các Phó Ch t ch H i là ngư i giúp vi c cho Ch t ch, ư c Ch t ch phân công gi i quy t t ng v n c th và có th ư c y quy n i u hành công vi c c a Ban Ch p hành khi Ch t ch v ng m t. i u 16. T ng Thư ký H i T ng Thư ký do Ban Ch p hành b u ra theo s gi i thi u c a Ch t ch, có nhi m v và quy n h n sau: i di n cho Văn phòng H i trong quan h giao d ch hàng ngày, T ch c, i u hành các ho t ng hàng ngày c a Văn phòng H i, Qu n lý h sơ, tài li u giao d ch c a H i,
 8. Xây d ng các quy ch ho t ng c a Văn phòng, quy ch qu n lý tài chính, tài s n c a Hi p h i trình Ban Ch p hành phê duy t, nh kỳ báo cáo cho Ban Ch p hành v các ho t ng c a H i, L p các báo cáo hàng năm, báo cáo nhi m kỳ c a Ban Ch p hành, Qu n lý danh sách, h sơ và tài li u v các h i viên và các t ch c tr c thu c, Ch u trách nhi m trư c Ban Ch p hành và trư c pháp lu t v các ho t ng c a Văn phòng H i. i u 17. Thư ng v Ban Ch p hành H i Thư ng v Ban Ch p hành H i g m Ch t ch, các Phó Ch t ch và T ng Thư ký, các y viên. S lư ng Thư ng v Ban Ch p hành do Ban Ch p hành quy nh. Thư ng v Ban Ch p hành có nhi m v : Ch o th c hi n các ngh quy t c a i h i H i, ngh quy t c a Ban Ch p hành H i. Qu n lý tài s n, tài chính c a H i. Quy t nh các v n v t ch c và h i viên c a H i và hư ng d n ho t ng c a các t ch c tr c thu c. Chu n b n i dung, tri u t p các kỳ h p c a Ban Ch p hành H i; báo cáo công vi c ã làm trư c H i ngh Ban Ch p hành H i. i u 18. Văn phòng H i 1. Văn phòng H i ho t ng theo quy ch do Ban Ch p hành phê duy t. 2. T ch c b máy c a Văn phòng H i do Ban Ch p hành phê duy t. Nhân s c a Văn phòng do H i ng tuy n d ng và Ch t ch phê duy t. 3. Các nhân viên c a Văn phòng ph i là nh ng ngư i có chuyên môn gi i, có trách nhi m cao, tuy n d ng qua sát h ch công khai, làm vi c theo h p ng; 4. Kinh phí cho ho t ng hàng năm c a Văn phòng do T ng Thư ký d trù trình Ban Ch p hành duy t và H i ngh toàn th hàng năm bi u quy t phê chu n. i u 19. Ban Ki m tra 1. Ban Ki m tra có 01 Trư ng Ban ph trách do i h i b u, g m t 3 n 5 thành viên. Ban Ki m tra có nhi m kỳ cùng v i nhi m kỳ c a Ban Ch p hành.
 9. 2. Ban Ki m tra ho t ng c l p v i Ban Ch p hành, theo quy ch do i h i toàn th ho c i h i i bi u h i viên thông qua. 3. Các y viên Ban Ki m tra ư c H i ài th các chi phí liên quan tr c ti p n ho t ng c a Ban. 4. Ban Ki m tra có nhi m v và quy n h n: Ki m tra, giám sát Ban Ch p hành, Ch t ch, Phó Ch t ch, T ng Thư ký, các cơ quan giúp vi c c a H i và c a t t c h i viên trong vi c ch p hành i u l , quy ch qu n lý tài chính và các ngh quy t c a H i. Ki m tra, thông báo v i h i viên và ki n ngh x lý các v n do Ban Ch p hành ho c h i viên ngh . Yêu c u Ban Ch p hành t ch c phiên h p b t thư ng ho c t ch c h i ngh toàn th b t thư ng khi có v n c n thi t liên quan n H i. 5. Trư ng Ban Ki m tra ư c d các kỳ h p c a Ban Ch p hành H i. i u 20. Các t ch c và ơn v tr c thu c H i H i có th thành l p m t s ơn v tr c thu c ho t ng d ch v , tư v n. Vi c thành l p các ơn v này u ph i tuân th quy nh c a pháp lu t và do Ch t ch ra quy t nh. Chương 5 TÀI CHÍNH VÀ TÀI S N C A H I i u 21. Tài chính c a H i a) Tài chính c a H i bao g m ngu n ngân sách nhà nư c tài tr , h i phí và các ngu n thu khác. H i phí c a H i do Ban Ch p hành Trung ương h i quy nh t ng th i gian cho phù h p v i kh năng óng góp c a h i viên. Không thu h i phí i v i h i viên là n n nhân ch t c da cam. b) Tài chính c a H i chi vào nh ng vi c sau: 1. Chi cho các ho t ng c a H i, ch y u chi cho các ho t ng b o tr n n nhân ch t c da cam: tr giúp khó khăn t xu t, nuôi dư ng, h c ngh , t o vi c làm, h c văn hóa, khám ch a b nh, ph c h i ch c năng. 2. Chi cho công tác tuyên truy n. 3. Chi cho các ho t ng c a H i.
 10. 4. Chi khen thư ng. i u 22. Tài s n c a H i Tài s n do Nhà nư c u tư và h tr , do các h i, các t ch c qu c t và c ng ng giúp như tr s , phương ti n... u là tài s n c a H i, do H i qu n lý và s d ng theo quy nh c a Nhà nư c và hư ng d n c a h i c p trên. Chương 6 KHEN THƯ NG VÀ K LU T i u 23. Khen thư ng Nh ng t p th và cá nhân có thành tích xu t s c trong ho t ng h i ư c H i xét khen thư ng, ho c ngh Nhà nư c khen thư ng. Ch khen thư ng th c hi n theo hư ng d n c a Nhà nư c và c a Ban Ch p hành Trung ương H i. i u 24. K lu t T p th Ban Ch p hành, ban thư ng v và cá nhân vi ph m i u l , ngh quy t c a H i ho c làm t n thương n uy tín danh d , tài s n, tài chính c a H i thì tùy theo m c sai ph m có th b phê bình, c nh cáo, không công nh n là h i viên. Chương 7 GI I TH H I i u 25. H i ch m d t ho t ng trong các trư ng h p sau: H i t nguy n gi i th theo ngh quy t c a trên 50% t ng s h i viên tr lên. H i b gi i th do ho t ng không liên t c 12 tháng ho c khi có ngh quy t c a i h i mà Ban Ch p hành H i không ch p hành. Khi gi i th , i h i ho c cơ quan nhà nư c ra quy t nh gi i th H i ch nh m t Ban thanh lý tài s n. Ban thanh lý tài s n có trách nhi m báo cáo k t qu thanh lý cho toàn th h i viên và B N i v , B Tài Nguyên và Môi trư ng. Chương 8 THI HÀNH I U L H I i u 26. Ch p hành i u l H i T ch c H i và các H i viên ph i ch p hành nghiêm ch nh i u l c a H i.
 11. Ban ch p hành H i có nhi m v hư ng d n vi c thi hành i u l c a H i. i u 27. S a i, b sung i u l Ch i h i toàn th ho c ih i i bi u c a H i m i có quy n s a i, b sung i u l . i u 28. Hi u l c c a i u l i u l này g m 8 chương 28 i u ã ư c i h i H i N n nhân ch t c da cam/DIOXIN Vi t Nam thông qua ngày 10 tháng 01 năm 2004 và có hi u l c k t khi B N i v ra quy t nh phê duy t./.
Đồng bộ tài khoản