Quyết định số 06/2006/QĐ-BLĐTBXH

Chia sẻ: Thao Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
4
download

Quyết định số 06/2006/QĐ-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2006/QĐ-BLĐTBXH về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với tr­­ường cao đẳng nghề, trư­­ờng trung cấp nghề do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với tr­­ường cao đẳng nghề, trư­­ờng trung cấp nghề ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2006/QĐ-BLĐTBXH

  1. BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BINH VÀ XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** ****** Số: 06/2006/QĐ-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TRONG QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC THÀNH LẬP VÀ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ ĐỐI VỚI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ, TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2006/QĐ-BLĐTBXH NGÀY 10/7/2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như sau: 1. Sửa đổi nội dung điểm a khoản 2 Điều 3 và điểm a khoản 2 Điều 5 thành: “Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các trường dạy nghề;” 2. Sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 2 Điều 4 thành: “Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ, đề án khả thi thành lập trường và các điều kiện quy định tại Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định
  2. số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/7/2006, trình Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định. Trường hợp không đủ điều kiện thành lập, phải trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường bằng văn bản, nêu rõ lý do.” 3. Sửa đổi, bổ sung nội dung điểm b khoản 2 Điều 6 thành: “Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ, đề án khả thi thành lập trường và các điều kiện quy định tại Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/7/2006, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.” Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Người đứng đầu cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội có trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề trực thuộc; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Nguyễn Thị Hằng - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Toà án nhân dân tối cao; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Công báo; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp; - Lưu: VP, TCDN (10b).
Đồng bộ tài khoản