intTypePromotion=3

Quyết định số: 06/2016/QĐ-UBND thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Codon_09 Codon_09 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
30
lượt xem
0
download

Quyết định số: 06/2016/QĐ-UBND thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số: 06/2016/QĐ-UBND ban hành quy định một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ từ ngân sách thành phố thực hiện chương trình xúc tiến thương mại thành phố Hà Nội năm 2016; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; căn cứ Luật Thủ đô ngày 21/11/2012;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số: 06/2016/QĐ-UBND thành phố Hà Nội

  1. UY BAN NHAN DAN CONG HQA )(.4. HOI CHU NGHiA VI\tT NAM THANH PHO HA NOI DQc I~p - T\I' do - H~nh phuc 86: 0' /20 16/QD-UBND Ha N(Ji, ngay JS thcmg 02 nam 2016 QUYETDJNH Signature Not Verified Ban hanh Quy dinh rnQt sa nQi dung chi va rnu'c chi h8 trQ' til' ngan sach Thanh pha th1]'c hi~n ChU'O'ng trinh Xuc ti~n thU'O'Dg m~i thanh pha :Ha NQi narn 2016 Thời gian ký: 25/02/2016 15:21 PM iJy BAN NHAN DAN THANH PHO HA NQI Can cu Lu~t T6 chuc chinh quySn dia phuO'ng ngay 19/6/2015; Can cu Lu~t Thu do ngay 21/11/2012; Can cu Lu~t Ngan sach Nha nuac ngay 16/12/2002; Can cu QuySt dinh s6 72/2010/QD-TTg ngay 15/11/2010 cua Thu tu6ng Chinh phu vS vi~c ban hanh Quy chS xay dlJIlg, quan Iy va thvc hi~n chuang trinh Xuc tiSn thuang rn~i qu6c gia; Can cu Thong tu s6 171/2014/TT-BTC ngay 14/11/2014 cua BQ Tai chinh hu6ng d~n cO' chS tai chinh h6 trQ' til ngan sach Nha nuac dS thvc hi~n chuang trinh Xuc tiSn thuang rn~i qu6c gia; Can cu Nghi quySt s6 15/2015/NQ-HDND ngay 02/12/2015 cua HQi d6ng nhan dan Thanh ph6 vS vi~c Quy dinh rnQt s6 nQi dung chi va rnuc chi h6 trQ' til ngan sach Thanh ph6 thvc hi~n chuang trinh Xuc ti~n thuang rn~i thanh ph6 Ha NQi narn 2016; Xet dS nghi cua Lien So': Cong Thuang - Tai chinh t~i TO' trinh s6 4879/TTr-LS: CT-tC ngay 28/12/2015 va Bao cao th~rn dinh s6 94/STP-VBQP ngay 12/01/2016 cua So' Tu phap, QUYET DJNH: Di~u 1. Ban hanh kern theo QuySt dinh nay "Quy dinh rnQt s6 nQi dung chi va rnuc chi h6 trQ' til ngan sach Thanh ph6 thvc hi~n Chuang trinh Xuc tiSn thuang rn~i thanh ph6 Ha NQi narn 2016". Di~u 2. QuySt dinh co hi~u Ivc thi hanh sau 10 ngay til ngay ky va duQ'C ap d\Jng cho cac ho~t dQng chi h6 trQ' til ngan sach Thanh ph6 thvc hi~n Chuang trinh Xuc tiSn thuang rn~i thanh ph6 Ha NQi trong narn ngan sach 2016.
  2. f)i~u3. Chanh Van phong UBND Thanh ph6; Giam d6c cae Sa: Cong Thuong, Tai chinh, K~ ho~ch va Dftu tu, Du lich; Giam d6c Trung tam Xuc ti~n E>ftutu, Thuong m~i, Du lich thanh ph6 Ha NQi; Giam d6c Kho b~c Nha nuac Ha NQi; Giam d6c, ThiJ truangcac Sa, ban, nganh; Chu tich UBND cae qu~n, huy~n, thi xa; cae t6 chuc, ca nhan lien quan chiu trach nhi~m thi hanh Quy~t dinh nay.!. Nui nlt(i,!: - Nhu fjieu 3; - Cae B9: Cong Thuong, Tai ehinh; - TTr: Thanh uy, HDND Thanh ph6; - Chil tieh UBND Thanh ph6; - Cae Ph6 Chil tieh UBND Thanh ph6; - C\lC Ki~m tra van ban - B9 Tu phap; - C6ng Thong tin di~n tu Chinh phil; - VPUB: cac PCVP, cac phong CV, TH, Trung tam THCB, C6ng GTDT TP; - Luu: VT, CTh. (ittA~O) .. 2
  3. iJy BAN NHAN DAN e
  4. a) Chi h6 trq "Thong tin thuong m~i, nghien cUu thj truOng, xay d\lllg co sa dfr li~u cac thj truOng xuftt khAu tr
  5. D6i vai cac chuong trinh thue chuyen gia trong va ngoai nuac tu v~n phat triSn san phfim, nang cao ch~t IUQ'ngsan phfim, phat triSn xu~t khfiu, tham nh~p thi truOng nuac ngoai ap d\lng cho cac doanh nghi~p khong thuQc d6i tuqng neu tren th1Jchi~n h6 trQ'70% chi phi san phfim tu v~n hoan thanh. d) Chi h6 trQ'"Dao t~o, t~p hu~n ng~n Iwn trong va ngoai nuac nh~m nang cao nghi~p V\l xuc tiSn thuong m~i": H6 trQ'50% d6i vai doanh nghi~p, hQ'Ptac xa; h6 trQ' 100% d6i vai cac t6 chuc xuc tiSn thuong m~i clla Thanh ph6; g6m cac khoan chi sau: - Chi phi giang vien, thue lap hQc, thiSt bi giang d~y, tai li~u cho hQc vien, cac khoan chi khac (nSu co). - Ho?c hQc phi trQn goi clla khoa hQc. e) Chi h6 trQ'"Tham gia hQi chQ'triSn lam thuong m~i" t~i nuac ngoai: H6 trQ'100% cac khoan chi phi: - Thue m?t b~ng va thiSt kS, dan dgng gian hang; - Trang tri chung Cllakhu V\fCthanh ph6 Ha NQi; - T6 chuc hQi thao: Chi phi thue hQi truOng, trang thiSt bi, trang tri, am thanh, anh sang, phien dich, an ninh, IS tan, nuac u6ng, tai li~u, diSn gia; - Trinh diSn san phfim: Thue dia diSm, thiSt kS va trang tri san kh~u, am thanh, anh sang, trang thiSt bi, nguai trinh diSn, hguai dfrn chuong trinh, phien dich; - Cong tac phi cho can bQ t6 chuc Chuong trinh; - Cac khoan chi khac (nSu co). Muc h6 trQ't6i da vai nQi dung nay la 200 tri~u d6ng/O 1 don vi tham gia. g) Chi h6 trQ'"T6 chuc doan giao dich thuong m~i t~i nuac ngoai": H6 trQ' 100% cac khoan chi phi sau: - 01 ve may bay khu h6i/ 01 don vi tham gia; - T6 chuc hQi thao giao thuong: Thue hQi truOng, thiSt bi, gi~y mai, phien dich, tai li~u; - Tuyen truySn quang ba, mai khach dSn tham d\f, giao dich; - C6ng tac phi cho can bQ t6 chuc Chuong trinh; - Cac khoan chi khac (nSu co). Muc h6 trQ't6i da vai nQi dung nay la: 40 tri~u d6ng/0 1 don vi tham gia giao dich thuong m~i t~i khu V\fCChau A; 60 tri~u d6ng/0 1 don vi tham gia giao dich thuong m~i t~i khu V1JC:Chau Au, Chau Phi, Chau Dc, B~c My, Tay A; 100 tri~u d6ng/Ol don vi tham gia giao dich thuong m~i t~i khu V1JCTrung My, My La Tinh. h) Chi h6 trQ' "T6 chuc doan doanh nghi~p nuac ngoai vao Ha NQi giao dich mua hang": H6 trQ' 100% cac khoan chi phi: 5
  6. - Bon liSp doan doanh nghi~p nuac ngoai; - Cong tac phi cho can bQ t6 chuc Chuong trinh; - Tuyen truySn quang ba, mai khach dSn tham d\1, giao dich; - Cac khoan chi khac (nSu co). i) Chi h6 trQ' "T6 chuc hQi nghi qu6c tS nganh hang xu fit khAu t~i Ha NQi": H6 trQ' 100% cac khoan chi phi sau: - Thue va trang tri hQi truang, trang thiSt bi, phien dich, bien dich, in ~n tai li~u; - Tuyen truySn, quang ba. k) Chi h6 trQ'"Cac ho~t dQng xuc tiSn thuong m~i da th\1c hi~n va co hi~u qua trong vi~c rna rQng thi truang xufit khAu": H6 trQ' 100% cac khoan chi phi (nSu ho~t dQng nay chua duQ'c h6 trQ'trong Chuong trinh Xuc tiSn thuong m~i Thanh ph6): - 01 ve may bay khu h6i/ 01 don vi tham gia; - Chi phi an, a; - Chi phi tham gia gian hang hQi chQ'triSn lam; Muc h6 trQ't6i da vai nQi dung nay la 200 tri~u d6ng/O 1 don vi tham gia. 2. NQi dung va muc h6 trQ'kinh phi d6i vai Chuong trinh Xuc tiSn thuong m~i trong nuac: a) Chi "T6 chuc hQi chQ'triSn lam t~i Ha NQi ": D6i tUQ'llg,diSu ki~n tham gia: Cac doanh nghi~p thuQc mQi thanh ph~n kinh tS, cac hQ'Ptac xa, co sa lang nghS, co sa san xu~t cong nghi~p nong thon tren dia ban Thanh ph6 duQ'cthanh l~p va ho~t dQng theo quy dinh phap lu~t, co nganh nghS kinh doanh phu hQ'P m\lC tieu clla tUng hQi chQ', triSn lam va cac Tinh, Thanh ph6 co gian hang tham d\1 hQi chQ'triSn lam t~i Ha NQi do Thanh ph6 t6 chuc. Ngan sach Thanh ph6 h6 trQ'50% chi phi gian hang cho cac don vi tham gia. Muc h6 trQ't6i da cho nQi dung nay la: 15 tri~u d6ng/O 1 don vi tham gia, h6 trQ't6i da khong qua 02 gian hang/O 1 don vi tham gia; H6 trQ' t6i da 02 gian hang/O1 dia phuong/O 1 chuong trinh, muc h6 trQ't6i da cho nQi dung nay la 30 tri~u d6ng/Ol dia phuong (Tinh, Thanh ph6). Ngan sach Thanh ph6 dam bao 100% cac chi phi chung t6 chuc hQi chQ', triSn lam, bao g6m cac chi phi: thiSt kS, trang tri chung Clla khu V\1Ct6 chuc ban hang; dich V\lph\lc V\l chung (Di~n, nuac, v~ sinh, an ninh, bao v~); quan 1;' clla don vi t6 chuc hQi chQ'triSn lam; t6 chuc khai m~c, bS m~c (Gi~y mai, don tiSp, trang tri, am thanh, anh sang) va t6 chuc hQi thao, giao thuong; quan 1;' Clla don vi t6 chuc hQi chQ'triSn lam; tuyen truySn, quang ba giai thi~u vS Chuong trinh. 6
  7. b) Chi "Tham gia cac hQi chQ',triSn Himhang tieu dung t6ng hQ'Pho?c v~t tu, may moc, thiSt bi ph\lc V\l phat triSn nong nghi~p nong thon, gi6i thi~u san ph~m cua doanh nghi~p Ha NQi dSn nguai tieu dung t~i cac dia ban ngoai thanh ph6 Ha NQi": f)6i tUQ'ng,diSu ki~n tham gia: Cac doanh nghi~p thuQc I11Qithanh ph~n kinh tS, cac hQ'Ptac xa, co So' lang nghS, co So' san xu~t cong nghi~p nong thon co tf\l So' dong tren dia ban Thanh ph6, duQ'c thanh I~p va ho~t dQng theo quy dinh phap lu~t, ho~t dQng san xu~t, kinh doanh trong cac nganh nghS phu hQ'P m\lc tieu tUng hQi chQ',triSn lam. Ngan sach Thanh ph6 h6 trQ' 50% chi phi thue m~t b~ng, gian hang cho cac dan vi tham gia. Muc h6 trQ't6i da cho nQi dung nay la: 15 tri~u d6ng/0 1 dan vi tham gia, h6 trQ't6i da khong qua 02 gian hangiO 1 dan vi tham gia. Ngan sach Thanh ph6 dam bao 100% cac chi phi chung tham d\f HQi chQ', triSn lam t~i cac Tinh, Thanh ph6, bao g6m cac chi phi: thiSt kS, dan dvng gian hang, trang tri t6ng thS chung khu gian hang thanh ph6 Ha NQi; tuyen truySn, quang ba gi6i thi~u vS gian hang cua thanh ph6 Ha NQi t~i HQi chQ';thue gian hang tieu chu~n/d~t tr6ng cua dan vi chu tri th\fc hi~n Chuang trinh Xuc tiSn thuang m~i nh~m trung bay, quang ba gi6i thi~u chung vS cac thanh t\fU, san ph~m tieu biSu d?c trung cua Thu do dSn dong dao nhan dan ca nu6c. c) Chi "Chuang trinh Thang KhuySn m~i": f)6i tUQ'ng,diSu ki~n tham gia: Cac doanh nghi~p thuQc mQi thanh ph~n kinh tS, cac hQ'Ptac xa, co So' lang nghS, co So' cong nghi~p nang than tren dia ban Thanh ph6 duQ'Cthanh l~p va ho~t dQng theo quy dinh phap lu~t co cam kSt th\fc hi~n giam gia, khuySn m~i trong thai gian tham gia Chuang trinh va cac Tinh, Thanh ph6 co gian hang tham d\f cac HQi chQ'trong Chuang trinh Thang KhuySn m~i. Ngan sach Thanh ph6 h6 trQ'50% chi phi gian hang cho cac dan vi tham gia, muc h6 trQ' t6i da v6i nQi dung nay la 15 tri~u d6nglO 1 dan vi tham gia, nhung h6 trQ't6i da khong qua 02 gian hangiO1 dan vi tham gia; H6 trQ't6i da 02 gian hangiO1 dia phuangiO 1 chuang trinh, muc h6 trQ't6i da cho nQi dung nay la 30 tri~u d6nglO1 dia phuang. Ngan sach Thanh ph6 dam bao 100% cac chi phi chung dS t6 chuc cac ho~t dQng cua Thang KhuySn m~i, bao g6m cac chi phi: thiSt kS, trang tri chung cua khu V\fCt6 chuc ban hang; dich V\l ph\lc V\l chung (f)i~n, nu6c, v~ sinh, an ninh, bao v~); t6 chuc khai m~c, bS m~c (Gi~y mai, don tiSp, trang tri, am thanh, anh sang); t6 chuc hQi thao, giao thuang; tuyen truySn, quang ba gi6i thi~u vS Chuang trinh. d) Chi "Chuang trinh Tu~n hang Vi~t, Chuang trinh hang Vi~t t~i cac vung ngo~i thanh, cac xa miSn nui, cac Khu cong nghi~p t~i Ha NQi do Thanh ph6 t6 chuc". . 7
  8. D6i tugng, diSu ki~n tham gia: Cac doanh nghi~p thuQc m9i thanh ph~n sa sa kinh tS, cac hgp tac xa, cO' lang nghS, cO' cong nghi~p nong thon co trv sa dong tren dia ban Thanh ph6, dugc thanh l?p va ho?t dQng theo quy dinh phap lu?t, san xuftt va kinh doanh cac m?t hang tieu dung t6ng hgp phil hgp nhu c~u tieu dung cua nguai dan t?i khu V\l'Ct6 chuc chuong trinh ban hang. Ngan sach Thanh ph6 h6 trg 1000/0chi phi thue m?t b&ng, thiSt kS va dan d\l'llg gian hang cho cac don vi tham gia. Muc h6 trg t6i da d6i v6i nQi dung nay la 12 tri~u d6ng/O1 don vi tham gia, h6 trg t6i da khong qua 02 gian hang/O1 don vi tham gia. Ngan sach Thanh ph6 dam bao 100% cac chi phi chung t6 chuc Chuong trinh, bao g6m cac chi phi: thue m?t b&ng va thiSt kS, dan d\l'llg, trang tri chung khu V\l'Cban hang; dich V\l ph\lc V\l (Di~n, nu6c, v~ sinh, an ninh, bao v~) t6 chuc khai m?c, bS m?c (Gifty mai, don tiSp, trang tri, am thanh, anh sang); quim ly, nhan cong ph\lc V\l chung; tuyen truySn, quang ba gi6i thi~u vi~c t6 chuc ho?t dQng ban hang; cac khoan chi khac (nSu co). e) Chi h6 trg "DiSu tra, khao sat, nghien CUllthi truang trong nuac; xay sa d\l'llg cO' dfr li~u cac m?t hang quan tr9ng, thiSt ySu; nghien CUllphat tri~n h~ sa th6ng phan ph6i, cO' h? tAng thuong m?i. Cac ftn phAm d~ ph6 biSn kSt qua diSu tra, khao sat, ph6 biSn phap lu?t, t?P quan, thoi quen mua s~m": H6 trg 100% cac khoan chi phi: - Mua tu li~u; - DiSu tra, khao sat va t6ng hgp tu li~u; - Xuftt ban va phat hanh; - Cac khoan chi khac (nSu co). Muc h6 trg t6i da v6i nQi dung nay la 0 1 tri~u d6ng/O 1 don vi dang ky va nh?n thong tin. g) Chi he>trg "Tuyen truySn nang cao nh?n thuc cQng d6ng vS hang hoa va dich V\l Ha NQi dSn nguai tieu dung trong nu6c qua cac ho?t dQng truySn thong tren bao gifty; bao di~n tu, truySn thanh, truySn hinh, ftn phAm va cac hinh thuc ph6 biSn thong tin khac: He>trg 100% chi phi th\l'c hi~n nQi dung san phAm truySn thong va phat hanh. , Muc he>trg t6i da vai nQi dung mlY la 95 tri~u d6ng/0 1 chuyen dS tuyen truyen. h) Chi he>trg "He> sa trg cong tac quy ho?ch, quan ly, v?n hanh cO' h? t~ng thuong m?i": He>trg 50% cac khoan chi phi (nSu chua dugc Nha nuac cftp kinh phi) lien quan dSn cong tac l?p quy ho?ch, quim ly, v?n hanh cO' sa h? tAng thuong m?i, mua tu li~u nghien CUlltham khao. Muc h6 trg t6i da vai nQi dung nay la 175 tri~u d6ng/01 C\lm, di~m quy ho?ch. 8
  9. i) Chi h6 trq "DilO t~o, t~p hu~n ng~n h~n vS ky nang kinh doanh, t6 chuc m~ng luai ban Ie; h6 trq tham gia cac khoa dao t~o chuyen nganh ng~n h~n cho cac doanh nghi~p ho~t dQng trong nhfrng nganh d?c thu; dao t~o ky nang phat triSn thi truang trong nuac cho cac don vi chu tri; hqp tac vai cac t6 chuc, ca nhan nghien CUuxay d\ffig chuong trinh phat triSn thi truang trong nuac": H6 trq 100% cac khoan chi: - Chi phi giang vien, thue lap hQc, thiSt bi giang d~y, tai li~u cho hQc vien va cac khoan chi hqp phap khac (neu co); - Ho?c hQc phi tr
  10. cac don vi chu tri co trach nhi~m nQp tni ngan sach Nha nucrc va bao cao S6 Tai chinh kSt qua thgc hi~n theo quy d.inh. 4. Trong qua trinh thgc hi~n, nSu phat sinh vuOng m~c, kho khan, cac don vi tfmg hqp gui S6 Cong Thuong nghien Clm, dS xufit bao cao UBND Thanh ph6 sua d6i, b6 sung phil hqp.l. 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản