Quyết định số 07/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
2
download

Quyết định số 07/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2001/QĐ-TTg về việc trợ cấp nhân dịp tết Nguyên đán và Thiên niên kỷ mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2001/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 07/2001/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 2001 QUYẾT ĐNNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 07/2001/QĐ-TTG VỀ VIỆC TRỢ CẤP NHÂN DNP TẾT N GUYÊN ĐÁN VÀ THIÊN N IÊN KỶ MỚI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. N hân dịp Tết N guyên đán Tân Tỵ và Thiên niên kỷ mới, thực hiện trợ cấp 100.000 đồng/người cho các đối tượng sau: - Cán bộ, công chức hành chính, sự nghiệp, Đảng, đoàn thể; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân viên thuộc Công an nhân dân hiện đang hưởng lương từ N gân sách N hà nước. - N gười đang nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, nghỉ do bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp hiện đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng. - Các đối tượng hiện đang hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng bao gồm : người hoạt động cách mạng; thân nhân liệt sĩ; người có công giúp đỡ cách mạng; Bà mẹ Việt N am Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh. Điều 2. Đối với những người đồng thời thuộc nhiều đối tượng quy định tại Điều 1 trên đây thì cũng chỉ được hưởng một suất trợ cấp là 100.000 đồng theo Quyết định này. N hững người thuộc đối tượng nêu tại Điều 1 trên đây, nếu đã được trợ cấp Tết theo văn bản số 2827CV/TCTW ngày 28 tháng 12 năm 2000 của Ban Tổ chức Trung ương thì không hưởng khoản trợ cấp theo Quyết định này. Điều 3. Kinh phí thực hiện trợ cấp theo Quyết định này được sử dụng từ nguồn đã bố trí trong dự toán N gân sách N hà nước năm 2000 và nguồn tăng thu N gân sách N hà nước năm 2000 đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá X.
  2. Đối với các đối tượng thuộc các cơ quan, đơn vị mà N hà nước đã có quy định riêng về chế độ thưởng thì tự sắp xếp nguồn để thực hiện chế độ trợ cấp nói trên. Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Tấn Dũng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản