Quyết định số 07/2004/QĐ-DSGĐTE

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 07/2004/QĐ-DSGĐTE

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2004/QĐ-DSGĐTE về việc ban hành “Kỷ niệm chương” và “Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân số, Gia đình và Trẻ em” do Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2004/QĐ-DSGĐTE

 1. Y BAN DÂN S , GIA ÌNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ TR EM NAM ****** c l p – T do - H nh phúc ****** S : 07/2004/Q -DSG TE Hà N i, ngày 10 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH “K NI M CHƯƠNG” VÀ “QUY CH XÉT T NG K NI M CHƯƠNG VÌ S NGHI P DÂN S , GIA ÌNH VÀ TR EM” B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN DÂN S , GIA ÌNH VÀ TR EM Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003. Căn c Ngh nh s 94/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Dân s , Gia ình và Tr em; Theo ngh c a Thư ng tr c H i ng Thi ua Khen thư ng và Chánh Văn phòng y ban Dân s , Gia ình và Tr em. QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này: 1. “K ni m chương Vì s nghi p Dân s , Gia ình và Tr em” ghi nh n thành tích c a ngư i có nhi u óng góp cho s nghi p xây d ng và phát tri n ngành Dân s , Gia ình và Tr em. 2. B n “Quy ch xét t ng K ni m chương Vì s nghi p Dân s , Gia ình và Tr em”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo; Quy t nh này thay th Quy t nh s 19/UB-Q ngày 25/3/1996 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Qu c gia Dân s và K ho ch hóa gia ình v vi c ban hành Huy chương “Vì s nghi p Dân s ”, “Quy ch xét t ng Huy chương Vì s nghi p Dân s ” và Quy t nh s 94/Q -BT ngày 15/8/1996 c a B trư ng, Ch nhi m y ban B o v và Chăm sóc Tr em Vi t Nam v vi c ban hành Quy ch xét t ng Huy chương “Vì s nghi p B o v , Chăm sóc tr em” i u 3. Ch t ch H i ng thi ua, Khen thư ng, Chánh Văn phòng, Th trư ng các ơn v , t ch c thu c và tr c thu c y ban Dân s , Gia ình và tr em; Ch nhi m y ban Dân s , Gia ình và tr em các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Trư ng Ban Dân s , Gia ình và tr em các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Trư ng ban Ban Dân s , Gia ình và tr em các B , ngành, oàn th Trung ương và các cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
 2. B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN DÂN S , GIA ÌNH VÀ TR EM Lê Th Thu QUY CH XÉT T NG K NI M CHƯƠNG “VÌ S NGHI P DÂN S , GIA ÌNH VÀ TR EM” (ban hành theo Quy t nh s 07/2007/Q -DSG TE ngày 10 tháng 12 năm 2004 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân s , Gia ình và Tr em). Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. K ni m chương K ni m chương vì S nghi p Dân s , Gia ình và Tr em (sau ây g i t t là K ni m chương) là hình th c khen thư ng c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân s , Gia ình và Tr em t ng ngư i có nhi u thành tích óng góp cho s nghi m Dân s , Gia ình và Tr em. M i ngư i có nhi u thành tích ư c t ng m t l n, không có hình th c truy t ng. i u 2. Th i gian xét t ng K ni m chương. 1. K ni m chương ư c xét t ng hàng năm vào ngày 26/8. 2. K ni m chương ư c xét t ng t xu t cho ngư i có thành tích c bi t xu t s c, óng góp cho s nghi p xây d ng và phát tri n ngành Dân s , Gia ình và Tr em. i u 3. Quy n l i c a ngư i ư c t ng K ni m chương. Ngư i ư c t ng K ni m chương ư c nh n K ni m chương và Gi y ch ng nh n c a B trư ng Ch nhi m y ban Dân s , Gia ình và Tr em . ng viên ngư i có thành tích óng góp cho s nghi p Dân s , Gia ình và Tr em, Th trư ng các cơ quan, t ch c có ngư i ư c t ng K ni m chương tùy theo kh năng c a cơ quan, t ch c có ph n thư ng ho c quà lưu ni m cho ngư i ư c t ng K ni m chương. Chương 2:
 3. I TƯ NG VÀ TIÊU CHU N XÉT T NG K NI M CHƯƠNG i u 4. i tư ng xét t ng. 1. Nh ng ngư i ã và ang công tác trong ngành Dân s , Gia ình và Tr em có nhi u thành tích và thâm niên công tác. 2. Nh ng ngư i ngoài ngành Dân s , Gia ình và Tr em có nhi u óng góp cho ngành Dân s , Gia ình và Tr em . 3. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài và ngư i nư c ngoài có thành tích góp ph n xây d ng và phát tri n ngành Dân s , Gia ình và Tr em Vi t Nam và tăng cư ng quan h h p tác h u ngh gi a Vi t Nam v i các nư c trên th gi i và các t ch c qu c t . 4. Nh ng ngư i sau ây không thu c i tư ng xét t ng K ni m chương: a) Nh ng ngư i ã ư c t ng Huy chương “Vì s nghi p Dân s ” ho c Huy chương “Vì s nghi p B o v , Chăm sóc Tr em” (Huy chương “Vì s nghi p Dân s ” và “Vì s nghi p B o v , Chăm sóc Tr em” có giá tr như K ni m chương Vì s nghi p Dân s , Gia ình và Tr em ). b) Ngư i b k lu t bu c thôi vi c ho c b truy c u trách nhi m hình s , ngư i b t m giam có ti n án mà chưa ư c xóa án theo quy nh c a pháp lu t ). i u 5. Tiêu chu n xét t ng 1. Nh ng ngư i ã và ang công tác trong ngành Dân s , Gia ình và Tr em quy nh t i kho n 1, i u 4 Quy ch này ph i có m t trong các tiêu chuNn sau: a) i v i cán b , công ch c ph i có th i gian công tác trong ngành Dân s , Gia ình và Tr em t 10 năm tr lên và hoàn thành t t nhi m v ư c giao; b) i v i cán b chuyên trách Dân s , Gia ình và Tr em (cán b không chuyên trách theo Ngh nh s 121/2004/N -CP) xã, phư ng, th tr n; c ng tác viên, tình nguy n viên Dân s , Gia ình và Tr em nông thôn, b n ph i có th i gian công tác t 07 năm tr lên và hoàn thành nhi m v ư c giao. c) i v i ngư i có th i gian công tác vùng cao, vùng sâu, biên gi i, h i o và ngư i t danh hi u thi ua thì h s th i gian công tác ư c tính như sau: + M i năm công tác vùng cao, vùng sâu, biên gi i, h i o ư c tính theo h s 1,5. + M i năm t danh hi u Lao ng tiên ti n ư c tính theo h s 1,2. + M i năm t danh hi u Chi n sĩ thi ua c p cơ s ho c ư c t ng B ng khen c a B trư ng, Ch nhi m y ban ư c tính theo h s 1,5. + M i năm t danh hi u Chi n sĩ thi ua c p B ho c c p t nh ư c tính theo h s 2,0.
 4. ( i v i ngư i t c hai tiêu chuNn thì h s th i gian công tác ch ư c tính m t m c, n u hai tiêu chuNn có m c cao và m c th p thì ư c tính m c cao). - Nh ng ngư i ang công tác ư c c i h c (trong nư c và ngoài nư c) sau ó ti p t c nh n công tác thì th i gian i h c ư c tính b ng m t n a (1/2) th i gian công tác liên t c xét t ng K ni m chương. - Nh ng ngư i ang th c hi n nghĩa v quân s sau ó ti p t c nh n công tác thì th i gian th c hi n nghĩa v quân s ư c tính là th i gian công tác liên t c xét K ni m chương. - Ngư i b k lu t t m c c nh cáo tr lên ư c xét t ng K ni m chương sau khi có quy t nh xóa k lu t. Th i gian k lu t không ư c tính xét t ng K ni m chương. d) i v i ngư i có sáng ki n giá tr thi t th c óng góp cho ngành Dân s , Gia ình và Tr em, nh ng ngư i là Anh hùng lao ng, Chi n sĩ thi ua toàn qu c thì không nh t thi t ph i có s năm công tác như quy nh t i i m a, kho n 1 i u này. 2. i v i ngư i ngoài Dân s , Gia ình và Tr em quy nh t i kho n 2, i u 4 Quy ch này ph i có m t trong các tiêu chuNn sau: a) Có nhi u thành tích trong vi c lãnh o, ch o ho c có sáng ki n, công trình có giá tr thi t th c óng góp xây d ng và phát tri n ngành Dân s , Gia ình và Tr em. b) Tr c ti p tham gia các ho t ng có liên quan n công tác Dân s , Gia ình và Tr em t k t qu cao và là i m hình tiêu bi u v công tác cơ s ; c) Có thành tích xu t s c trong ho t ng vì s phát tri n c a ngành Dân s , Gia ình và Tr em. 3. i v i ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài và ngư i nư c ngoài ư c quy nh t i kho n 3, i u 4 Quy ch này ph i có thành tích góp ph n xây d ng và phát tri n ngành Dân s , Gia ình và Tr em và tăng cư ng quan h h p tác h u ngh gi a Vi t Nam v i các nư c trên th gi i và các t ch c qu c t . Chương 3: TRÌNH T L PH SƠ NGHN XÉT T NG K NI M CHƯƠNG i u 6. Trình t l p h sơ 1. Ch nhi m y ban Dân s , Gia ình và Tr em qu n, huy n, th xã thành ph thu c t nh t p h p h sơ, l p danh sách i tư ng thu c a phương mình và có văn b n ngh g i v y ban Dân s , Gia ình và Tr em t nh, thành ph . 2. Th trư ng các cơ quan thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t p h p h sơ, l p danh sách i tư ng thu c cơ quan mình và có văn b n ngh g i v y ban Dân s , Gia ình và Tr em t nh, thành ph .
 5. 3. Ch nhi m y ban Dân s , Gia ình và Tr em t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti p nh n h sơ c a các qu n, huy n, th xã, thành ph và các cơ quan thu c t nh; t p h p h sơ, l p danh sách i tư ng thu c các cơ quan, ơn v c a y ban; xét và làm t trình g i v Thư ng tr c H i ng Thi ua, Khen thư ng y ban Dân s , Gia ình và Tr em. 4. Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c y ban Dân s , Gia ình và Tr em t p h p h sơ các i tư ng thu c các cơ quan, ơn v mình và làm t trình g i v Thư ng tr c H i ng Thi ua, Khen thư ng y ban Dân s , Gia ình và Tr em. 5. Trư ng ban Ban Dân s , Gia ình và Tr em các B , ngành, oàn th Trung ương t p h p h sơ, l p danh sách và làm các văn b n ngh g i v Thư ng tr c H i ng Thi ua, Khen thư ng y ban Dân s , Gia ình và Tr em. 6. i v i các i tư ng ã ngh hưu trong ngành Dân s , Gia ình và Tr em thu c các cơ quan, t ch c nào, Th trư ng cơ quan, t ch c ó l p h sơ và làm văn b n g i cơ quan nh n h sơ theo quy nh t i các kho n 1, 3 và 4 i u này. Trư ng h p cơ quan, t ch c ã gi i th thì cơ quan, t ch c k th a ch c năng, nhi m v c a cơ quan, t ch c ó l p h sơ và ngh xét t ng. 7. i v i i tư ng là ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài làm vi c v i cơ quan, t ch c nào, Th trư ng cơ quan, t ch c ó l p h sơ và có văn b n ngh g i v V H p tác qu c t y ban Dân s , Gia ình và Tr em. V H p tác qu c t xem xét, có ý ki n b ng văn b ng g i v thư ng tr c H i ng Thi ua, Khen thư ng y ban. i u 7. H sơ ngh xét t ng 1. T trình ho c văn b n ngh xét t ng K ni m chương (M1). 2. Biên b n h p H i ng Thi ua, Khen thư ng cơ quan, ơn v iv i i tư ng ã và ang công tác trong, ngoài ngành Dân s , Gia ình và Tr em (M2). 3. B n khai tóm t t thành tích cá nhân có xác nh n c a Th trư ng cơ quan, ơn v qu n lý (M3) 4. Danh sách trích ngang ngh xét t ng “K ni m chương Vì s nghi p Dân s , Gia ình và Tr em” (M4). Chương 4: T CH C TH C HI N i u 8. Th i h n n p h sơ 1. Th trư ng các ơn v thu c, tr c thu c y ban, Ch nhi m y ban Dân s , Gia ình và Tr em các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t p h p h sơ, l p t trình
 6. g i v Thư ng tr c H i ng Thi ua, Khen thư ng y ban Dân s , Gia ình và Tr em trư c ngày 30/5 hàng năm. 2. i v i i tư ng quy nh t i kho n 2, i u 2 Quy ch này, Thư ng tr c H i ng Thi ua, Khen thư ng y ban xem xét, báo cáo tr c ti p B trư ng, Ch nhi m Dân s , Gia ình và Tr em xem xét, quy t nh. i u 9. Cơ quan Thư ng tr c H i ng thi ua. Văn phòng y ban là cơ quan Thư ng tr c H i ng Thi ua, Khen thư ng y ban, có trách nhi m ti p nh n, xem xét h sơ và trình B trư ng, Ch nhi m y ban xét, quy t nh. i u 10. Hư ng d n th c hi n. Ch t ch H i ng Thi ua, Khen thư ng y ban Dân s , Gia ình và Tr em hư ng d n th c hi n Quy ch này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ho c phát hi n nh ng i u chưa phù h p, Th trư ng các ơn v thu c và tr c thu c y ban Dân s , Gia ình và Tr em, Ch nhi m y ban Dân s , Gia ình và Tr em t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph n nh v Thư ng tr c H i ng Thi ua, Khen thư ng y ban Dân s , Gia ình và Tr em t ng h p, báo cáo B trư ng, Ch nhi m y ban Dân s , Gia ình và Tr em xem xét, quy t nh s a i, b sung. TÊN CƠ QUAN, ƠN VN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA ____________________ VI T NAM c l p - T do –H nh phúc …………, ngày……tháng……năm 2004 M.1 T TRÌNH V VI C NGHN XÉT T NG “K NI M CHƯƠNG VÌ S NGHI P DÂN S , GIA ÌNH VÀ TR EM”. Kính g i: B trư ng, Ch nhi m y ban Dân s , Gia ình và Tr em. Căn c Quy ch xét t ng K ni m chương “Vì s nghi p Dân s , Gia ình và Tr em”; ………………………………..(1) ngh xét t ng K ni m chương “Vì s nghi p Dân s , Gia ình và Tr em” cho …..ngư i, có danh sách và b ng tóm t t thành tích cá nhân kèm theo. Trong ó:
 7. a) Cán b công ch c ang công tác………ngư i. b) Cán b công ch c ã ngh hưu…………ngư i. ………………….(1) trình lãnh o y ban Dân s , Gia ình và Tr em xem xét, quy t nh. Nơi nh n TH TRƯ NG ƠN VN Ký tên, óng d u - y ban DSG TE (Ghi rõ h tên) - Lưu … _______________ (1) Tên cơ quan, ơn v . CƠ QUAN, ƠN VN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do –H nh phúc H i ng thi ua, khen thư ng ____________________ …………, ngày……tháng……năm 2004 M.2 BIÊN B N H P H I NG THI UA V VI C NGHN XÉT T NG “K NI M CHƯƠNG VÌ S NGHI P DÂN S , GIA ÌNH VÀ TR EM”. Ngày ….tháng….năm…. H i ng Thi ua khen thư ng …. ã h p xét trình B trư ng, Ch nhi m y ban DSG TE t ng K ni m chương Vì s nghi p Dân s , Gia ình và Tr em” cho các các nhân có nhi u thành tích óng góp cho s nghi p và phát tri n ngành DSG TE. Th i gian: a i m: Ch trì cu c h p: /c………………………., Ch t ch H i ng T KT……… Thư ký cu c h p: /c…………………………………………………………… Các thành viên H i ng T KT…..d h p có…… thành viên g m các ng chí: 1. /c………………….ch c v ………………………..Ch t ch H i ng 2. /c………………….ch c v ………………………..Phó Ch t ch H i ng
 8. 3. /c………………….ch c v ……………………….. y viên 4. /c………………….ch c v ……………………….. y viên 5. /c………………….ch c v ……………………….. y viên 6. /c………………….ch c v ……………………….. y viên 7. /c………………….ch c v ……………………….. y viên Sau khi nghe Ch t ch H i ng (ho c Phó Ch t ch) c báo cáo tóm t t thành tích c a t ng cá nhân, H i ng ã th o lu n, phân tích, ánh giá thành tích c a t ng cá nhân v các m t; ào t o, b i dư ng chuyên môn, nghi p v , s n xu t kinh doanh và các ho t ng oàn th . H i ng ti n hành b phi u kín. K t qu ki m phi u. S th t H và tên Ch c v M c khen S phi u../.. Cu c h p k t thúc vào h i….gi ….phút….ngày ….tháng….năm …… Thư ký Ch t ch H i ng C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do –H nh phúc ____________________ M.3 …………, ngày……tháng……năm 2004 B NG TÓM T T THÀNH TÍCH VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC V vi c ngh xét t ng “K ni m chương Vì s nghi p Dân s , Gia ình và Tr em”. I. Sơ lư c ti u s b n thân: - H và tên Nam/N - Ngày tháng năm sinh Dân t c - Nơi hi n nay - Ch c v và nơi công tác
 9. - S năm công tác trong ngành - Các danh hi u ã t ư c (Huân chương Lao ng, Chi n sĩ thi ua, Chi n sĩ thi ua toàn qu c, c p B , cơ s …) - Ngày ngh hưu - Ch c v , ơn v công tác trư c khi ngh hưu: II. Quá trình công tác Th i gian Ch c v nơi công tác Xác nh n c a Th trư ng ơn v Ngư i khai ký tên
 10. UBND ………………. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Cơ quan :…………….. c l p - T do –H nh phúc ơn v :……………… ____________________ ………… , ngày……tháng……năm 2004 M.4 DANH SÁCH NGHN K NI M CHƯƠNG “VÌ S NGHI P DÂN S , GIA ÌNH VÀ TR EM” Quá trình Gi i ho t ng Tóm tính Ngh t t DSG TE T ng s nghi p, Ch thành Ghi S H i năm công Năm Nam N ch c tích chú th và tư ng T Làm tác trong sinh v , nơi hi n (ng n t tên 1, 2, 3 tháng gì, ngành công nay /năm âu DSG TE g n, tác n y tháng ) năm … . n g à y
 11. … . t h á n g … . . n ă m … . T H T R Ư N G C Ơ Q U A N ( K ý , ó n g d u
 12. , g h i r õ h t ê n ) Nơi nh n - y ban DSG TE - Lưu …
Đồng bộ tài khoản