Quyết định Số: 07/2010/QĐ-UBND

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
104
lượt xem
1
download

Quyết định Số: 07/2010/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2009/QĐ-UBND NGÀY 09/01/2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC THU PHÍ SỬ DỤNG HÈ, LỀ ĐƯỜNG, BẾN, BÃI, MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 07/2010/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HÀ NỘI NAM ------ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- Số: 07/2010/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2009/QĐ-UBND NGÀY 09/01/2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC THU PHÍ SỬ DỤNG HÈ, LỀ ĐƯỜNG, BẾN, BÃI, MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Pháp lệnh Phí, Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Căn cứ Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí; Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/03/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Căn cứ Thông tư số 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí; Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội Khóa XIII Kỳ họp thứ 19 về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn Thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố; Xét đề nghị của Cục Thuế Thành phố Hà Nội tại Công văn số 20080/CT-THNVDT
  2. ngày 18/11/2009 và Báo cáo thẩm định số 32/STP-VBPQ ngày 07/01/2010 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 23/2009/QĐ- UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí sử dụng hè, lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau: 1. Bổ sung về nội dung đối tượng nộp phí quy định tại Điều 1, Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố: - Các tổ chức, cá nhân được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lề đường để trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô theo mô hình “khoán quản” trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm. 2. Sửa đổi, bổ sung mức thu phí quy định tại Điều 2, Quyết định số 23/2009/QĐ- UBND ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố: 2.1. Bổ sung thêm khoản 8 – mức thu phí đối với các tổ chức, cá nhân được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng tạm thời hè, lề đường để trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô theo mô hình “khoán quản” trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm: - Áp dụng hình thức thu phí thống nhất theo mét vuông (m2) sử dụng. - Mức thu phí sử dụng hè, lề đường: + Đối với 17 tuyến phố (Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Điên Tiên Hoàng, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Đồng Xuân, Hàng Giấy, Lý Thái Tổ, Hàng Bài, Phố Huế, Bà Triệu, Quán Sứ, Phủ Doãn, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng): 45.000 đồng/m2/tháng. + Các tuyến phố còn lại: 25.000 đồng/m2/tháng. 2.2. Sửa đổi khoản 4, Điều 2 như sau: - Các địa bàn quận, huyện, thị xã (trừ Quận Hoàn Kiếm): Công ty khai thác điểm đỗ xe và một số tổ chức được UBND Thành phố cho phép sử dụng tạm thời hè, lề đường, bến bãi để tạm dừng, đỗ và trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô (trường hợp xác định được doanh thu): Nộp mức phí 2% trên doanh thu phục vụ tạm dừng, đỗ xe và trông giữ xe. 3. Bổ sung thêm Khoản 4, Điều 3, Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố:
  3. - Sở Giao thông vận tải: thu phí sử dụng tạm thời lề đường để tạm dừng, đỗ ô tô, trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm. - UBND quận Hoàn Kiếm: thu phí sử dụng tạm thời hè đường để trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô. 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 4, Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố: 4.1. Bổ sung Khoản 2, Điều 4: - UBND quận Hoàn Kiếm được để lại 100% tổng số phí sử dụng hè đường Quận thu được của các tổ chức, cá nhân tham gia thí điểm mô hình “khoán quản” để sử dụng theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính và cho công tác quản lý, giữ gìn trật tự công theo Đề án “khoán quản” trên địa bàn Quận. 4.2. Sửa đổi Khoản 3, Điều 4: Tại các Bến, Bãi và điểm đỗ xe công cộng (trừ địa bàn thuộc Quận Hoàn Kiếm) của Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội và một số tổ chức được Ủy ban nhân dân Thành phố cho phép sử dụng tạm thời hè, lề đường, bến, bãi để tạm dừng, đỗ và trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô: nộp trực tiếp 100% vào ngân sách thành phố phí sử dụng hè, lề đường, bến, bãi với mức thu phí bằng 2% doanh thu phục vụ tạm dừng, đỗ xe, trông giữ xe. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định khác tại Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí sử dụng hè, lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội không được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Tài chính; Giao thông vận tải; Tư pháp; Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Cục Thuế thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH - Như Điều 3; - TT Thành ủy, VP Thành ủy;
  4. - Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội; - TT HĐND TP; Ban KTNS – HĐND TP; Hoàng Mạnh Hiển - VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP; - Bộ Tài chính; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Tư pháp; - Các Phó Chủ tịch UBND TP; - CPVP, các Phòng CV; - Các sở, ngành của TP; - Trung tâm công báo; - Cổng giao tiếp điện tử TP; - Lưu VT.
Đồng bộ tài khoản