Quyết định số 07-TTg về việc công nhận ngành Thể dục thể thao là đơn vị kế hoạch của Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
1
download

Quyết định số 07-TTg về việc công nhận ngành Thể dục thể thao là đơn vị kế hoạch của Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07-TTg về việc công nhận ngành Thể dục thể thao là đơn vị kế hoạch của Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07-TTg về việc công nhận ngành Thể dục thể thao là đơn vị kế hoạch của Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. PHÓ TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 07-TTg Hà N i, ngày 11 tháng 01 năm 1978 QUY T NNH V VI C CÔNG NH N NGÀNH TH D C TH THAO LÀ ƠN VN K HO CH C A NHÀ NƯ C TH TƯ NG CHÍNH PH Xét ngh ngày 11 tháng 11 năm 1977 c a T ng c c Th d c th thao v vi c xin công nh n ngành Th d c th thao là m t ơn v k ho ch c a Nhà nư c; Căn c vào ý ki n c a y ban k ho ch Nhà nư c trong công văn s 2223-UB/VX ngày 07/12/1977. QUY T NNH: i u 1: Nay chính th c công nh n ngành Th d c th thao là m t ơn v k ho ch c a Nhà nư c v i nh ng nhi m v chính sau ây: 1. Xây d ng, t ng h p quy ho ch và k ho ch toàn ngành trong ph m vi c nư c, bao g m Th d c th thao c a nhân dân, th d c th thao qu c phòng ngoài l c lư ng vũ trang chính quy và k ho ch phát tri n quan h v i nư c ngoài trong lĩnh v c th d c th thao theo úng ư ng l i, chính sách phát tri n th d c th thao và các quy nh v ch , phương pháp k ho ch hóa c a ng và Nhà nư c, hư ng d n và ki m tra các ngành, các a phương th c hi n quy ho ch và k ho ch ó. 2. Ch o vi c ào t o, b i dư ng và ph i h p v i các ngành có liên quan phân ph i các lo i cán b th d c th thao có trình trung h c tr lên; ph i h p v i ngành giáo d c trong vi c ào t o và b i dư ng các lo i giáo viên th d c th thao cho các trư ng h c. 3. S n xu t và t ch c gia công s n xu t các lo i d ng c th thao theo k ho ch Nhà nư c cung c p cho nhu c u ho t ng c a toàn ngành. 4. Qu n lý và phân ph i các trang b , thi t b ch y u v th d c th thao cho toàn ngành. 5. Hư ng d n quy cách m u xây d ng các công trình th d c th thao và tham gia xét duy t vi c xây d ng các công trình th d c th thao tr ng i m các ngành và các a phương. i u 2: Các ng chí Ch nhi m y ban K ho ch Nhà nư c, T ng c c trư ng T ng c c th d c th thao có trách nhi m thi hành quy t nh này.
  2. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Lê Thanh Ngh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản