Quyết định số 08/2006/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
56
lượt xem
12
download

Quyết định số 08/2006/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2006/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 368 : 2006 Vật liệu chống thấm - Sơn nhũ tương bitum polyme do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2006/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/2006/Q -BXD Hà N i, ngày 29 tháng 03 năm 2006 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH TCXDVN 368 : 2006 "V T LI U CH NG TH M - SƠN NHŨ TƯƠNG BITUM POLYME" B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 4/4/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Xét ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này 01 Tiêu chuNn xây d ng Vi t Nam: TCXDVN 368 : 2006 " V t li u ch ng th m - Sơn nhũ tương bitum Polyme" i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo i u 3. Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như i u 3 - VP Chính Ph - Công báo - B Tư pháp - V Pháp ch - Lưu VP&V KHCN Nguy n Văn Liên
  2. TCVN368 : 2006 D TH O L N TH NH T V T LI U CH NG TH M - SƠN NHŨ TƯƠNG BITUM POLYME Waterproofing materials - Emulsified bitumen - polymer paint L i nói u TCVN…368..:2006 do Ti u Ban K thu t tiêu chuNn TCVN/TC35/SC 2 “V t li u ch ng th m” hoàn thi n trên cơ s d th o c a Vi n V t li u xây d ng, B Xây d ng ngh , T ng c c Tiêu chuNn - o lư ng – Ch t lư ng xét duy t, B Khoa h c và Công ngh ban hành. V T LI U CH NG TH M - SƠN NHŨ TƯƠNG BITUM POLYME Waterproofing materials - Emulsified bitumen - polymer paints 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chuNn này áp d ng cho sơn nhũ tương g c bitum ư c bi n tính b ng polyme, dùng ch ng th m trong xây d ng. 2. Tài li u vi n d n TCVN 2090 - 1993 Sơn. Phương pháp l y m u, bao gúi, ghi nhón, v n chuy n và b o qu n. TCVN 3121 : 2003 V a và h n h p v a xây d ng. Phương pháp th cơ lý. TCVN 2091 - 1993 Sơn. Phương pháp xác nh m n. TCVN 2092 - 1993 Sơn. Phương pháp xác nh th i gian ch y ( nh t quy ư c) b ng ph u ch y. TCVN 2095 - 1993 Sơn. Phương pháp xác nh ph . TCVN 2099 - 1993 Sơn. Phương pháp xác nh b n u n c a màng. TCVN 2097 - 1993 Sơn. Phương pháp c t xác nh bám dính c a màng. TCVN 2094 - 1993 Sơn. Phương pháp gia c ng màng TCVN 6557 : 2000 V t li u ch ng th m - Sơn bitum cao su. 3. Yêu c u k thu t Các ch tiêu k thu t c a sơn nhũ tương bitum polyme ư c qui nh trong b ng 1. B ng 1 : Các ch tiêu k thu t c a sơn nhũ tương bitum polyme Tên ch tiêu M c
  3. 1. m n, àm, không l n hơn 35 2. nh t quy ư c, 27 ±2oC, giây 20 40 3. ph , g/m2, không l n hơn 140 4. Hàm lư ng ch t không bay hơi, %, không nh hơn 50 5. Th i gian khô, gi , không l n hơn 12 - Khô b m t 48 - Khô hoàn toàn 6. b n u n, mm, không l n hơn 1 7. bám dính c a màng sơn trên n n v a, i m, không l n hơn 2 8. ch u nhi t, oC, không nh hơn 70 9. xuyên nư c, gi , không nh hơn 24 10. b n lâu, chu kỳ, không nh hơn 30 4. Phương pháp th 4.1. L y m u Theo TCVN 2090 - 1993. 4.2. T m chu n th 4.2.1. T m chuNn th ư c ch t o b ng v a xi măng cát mác M15 có kích thư c 150 mm x 100 mm x 10 mm và ư c b o dư ng theo TCVN 3121 - 2003. Trư c khi gia công màng sơn, b m t t m chuNn th ph i ph ng và s ch s . 4.3. Xác nh m n: Theo TCVN 2091 - 1993. 4.4. Xác nh nh t quy ư c: Theo TCVN 2092 - 1993. 4.5. Xác nh ph c a màng sơn: Theo TCVN 2095 - 1993. 4.6. Xác nh hàm lư ng ch t không bay hơi 4.6.1. Nguyên t c: S y m u cho dung môi bay hơi hoàn toàn, sau ó cân xác nh hàm lư ng ch t không bay hơi. 4.6.2. L y m u Theo TCVN 2090 - 1993.
  4. 4.6.3. Thi t b và d ng c - C c cân có n p y; - ũa thu tinh; - Thìa s ; - Bình hút Nm; - T s y có b ph n t ng t nhi t ; - Cân k thu t có chính xác 0,01g. 4.6.4. Ti n hành th S y c c cân nhi t 105 oC ±5oC n kh i lư ng không i (sai s gi a 2 l n cân ph i nh hơn 0,05g). Trư c khi cân ph i ngu i c c n nhi t phòng trong bình hút Nm. Cân kho ng 5g sơn vào c c ã ư c s y khô trên, r i em s y nhi t 1050C±5oC cho t i kh i lư ng không i (sai s gi a 2 l n cân nh hơn 0,05g). Trư c khi cân ph i ngu i t i nhi t phòng trong bình hút Nm. 4.6.5. Tính toán k t qu Hàm lư ng ch t không bay hơi (X), ư c tính b ng ph n trăm, theo công th c G2 - G0 X = --------- x100 = G1 - G0 Trong ó: G0: là kh i lư ng c c cân, tính b ng gam. G1: là kh i lư ng c a c c và m u sơn trư c khi s y, tính b ng gam. G2: là kh i lư ng c a c c và m u sơn sau khi s y, tính b ng gam. K t qu là giá tr c a hai m u th ti n hành song song có sai khác 1%, l y chính xác n m t ơn v . 4.7. Xác nh th i gian khô: Theo m c 4.6 c a TCVN 6557 : 2000.
  5. 4.8. Xác nh b n u n c a màng sơn: Theo TCVN 2099 - 1993. 4.9. Xác nh bám dính c a màng sơn T m chuNn ư c chuNn b theo m c 4.2.1 c a Tiêu chuNn này, các bư c ti n hành theo TCVN 2097 - 1993. 4.10. Xác nh ch u nhi t c a màng sơn 4.10.1. Nguyên t c: ch u nhi t c a màng sơn ư c ánh giá b ng nhi t mà t i ó màng sơn không b ph ng r p ho c không b ch y m m. 4.10.2. Thi t b và d ng c - T m chuNn th : Theo 4.2.1 c a tiêu chuNn này. - Nhi t k 100OC; - T s y có b ph n t ng t nhi t ; - Giá m u; - Ch i lông quét sơn. - Kính lúp phóng i 2 ho c 3 l n. 4.10.3. Ti n hành th T m chuNn th ư c quét sơn sao cho dày c a màng tương ng v i m c qui nh ph c a Tiêu chuNn này, sau ó màng sơn khô hoàn toàn r i em th . t t m th vào t s y theo góc nghiêng 30O, m t có màng sơn quay lên trên. Nâng nhi t t s y lên 70 ±2 oC, duy trì nhi t này trong 6 gi . L y m u ra kh i t s y và ki m tra ngay b ng kính lúp. 4.10.4. ánh giá k t qu Sơn t ch u nhi t khi màng sơn không b ph ng r p ho c không b ch y m m. 4.11. Xác nh xuyên nư c: Theo m c 4.10 c a TCVN 6557 : 2000. 4.12. Xác nh b n lâu 4.12.1. Nguyên t c: b n lâu c a màng sơn ư c xác nh b ng bám dính sau 30 chu kỳ th nóng l nh. 4.12.2. Thi t b và d ng c - T m chuNn th : Theo 4.2.1 c a tiêu chuNn này.
  6. - B p i n; - N i nhôm có dung tích 10 lít; - Xô ch a nư c có dung tích 15 -20 lít; - ng h b m giây; - Nhi t k 1000C; - K p g p b ng thép. - Giá m u. 4.12.3. Ti n hành th Dùng k p g p gi t m m u chuNn sau ó treo trên giá m u, sau ó sơn c sáu m t c a t m chuNn th theo TCVN 2094 - 1993. màng sơn khô hoàn toàn m i ti n hành th . Cho nư c vào n i, un t i nhi t 70 ±20C, t t m m u th theo phương th ng ng sao cho nư c bao ng p t m m u th trong 1 phút. Sau ó, dùng k p l y m u ra và ngâm ngay vào nư c nhi t phòng trong th i gian 5 phút. Quá trình ngâm m u 1 phút trong nư c có nhi t 700C ±20C và 5 phút trong nư c nhi t phòng, ư c g i là m t chu kỳ nóng l nh. 4.12.4. ánh giá k t qu Sau 30 chu kỳ nóng l nh, l y m u ra ch thoáng gió cho n khi m u khô hoàn toàn thì ti n hành th bám dính c a màng sơn theo m c 4.9 c a tiêu chuNn này. 5. Bao gói, ghi nhãn, b o qu n và v n chuy n 5.1. Bao gói S n phNm ư c óng trong can, thùng có dung tích 2, 3, 5, 10, 20, 200 lít. Bao bì ph i s ch, không ch a các t p ch t và ph i có n p y kín sơn không b ch y ra ngoài. 5.2. Ghi nhãn Khi xu t xư ng ph i có gi y ch ng nh n ch t lư ng và nhãn s n phNm ư c ghi theo n i dung sau: - Tên cơ s s n xu t.
  7. - Tên g i, kí hi u và ch t lư ng theo Tiêu chuNn này. - Dung lư ng và s hi u lô. - Ngày, tháng, năm s n xu t. - Hư ng d n s d ng. - H n s d ng. 5.3. B o qu n Sơn ph i ư c b o qu n nơi khô ráo, thoáng mát. Kho ch a m b o s ch, có tư ng bao và mái che ch c ch n, có l i ra vào xu t nh p d dàng. 5.4. V n chuy n Sơn ch ng th m nhũ tương bitum polyme ư c v n chuy n b ng m i phương ti n, m b o không có nh hư ng n ch t lư ng c a sơn.
Đồng bộ tài khoản