Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách giữa các cấp ngân sách được hưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2007 - 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******* S : 08/2007/Q -UBND Hà N i, ngày 05 tháng 01 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH T L PH N TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHO N THU NGÂN SÁCH GI A CÁC C P NGÂN SÁCH Ư C HƯ NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I GIAI O N 2007 - 2010 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16/12/2002; Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Ngh quy t s 08/2006/NQ-H ND ngày 22/7/2006 c a H i ng nhân dân Thành ph v phân c p m t s lĩnh v c qu n lý nhà nư c v kinh t - xã h i; phân c p ngu n thu, nhi m v chi gi a các c p ngân sách và nh m c phân b ngân sách năm 2007; Căn c Ngh quy t s 15/2006/NQ-H ND ngày 9/12/2006 c a H i ng nhân dân Thành ph khóa 13 kỳ h p th 8 v d toán ngân sách và phân b d toán ngân sách Thành ph Hà N i năm 2007; Theo ngh c a S Tài chính Hà N i t i t trình s 5297/TTr-STC ngày 12/12/2006 và t trình b sung s 26/TTr-STC ngày 03/01/2007, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n “Quy nh chi ti t t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu Ngân sách gi a các c p ngân sách ư c hư ng trên a bàn Thành ph Hà N i giai o n 2007 - 2010”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/2007 và thay th Quy t nh s 177/2003/Q -UB ngày 22/12/2003 c a UBND Thành ph Hà N i. Các quy t nh trư c ây c a UBND Thành ph Hà N i v vi c Ban hành quy nh chi ti t t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu Ngân sách gi a các c p ngân sách ư c hư ng trên a bàn Thành ph Hà N i trái v i quy t nh này u bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c S Tài chính; Giám c Kho b c Nhà nư c; C c trư ng C c Thu Thành ph Hà N i và Ch t ch UBND các qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
 2. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND TP; - /c Ch t ch UBND TP; - Các /c PCT UBND TP; - Như i u 3; - V2, KT, TH; - Lưu. Hoàng M nh Hi n QUY NNH CHI TI T T L (%) PHÂN CHIA CÁC KHO N THU NGÂN SÁCH GI A CÁC C P NGÂN SÁCH Ư C HƯ NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I GIAI O N 2007 - 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 08/2007/Q -UBND ngày 05/01/2007 c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i) I. NGU N THU C A C P NGÂN SÁCH THÀNH PH G M: 1. Các kho n thu ngân sách Thành ph ư c hư ng 100%: a/ Thu môn bài thu t doanh nghi p nhà nư c Trung ương, doanh nghi p nhà nư c a phương; Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài óng trên a bàn; Các cơ s kinh t c a cơ quan hành chính, s nghi p, ng, oàn th , l c lư ng vũ trang Thành ph ; b/ Thu tài nguyên (không k thu tài nguyên thu t ho t ng d u khí) t doanh nghi p nhà nư c Trung ương, doanh nghi p nhà nư c a phương; doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài; c/ Ti n s d ng t (Ph n do Chi c c Thu qu n Ba ình thu t các d án c a Trung ương và Thành ph ); d/ Thu chuy n quy n s d ng t (Ph n do Chi c c Th qu n Ba ình thu t các d án c a Trung ương và Thành ph ); / L phí trư c b nhà t (Ph n do Chi c c Thu qu n Ba ình thu t các d án c a Trung ương và Thành ph ); e/ Ti n cho thuê m t t, m t nư c c a khu v c doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài (không k ti n thuê m t nư c t ho t ng d u khí); g/ Ti n cho thuê và bán nhà thu c s h u nhà nư c;
 3. h/ Thu t ho t ng x s ki n thi t (thu giá tr gia tăng, thu thu nh p doanh nghi p, thu tiêu th c bi t và các kho n thu khác do công ty TNHH nhà nư c 1 thành viên X s ki n thi t Th ô n p ngân sách); i/ Thu nh p t v n góp c a ngân sách Thành ph , ti n thu h i v n c a ngân sách Thành ph t i các cơ s kinh t , thu t qu d tr tài chính c a Thành ph ; k/ Vi n tr không hoàn l i c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài tr c ti p cho Thành ph , theo quy nh c a pháp lu t; l/ Các kho n phí, l phí (ph n n p ngân sách theo quy nh), do các cơ quan, ơn v thu c Thành ph qu n lý t ch c thu (không k phí xăng d u; l phí trư c b và phí b o v môi trư ng i v i nư c th i); m/ Các kho n ph t, t ch thu theo quy nh c a pháp lu t do ngư i có thNm quy n x ph t Trung ương và Thành ph quy t nh, n p ngân sách; n/ Huy ng v n u tư xây d ng công trình k t c u h t ng theo Ngh quy t H ND Thành ph ; o/ óng góp t nguy n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c cho ngân sách Thành ph ; p/ Thu s nghi p, ph n n p ngân sách theo quy nh c a các ơn v do Thành ph qu n lý; q/ Thu k t dư ngân sách Thành ph ; r/ Các kho n thu khác c a ngân sách Thành ph theo quy nh c a pháp lu t; s/ Thu b sung t ngân sách Trung ương; t/ Thu chuy n ngu n t ngân sách Thành ph năm trư c sang ngân sách năm sau. 2. Các kho n thu ngân sách Thành ph hư ng theo t l ph n trăm (%) g m: a/ Thu giá tr gia tăng (không k thu giá tr gia tăng thu t hàng nh p khNu, t ho t ng x s ki n thi t, t ho t ng thăm dò, khai thác d u khí); b/ Thu thu nh p doanh nghi p (không k thu thu nh p doanh nghi p c a các ơn v h ch toán toàn ngành, thu thu nh p doanh nghi p t ho t ng x s ki n thi t, t ho t ng thăm dò khai thác d u khí); c/ Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao (tr khu v c công thương nghi p d ch v ngoài qu c doanh); d/ Thu tiêu th c bi t t hàng hóa, d ch v trong nư c (không k thu tiêu th c bi t t ho t ng x s ki n thi t); / Phí xăng d u;
 4. e/ L phí trư c b ô tô, tàu thuy n; g/ Phí b o v môi trư ng i v i nư c th i. II. NGU N THU C A NGÂN SÁCH QU N, HUY N G M: 1. Các kho n thu ngân sách qu n, huy n hư ng 100%: a/ Thu môn bài thu t các công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, doanh nghi p tư nhân, h p tác xã, cá nhân và h kinh doanh (b c 1, b c 2) óng trên a bàn (không k thu môn bài thu c a cá nhân, h kinh doanh t b c 3 n b c 6); Thu môn bài thu t các cơ s kinh t c a cơ quan hành chính s nghi p thu c qu n, huy n qu n lý do Chi c c Thu thu; b/ Thu tài nguyên t các doanh nghi p ngoài qu c doanh; c/ Thu khác t khu v c công thương nghi p d ch v ngoài qu c doanh; d/ Ti n s d ng t (tr các kho n thu do Chi c c Thu qu n Ba ình thu t các d án c a Trung ương và Thành ph ); / Ti n cho thuê m t t, m t nư c (tr thu t khu v c doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài); e/ L phí trư c b xe máy do Chi c c Thu thu; g/ Vi n tr không hoàn l i c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài tr c ti p cho qu n, huy n theo quy nh c a pháp lu t; h/ Các kho n phí, l phí (ph n n p ngân sách theo quy nh) do các cơ quan, ơn v thu c qu n, huy n t ch c thu (không k l phí trư c b nhà t); i/ Thu ph t vi ph m hành chính trong các lĩnh v c do các ơn v qu n, huy n ph t x lý (không k ph t v n t i quá t i t i các tr m cân); k/ Thu t các ho t ng ch ng buôn l u và kinh doanh trái pháp lu t do các ơn v thu c qu n, huy n th c hi n; l/ óng góp t nguy n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c tr c ti p cho qu n, huy n; m/ Thu s nghi p, ph n n p ngân sách theo quy nh c a các ơn v do qu n, huy n qu n lý; n/ Thu k t dư ngân sách qu n, huy n; o/ Thu b sung ngân sách c p trên; p/ Thu chuy n ngu n t ngân sách qu n, huy n năm trư c sang ngân sách năm sau;
 5. q/ Các kho n thu khác c a ngân sách qu n, huy n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Các kho n thu c a ngân sách qu n, huy n hư ng theo t l ph n trăm (%): a/ Thu giá tr gia tăng thu t kinh t ngoài qu c doanh (không k thu giá tr gia tăng t các cá nhân và h kinh doanh có m c thu môn bài t b c 3 n b c 6); b/ Thu thu nh p doanh nghi p thu t kinh t ngoài qu c doanh (không k thu thu nh p doanh nghi p t cá nhân và h kinh doanh có thu môn bài t b c 3 n b c 6); c/ Thu tiêu th c bi t hàng hóa, d ch v trong nư c thu t kinh t ngoài qu c doanh (không k thu tiêu th c bi t thu t cá nhân và h kinh doanh có thu môn bài t b c 3 n b c 6); d/ Thu chuy n quy n s d ng t; / L phí trư c b ô tô; tàu thuy n; e/ L phí trư c b nhà t; g/ Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao khu v c công thương nghi p d ch v ngoài qu c doanh. III. NGU N THU C A NGÂN SÁCH XÃ, PHƯ NG, THN TR N: 1. Các ngu n thu xã, phư ng, th tr n hư ng 100%: a/ Thu môn bài thu t cá nhân, h kinh doanh t b c 3 n b c 6 trên a bàn xã, phư ng, th tr n; b/ Thu nhà t; c/ Thu s d ng t nông nghi p; d/ Các kho n thu phí, l phí (ph n n p ngân sách theo quy nh) do xã, phư ng, th tr n t ch c thu và các kho n thu phí, l phí do c p có thNm quy n giao cho xã, phư ng, th tr n t ch c thu theo quy nh c a pháp lu t; / Ph t x lý vi ph m hành chính trong các lĩnh v c theo quy nh c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính (tr thu t các ho t ng ch ng buôn l u và kinh doanh trái pháp lu t); e/ Thu s nghi p, ph n n p ngân sách theo quy nh t các ho t ng s nghi p do xã, phư ng, th tr n qu n lý; g/ Thu t qu t công, công ích và hoa l i công s n khác; h/ Thu n bù thi t h i v t công do xã, phư ng, th tr n qu n lý;
 6. i/ óng góp t nguy n c a t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c cho xã, phư ng, th tr n; k/ Thu v qu n lý, s d ng tài s n công do xã, phư ng, th tr n qu n lý: cho thuê tài s n không c n dùng, bán thanh lý tài s n…; l/ Vi n tr không hoàn l i c a các t ch c và cá nhân nư c ngoài tr c ti p cho xã, phư ng, th tr n; m/ Thu k t dư ngân sách; n/ Các kho n thu khác c a ngân sách xã, phư ng, th tr n theo quy nh c a pháp lu t; o/ Thu b sung t ngân sách c p trên; p/ Thu chuy n ngu n t ngân sách xã, phư ng, th tr n năm trư c sang ngân sách năm sau; q/ Ngoài các kho n thu nêu trên, chính quy n xã, th tr n ư c huy ng s óng góp c a t ch c, cá nhân u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng c a xã, th tr n theo nguyên t c t nguy n. Vi c huy ng, qu n lý, s d ng kho n óng góp này ph i công khai, có ki m tra, ki m soát và m b o úng m c ích, úng ch theo quy nh c a pháp lu t. 2. Các kho n thu ngân sách xã, phư ng, th tr n hư ng theo t l ph n trăm (%): a/ Thu giá tr gia tăng thu t h cá nhân và h kinh doanh có m c thu môn bài t b c 3 n b c 6 trên a bàn xã, phư ng, th tr n; b/ Thu thu nh p doanh nghi p thu t h cá nhân và h kinh doanh có m c thu môn bài t b c 3 n b c 6 trên a bàn xã, phư ng, th tr n; c/ Thu tiêu th c bi t hàng hóa d ch v s n xu t trong nư c c a cá nhân và h kinh doanh có m c thu môn bài t b c 3 n b c 6; d/ Thu chuy n quy n s d ng t; / L phí trư c b nhà t; IV. BI U CÁC KHO N THU PHÂN CHIA THEO T L (%) GI A CÁC C P NGÂN SÁCH T ng (%) phân chia gi a các c p ngân thu sách ngân Ngân Ngân Ngân Ngân TT Các kho n thu sách sách sách sách sách xã, nhà Trung Thành qu n, phư ng, nư c ương ph huy n th tr n
 7. 100% Doanh nghi p nhà nư c Trung 1 ương - Thu giá tr gia tăng (không k thu giá tr gia tăng thu t hàng nh p 100 69 31 khNu, t ho t ng thăm dò, khai thác d u khí do TW qu n lý) - Thu thu nh p doanh nghi p (không k thu thu nh p doanh nghi p c a các ơn v h ch toán toàn 100 69 31 ngành, thu thu nh p doanh nghi p thu t ho t ng thăm dò, khai thác d u khí do TW qu n lý) - Thu thu nh p i v i ngư i có thu 100 69 31 nh p cao - Thu tiêu th c bi t t hàng hóa, 100 69 31 d ch v trong nư c Doanh nghi p nhà nư c a 2 phương - Thu giá tr gia tăng (không k thu giá tr gia tăng thu t ho t ng x s 100 69 31 ki n thi t) - Thu thu nh p doanh nghi p (không k thu giá tr gia tăng thu t 100 69 31 ho t ng x s ki n thi t) - Thu thu nh p i v i ngư i có thu 100 69 31 nh p cao - Thu tiêu th c bi t t hàng hóa, d ch v trong nư c (không k thu 100 69 31 giá tr gia tăng thu t ho t ng x s ki n thi t) Doanh nghi p có v n u tư nư c 3 ngoài - Thu giá tr gia tăng (không k thu giá tr gia tăng thu t ho t ng thăm 100 69 31 dò, khai thác d u khí) - Thu thu nh p doanh nghi p (không k thu thu nh p doanh 100 69 31 nghi p thu t ho t ng thăm dò, khai thác d u khí)
 8. - Thu thu nh p i v i ngư i có thu 100 69 31 nh p cao - Thu tiêu th c bi t t hàng s n 100 69 31 xu t trong nư c - Thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài c a các t ch c cá nhân nư c 100 69 31 ngoài có v n u tư t i Vi t Nam (n u có) 4 Phí xăng d u 100 69 31 Phí b o v môi trư ng iv i 5 100 50 50 nư c th i Thu thu công thương nghi p d ch 6 v ngoài qu c doanh - Thu giá tr gia tăng (do C c Thu Thành ph thu và Chi c c Thu qu n, huy n thu có m c thu môn bài t b c 1 n b c 2 i v i qu n, huy n): + Qu n Hoàn Ki m 100 69 16 15 + Qu n Ba ình 100 69 21 10 + Qu n ng a 100 69 3 28 + Qu n Hai Bà Trưng 100 69 12 19 + Các qu n, huy n còn l i 100 69 31 - Thu giá tr gia tăng (do Chi c c Thu qu n, huy n thu có m c thu môn bài t b c 3 n b c 6 trên a bàn xã, phư ng, th tr n): + Qu n Hoàn Ki m 100 69 16 15 + Qu n Ba ình 100 69 21 10 + Qu n ng a 100 69 3 28 + Qu n Hai Bà Trưng 100 69 12 19 + Các qu n, huy n còn l i 100 69 31 - Thu thu nh p doanh nghi p (do C c Thu Thành ph thu và Chi c c Thu qu n, huy n thu có m c thu môn bài t b c 1 n b c 2 i v i qu n, huy n): + Qu n Hoàn Ki m 100 69 16 15 + Qu n Ba ình 100 69 21 10
 9. + Qu n ng a 100 69 3 28 + Qu n Hai Bà Trưng 100 69 12 19 + Các qu n, huy n còn l i 100 69 31 - Thu thu nh p doanh nghi p (do Chi c c Thu qu n, huy n thu có m c thu môn bài t b c 3 n b c 6 trên a bàn xã, phư ng, th tr n): + Qu n Hoàn Ki m 100 69 16 15 + Qu n Ba ình 100 69 21 10 + Qu n ng a 100 69 3 28 + Qu n Hai Bà Trưng 100 69 12 19 + Các qu n, huy n còn l i 100 69 31 - Thu tiêu th c bi t (do C c Thu Thành ph thu và Chi c c Thu qu n, huy n thu có m c thu môn bài t b c 1 n b c 2 i v i qu n, huy n): + Qu n Hoàn Ki m 100 69 16 15 + Qu n Ba ình 100 69 21 10 + Qu n ng a 100 69 3 28 + Qu n Hai Bà Trưng 100 69 12 19 + Các qu n, huy n còn l i 100 69 31 - Thu tiêu th c bi t (do Chi c c Thu qu n, huy n thu có m c thu môn bài t b c 3 n b c 6 trên a bàn xã, phư ng, th tr n): + Qu n Hoàn Ki m 100 69 16 15 + Qu n Ba ình 100 69 21 10 + Qu n ng a 100 69 3 28 + Qu n Hai Bà Trưng 100 69 12 19 + Các qu n, huy n còn l i 100 69 31 7 L phí trư c b - L phí trư c b nhà t, trong ó: + 5 Huy n: Gia Lâm, ông Anh, Sóc 100 30 70 Sơn, T Liêm, Thanh Trì + 6 Qu n: Hoàn Ki m, Ba ình, 100 70 30 ng a, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai,
 10. Thanh Xuân + 3 Qu n: C u Gi y, Tây H , Long 100 100 Biên - L phí trư c b nhà t (Ph n do Chi c c Thu qu n Ba ình thu t 100 100 các d án c a Trung ương trên a bàn và Thành ph ) - L phí trư c b ô tô, tàu thuy n, trong ó: + Qu n Hoàn Ki m 100 80 20 + Qu n Ba ình 100 84 16 + Qu n ng a 100 10 90 + Qu n Hai Bà Trưng 100 19 81 + Qu n Thanh Xuân 100 42 58 + 9 Qu n, Huy n còn l i 100 100 8 Thu chuy n quy n s d ng t - 5 Huy n: Gia Lâm, ông Anh, Sóc 100 30 70 Sơn, T Liêm, Thanh Trì - 6 Qu n: Hoàn Ki m, Ba ình, ng a, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, 100 70 30 Thanh Xuân - 3 Qu n: C u Gi y, Tây H , Long 100 100 Biên - Thu chuy n quy n s d ng t (Ph n do Chi c c Thu qu n Ba 100 100 ình thu t các d án c a Trung ương trên a bàn và Thành ph ) Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao (Ph n C c Thu và 9 Chi c c Thu thu khu v c công 100 69 31 thương nghi p d ch v ngoài qu c doanh) Ti n s d ng t (tr kho n thu do Chi c c Thu qu n Ba ình thu t 10 100 100 các d án c a Trung ương và Thành ph ) V. NGU N THU T U GIÁ QUY N S D NG T i v i ngu n thu t u giá quy n s d ng t ư c th c hi n theo Quy t nh s 216/2005/Q -TTg ngày 31/8/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy
 11. ch u giá quy n s d ng t giao t có thu ti n s d ng t ho c cho thuê t và Quy t nh s 137/2005/Q -UB ngày 09/9/2005 c a UBND Thành ph ban hành quy nh v u giá quy n s d ng t giao t có thu ti n s d ng t ho c cho thuê t trên a bàn Thành ph Hà N i./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng M nh Hi n
Đồng bộ tài khoản