Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
76
lượt xem
3
download

Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- ------- Số: 08/2008/QĐ- Bắc Giang, ngày 25 tháng 01 năm 2008 UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI KINH DOANH XĂNG DẦU ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06/4/2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Xét đề nghị của Sở Thương mại và Du lịch tại Tờ trình số 18/TTr-TMDL ngày 18 tháng 01 năm 2008 về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 87/2005/QĐ-UB ngày 29 tháng 11 năm 2005 của UBND tỉnh Bắc Giang), với các nội dung sau: I- ĐIỀU CHỈNH QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUY HOẠCH THEO CÁC TUYẾN QUỐC LỘ CHÍNH: Thay đoạn 1 và 2 tại điểm 2.3, khoản 2, mục II, phần thứ hai của Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 87/2005/QĐ-UB ngày 29 tháng 11 năm 2005 của UBND tỉnh Bắc Giang bằng đoạn: Bố trí các địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu trên các tuyến quốc lộ không được sát với ngã ba, ngã tư làm che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông và phải được cơ quan quản lý giao thông đường bộ có thẩm quyền cho phép mở điểm đấu nối vào khu vực cửa hàng. II- ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VÀO QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI KINH DOANH XĂNG DẦU ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020, MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ SAU:
  2. 1. Bổ sung địa điểm xây dựng một cửa hàng xăng dầu tại xã Vân Sơn, huyện Sơn Động (QL 31); 2. Bổ sung địa điểm xây dựng một cửa hàng xăng dầu tại xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn (QL 279); 3. Bổ sung địa điểm xây dựng một cửa hàng xăng dầu tại xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn (QL 31); 4. Bổ sung địa điểm xây dựng một cửa hàng xăng dầu tại thôn Non Giếng, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam (QL37); 5. Bổ sung địa điểm xây dựng một cửa hàng xăng dầu tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam (QL 31); 6. Bổ sung địa điểm xây dựng một cửa hàng xăng dầu tại xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang (TL 292); 7. Bổ sung địa điểm xây dựng một cửa hàng xăng dầu tại xã Thái Đào, huyện Lạng Giang (QL 31); 8. Bổ sung địa điểm xây dựng một cửa hàng xăng dầu tại xã Tam Tiến, huyện Yên Thế (TL 294); 9. Bổ sung địa điểm xây dựng một cửa hàng xăng dầu tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên (QL 37); 10. Bổ sung địa điểm xây dựng một cửa hàng xăng dầu tại xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên (QL 37); 11. Chuyển địa điểm xây dựng kho xăng dầu từ khu vực Đình Kim xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn về khu vực xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam; 12. Đồng ý cho thực hiện đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu tại thôn Ngoài, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang và cửa hàng xăng dầu tại thôn Đức Nghiêm, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, từ giai đoạn sau năm 2010 sang giai đoạn trước năm 2010. Điều 2. Sở Thương mại và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo việc thực hiện Quy hoạch này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung theo Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 87/2005/QĐ- UB ngày 29 tháng 11 năm 2005 của UBND tỉnh Bắc Giang . Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thương mại và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao
  3. thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, UBND huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. TM. UBND TỈNH Nơi nhận: CHỦ TỊCH - Như Điều 3; - Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vân tải, Bộ Tư pháp; - TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Lưu: VT, TPKT, CN, XD, TN&MT, 1 cửa, TT Công báo, TKCT, PVP-KT. Thân Văn Mưu
Đồng bộ tài khoản