Quyết định số 0878/1998/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 0878/1998/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 0878/1998/QĐ-BTM về Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam ban hành phụ lục bổ sung của Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 0878/1998/QĐ-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 0878/1998/Q -BTM Hà N i, ngày 30 tháng 7 năm 1998 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH PH L C B SUNG C A QUY CH C P GI Y CH NG NH N XU T X ASEAN C A VI T NAM B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c vào Ngh nh s 95/CP ngày 4/12/1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i; Căn c vào Quy t nh s 651/TTg ngày 10/10/1995 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p U ban Qu c gia i u ph i ho t ng c a Vi t Nam trong ASEAN; Căn c vào Công văn s 356/VPUB ngày 22/01/1996 c a Chính ph v vi c ch nh cơ quan c p gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá theo Hi p nh CEPT; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách Thương m i a biên, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Ph l c 5 và Ph l c 3 (b sung) c a Quy ch c p gi y ch ng nh n xu t x ASEAN c a Vi t Nam - M u D hư ng các ưu ãi theo "Hi p nh v Chương trình ưu ãi thu quan có Hi u l c chung (CEPT)". i u 2. Quy t nh này b sung cho Quy t nh s 416/TM- B ngày 13 tháng 5 năm 1996 do B trư ng B Thương m i ký và có hi u l c k t ngày ký. i u 3. V trư ng V Chính sách Thương m i a biên, Th trư ng các cơ quan có liên quan thu c B Thương m i ch u trách nhi m thi hành và hư ng d n thi hành Quy t nh này. Mai Văn Dâu ( ã ký) PH L C 3 (B SUNG) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 878/1998/Q -BTM ngày 30/7/1998 c a B trư ng B Thương m i)
  2. 1. B sung thêm m t s i m vào i u 1 như sau: - Ô trên cùng bên ph i: * Nhóm 2: LA Laos My Myanmar * Nhóm 4: nay quy nh 02 ký t (thay vì 01 ký t ) th hi n tên Phòng Qu n lý xu t nh p khNu khu v c, Ban qu n lý các khu công nghi p và ch xu t c p gi y ch ng nh n M u D theo quy nh như sau: S 7 Ban qu n lý khu công nghi p và ch xu t Hà N i S 8 Ban qu n lý khu công nghi p và ch xu t H i Phòng S 9 Ban qu n lý khu công nghi p và ch xu t à N ng S 10 Ban qu n lý khu công nghi p và ch xu t ng Nai S 11 Ban qu n lý khu công nghi p và ch xu t TP H Chí Minh S 12 Ban qu n lý khu công nghi p và ch xu t Vi t Nam Singapore S 13 Ban qu n lý khu công nghi p và ch xu t Bình Dương S 14 Ban qu n lý khu công nghi p và ch xu t Bà R a - Vũng Tàu S 15 Ban qu n lý khu công nghi p và ch xu t C n Thơ - Ô s 8: b sung d. Trong trư ng h p c p cho hàng d t và các s n phNm d t mà s d ng tiêu chuNn chuy n i cơ b n thì ánh ch "ST". 2. Các quy nh khác trong i u 1; Các quy nh trong i u 2, i u 3, i u 4 c a Ph l c 3 ư c gi nguyên (như Ph l c ã ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 416 TM/ B ngày 13/5/1996 c a B trư ng B Thương m i). PH L C 5 QUY CH XU T X CEPT ÁP D NG CHO HÀNG D T VÀ CÁC S N PH M D T TIÊU CHU N CHUY N I CƠ B N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 878/1998/Q -BTM ngày 30/7/1998c a B trư ng B Thương m i) GI I THI U
  3. 1. Nh n th y tiêu chuNn ph n trăm hi n t i trong quy t c xu t x CEPT có th chưa t o thu n l i cho vi c phát tri n thương m i hàng d t và các s n phNm d t trong n i b ASEAN, H i ng AFTA t i cu c h p l n th 7 ngày 6/9/1995 ã quy t nh r ng xác nh xu t x hàng d t và các s n phNm d t có th ho c áp d ng tiêu chuNn ph n trăm ho c áp d ng tiêu chuNn chuy n i cơ b n i v i các nư c xu t khNu. H i ng AFTA l n th 7 cũng ã quy t nh r ng m t Danh m c th ng nh t ASEAN (ASEAN Single List), th hi n quá trình t o nên s n phNm cho t ng lo i hàng d t và các s n phNm d t, c n ph i có áp d ng tiêu chuNn chuy n i cơ b n. 2. Khi m t nư c xu t khNu áp d ng tiêu chuNn chuy n i cơ b n thì các quy t c xu t x sau ây s ư c áp d ng. Các quy t c xu t x này s ư c xem xét trong m i liên h ch t ch v i Danh m c th ng nh t ASEAN nêu trên. Các quy t c chung Quy t c 1 Nư c xu t x là nư c mà t i ó di n ra vi c chuy n i cơ b n cu i cùng ho c th c hi n quá trình t o nên m t s n phNm m i. Do v y, nguyên v t li u tr i qua m t chuy n i cơ b n nư c nào s là s n phNm c a nư c ó. Quy t c 2 Quá trình s n xu t t o ra m t s n phNm có liên quan t i hai hay nhi u nư c thì nư c xu t x là nư c di n ra vi c chuy n i cơ b n cu i cùng ho c th c hi n quá trình t o nên m t s n phNm m i. Quy t c 3 M t hàng d t hay s n phNm d t s ư c coi là ã tr i qua vi c chuy n i cơ b n hay quá trình chuy n i cơ b n n u nó ư c bi n i qua m t quá trình s n xu t hay các công o n s n xu t cơ b n hình thành nên m t v t phNm thương m i khác h n và m i. Quy t c 4 M t v t phNm thương m i khác h n và m i thư ng s là k t qu c a quá trình s n xu t hay các công o n ch bi n n u có s thay i trong: 1. Thi t k m u hay nh d ng s n phNm; 2. c tính cơ b n; hay 3. M c ích s d ng. Quy t c 5 xác nh xem m t hàng hoá c th ã tr i qua các công o n ch bi n hay s n xu t cơ b n hay không, c n xem xét n các y u t sau:
  4. 5.1. S thay i lý tính c a v t li u ho c s n phNm ư c s n xu t do quá trình s n xu t hay các công o n ch bi n t o nên; 5.2. Th i gian liên quan t i quá trình s n xu t hay các công o n ch bi n t i nư c s n xu t ra s n phNm; 5.3. Tính ph c t p c a quá trình s n xu t hay các công o n ch bi n nư c s n xu t ra s n phNm; 5.4. Trình hay m c v tay ngh và/ho c công ngh c n thi t trong quá trình s n xu t hay các công o n ch bi n. CÁC QUY T C ÁP D NG RIÊNG CHO HÀNG D T VÀ CÁC S N PH M D T Quy t c 6 V t li u hay s n phNm d t s ư c coi là s n phNm c a m t nư c ASEAN khi nó có tr i qua m t trong các quy trình như sau trư c khi nh p khNu vào nư c ASEAN khác. 6.1. Các ch t hoá d u tr i qua quá trình polyme hoá hay a t hay b t kỳ m t quá trình hoá h c ho c v t lý nào t o nên m t cao phân t ; 6.2. Polyme (cao ph n t ) tr i qua quá trình kéo s i ch y hay phun t o nên m t xơ t ng h p; 6.3. Kéo xơ thành s i; 6.4. D t, d t kim hay phương pháp t o thành v i khác; 6.5. C t v i thành các ph n và l p ráp các ph n này thành m t s n phNm hoàn ch nh; 6.6. N u quy trình nhu m v i ư c kèm thêm b t kỳ công o n hoàn t t nào thì có tác ng t i vi c hoàn ch nh s n phNm nhu m tr c ti p; 6.7. N u quy trình in v i ư c kèm thêm b t kỳ công o n hoàn t t nào thì có tác ng t i kh năng hoàn ch nh s n phNm in tr c ti p. 6.8. Quá trình s n xu t m t s n phNm m i có các x lý như ng m hay ph m t s n phNm d n n vi c t o thành m t s n phNm m i thu c vào nhóm hàng tính thu khác (4 s - heading of customs tariff) so v i ban u. 6.9. Các i m thêu chi m ít nh t 5% t ng s di n tích c a s n phNm ư c thêu. Quy t c 7 M t s n phNm hay v t li u s không ư c coi là m t s n phNm có xu t x ASEAN n u nó ch tr i qua b t c m t quá trình nào như sau: 7.1. Các công o n ph i tr n ơn l , dán mác, ép, làm s ch hay làm s ch khô hay các công o n óng gói hay b t kỳ m t s ph i h p nào c a các quy trình này;
  5. 7.2. C t theo chi u dài hay kh v i và vi n, móc hay may è v i nh m s d ng cho m t hình th c thương m i c bi t; 7.3. C t nh và/hay ghép v i nhau b ng cách may, t o vòng, ghép n i, dán các ph ki n như n p áo, d i, th t lưng, dây vòng hay khuy t. 7.4. M t hay nhi u các công o n hoàn t t cho s i, v i hay các s n phNm d t khác như tNy tr ng, ch ng th m, co k t, làm bóng hay các công o n tương t ; hay 7.5. Nhu m ho c in hoa v i ho c s i. Quy t c 8 Các s n phNm ( ư c li t kê sau ây) ư c t o ra t v t li u d t do các nư c ngoài ASEAN s n xu t s ư c coi có xu t x ASEAN n u nó tr i qua các quy trình như quy t c 6 ch không ch như quy t c 7 8.1. Khăn mùi soa; 8.2. Khăn choàng, nơ, m ng và các s n phNm tương t ; 8.3. Túi ng và chăn; 8.4. Khăn giư ng, áo g i, khăn bàn, khăn t m và khăn ăn; 8.5. Bao bì, các s n phNm dùng ng hàng hoá; 8.6. Gi y d u, rèm c a, v i b t che c a 8.7. V i tr i sàn, v i ph bàn gh và các s n phNm tương t . CH NG NH N XU T X Quy t c 9 Gi y ch ng nh n xu t x do cơ quan có thNm quy n hay i di n có thNm quy n t i nư c xu t khNu c p ch ng nh n xu t x ASEAN c a s n phNm d t. Quy t c 10 Trong trư ng h p s n phNm d t ư c s n xu t t i hai hay nhi u nư c thì ch nư c nào có quá trình hay chuy n i cơ b n cu i cùng m i c n có gi y ch ng nh n xu t x . Quy t c 11 Gi y ch ng nh n xu t x s ư c xu t trình cùng v i các ch ng t c n thi t khác cho h i quan nư c ASEAN nh p khNu. Quy t c 12
  6. N u có n y sinh tranh ch p như tính xác th c c a xu t x ASEAN i v i m t s n phNm d t, thì tranh ch p này có th ư c gi i quy t theo cơ ch gi i quy t tranh ch p c a ASEAN (DSM). Trong trư ng h p như v y, H i quan có th gi i phóng các s n phNm b tranh ch p sau khi ngư i nh p khNu có nh ng m b o áp ng yêu c u c a cơ quan h i quan.
Đồng bộ tài khoản