Quyết định số 09/2003/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
57
lượt xem
15
download

Quyết định số 09/2003/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/2003/QĐ-BXD về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 295 : 2003 "Vật liệu chịu lửa – Gạch kiềm tính Manhedi spinel và Manhedi Crom dùng cho lò quay" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/2003/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/2003/QĐ-BXD Hà N i, ngày 01 tháng 04 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N XÂY D NG VI T NAM TCXD VN 295 : 2003 ''V T LI U CH U L A – G CH KI M TÍNH MANHEDI SPINEL VÀ MANHEDI CROM DÙNG CHO LÒ QUAY'' B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 04/03/1994 c a Chính Ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng. Căn c biên b n ngày 12/02/2003 c a H i đ ng Khoa h c k thu t chuyên ngành nghi m thu tiêu chu n '' V t li u ch u l a – G ch ki m tính dùng cho lò quay s n xu t xi măng.'' Xét đ ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh – B Xây d ng. QUY T Đ NH: Đi u 1 : Ban hành kèm theo quy t đ nh này 01 Tiêu chu n Xây d ng Vi t Nam TCXD VN 295: 2003 '' V t li u ch u l a – G ch ki m tính Manhedi spinel và Manhedi Crom dùng cho lò quay. ''. Đi u 2 : Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Đi u 3 : Các Ông : Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh , Giám đ c Công ty tư v n xây d ng và phát tri n v t li u xây d ng – T ng công ty thu tinh và g m xây d ng và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này ./. K/T B TRƯ NG B XÂY D NG Nơi nh n : TH TRƯ NG - Như đi u 3 - T ng C c TCĐLCL - Lưu VP&V KHCN PGS.TSKH Nguy n Văn Liên 1
  2. TCXDVN TIÊU CHU N XÂY D NG TCXDVN 295 : 2003 V T LI U CH U L A – G CH KI M TÍNH MANHEDI SPINEL VÀ MANHEDI CROM DÙNG CHO LÒ QUAY. Refractory materials – Magnesia spinel and Magnesia chrome bricks for use in rotary kilns. HÀ N I - 2003 2
  3. L i nói đ u TCXDVN 295 : 2003 do Công ty Tư v n xây d ng và Phát tri n v t li u xây d ng thu c T ng công ty Thu tinh và G m xây d ng biên so n, V khoa h c – công ngh B xây d ng đ ngh và đư c B xây d ng ban hành. 3
  4. TIÊU CHU N XÂY D NG TCXDVN 295 : 2003 V t li u ch u l a – G ch ki m tính Manhedi Spinel và Manhedi Crom dùng cho lò quay. Refractory materials – Magnesia spinel and Magnesia chrome bricks for use in rotary kilns. 1 Ph m vi áp d ng. Tiêu chu n này áp d ng cho các lo i g ch ch u l a ki m tính Manhedi Spinel và Manhedi Crom dùng đ xây, lót lò quay. 2 Tiêu chu n vi n d n. TCVN 6530 – 5:1999 V t li u ch u l a – Phương pháp xác đ nh đ co, n ph sau khi nung. TCVN 6530 – 6:1999 V t li u ch u l a – Phương pháp xác đ nh nhi t đ bi n d ng dư i t i tr ng. TCVN 6530 – 3:1999 V t li u ch u l a – Phương pháp xác đ nh đ x p bi u ki n, kh i lư ng th tích, đ hút nư c, đ x p th c. TCVN 6530 – 1:1999 V t li u ch u l a – Phương pháp xác đ nh đ b n nén nhi t đ thư ng. TCVN 6530 – 7:2000 V t li u ch u l a – Phương pháp xác đ nh đ b n s c nhi t. TCVN 6819 – 2001 V t li u ch u l a ch a Crom – Phương pháp phân tích hoá h c. TCVN 7190 – 2:1999 V t li u ch u l a – Phương pháp l y m u – Ph n 2: L y m u và ki m tra nghi m thu s n ph m đ nh hình. 3 Ki u và kích thư c cơ b n. 3.1. Ki u và kích thư c cơ b n áp d ng cho g ch ch u l a ki m tính có kích thư c m t sau (m t ngu i) không đ i đư c qui đ nh trong b ng 1 và theo hình 1 . TCXDVN 295 : 2003 A H L B Hình 1 B ng 1 – Kích thư c tiêu chu n (áp d ng cho lo i g ch có kích thư c m t sau không đ i) Kí hi u Kích thư c, mm A B H L 1 2 3 4 5 216 86,0 316 92,0 416 103 94,5 160 198 516 96,5 4
  5. 716 98,3 218 84,0 318 90,5 418 93,5 518 103 95,5 180 198 618 97,0 718 97,7 220 82,0 320 89,0 420 92,5 520 94,7 620 103 96,2 200 198 720 97,0 820 97,8 322 88,0 422 91,5 522 103 94,0 220 198 TCXDVN 295 : 2003 1 2 3 4 5 622 95,5 722 103 96,5 220 198 822 97,3 425 90,0 525 92,7 625 103 94,5 250 198 725 95,5 825 96,5 3.2. Ki u và kích thư c cơ b n áp d ng cho g ch ch u l a ki m tính có b r ng trung bình không đ i (71,5 mm) đư c qui đ nh trong b ng 2 và theo hình 2 . A 71,5mm H L B 5
  6. hình 2 B ng 2 –Kích thư c tiêu chu n (áp d ng cho lo i g ch có b r ng trung bình = 71,5 mm) Kí hi u Kích thư c, mm A B H L 1 2 3 4 5 B 216 78 65 160 198 B 416 75 68 B 218 78 65 B 318 76,5 66,5 B 418 75 68 180 198 B 518 74,5 68,5 B 618 74 69 B 220 78 65 200 198 B 320 76,5 66,5 TCXDVN 295 : 2003 1 2 3 4 5 B 420 75 68 200 198 B 520 74,5 68,5 B 620 74,0 69 B 222 78 65 B 322 76,5 66,5 B 422 75 68 220 198 B 522 74,5 68,5 B 622 74 69 B 325 78 65 B 425 76,5 66,5 B 525 75 68 250 198 B 625 74,5 68,5 B 725 74 69 3.3. G ch Manhedi Spinel và Manhedi Crom có hình d ng, kích thư c khác v i qui đ nh c a b ng 1 và b ng 2 đư c coi là g ch d hình. 4. D u hi u màu. D u hi u màu ph i in m t làm vi c (m t nóng) c a viên g ch, m u s c c a d u hi u màu trên viên g ch ch u l a ki m tính tương ng v i đư ng kính làm vi c c a lò đư c qui đ nh trong b ng 3. B ng 3 – D u hi u màu Đư ng kính trong c a lò D u hi u màu (mét) 2 Tr ng 3 Tím 6
  7. 4 Vàng 5 Nâu 6 Đ 7 Xám 8 Xanh lá cây Viên g ch khóa Xanh da tr i TCXDVN 295 : 2003 5. Yêu c u k thu t. 5.1. G ch ki m tính Manhedi Spinel và Manhedi Crom đư c ký hi u: - G ch Manhedi – Spinel: Kí hi u MS - G ch Manhedi – Crom: Kí hi u MC 5.2. Ch tiêu ch t lư ng c a g ch MS và MC đư c qui đ nh trong b ng 4. B ng 4 – Ch tiêu ch t lư ng c a g ch MS và MC Tên ch tiêu Lo i g ch MS MC 1. Hàm lư ng MgO, %, không nh hơn 75 65 2. Hàm lư ng Cr2O3, %, không nh hơn - 3 3. Hàm lư ng Al2O3, %, không nh hơn 4 - 3 4. Kh i lư ng th tích, g/cm , không nh hơn 2,8 2,9 5. Đ x p bi u ki n, %, không l n hơn 21 22 2 6. Cư ng đ nén ngu i, N/mm , không nh hơn 40 40 0 7. Đ b n s c nhi t t i 1200 C, không nh hơn 30 30 2 8. Nhi t đ bi n d ng dư i t i tr ng 2 kg/cm , T4, 1700 1700 0 C, không nh hơn 9. Đ co ho c n ph trong 2 gi , %, không l n 0,5 0,5 hơn 5.3. Sai l ch cho phép v kích thư c và khuy t t t b ngoài c a g ch MS và MC theo yêu c u b ng 5. TCXDVN 295 : 2003 B ng 5 – Sai l ch v kích thư c và khuy t t t Sai l ch v kích thư c và khuy t t t Các lo i g ch MS MC 1. Kích thu c, mm - Chi u cao H 1% - Chi u r ng L 1% - Chi u dày A, B ± 1,6 2. Khuy t t t 7
  8. - Đ cong vênh Không l n hơn 3mm - S v t s t góc /viên M t nóng không quá m t v t s t M t ngu i không quá hai v t s t - Kích thư c c a v t s t góc M t nóng: T ng chi u dàI (a + b + c) c a v t s t góc không quá 40mm M t l nh: T ng chi u dàI (a + b + c) c a v t s t góc không quá 60mm - S v t s t c nh /viên M t nóng không quá m t v t s t Các m t khác không quá hai v t s t - Kích thư c c a v t s t c nh Chi u dài c nh s t không quá 40mm và chi u r ng không quá 10mm - V t ch y: Kích thư c v t ch y Không l n hơn 5mm Đ sâu v t ch y Không l n hơn 3mm - N t: Chi u r ng v t n t Không l n hơn 0,5mm Chi u dài v t n t Không l n hơn 40mm V t n t n i v i c nh Không cho phép S lư ng v t n t/viên M t nóng không quá m t v t n t Các m t khác không quá hai v t n t TCXDVN 295 : 2003 Ghi chú: Các khuy t t t đư c đo t i v trí có kích thư c l n nh t. b a c 8
  9. 6. Phương pháp th . 6.1. Phương pháp l y m u th theo TCVN 7190 – 2:1999. 6.2. Phương pháp xác đ nh đ co ho c n ph sau khi nung theo TCVN 6530 – 5:1999. 6.3. Phương pháp xác đ nh nhi t đ bi n d ng dư i t i tr ng theo TCVN 6530 – 6:1999. 6.4. Phương pháp xác đ nh đ x p bi u ki n, kh i lư ng th tích theo TCVN 6530 – 3:1999. 6.5. Phương pháp xác đ nh đ b n nén nhi t đ thư ng theo TCVN 6530 – 1:1999. 6.6. Phương pháp xác đ nh đ b n s c nhi t theo TCVN 6530 – 7:2000. 6.7. Xác đ nh hàm lư ng Al2O3, MgO, Cr2O3 theo TCVN 6819 – 2001. 6.8. Kích thư c c nh viên g ch đư c đo b ng thư c kim lo i, chính xác t i 0,1mm. 6.9. Đo đ cong vênh c a viên g ch b ng thư c kim lo i, chính xác t i 0,1mm. Đo t i khe h l n nh t gi a m t đáy hay m t bên c a viên g ch v i c nh th ng c a m t thư c kim lo I khác. 6.10. Đư ng kính v t ch y đư c đo ch có chi u r ng l n nh t b ng thư c kim lo i, chính xác t i 0,1mm. 6.11. Đ sâu c a v t ch y đư c đo t i v trí sâu nh t b ng thư c kim lo i, chính xác t i TCXDVN 295 : 2003 0,1mm. 6.12. Đo v t n t c a viên g ch b ng d ng c quang h c có đ chia chính xác t i 0,01mm. 7. Ghi nhãn b o qu n và v n chuy n. 7.1. Khi xu t g ch ch u l a, cơ s s n xu t ph i đ m b o có đ y đ nhãn mác s n ph m theo qui đ nh. 7.2. G ch ch u l a ki m tính ph i đư c b o qu n trong môi trư ng khô ráo, th i gian b o qu n không quá 1 năm. Không đ g ch ti p xúc v i nư c trong quá trình v n chuy n. 7.3. G ch ch u l a ki m tính ph i đư c v n chuy n b ng nh ng phương ti n chuyên ch tránh va đ p làm s t m góc, c nh. 9
Đồng bộ tài khoản