Quyết định số 10/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
4
download

Quyết định số 10/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10/2004/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10/2004/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 210/2004/QĐ-TTg Hà N i, ngày 14 tháng 12 năm 2004 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 210/2004/Q -TTG NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A BAN CH O CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG PHÒNG, CH NG T I PH M BUÔN BÁN PH N , TR EM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 130/2004/Q -TTg ngày 14 tháng 7 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình hành ng phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em t năm 2004 n năm 2010; Căn c Quy t nh s 187/2004/Q -TTg ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Ch o Chương trình hành ng phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em; Xét ngh c a B trư ng B Công an, QUY T Đ NH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng c a Ban Ch o Chương trình hành ng phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các thành viên Ban Ch o ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký) QUY CH HO T NG C A BAN CH O CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG PHÒNG, CH NG T I PH M BUÔN BÁN PH N , TR EM (Ban hành kèm theo Quy t nh s :210/2004/Q -TTg ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph )
  2. I. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ban Ch o Chương trình hành ng phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em (g i t t là Ban Ch o 130/CP) ư c thành l p theo Quy t nh s 130/2004/Q -TTg ngày 14 tháng 7 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình hành ng phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em t năm 2004 n năm 2010 và Quy t nh s 187/2004/Q -TTg ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Ch o Chương trình hành ng phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em. i u 2. Ban Ch o 130/CP th c hi n các nhi m v theo quy nh t i i u 2 c a Quy t nh s 187/2004/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Ch o Chương trình hành ng phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em, g m: - Giúp Chính ph ch o th c hi n Chương trình hành ng phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em. - Hư ng d n, ôn c, ki m tra các B , ngành, các a phương th c hi n công tác phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em. - T ch c s ph i h p các B , ngành, oàn th trong công tác phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em. - Ch o các ho t ng h p tác qu c t trong các lĩnh v c có liên quan n công tác phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em. i u 3. Ho t ng c a các thành viên Ban Ch o 130/CP theo ch kiêm nhi m. M i thành viên ch u trách nhi m t ch c ch o th c hi n Chương trình phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em theo ch c năng nhi m v c a B , ngành mình và s phân công c a Trư ng Ban Ch o, b o m s ph i h p gi a các B , ngành trong công tác phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em. II. NH NG QUY NNH C TH i u 4. Trư ng ban Ch o thay m t Th tư ng Chính ph ch o, i u hành vi c tri n khai th c hi n Chương trình hành ng phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em, phân công các thành viên trong Ban Ch o th c hi n các n i dung, án c a Chương trình, ch u trách nhi m trư c Chính ph v k t qu ho t ng c a Ban Ch o. i u 5. Phó Trư ng ban Ch o có trách nhi m giúp Trư ng ban Ch o t ch c th c hi n các ho t ng theo k ho ch c a Ban Ch o thay m t Trư ng ban Ch o i u hành công vi c do Trư ng ban giao. i u 6. Trách nhi m c a các y viên Ban Ch o: - xu t và tham gia các ho t ng c a Ban Ch o trong vi c tri n khai th c hi n Chương trình hành ng phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em.
  3. - Tr c ti p t ch c, ch o th c hi n Chương trình hành ng phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em theo ch c năng, nhi m v c a B , ngành và nh ng công tác ư c Ban Ch o phân công. - Tham gia ph i h p ch o, ki m tra, ôn c các B , ngành và a phương th c hi n Chương trình, k ho ch công tác c a Ban Ch o. - Giúp Ban Ch o theo dõi, t ng h p tình hình tri n khai th c hi n Chương trình hành ng phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n tr em theo ch c năng, nhi m v c a B , ngành mình và chuNn b n i dung trong các kỳ h p c a Ban Ch o. - C chuyên viên i di n cho B , ngành tham gia b ph n Thư ng tr c giúp vi c Ban Ch o. i u 7. Ban Ch o thành l p Văn phòng thư ng tr c giúp vi c. - Văn phòng Thư ng tr c Ban Ch o 130/CP t t i B Công an, do 01 ng chí lãnh o c p C c thu c T ng c c C nh sát tr c ti p ph trách, g m m t s cán b chuyên trách thu c biên ch B Công an và chuyên viên c a các B , ngành liên quan ho t ng theo ch kiêm nhi m. - Biên ch , t ch c và ch c năng, nhi m v c th c a Văn phòng do lãnh oB Công an quy t nh. i u 8. Ch h i h p, báo cáo: Ban Ch o nh kỳ 6 tháng, 1 năm t ch c cu c h p nghe báo cáo và ánh giá tình hình th c hi n Chương trình hành ng phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em c a các B , ngành, ho t ng c a Ban Ch o và ra các ho t ng ti p theo. Các báo cáo t i cu c h p ư c t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . i u 9. Trư ng h p thành viên Ban Ch o 130/CP i công tác, h c t p dài h n (3 tháng tr lên) ho c có thay i v nhân s ph i báo cáo Trư ng ban Ch o b ng văn b n i u ch nh k p th i. i u 10. Kinh phí ho t ng c a Ban Ch o và Văn phòng Thư ng tr c l y t kinh phí Chương trình hành ng phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em ã ư c Chính ph phê duy t. i u 11. Ban Ch o 130/CP th ng nh t qu n lý kinh phí do ngân sách nhà nư c c p ph c v cho vi c th c hi n Chương trình hành ng phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em. Trên cơ s d toán kinh phí c a các B , ngành, Ban Ch o l p d toán t ng th và l p k ho ch phân b kinh phí cho các B , ngành a phương, ki m tra vi c s d ng kinh phí theo úng m c ích và quy nh hi n hành c a Chính ph .
Đồng bộ tài khoản