Quyết định số 1019/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
102
lượt xem
4
download

Quyết định số 1019/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1019/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1019/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------ NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 1019/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ CẤP NHÀ NƯỚC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 246/TTr-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2008 về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Nhà nước, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Nhà nước gồm: 1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương. 3. Các Ủy viên: - Ông Đỗ Cảnh Dương, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; - Ông Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; - Nhà giáo ưu tú Bành Tiến Long, Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
  2. - Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế; - Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm, Phó Tổng tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng. Điều 2. Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú đợt năm 2008 và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; Nguyễn Tấn Dũng - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - BQL KKTCKQT Bờ Y; - Ngân hàng Chính sách Xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Các cá nhân có tên tại Điều 1; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản