Quyết định số 1022/1999/QĐ-BTM về việc ban hành Danh mục hàng hoá không thuộc đối tượng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mua tại Việt Nam để xuất khẩu do Bộ Thương mại ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
4
download

Quyết định số 1022/1999/QĐ-BTM về việc ban hành Danh mục hàng hoá không thuộc đối tượng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mua tại Việt Nam để xuất khẩu do Bộ Thương mại ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1022/1999/qđ-btm về việc ban hành danh mục hàng hoá không thuộc đối tượng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mua tại việt nam để xuất khẩu do bộ thương mại ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1022/1999/QĐ-BTM về việc ban hành Danh mục hàng hoá không thuộc đối tượng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mua tại Việt Nam để xuất khẩu do Bộ Thương mại ban hành

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1022/1999/QĐ-BTM Hà N i, ngày 01 tháng 9 năm 1999 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 1022/1999/QĐ-BTM NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 1999 BAN HÀNH DANH M C HÀNG HOÁ KHÔNG THU C Đ I TƯ NG DOANH NGHI P CÓ V N Đ U TƯ NƯ C NGOÀI MUA T I VI T NAM Đ XU T KH U B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh đ nh s 10/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 c a Chính ph v m t s bi n pháp khuy n khích và b o đ m ho t đ ng đ u tư tr c ti p nư c ngoài t i Vi t Nam; Căn c Quy t đ nh s 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 c a Th tư ng Chính ph v m t s bi n pháp khuy n khích đ u tư nư c ngoài; Căn c Quy t đ nh s 254/1998/QĐ-TTg ngày 30/12/1998 c a Th tư ng Chính ph v đi u hành xu t nh p kh u hàng hoá năm 1999; QUY T Đ NH Đi u 1: Nay ban hành Danh m c hàng hoá không thu c đ i tư ng doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài mua t i Vi t Nam đ xu t kh u. Danh m c này thay th Danh m c III Ph l c I kèm theo Quy t đ nh s 0321/1998/ QĐ-BTM ngày 14/3/1998 c a B trư ng B Thương m i v vi c ban hành Quy đinh chi ti t th c hi n Ngh đ nh s 12/CP ngày 18/2/1997 và Ngh đ nh s 10/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 c a Chính ph liên quan đ n xu t nh p kh u, tiêu th s n ph m t i Vi t nam và gia công c a các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và các bên h p doanh trên cơ s h p đ ng h p tác kinh doanh. Đi u 2: Các doanh nghi p đư c c p Gi y phép đ u tư ho c Gi y phép kinh doanh đ s n xu t nh ng m t hàng thu c Danh m c này, thì th c hi n vi c xu t kh u theo Gi y phép đ u tư ho c Gi y phép kinh doanh Đi u 3: Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Mai Văn Dâu (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản