Quyết định số 103/1998/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
42
lượt xem
4
download

Quyết định số 103/1998/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 103/1998/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 103/1998/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 103/1998/QĐ-BTC Hà Nội , ngày 06 tháng 2 năm 1998 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TÊN VÀ THUẾ SUẤT CỦA MỘT SỐ NHÓM MẶT HÀNG TRONG BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Điều 8 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được Quốc hội thông qua ngày 26/12/1991; Căn cứ khung thuế suất quy định tại các Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị quyết số 537a ngày 22/2/1992 của Hội đồng Nhà nước, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 31/NQ/UBTVQH9 ngày 9/3/1993, Nghị quyết số 174 NQ/UBTVQH9 ngày 26/3/1994, Nghị quyết số 290 NQ/UBTVQH9 ngày 7/9/1995, Nghị quyết số 416 NQ/UBTVQH9 ngày 1/9/1997 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá 9; Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 3 - Quyết định số 280/TTg ngày 28/5/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu kèm theo Nghị định số 54/CP; Căn cứ Quyết định số 1124/1997/QĐ-TTg ngày 25/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 02/1998/NQ-CP ngày 26/01/1998 của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Chính phủ thông báo tại Công văn số 08/TB-VPCP ngày 14/01/1998 của Văn phòng Chính phủ; QUYẾT ĐNNH: Điều 1.- Sửa đổi thuế suất thuế xuất khNu của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuất khNu quy định tại Biểu thuế xuất khNu ban hành kèm theo Quyết định số 280/TTg ngày 28/5/1994 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 684 TC/QĐ/TCT ngày 9/8/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành thuế suất thuế xuất khNu mới quy định tại Danh mục số I ban hành kèm theo Quyết định này. Điều 2.- Sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất thuế nhập khNu của nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khNu quy định tại Biểu thuế nhập khNu ban hành kèm theo Quyết định số 280/TTg ngày 28/5/1994 của Thủ tướng Chính phủ và Danh mục sửa đổi, bổ sung Biểu thuế nhập khNu ban hành kèm theo Quyết định số 443 TC/QĐ/TCT ngày 4/5/1996, Quyết định số 496A TC/QĐ/TCT ngày 15/7/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành tên và thuế suất mới quy định tại Danh mục số II ban hành kèm theo Quyết định này. Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực thi hành và được áp dụng cho tất cả các Tờ khai hàng hoá nhập khNu đăng ký với cơ quan Hải quan bắt đầu từ ngày 15/2/1998.
  2. Vũ Mộng Giao (Đã Ký) DANH MỤC SỐ I DAN H MỤC SỬA ĐỔI THUẾ SUẤT CỦA MỘT SỐ N HÓM MẶT HÀN G CỦA BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU (Ban hành kèm theo Quyết định số 103/1998/QĐ-BTC ngày 06 tháng 02 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Mã số Nhóm mặt hàng Thuế suất %) 1 2 3 0300 Cá và động vật giáp xác (tôm, cua, v.v...), động vật thân mềm và các loại động vật không xương sống dưới nước khác. 0301.00 Cá sống các loại, cá tươi, ướp lạnh thuộc nhóm 030200; cá 0 ướp đông thuộc nhóm 030300; cá khúc thuộc nhóm 030400 0306.00 Động vật giáp xác (tôm cua...) có mai, vỏ hoặc không, sống tươi, ướp đông, ướp lạnh, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác có mai, vỏ, vỏ đã hấp chín và động vật thân mềm có mai, vỏ hoặc không, động vật không xương sống khác sống dưới nước thuộc nhóm 030700, sống, tươi, ướp lạnh, ướp đông, sấy khô, phơi khô, muối hoặc ngâm nước muối. - Tôm sống, tươi, ướp lạnh, ướp đông, sấy khô, phơi khô 0 các loại - Cua sống, tươi, ướp lạnh, ướp đông các loại 0 - Mực, mực ống sống, tươi, ướp lạnh, ướp đông, sấy khô, 0 phơi khô các loại - Các mặt hàng khác thuộc nhóm 0300 0 1006 Gạo các loại 1006.10 Loại từ 25% tấm trở lên 0 1006.90 Loại khác 0 2701.10 Than đá 0 2701.20 Than bánh, than quả bàng và các loại nhiên liệu rắn sản 0 xuất từ than đá
  3. 4001.00 Cao su tự nhiên, nhựa cây balata, nhựa két (guttapercha), 0 nhựa guayule, nhựa hồng xiêm và các loại nhựa tự nhiên tương tự ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá, dải. Riêng: 4001.10 - Mủ cao su tự nhiên 0 4001.20 - Cao su tự nhiên dưới các dạng khác 0 DANH MỤC SỐ II DAN H MỤC SỬA ĐỔI TÊN VÀ THUẾ SUẤT CỦA MỘT SỐ N HÓM MẶT HÀN G CỦA BIỂU THUẾ N HẬP KHẨU (Ban hành kèm theo Quyết định số 103/1998/QĐ-BTC ngày 06 tháng 02 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Mã số Nhóm mặt hàng Thuế suất (%) 1 2 3 3403 Các chế phNm bôi trơn (kể cả các chế phNm dầu cắt, các chất dùng cho việc tháo buloong, các chất chống gỉ hoặc chống mài mòn và chất dùng cho việc tách khuôn đúc có thành phần cơ bản là dầu trơn); các chế phNm dùng xử lý bôi trơn các nguyên liệu dệt, da thuộc, da lông hay các nguyên liệu khác nhưng trừ các chế phNm thành phần cơ bản có chứa 70% trọng lượng trở lên các loại dầu mỡ hay từ các loại dầu chế biến từ các khoáng chất có chứa bitum. 3403.10 - Dầu nhờn các loại đựng trong bao bì dưới 20 lít: 3403.10.10 -- Dầu thuỷ lực chế biến từ dầu khoáng 25 (HYDRAULIC OIL) dùng trong các hệ thống thuỷ lực 3403.10.20-- Dầu nhờn các loại dùng cho máy biến thế, động cơ 12 máy bay 3403.10.90 -- Loại khác 25 3403.20 - Dầu nhờn các loại chưa có bao bì hoặc đựng trong bao bì từ 20 lít trở lên: 3403.20.10-- Dầu thuỷ lực chế biến từ dầu khoáng (HYDRAULIC 22 OIL) dùng trong các hệ thống thuỷ lực 3403.20.20 -- Dầu nhờn, loại dùng cho máy biến thế, động cơ 10 máy bay 3403.20.90 -- Loại khác 22
  4. 3403.90 - Loại khác 3403.90.10-- Dầu silicon dùng để bôi trơn bao cao su tránh thai 5 (condom) và đầu mũi kim tiêm, xilanh bơm tiêm 3403.90.90 -- Loại khác 10 4407.00 Gỗ cưa hoặc xẻ theo chiều dọc, lạng thành tấm 0 mỏng, tách lớp, đã hoặc chưa bào, đánh giấy ráp hoặc ghép mộng, có độ dày trên 6mm 4408.00 Lớp gỗ mặt và tấm gỗ dán (đã hoặc chưa ghép mộng) 0 và các loại gỗ khác xẻ dọc, lạng mỏng, tách lớp, đã hoặc chưa bào đánh giấy ráp hoặc ghép mộng có độ dày không quá 6mm 4409.00 Gỗ (kể cả gỗ ván và gỗ trụ để làm sàn gỗ, chưa ghép) 3 được tạo dáng liên tục (tạo mộng, soi rãnh, bào rãnh, vạt cạnh, ghẽp chữ V,tạo chuỗi, tạo khuôn, tiện tròn hoặc các hình thức tương tự) dọc theo các cạnh hoặc bề mặt, đã hoặc chưa bào, đánh giấy ráp hoặc ghép mộng 4410.00 Ván gỗ ép và các loại ván gỗ tương tự hoặc các loại 3 vật liệu có chứa gỗ khác, đã hoặc chưa kết lại bằng các loại nhựa hoặc các chất liên kết hữu cơ khác 4411.00 Tấm xơ ép bằng gỗ hoặc các vật liệu chứa gỗ khác, 3 đã hoặc chưa ghép lại bằng nhựa hoặc các chất hữu cơ khác 4412.00 Gỗ dán, panen gỗ mặt, gỗ lạng mỏng tương tự 3 4413.00 Gỗ ép, dạng khối, tấm, dải hoặc các dạng hình 3 7305 Các loại ống và ống dẫn khác bằng sắt hoặc thép (ví dụ: đã được hàn,tán đinh hoặc ghép với nhau bằng cách tương tự) có mặt cắt bên trong và bên ngoài hình tròn, đường kính mặt cắt ngoài trên 496,4mm - ống dẫn thuộc dạng sử dụng cho đường ống dẫn dầu hoặc khí: 7305.11 -- Hàn chìm theo chiều dọc bằng hồ quang 0 7305.12 -- Loại khác hàn theo chiều dọc 0 7305.19 -- Loại khác: 7305.19.10 --- Loại hàn xoắn 5 7305.19.90 --- Loại khác 0 7305.20 - Loại bọc ngoài thuộc loại sử dụng trong khoan dầu 0 và khí
  5. - Các loại khác có hàn: 7305.31 -- Hàn theo chiều dọc 1 7305.39 -- Các loại khác 7305.39.10 --- Loại hàn xoắn 10 7305.39.90 --- Loại khác 1 7305.90 - Loại khác 1 7616.00 Các sản phNm khác, bằng nhôm 7616.00.10 - Vỏ lon làm bia hộp, vỏ hộp nước giải khát có ga 20 7616.00.90 - Các sản phNm khác 20
Đồng bộ tài khoản