Quyết định số 104-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
60
lượt xem
2
download

Quyết định số 104-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 104-HĐBT về việc thành lập thị trấn huyện lỵ Mường Xén thuộc huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 104-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 104-H BT Hà N i, ngày 08 tháng 8 năm 1984 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 104-H BT NGÀY 8-8-1984 V VI C THÀNH L P THN TR N HUY N L MƯ NG XÉN THU C HUY N KỲ SƠN, T NH NGH TĨNH. H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18 tháng 12 năm 1980; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Quy t nh s 214-CP ngày 21-11-1970 v vi c u nhi m cho Ph Th tư ng phê chu n phân v ch a gi i có liên quan n các ơn v hành chính xã và th tr n; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Ngh Tĩnh, QUY T NNH i u 1. - Tách 100 hécta t thu c xã Tà C thành l p th tr n huy n l Mư ng Xén thu c huy n Kỳ Sơn, t nh Ngh Tĩnh. i u 2. - U ban nhân dân t nh Ngh Tĩnh ch u trách nhi m thi hành Qy t nh này. oàn Tr ng Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản