Quyết định số 1105/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thao Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 1105/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1105/2006/QĐ-UBND về việc quy định số lần xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở cho học viên học theo chương trình giáo dục thường xuyên trung học cơ sở (Bổ túc trung học cơ sở) trong năm 2006 và năm 2007 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1105/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NGÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 1105/2006/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LẦN XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ CHO HỌC VIÊN HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ (BỔ TÚC TRUNG HỌC CƠ SỞ) TRONG NĂM 2006 VÀ NĂM 2007 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 438/TTr-GDĐT ngày 03/5/2006 về việc quy định số lần xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở cho học viên bổ túc trung học cơ sở, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Quy định số lần xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở cho học viên học theo chương trình giáo dục thường xuyên trung học cơ sở (Bổ túc trung học cơ sở) trong năm 2006 và năm 2007 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau: - Năm 2006: 03 lần, vào các thời điểm: + Lần 1: Ngày 15/6/2006. + Lần 2: Ngày 15/9/2006. + Lần 3: Ngày 15/12/2006. - Năm 2007: 04 lần, vào các thời điểm: + Lần 1: Ngày 15/02/2007. + Lần 2: Ngày 15/5/2007. + Lần 3: Ngày 15/8/2007.
  2. + Lần 4: Ngày 15/11/2007. Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở cho học viên học theo chương trình giáo dục thường xuyên trung học cơ sở (Bổ túc trung học cơ sở) đảm bảo theo đúng quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Hoàng Sơn
Đồng bộ tài khoản