Quyết định số 114/2004/QĐ-BCN

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 114/2004/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 114/2004/QĐ-BCN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 114/2004/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 114/2004/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998; Căn cứ Quyết định số 5738/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 04 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ trên cơ sở Trường Trung học Công nghiệp Cơ điện; Căn cứ Điều lệ trường cao đẳng được ban hành kèm theo Quyết định số 56/2003/QĐ- BGD&ĐT ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ trực thuộc Bộ Công nghiệp là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn về các ngành Cơ khí, Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin, Công nghệ dệt -may, Kinh tế, Sư phạm kỹ thuật; là cơ sở nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về giáo dục - đào tạo và được hưởng các chính sách, chế độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống các trường cao đẳng. Điều 2. Trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước, có con dấu (kể cả con dấu nổi và con dấu thu nhỏ) để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật. Tên giao dịch quốc tế: SAO DO INDUSTRIAL COLLEGE Tên viết tắt: SIC Trụ sở chính của Trường: Số 24 Nguyễn Thái Học, Thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
  2. Cơ sở 2: Xã Thái Học, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Điều 3. Nhiệm vụ chủ yếu và quy mô đào tạo 1. Đào tạo cán bộ có trình độ cao đẳng kỹ thuật, kinh tế, sư phạm kỹ thuật, trung học chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật theo quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân và hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục, đào tạo được quy định tại Luật Giáo dục ngày 22 tháng 12 năm 1998; theo Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 và Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; thực hiện Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề. 2. Bồi dưỡng và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lí kĩ thuật - kinh tế, công nhân kĩ thuật bậc cao đạt tiêu chuẩn quy đinh của Nhà nước và theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. 3. Nghiên cứu, triển khai khoa học - công nghệ các ngành kỹ thuật, kinh tế công nghiệp; thực hiện gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sản xuất kinh doanh. 4. Thực hiện các quan hệ hợp tác, liên kết, liên thông về đào tạo - bồi dưỡng cán bộ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. 5. Quản lí, phát triển, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, nhà giáo, sinh viên, học sinh, cơ sở vật chất và các nguồn kinh phí của Trường. Giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong Nhà trường. Quy mô đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân của Trường đến năm 2010: từ 12.000 đến 15.000 sinh viên, học sinh. Điều 4. Tổ chức, bộ máy của Trường 1. Lãnh đạo: - Hiệu trưởng; - Các Phó Hiệu trưởng. 2. Các phòng chức năng. 3. Các khoa và các tổ, bộ môn. 4. Các đơn vị phục vụ, dịch vụ, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ (gồm các đơn vị: Trung tâm tuyển sinh, Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ công nghiệp, Đội xây lắp cơ điện, xưởng trường, thư viện, kí túc xá).
  3. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ có trách nhiệm: - Xây dựng Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Trường trình Bộ Công nghiệp phê duyệt, ban hành; - Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bố trí, sắp xếp cán bộ, nhân viên, giáo viên cho từng bộ phận theo tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức của trường đại học, cao đẳng được ban hành theo Quyết định số 538/TCCP-TC ngày 18 tháng 12 năm 1995 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ; - Xây dựng các đề án tổ chức và hoạt động của các đơn vị phục vụ, dịch vụ và chuyển giao công nghệ phù hợp với yêu cầu phát triển đào tạo cán bộ, công nhân theo từng thời kì, trình Bộ xem xét, quyết định. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận : THỨ TRƯỞNG - Lãnh đạo Bộ; - Như Điều 5; - Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Bộ Nội vụ; Nguyễn Xuân Thuý - Bộ Lao động-Thương binh và XH; - Bộ Khoa học và Công nghệ; - Kho bạc Nhà nước; - Ngân hàng Nhà nước; - UBND tỉnh Hải Dương; - Công báo; - Lưu VP, TCCB.
Đồng bộ tài khoản