Quyết định số 1155/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Dung Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 1155/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1155/2002/QĐ-TTg về việc đổi tên "Bảo tàng Quân đội" thành "Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1155/2002/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1155/2002/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2002 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC ĐỔI TÊN "BẢO TÀNG QUÂN ĐỘI" THÀN H "BẢO TÀN G LNCH SỬ QUÂN SỰ VIỆT N AM" THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (tờ trình số 4250/BQP ngày 29 tháng 11 năm 2002), ý kiến của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin (công văn số 5343/VHTT- BTBT ngày 26 tháng 11 năm 2002), QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Đổi tên "Bảo tàng Quân đội" thành "Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt N am". Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. Nơi nhận : THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - Ban Bí thư Trung ương Đảng, - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Các Bộ : Quốc phòng, Văn hoá - Thông tin, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, - UBN D thành phố Hà N ội,, - Văn phòng Trung ương Đảng, - Văn phòng Quốc hội, Phan Văn Khải - Văn phòng Chủ tịch nước, - Tổng cục Chính trị Quân đội N hân dân Việt N am, - Bảo tàng Quân đội, - Công báo, - VPCP : BTCN , các PCN , các Vụ : VX, TH, KTTH, CN , TTTT&BC, - Lưu : N C (4), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản