Quyết định số 116/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định số 116/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 116/2001/QĐ-UB về việc cho phép thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 11 do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 116/2001/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** Số: 116/2001/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN 11. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994; Căn cứ Quyết định số 43/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt độùng của Trung tâm giáo dục thường xuyên; văn bản số 2009/GDTX ngày 20/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 11 tại công văn số 53/UB-TCCQ ngày 22/12/2000, của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tại công văn số 332/GD- ĐT ngày 10/7/2001 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại tờ trình số 112/TCCQ ngày 06 / 11 /2001; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay cho phép thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 11. Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 11 do Ủy ban nhân dân quận 11 quản lý, chỉ đạo trực tiếp và Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên (ban hành kèm theo quyết định số 43/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 11 là cơ sở giáo dục không chính quy trong hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc theo qui định của Nhà nước. Điều 2. Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 11 có nhiệm vụ: 1. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục: a. Chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ;
  2. b. Chương trình Bổ túc tiểu học, Bổ túc trung học cơ sở, Bổ túc trung học phổ thông; c. Chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, bồi dưỡng tin học ứng dụng; d. Các chương trình đào tạo bổ sung, tu nghiệp định kỳ, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cấp nhật kiến thức, kỹ năng; đ. Các chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học. 2. Điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn, xác định nội dung học tập cần thiết, đề xuất việc tổ chức các hình thức học phù hợp với từng loại đối tượng. 3. Tổ chức các lớp học riêng theo các chương trình quy định tại khoản 1 của Điều này cho các đối tượng hưởng chính sách ưu đãi, chính sách xã hội khác theo kế hoạch đào tạo của địa phương. 4. Tổ chức dạy và thực hành kỹ thuật nghề nghiệp, các hoạt động lao động sản xuất và các hoạt động khác phục vụ học tập. 5. Quản lý giáo viên, nhân viên và học viên. 6. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật. 7. Nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm đối với các hoạt động của Trung tâm, góp phần phát triển giáo dục không chính quy. Điều 3. Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 11 do Giám đốc phụ trách và có từ 1 đến 2 Phó Giám đốc giúp việc. Ủy nhiệm cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 11 bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 11 có trách nhiệm chỉ đạo và quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, bố trí biên chế, nhân sự của Trung tâm phù hợp với quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/9/2000 và văn bản số 2009/GDTX ngày 20/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 11, Thủ Trưởng các cơ quan có liên quan và Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 11 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận : TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như điều 4 PHỐ - TT/TU, TT/HĐND.TP KT. CHỦ TỊCH - TT/UBND.TP
  3. - Sở KH và ĐT, Sở TC-VG/TP PHÓ CHỦ TỊCH - VKSND/TP, CA/TP(PC13) - Ban TCCQ/TP (3 bản) - NHNN/TP, KBNN/TP - VPHĐ-UB:PVP/VX,Tổ VX - Lưu (VX) Nguyễn Thành Tài
Đồng bộ tài khoản