Quyết định số 117/2000/QĐ-BKHCNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
59
lượt xem
5
download

Quyết định số 117/2000/QĐ-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 117/2000/QĐ-BKHCNMT về việc ban hành danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng năm 2000 do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 117/2000/QĐ-BKHCNMT

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B KHOA H C, CÔNG NGH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ MÔI TRƯ NG NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 117/2000/QĐ-BKHCNMT Hà N i, ngày 26 tháng 1 năm 2000 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B KHOA H C CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG S 117/2000/QĐ-BKHCNMT NGÀY 26 THÁNG 01 NĂM 2000 B KHOA H C CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG BAN HÀNH DANH M C HÀNG HÓA XU T NH P KH U PH I KI M TRA NHÀ NƯ C V CH T LƯ NG NĂM 2000 B TRƯ NG B KHOA H C CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Pháp l nh Ch t lư ng Hàng hóa ngày 27 tháng 12 năm 1990; Căn c Ngh đ nh s 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; Căn c Ngh đ nh s 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph quy đ nh phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; Theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chu n Đo lư ng Ch t lư ng, QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành " Danh m c hàng hóa xu t nh p kh u ph i ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng năm 2000 ". Đi u 2: Các t ch c, cá nhân xu t nh p kh u hàng hóa thu c Danh m c nói Đi u 1 và các Cơ quan Ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa xu t kh u, nh p kh u ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Đi u 3: T ng c c Tiêu chu n Đo lư ng Ch t lư ng và các Cơ quan Nhà nư c có liên quan t ch c, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Quy t đ nh này. Đi u 4: Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Bùi M nh H i (Đã ký) DANH M C
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. HÀNG HÓA XU T NH P KH U PH I KI M TRA NHÀ NƯ C V CH T LƯ NG NĂM 2000 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 117/2000/QĐ - BKHCNMT ngày 26 /01/2000 c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ). 1. Các hàng hóa nh p kh u 1.1. Ph n B Y t ph i h p v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng * Cơ quan ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng : Các Trung tâm K thu t Tiêu chu n Đo lư ng Ch t lư ng 1, 2, 3; Vi n Dinh dư ng, Vi n Pasteur Nha Trang, Vi n V sinh Y t công c ng TP. H Chí Minh và Vi n V sinh D ch t Tây Nguyên. Nhóm Mã s Tên hàng hóa Căn c ki m tra HS(1) 0401 S a và kem chưa cô đ c, chưa pha thêm đư ng ho c ch t ng t khác 0401.10 - có hàm lư ng ch t béo không quá - TCVN 5860 - 1994 và 1% Quy đ nh s 867/1998/QĐ-BYT ngày 04/4/1998 c a B Y t (ch tiêu vi sinh). 0401.20 - có hàm lư ng ch t béo trên 1% - nt - nhưng không quá 6% 0401.30 - có hàm lư ng ch t béo trên 6% - nt - 0402 S a và kem đã cô đ c, đã pha thêm đư ng ho c ch t ng t khác 0402.10 - D ng b t, h t nh ho c dư i d ng - TCVN 5538-1991 và các th r n khác có hàm lư ng ch t Quy đ nh s béo không quá 1,5% 867/1998/QĐ-BYT ngày 04/4/1998 c a B Y t - D ng b t, h t nh ho c dư i d ng các th r n khác có hàm lư ng ch t - TCVN 5540-1991 và béo trên 1,5%. Quy đ nh s 867/1998/QĐ-BYT ngày 04/4/1998 c a B Y t . (1)Mã s hàng hóa xu t nh p kh u HS (Hormonized System) đư c tham kh o theo Bi u Thu và Danh m c xu t nh p kh u, do T ng c c Th ng kê ban hành. Nhóm Mã s Tên hàng hóa Căn c ki m tra HS
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 0402 - S a đ c có đư ng - TCVN 5539 - 1991 và Quy đ nh s 867/1998/QĐ-BYT ngày 04/4/1998 c a B Y t . 1101 1101.10 B t mỳ ho c b t meslin ... - TCVN 4359 : 1996 và Quy đ nh s 867/1998/QĐ-BYT - B t mỳ ngày 04/4/1998 c a B Y t 1507 1507.90 D u đ u tương - Quy đ nh s 867/1998/QĐ- BYT ngày 04/4/1998 c a B - D u đ u tương và các thành Yt ph n c a d u đ u tương, đã ho c chưa tinh ch nhưng không thay -nt- đ i thành ph n hóa h c - Lo i khác 1508 1508.90 D ul c - TCVN 6047:1995 và Quy đ nh s 867/1998/QĐ-BYT -D u l c và các thành ph n c a ngày 04/4/1998 c a B Y t d u l c, đã ho c chưa tinh ch nhưng không thay đ i thành -nt- ph n hóa h c - Lo i khác 1509 1509.90 D u ô lưu - TCVN 6046:1995 và Quy đ nh s 867/1998/QĐ-BYT - D u ô lưu và các thành ph n ngày 04/4/1998 c a B Y t c a d u ô lưu, đã ho c chưa tinh ch nhưng không thay đ i thành -nt- ph n hóa h c -nt- - Nguyên ch t, đã qua tinh ch - Lo i khác 1511 1511.10 D uc - TCVN 6048:1995 và Quy đ nh s 867/1998/QĐ-BYT 1511.90 - D u c và các thành ph n c a ngày 04/4/1998 c a B Y t d u c , đã ho c chưa tinh ch nhưng không thay đ i hành ph n -nt- hóa h c : -nt- - D ng l ng (palm olein, palm oil) -nt- - D ng đông đ c đ làm nguyên li u ho c s n xu t Shortening (palm stearine).
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Lo i khác 1515 - M và d u th c v t đông đ c - Quy đ nh s 867/1998/QĐ- khác và các thành ph n c a BYT ngày 04/4/1998 c a B chúng, đã ho c chưa tinh ch Yt nhưng không thay đ i thành ph n hóa h c 1602 Th t, các b ph n n i t ng d ng - Quy đ nh s 867/1998/QĐ- th t đã ch bi n ho c b o qu n BYT ngày 04/4/1998 c a B khác Yt - Th t và các s n ph m t th t đóng h p 1604 1604.13 Cá ch bi n khác... Codex Stand 94-1981 1604.14 - Đ h p cá trích 28 TCN 106 : 1997 - Đ h p cá Ng (vi sinh, histamin, hàm lư ng kim lo i n ng) 1905 -Bánh mỳ, bánh ng t, bánh quy, - Quy đ nh s 867/1998/QĐ- các lo i bánh khác có ho c BYT ngày 04/4/1998 c a B không có ch a cacao Yt 2001 Rau, qu , qu h ch và các ph n - Quy đ nh s 867/1998/QĐ- ăn đư c c a cây, đã ch bi n BYT ngày 04/4/1998 c a B ho c b o qu n b ng gi m hay Yt . axit axetic - Đ h p rau qu các lo i 2009 Nư c qu ép (k c hèm rư u - Quy đ nh s 867/1998/QĐ- nho), nư c rau ép chưa lên men BYT ngày 04/4/1998 c a B và chưa pha rư u có ho c chưa Yt . pha thêm đư ng ho c ch t ng t khác - Nư c qu ép các lo i 2905 2905.44 Các lo i rư u m ch h và các - Quy đ nh s 867/1998/QĐ- ch t d n xu t c a nó .... BYT ngày 04/4/1998 c a B Yt . - Ch t ng t t ng h p D-Glucitol/ Sorbitol 2912 2912.41 Các ch t Andehyt có ho c không - Quy đ nh s 867/1998/QĐ- có ch c oxy khác ... BYT ngày 04/4/1998 c a B 2912.42 Yt . - Vanilin th c ph m -nt-
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Ethylvanilin th c ph m 2924 2924.10 Các h p ch t ch c cacboxyamid - Quy đ nh s 867/1998/QĐ- ... BYT ngày 04/4/1998 c a B Yt - Ch t ng t t ng h p Aspartam 2925 2925.11 Các h p ch t ch c cacboxyimit - Quy đ nh s 867/1998/QĐ- ... BYT ngày 04/4/1998 c a B Yt - Ch t ng t t ng h p saccarin và mu i c a chúng 3204 3204.00 Ch t màu t ng h p h u cơ đã - Quy đ nh 867/1998/QĐ- ho c chưa xác đ nh v m t hóa BYT ngày 04/4/1998 c a B h c Yt . - Ch t màu t ng h p h u cơ dùng trong th c ph m 3302 3302.10 H n h p các ch t thơm và các - Quy đ nh 867/1998/QĐ- h n h p... BYT ngày 04/4/1998 c a B Yt . - H n h p các ch t thơm dùng trong ngành s n xu t th c ph m ho c s n xu t đ u ng. 1.2. Ph n thu c trách nhi m c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng * Cơ quan ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng : Các Trung tâm K thu t Tiêu chu n Đo lư ng Ch t lư ng 1, 2, 3; C c B o v Th c v t. Nhóm Mã s HS Tên hàng hóa Căn c ki m tra 3102 3102.10 Phân khoáng ho c phân hoá h c có ch a TCVN 2619 - 94 nitơ - nt- - Urê, có ho c không d ng dung d ch l ng - Sunphat amoni, mu i kép và h n h p c a sun phát amoni và nitrat amoni 3103 3103.10 Phân khoáng ho c phân hóa h c có ch a TCVN 4440 - 87 Ph t phát - Super ph t phát
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3105 3105.51 Phân khoáng ho c phân hoá h c... TCVN 6166-96 3105.59 - Phân có ch a 2 thành ph n nitơ và TCVN6167-96 ph tpho TCVN 6168-96 - Các lo i phân khác TCVN 1078-85 3808* 3808.10 Thu c tr sâu, thu c tr loài g m nh m, TCVN 2740 - 86 thu c di t n m, di t c ... TCVN 2741 - 86 - Thu c tr sâu TCVN 2742 - 86 TCVN 4541 - 88 TCVN 4542 - 88 3808.20 - Thu c di t n m TCVN 4543 - 88 3808. 30 - Thu c di t c TCVN 3711 - 82 3808.40 - Thu c kh trùng TCVN 3712 - 82 3808.90 - Lo i khác TCVN 3713 - 82 TCVN 3714 - 82 TCVN 4541 - 88 TCVN 4543 - 88 10TCN 233 - 95 TCVN 4543 - 88 TC 90 - 98 - CL (*) Các s n ph m này ph i theo quy đ nh hàng năm c a B NN & PTNT đ i v i Danh m c thu c BVTV đư c phép s d ng, h n ch s d ng, c m s d ng Vi t Nam. 1.3. Ph n thu c trách nhi m c a B Công nghi p ph i h p v i B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng * Cơ quan ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng : Phòng thí nghi m thu c Xí nghi p Hóa ch t M Qu ng Ninh; Trung tâm V t li u n thu c Vi n K thu t Quân s - B Qu c phòng -Gia Lâm, Hà N i.
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nhóm Mã s HS Tên hàng hóa Căn c ki m tra 2834 2834.10 Nguyên li u - GOCT 4564 - 81 - Nitrat Amôn (S c phá tr chì, mm) - GOCT 3250.58 (T c đ truy n n ,Km/s) - GOCT 5984.51 (Kh năng sinh công, cm3) 3602 3602.00 Thu c n -nt- - TNT Trung Qu c - P3151 -nt- - Syperdyne -nt- 3603 3603.00 Ph ki n n các lo i -nt- - Ph ki n n c a hãng ICI -nt- (úc) GOCT 3250.58 - Ph ki n n c a hãng IDL ( nĐ ) (T c đ truy n n ) - Dây n các lo i Tiêu chu n c a Trung tâm VLN - B Qu c phòng - Kíp n các lo i (Cư ng đ n ) 1.4. Ph n thu c trách nhi m c a B Thu s n ph i h p v i B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng : * Cơ quan ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng: C c B o v Ngu n l i Thu s n; Trung tâm Ki m tra Ch t lư ng và V sinh Thu s n Các Trung tâm K thu t Tiêu chu n Đo lư ng Ch t lư ng 1, 2, 3. Nhóm Mã s HS Tên hàng hóa Căn c ki m tra 2309 Ch ph m dùng làm th c ăn cho đ ng v t nuôi
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2309.90 - Th c ăn h n h p d ng viên cho tôm 28 TCN 102 : 1997 (Ch tiêu Protein thô, Salmonella, Aspergillus flavus, Aflatoxin) 1.5. Ph n thu c trách nhi m c a B Giao thông V n t i ph i h p v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng * Cơ quan ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng : C c Đăng Ki m Vi t Nam Nhóm Mã s HS Tên hàng hóa Căn c ki m tra 8702 8702.10 Xe có đ ng cơ dùng đ v n Quy t đ nh s chuy n hành khách công c ng 1944/1999/QĐ-BGTVT 8702.90 ngày 07/8/1999 - Lo i l p đ ng cơ pít-tông đ t trong kh i đ ng b ng s c nén TCVN 6436 - 98 (diesel ho c n a diesel) TCVN 6438 - 98 - Lo i khác TCVN 5749 - 93 22 TCN - 224 - 95 8703 8703.21 Xe ô tô và các lo i xe khác có Quy t đ nh s đ ng cơ đư c thi t k ch y u 1944/1999/QĐ-BGTVT 8703.22á90 đ ch ngư i.... ngày 07/8/1999 - Xe có đ ng cơ pít - tông đ t TCVN 6436 - 98 trong đánh l a b ng tia l a TCVN 6438 - 98 - Dung tích xi lanh không quá 1000 cc 22 TCN - 224 - 95 - Dung tích xi lanh trên 1000 cc nhưng không quá 1500 cc 8704 8704.10á 90 Xe có đ ng cơ dùng đ v n t i Quy t đ nh s hàng hóa 1944/1999/QĐ-BGTVT ngày 07/8/1999 - Xe có đ ng cơ pít -tông đ t trong kh i đ ng b ng s c nén TCVN 6436 - 98 - Xe có đ ng cơ pít -tông đ t TCVN 6438 - 98 trong đánh l a b ng tia l a TCVN 4162 - 85
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 22 TCN - 224 - 95 8705 8705.10 Xe chuyên dùng có đ ng cơ .... Quy t đ nh s 1944/1999/QĐ-BGTVT 8705.20 - Xe ch c n c u ngày 07/8/1999 8705.40 - Xe c n tr c khoan TCVN 6436 - 98 8705.90 - Xe tr n bê tông TCVN 6438 - 98 - Lo i khác 22 TCN - 224 - 95 1.6. Ph n thu c trách nhi m c a B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng * Cơ quan ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng : Các Trung tâm K thu t Tiêu chu n Đo lư ng Ch t lư ng 1, 2, 3. Nhóm Mã s HS Tên hàng hóa Căn c ki m tra 2523 2523.10 Xi măng pooclăng, xi măng alumin TCVN 2682 - 1999 (có phèn)... - Xi măng pooclăng 2710 2710.11.10 Xăng d u và các lo i d u ch bi n TCVN 5690 - 1998 t khoáng ch t... và GOCT 2084 - 77 - Xăng ô tô (A76) 3403 3403.10 Các ch ph m bôi trơn Thông tư liên t ch s 565/KCM-TM ngày - D u nh n đ ng cơ (tr d u đ ng 15/5/1997 gi a B cơ turbine các lo i) đ ng trong bao Khoa h c Công ngh bì dư i 20 lít và Môi trư ng - B Thương m i. - D u nh n đ ng cơ (tr d u đ ng cơ turbine các lo i) chưa có bao bì -nt- ho c đ ng trong bao bì t 20 lít tr lên. 7213 7213.10 Thép không h p kim d ng th i, TCVN 6283 - 1: 1997 thanh xo n không đ u, đư c cán 7213.20 nóng TCVN 1765 - 75 - Thép tròn cán nóng và thép c t bê TCVN 6285 - 1997 tông cán nóng dùng trong xây d ng TCVN 3104 - 79 7216 7216 Thép không h p kim d ng các TCVN 1654 - 75
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. hình (L, U, I, H, T...) TCVN 1655 - 75 - Thép hình dùng trong xây d ng TCVN 1656 -1993 TCVN 1657 -1993 TCVN 5709 -1993 7413 7413.00 Dây b n tao, cáp, dây t t và các TCVN 5064-1994 lo i tương t b ng đ ng chưa cách đi n TCVN 5064- 1994/SĐ1-95 - Cáp đ ng 7614 7614. 10 Dây b n tao, cáp, băng t t và các TCVN 5064 - lo i tương t b ng nhôm, chưa 1994/Sd1 (1995) và 7614.90 cách đi n. TCVN 5064 - 1994 - Có lõi thép ( Dây tr n dùng cho - nt - đư ng dây t i đi n trên không) - Lo i khác 8414 8414.51 Bơm không khí... và các lo i qu t TCVN 4264 - 1994 không khí - Qu t bàn, qu t sàn, qu t tư ng, qu t c a s , qu t tr n hay qu t mái nhà có đ ng cơ đi n kèm theo v i công su t không quá 125W 8501 8501.10 á Đ ng cơ đi n và máy phát đi n (tr TCVN 1987 - 1994 8501.64 t máy phát đi n) TCVN 3817 - 83 - Các lo i đ ng cơ đi n và máy phát đi n TCVN 4757 - 89 TCVN 4758 - 89 8502 8502.11 á T máy phát đi n và máy đ i dòng TCVN 4757 - 89 d ng đ ng 8502.30 TCVN 4758 - 89 - T máy phát đi n 8516 8516.10 D ng c đi n đun nư c nóng t c TCVN 5699 -1 : 1998 th i hay bình đi n đun và ch a nư c nóng, d ng c đi n th trong TCVN 5854 - 1994 nư c, d ng c sư i đi n và các thi t b s y đ t, thi t b u n tóc làm đ u b ng nhi t đi n
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - D ng c đun nư c, que đun đi n, b p đi n, bình đun nư c b ng đi n 8516.21 - Lò sư i gi nhi t TCVN 5699 -1 : 1998 8516.31 - Máy s y tóc - nt - 8516.40 - Bàn là đi n - nt - 8516.60 - D ng c đun n u b ng đi n khác TCVN 5699 -1 : 1998 TCVN 5393 - 91 TCVN 5130 - 1993 8536 Thi t b dùng đ chuy n m ch hay b o v m ch đi n ho c đ ti p n i ho c dùng trong m ch đi n (ví d b ph n chuy n m ch rơ le, c u chì, b ph n thu lôi, b kh ng ch đi n áp, b ph n tri t xung đi n, phích n i, h p ti p n i dùng cho đi n áp không quá 1000V) 8536.50 - Công t c đi n TCVN 1834 - 1994 8536.69 - C u dao và c u dao đ o chi u TCVN 2282 - 1993 - và phích c m đi n 1 pha TCVN 6188 - 1: 1996 TCVN 6190 - 1996 8544 8544.11 Dây cáp cách đi n... và dây d n đi n TCVN 2103 - 1994 đã đư c cách đi n... và TCVN 2103 - - Dây đi n b c nh a PVC , PE 1994/Sd1(1995) 9026 9026.10 D ng c và thi t b đo hay ki m tra TCVN 5759 - 1993. lưu lư ng... Quy trình ki m đ nh ĐLVN 51 - 1994 - Đ ng h đo nư c l nh các lo i gi i h n đư ng kính đ n 100 mm 9501 9501.00 Đ chơi TCVN 5682 - 1992 9502 9502.10 - Đ chơi có bánh xe đư c thi t k TCVN 6238 - 1: dùng cho tr em đi u khi n 1997 9503 9502.91 - Búp bê hình ngư i (An toàn đ chơi tr 9502.99 em - - Các đ chơi khác, m u thu nh theo t l , và các m u đ chơi gi i trí
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. tương t có ho c không v n hành, các 9503 lo i đ chơi đ trí Yêu c u cơ lý) - nt- - nt- 9503.10 - T u h a ch y đi n và các đ ph tr TCVN 5682 - 1992 kèm theo 9503.30 TCVN 6238 - 1: - Các b x p hình và đ chơi xây 1997 9503.41 d ng (An toàn đ chơi tr 9503.60 - Lo i nh i bông em - Yêu c u cơ lý) 9503.80 - Đ chơi đ trí -nt- - Đ chơi có g n đ ng cơ -nt- -nt- -nt- 2. các m t hàng xu t kh u 2.1. Ph n B Thu s n ph i h p v i B Khoa hoc Công ngh và Môi trư ng : * Cơ quan ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng: . C c B o v Ngu n l i Thu s n; . Trung tâm Ki m tra Ch t lư ng và V sinh Thu s n . Các Trung tâm K thu t Tiêu chu n Đo lư ng Ch t lư ng 1, 2, 3. Nhóm Mã s HS Tên hàng hóa Căn c ki m tra 0302 Cá tươi ư p l nh... 0302 - Cá đông l nh nguyên con, cá Quy đ nh 867/1998/QĐ- làm s n đông l nh BYT ngày 04/4/1998 c a B Yt (Ch tiêu vi sinh) 0304 0304 Cá khúc (filê) và các lo i th t Quy đ nh 867/1998/QĐ- cá khác... BYT ngày 04/4/1998 c a B Yt - Cá filê đông l nh
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. (Ch tiêu vi sinh) 0306 Đ ng v t giáp xác... 0306.11á13 - Tôm v đông l nh TCVN 4381 - 92 - Tôm th t đông l nh (Ch tiêu vi sinh, SO2 ư) (*) - Tôm th t đông l nh IQF TCVN 4380 - 92 - Tôm mũ ni đông l nh (Ch tiêu vi sinh, SO2) (*) TCVN 5835 - 94 (Ch tiêu vi sinh, SO2) (*) TCVN 4546 - 94 (Ch tiêu vi sinh, SO2) (*) 0306.19 - Tôm th t lu c chín đông l nh TCVN 4380 - 92 - Gh mi ng đông l nh (Ch tiêu vi sinh, SO2) (*) 28 TCN 103 : 1997 0307 Đ ng v t thân m n, có mai... 0307.41 - M c đông l nh 0307.31 - M c nang phi lê ăn li n ĐL - Nhuy n th hai v đông l nh xu t kh u 1604 Cá ch bi n ho c b o qu n... 1604.13 - Đ h p cá trích Codex Stand 94 - 1981 1604.14 - Đ h p cá ng 28 TCN 106 - 1997 (Ch tiêu vi sinh, histamin, kim lo i n ng) 1604.20 Cá khô t m gia v ăn li n TCVN 6175 - 1996 (Ch tiêu vi sinh, ch t b o qu n) 1605 1605.10 Các s n ph m t đ ng v t giáp TCVN 1675-1996 xác, thân m n... 1605.20 Quy đ nh 867/1998/QĐ- BYT ngày 04/4/1998 c a
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B Y t (Ch tiêu vi sinh) - M c khô t m gia v ăn li n - nt - - Tôm bao b t chiên - nt - - Há c o - nt - - Gh th t nh i mai (*) Các s n ph m tôm đông l nh ph i đư c ki m tra ch tiêu Bisunphit theo Quy đ nh s 867/1998/QĐ-BYT ngày 04/4/1998 c a B Y t , và ch tiêu vi sinh theo các tiêu chu n c th cho t ng s n ph m có trong Danh m c này.
Đồng bộ tài khoản