Quyết định số 1173/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
4
download

Quyết định số 1173/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1173/1999/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên Ban Tổ chức Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1173/1999/QĐ-TTg

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1173/1999/QĐ-TTg Hà N i, ngày 16 tháng 12 năm 1999 QUY T Đ NH V VI C B SUNG THÀNH VIÊN BAN T CH C NHÀ NƯ C K NI M CÁC NGÀY L L N NĂM 2000 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh quy t s 11/NQ-TW ngày 20 tháng 7 năm 1999 c a B Chính tr v t ch c k ni m các ngày l l n năm 2000 và Thông báo ý ki n c a Thư ng v B Chính tr s 263/TB- TW ngày 19 tháng 11 năm 1999; Theo đ ngh c a B trư ng B Văn hóa - Thông tin, QUY T Đ NH: Đi u 1. B sung T ng c c trư ng T ng c c Du l ch là y viên Ban T ch c Nhà nư c k ni m các ngày l l n năm 2000. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Đi u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT.TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n: PHÓ TH TU NG - Như Đi u 1 và Đi u 3, - Thư ng v B Chính tr , - Th tư ng, các PTT Chính ph , - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng, Ph m Gia Khiêm - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Tòa án nhân dân t i cao, - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th , - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các V , C c, các đơn v tr c thu c, - Lưu : VX (5), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản