Quyết định số 1195/1998/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
33
lượt xem
6
download

Quyết định số 1195/1998/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1195/1998/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1195/1998/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1195/1998/QĐ-BTC Hà N i, ngày 12 tháng 9 năm 1998 QUY T Đ NH V VI C S A Đ I, B SUNG TÊN VÀ THU SU T C A M T S M T HÀNG TRONG BI U THU NH P KH U B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Đi u 8, Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u đư c Qu c h i thông qua ngày 26/12/1991; Căn c các khung thu su t thu nh p kh u ban hành kèm theo Ngh quy t s 537a/NQ- HĐNN8 ngày 22/2/1992 c a H i đ ng Nhà nư c; đư c s a đ i, b sung t i Ngh quy t s 31 NQ/UBTVQH9 ngày 9/3/1993, Ngh quy t s 174 NQ/UBTVQH9 ngày 26/3/1994, Ngh quy t s 290 NQ/UBTVQH9 ngày 7/9/1995, Ngh quy t s 293 NQ/UBTVQH9 ngày 08/11/1995, Ngh quy t s 416 NQ/UBTVQH9 ngày 5/8/1997 c a U ban thư ng v Qu c h i khoá 9; Căn c th m quy n quy đ nh t i Đi u 3 - Quy t đ nh s 280/TTg ngày 28/5/1994 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Bi u thu xu t kh u, Bi u thu nh p kh u kèm theo Ngh đ nh s 54/CP; Sau khi có ý ki n c a các B , ngành có liên quan; QUY T Đ NH: Đi u 1. S a đ i, b sung tên và thu su t thu nh p kh u c a m t s m t hàng quy đ nh t i Bi u thu nh p kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh s 280/TTg ngày 28/5/1994 c a Th tư ng Chính ph và các Danh m c s a đ i, b sung Bi u thu nh p kh u ban hành kèm theo các Quy t đ nh s 1188 TC/TCT ngày 20/11/1995; Quy t đ nh 443 TC/QĐ/TCT ngày 4/5/1996; Quy t đ nh s 02 TC/QĐ/TCT ngày 02/1/1997; Quy t đ nh s 257 TC/QĐ/TCT ngày 31/3/1997; Quy t đ nh s 496A TC/QĐ/TCT ngày 15/7/1997; Quy t đ nh s 848 TC/QĐ/TCT ngày 01/11/1997; Quy t đ nh s 383/1998/QĐ/BTC ngày 30/3/1998; Quy t đ nh s 700/1998/QĐ/BTC ngày 26/5/1998; Quy t đ nh s 843/1998/QĐ-BTC ngày 9/7/1998 c a B trư ng B Tài chính thành tên và thu su t thu nh p kh u m i ghi t i Danh m c s a đ i, b sung tên và thu su t thu nh p kh u m t s m t hàng c a Bi u thu nh p kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 2. S p x p l i mã s cho m t hàng "Ch t dinh dư ng đ c bi t có th dùng trong y t " vào nhóm mã s 1901.
 2. Đi u 3. Chi ti t c th tên m t hàng "Thu c tr n m" (Nizoral Shampoo) vào mã s 3004.90.98 và quy đ nh thu su t thu nh p kh u cho m t hàng này là 10% (mư i ph n trăm). Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành và đư c áp d ng cho t t c các T khai hàng hoá nh p kh u đăng ký v i cơ quan H i quan b t đ u t ngày 01/10/1998. Ph m Văn Tr ng (Đã ký) DANH M C S A Đ I, B SUNG TÊN VÀ THU SU T M T S M T HÀNG C A BI U THU NH P KH U (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1195/1998/QĐ-BTC ngày 12 tháng 9 năm 1998 c a B trư ng B Tài chính) Mã s Tên nhóm m t hàng, s n ph m Thu su t %) 1 2 3 1702 Đư ng khác, k c đư ng hoá h c nguyên ch t (lactoza), đư ng maltoza, glucoza và fructoza, d ng tinh th ; siro đư ng chưa pha thêm hương li u, ch t m u; m t ong nhân t o, đã ho c chưa pha thêm m t ong t nhiên, caramen 1702.10 - Đư ng lactoza và siro lactoza 3 1702.20 - Đư ng t cây thích và siro t cây thích 3 1702.30 - Glucoza và siro glucoza, không ch a fructoza ho c có 10 ch a fructoza d ng khô v i t l dư i 20% 1702.40 - Glucoza và siro glucoza, có ch a fructoza d ng khô v i 10 t l ít nh t là 20% nhưng dư i 50% 1702.50 - Fructoza tinh khi t v m t hoá h c 3 1702.60 - Fructoza và siro fructoza có t tr ng fructoza trên 50% 3 1702.90 - Lo i khác k c đư ng ngh ch chuy n: 1702.90.10 -- Mantoza và siro mantoza 3
 3. 1702.90.20 -- M t ong nhân t o 5 1702.90.30 -- Đư ng th ng 5 1702.90.90 -- Lo i khác 5 1901 M ch nha (Malt) tinh chi t, th c ăn ch bi n t tinh b t, t b t thô ho c t m ch nha tinh chi t, chưa pha thêm b t ca cao ho c có pha b t ca cao theo t l dư i 50% tr ng lư ng, chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác; Th c ăn ch bi n t các s n ph m thu c các nhóm t 0401 đ n 0404, không ch a b t ca cao hay có pha b t ca cao theo t l dư i 10% tr ng lư ng chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác 1901.10 - Ch ph m dùng cho tr em, đã đóng gói đ bán l 1901.10.10 -- Ch t dinh dư ng đ c bi t có th dùng trong y t 5 1901.10.90 -- Lo i khác 35 1901.20 - B t tr n, b t nhão đ ch bi n thành các lo i bánh thu c 50 nhóm 1905 1901.90 - Lo i khác 1910.90.10 -- Ch t dinh dư ng đ c bi t có th dùng trong y t 5 1910.90.90 -- Lo i khác 50 2922 Các h p ch t ch a oxy: 2922.10 - Axit Glutamic 15 2922.90 - Các lo i khác: 2922.90.10 -- Mu i Dane đ s n xu t nguyên li u Amoxicilline và 3 Ampicilline (Para hydroxy Phenyglycine và Phenyglycine Dane salt) 2922.90.20 -- Lysine 10 2922.90.90 -- Lo i khác 5 2941 Kháng sinh các lo i 2941.10 - Penicillin và các d n xu t c a chúng có c u trúc axit 0 penicillanic, mu i c a chúng 2941.20 - Streptomycin và các ch t d n xu t c a chúng, mu i c a 0 chúng 2941.30 - Tetracycline và các d n xu t c a chúng; mu i c a chúng 0
 4. 2941.40 - Cloramphenicol và các d n xu t c a chúng; mu i c a 0 chúng 2941.50 - Erythromycin và các d n xu t c a chúng; mu i c a chúng 0 2941.90 - Lo i khác: 2941.90.10 -- Amoxicilline và các ch t d n xu t c a chúng 7 2941.90.20 -- Gentamycin và các ch t d n xu t c a chúng; mu i c a 0 chúng 2941.90.30 -- Ampicilline và các ch t d n xu t c a chúng 5 2941.90.90 -- Lo i khác 0 3003 Các lo i dư c ph m (tr các lo i thu c nhóm 3002, 3005, 3006) có ch a t hai thành ph n tr lên pha tr n v i nhau đ phòng b nh, ch a b nh, chưa pha thành li u hay đóng gói đ bán l 3003.10 - Ch a penicilin ho c ch t d n xu t c a chúng, có c u trúc 0 axit penicilin ho c streptomyxin ho c các d n xu t c a chúng 3002.20 - Ch a các ch t kháng sinh khác: 3002.20.10 -- Ch a Amoxicilline 10 3002.20.20 -- Ch a Ampicilline 7 3002.20.90 -- Lo i khác 0 - Có ch a các ch t hoóc môn ho c các s n ph m khác thu c nhóm 2937 nhưng không ch a kháng sinh: 3003.31 -- Có ch a insulin 0 3003.39 -- Lo i khác 0 3003.40 - Có ch a Alcaloid hay các ch t d n xu t t Alcaloid nhưng 0 không ch a các ch t hoóc môn hay các s n ph m khác thu c nhóm 2937 ho c các ch t kháng sinh 3003.90 - Lo i khác 0 3705 T m k m ch p nh và phim ch p nh, đã phơi sáng, đã tráng, tr phim dùng trong đi n nh: 3705.10 - Dùng đ làm opset 3 3705.20 - Phim micro 3
 5. 3705.90 - Lo i khác 20 3921 Các lo i t m, phi n, màng, lá, d i khác b ng plastic 3921.10 - Lo i x p 20 - Lo i khác: 3921.91 -- Lo i chưa in màu, chưa in nhãn hi u: 3921.91.10 --- Màng PVC dày t 0,2mm đ n 0,25mm 0 3921.91.20 --- Màng ph c h p 5 3921.91.30 --- Màng nh a các lo i dày t 0,02mm đ n 0,25mm 5 3921.91.90 --- Lo i khác 10 3921.92 -- Lo i đã in màu, đã in nhãn hi u, chưa c t r i: 3921.92.10 --- Màng PVC dày t 0,2mm đ n 0,25mm 5 3921.92.20 --- Màng ph c h p 10 3921.92.30 --- Màng nh a các lo i dày t 0,04mm đ n 0,05mm 10 3921.92.90 --- Lo i khác 20 3921.93 -- Lo i đã in màu, đã in nhãn hi u, đã c t r i 20 4003.00 Cao su tái t o d ng nguyên sinh hay d ng t m, lá, d i 3 4004.00 Các ph th i, ph li u c a cao su (tr cao su c ng) và các 3 b t h t ch t cao su 4006.00 Các d ng khác (ví d : thanh, ng và các d ng profile) và 3 các v t ph m (ví d : đĩa vòng) b ng cao su chưa lưu hoá 4007.00 S i và dây cao su lưu hoá 3 4008.00 T m, lá, d i, thanh và các d ng profile b ng cao su lưu hoá, 3 tr cao su c ng 4009.00 Các lo i ng, ng d n b ng cao su lưu hoá, tr cao su c ng 3 có ho c không kèm theo các đ ph tùng đ l p ráp (ví d : các đo n n i, khu u, vành đ m) 4101.00 Da s ng, bì s ng (tr da lông), da thu c, da s ng, bì c a 0 đ ng v t loài trâu, bò, ng a (tươi, mu i, khô, ngâm nư c vôi, ngâm d m ho c đư c b o qu n cách khác nhưng chưa thu c, chưa làm thành gi y da hay gia công thêm) đã ho c chưa đư c c o lông ho c l ng da 4102.00 Bì s ng c a c u ho c c u non (tươi, mu i, khô, ngâm nư c 0
 6. vôi, ngâm d m hay đư c b o qu n cách khác, nhưng chưa thu c, chưa làm thành gi y da, gia công thêm), đã ho c chưa n o lông ho c c o, da t m các lo i như đã ghi chú gi i 1e c a chương này 4103.00 Các lo i da s ng, bì s ng khác (tươi, mu i, s y khô, ngâm 0 nư c vôi, d m, hay b o qu n cách khác nhưng chưa đư c thu c, chưa làm thành gi y da hay gia công thêm) đã ho c chưa c o lông, l ng da, tr các lo i đã ghi chú gi i 1 (b), 1 (c) c a chương này. 4911.00 Các lo i n ph m khác, k c tranh nh in 30 5104.00 Nguyên li u lông c u ho c lông đ ng v t lo i thô ho c m n 3 đã b s m màu 5209.00 Các lo i v i d t t bông, có t tr ng bông t 85% tr lên, tr ng lư ng trên 200 g/m2. 5209.00.10 - Có đ r ng dư i 20 mm 20 5209.00.90 - Lo i khác 40 5603.00 Các s n ph m không d t đã ho c chưa th m t m, ph , b c 20 ho c làm thành t m m ng 7015 Các lo i kính đ ng h báo th c, đ ng h đeo tay và các lo i tương t , các lo i kính đeo đ hi u ch nh và kính thư ng, u n cong, l i, lõm ho c tương t , chưa đư c gia công v m t quang h c; H t thu tinh r ng và m nh h t thu tinh dùng đ s n xu t các lo i kính trên. 7015.10 - Các lo i kính đeo đ hi u ch nh (c n, vi n, kính k thu t). 3 7015.90 - Lo i khác: 5 7210 S t, thép không h p kim, đư c cán m ng, có chi u r ng trên 600 mm, đã ph , m , tráng: 7210.10 - Lo i có chi u r ng trên 600 mm và có chi u dày không quá 1,2 mm: 7210.10.10 -- Lo i đã ph k m ho c ph h p kim k m; m k m, ho c m h p kim k m; tráng k m ho c tráng h p kim k m: --- Lo i đã ph , m , tráng b ng phương pháp m đi n 10 --- Lo i đã ph , m , tráng b ng phương pháp khác 20 7210.10.20 --- Lo i đã ph nhôm ho c ph h p kim nhôm; m nhôm 20 ho c m h p kim nhôm; tráng nhôm ho c tráng h p kim nhôm
 7. -- Lo i khác: 7210.10.91 --- S t thép c n m ng đã tráng ho c ph ho c m thi c, đã 3 in ch , hình, bi u tư ng, nhãn và tương t 7210.10.99 --- Lo i khác 0 7210.90 - Lo i có chi u r ng trên 600 mm và có chi u dày trên 1,2 mm: 7210.90.10 -- Lo i đã ph k m ho c ph h p kim k m; m k m ho c m h p kim k m; tráng k m ho c tráng h p kim k m --- Lo i đã ph , m , tráng b ng phương pháp m đi n 5 --- Lo i đã ph , m , tráng b ng phương pháp khác 10 7210.90.20 -- Lo i đã ph nhôm ho c ph h p kim nhôm; m nhôm, 10 ho c m h p kim nhôm; tráng nhôm ho c tráng h p kim nhôm -- Lo i khác: 7210.90.91 --- S t thép c n m ng đã tráng ho c ph ho c m thi c, đã 3 in ch , hình, bi u tư ng, nhãn và tương t 7210.90.99 --- Lo i khác 0 7311.00 - Các lo i thùng ch a ga nén ho c ga l ng b ng s t ho c thép 7311.00.10 -- Có dung tích 30 lít tr xu ng 20 7311.00.20 -- Có dung tích trên 30 lít đ n 110 lít 5 7311.00.99 -- Lo i khác 0 7316.00 Neo, móc và các b ph n r i, b ng s t, thép. 3 7320.00 Các lo i lò so và lá lò so, b ng s t ho c thép 3 7322.00 Lò sư i c a h th ng lò sư i trung tâm không dùng đi n và 30 các b ph n r i c a nó, b ng s t ho c thép, các lo i lò hơi và b phân ph i khí nóng (k c lo i có kh năng phân ph i khí mát ho c khí đi u hoà)không s d ng năng lư ng đi n, kèm theo qu t ho c qu t th i gió ch y b ng mô tơ 8407 Các lo i đ ng cơ piston đ t trong hay đ ng cơ ki u piston đánh l a b ng tia l a 8407.10 - Đ ng cơ máy bay 0 - Đ ng cơ thu :
 8. 8407.21 -- Đ ng cơ g n ngoài 8407.21.10 --- Lo i công su t t 30 CV tr xu ng 30 8407.21.90 --- Lo i công su t trên 30 CV 5 8407.29 -- Lo i khác: 8407.29.10 --- Lo i công su t t 30 CV tr xu ng 30 8407.29.90 --- Lo i công su t trên 30 CV 5 - Đ ng cơ xăng dùng cho các lo i phương ti n thu c chương 87: + Thu c nhóm 8701 20 --- D ng SKD 15 --- D ng CKD 10 --- D ng IKD 5 + Thu c nhóm 8702 20 + Thu c nhóm 8703 lo i trên 15 đ n 24 ch ng i 35 + Thu c nhóm 8703 lo i t 15 ch ng i tr xu ng 50 + Thu c nhóm 8704.21 25 + Thu c nhóm 8704.22 15 + Thu c nhóm 8711 50 + Thu c nhóm 8716 10 + Thu c nhóm khác 0 8407.90 - Đ ng cơ khác: 8407.90.10 -- Lo i công su t t 30 CV tr xu ng 30 --- D ng SKD 15 --- D ng CKD 10 --- D ng IKD 5 8407.90.90 -- Lo i công su t trên 30 CV 5 8408 Đ ng cơ piston đ t trong kh i đ ng b ng s c nén (đ ng cơ diesel và n a diesel) 8408.10 - Đ ng cơ thu :
 9. 8408.10.10 -- Lo i có công su t t 30 CV tr xu ng 30 --- D ng SKD 25 --- D ng CKD 10 --- D ng IKD 5 8408.10.90 -- Lo i công su t trên 30 CV 0 8408.20 Đ ng cơ dùng cho các lo i phương ti n thu c chương 87: - Thu c nhóm 8701 lo i có công su t t 80 CV tr xu ng 30 --- D ng SKD 25 --- D ng CKD 10 --- D ng IKD 5 - Thu c nhóm 8701 lo i có công su t trên 80 CV 5 + Thu c nhóm 8702 20 + Thu c nhóm 8703 lo i trên 15 đ n 24 ch ng i 35 + Thu c nhóm 8703 lo i t 15 ch ng i tr xu ng 50 + Thu c nhóm 870421 25 + Thu c nhóm 870422 15 + Thu c nhóm 8711 50 + Thu c nhóm 8716 10 + Thu c nhóm khác 0 8408.90 - Đ ng cơ khác: 8408.90.10 -- Lo i có công su t t 80 CV tr xu ng 30 -- D ng SKD 15 -- D ng CKD 10 -- D ng IKD 5 8408.90.90 -- Lo i có công su t trên 80 CV 5 8414 Bơm không khí ho c bơm chân không, b ph n nén và các lo i qu t không khí hay các ch t khí khác; c a qu t gió hay thông gió, có kèm theo qu t, có ho c không l p b ph n l c 8414.10 - Bơm chân không 10
 10. 8414.20 - Bơm không khí dùng tay ho c chân 20 8414.20 - Máy nén lo i dùng trong các thi t b đông l nh 10 8414.20 - Máy nén không khí l p trên khung (chassis) có bánh xe 0 dùng đ kéo tàu thuy n - Qu t: 8414.51 -- Qu t bàn, qu t sàn, qu t tư ng, qu t c a s , qu t thông 50 gió, qu t tr n ho c qu t mái có đ ng đ ng cơ đi n kèm theo v i công su t không quá 125 W 8414.59 --- Lo i qu t khác: 8414.59.10 --- Qu t công nghi p có công su t t 125 KW tr xu ng 30 8414.59.20 --- Qu t công nghi p có công su t trên 125 KW 20 8414.59.90 --- Lo i khác 40 8414.60 - N p ch p ho c thông gió có kích thư c chi u ngang t i đa 30 không quá 120 cm 8414.80 - Lo i khác 5 8414.90 - Ph tùng: 8414.90.10 -- Ph tùng c a nhóm 841410, 841430, 841440, 841480 0 8414.90.20 -- Ph tùng c a nhóm 841420, 841460 10 8414.90.90 -- Ph tùng c a nhóm 841451, 841459 30 8513 Đèn đi n xách tay đư c thi t k ho t đ ng b ng ngu n năng lư ng riêng c a nó (ví d : pin khô, c quy, magnetô), tr thi t b chi u sáng thu c nhóm 8512 8513.10 - Đèn: 8513.10.10 -- Đèn chuyên dùng cho th m 5 8513.10.90 -- Lo i khác 30 8513.90 - Ph tùng, b ph n: 8513.90.10 -- Ph tùng, b ph n c a đèn chuyên dùng cho th m 5 8513.90.90 -- Lo i khác 20 8535 Thi t b đi n đ chuy n m ch hay b o v m ch đi n dùng đ ti p n i hay dùng trong m ch đi n (ví d : b ph n chuy n m ch, c u chì, b ph n thu lôi, b kh ng ch đi n áp, b ph n tri t xung đi n, phích n i, h p ti p n i) dùng
 11. cho đi n áp trên 1000 vôn. 8535.10 - C u chì 0 - B ph n ng t m ch t đ ng: 8535.21 -- Có đi n th dư i 72,5 KV 5 8535.29 -- Lo i khác 5 8535.30 - B ph n ng t cách ly và b ph n ng t đi n khác 0 8535.40 - B ph n thu lôi (ch ng sét), b ph n kh ng ch đi n áp và 0 tri t xung đi n 8535.90 - Lo i khác 0 8536 Thi t b đ chuy n m ch hay b o v m ch đi n ho c đ ti p n i hay dùng trong m ch đi n (ví d : b ph n chuy n m ch rơle, c u chì, b ph n thu lôi, b kh ng ch đi n áp, b ph n tri t xung đi n, phích n i, h p ti p n i) dùng cho đi n áp không quá 1000 V 8536.10 - C u chì 30 8536.20 - B ph n ng t m ch t đ ng: 8536.20.10 -- Thi t b ng t m ch t đ ng khi có dòng rò 10 8536.20.90 -- Lo i khác 30 8536.30 - Các thi t b b o v m ch đi n khác 30 - Rơle: 8536.41 -- Dùng cho đi n áp không quá 60 V 30 8536.49 -- Lo i khác 30 8536.50 - B ph n ng t đi n khác 30 - Đui đèn, phích c m và c m: 8536.61 -- Đui đèn: 8536.61.10 --- Lo i dùng cho đèn compact và đèn Halogen 5 8536.61.90 --- Lo i khác 30 8536.69 -- Lo i khác 30 8536.90 - Thi t b khác 30 8537 B ng, panen (k c b ng đi u khi n dùng s ) b ng đi u 5 khi n có chân, t , bàn, giá và các lo i giá đ khác, đư c l p
 12. t hai hay nhi u lo i thi t b thu c các nhóm 8535 hay 8536 đ đi u khi n ho c phân ph i đi n, k c các lo i bàn giá có l p các d ng c hay thi t b thu c chương 90, tr thi t b chuy n m ch thu c nhóm 8517 8716 Xe rơ moóc và rơ moóc m t c u; xe c khác, không v n hành b ng cơ khí; ph tùng c a các lo i trên 8716.10 - Xe rơ moóc và xe rơ moóc m t c u lo i dùng cho xe kéo 20 nhà lưu đ ng hay l u tr i lưu đ ng 8716.20 - Xe rơ moóc và xe rơ moóc m t c u, t b c d hàng ho c 5 không, dùng đ chuyên ch trong nông nghi p - Các lo i xe rơ moóc và xe rơ moóc m t c u khác dùng đ v n chuy n hàng hoá: 8716.31 -- Xe rơ moóc và xe rơ moóc m t c u tr d u, xe rơ moóc 5 đ v n t i hàng siêu trư ng, siêu tr ng 8716.39 -- Lo i khác 20 8716.40 - Xe rơ moóc và xe rơ moóc m t c u khác 20 8716.80 - Các lo i xe c khác không v n hành b ng cơ khí 30 8716.90 - Ph tùng c a các lo i xe c thu c nhóm này 15 9503 Đ chơi khác; các m u thu nh (theo cùng t l ) và các m u đ chơi gi i trí tương t có ho c không có kh năng v n hành; các lo i đ chơi đ trí 9503.10 - Xe l a đi n k c đư ng ray, đèn hi u và các đ ph tr 10 khác cho chúng 9503.20 - Các m u thu nh (theo cùng t l ) đ trang b , có ho c 10 không có m u v n hành, tr các lo i đư c ghi m c 9503.10 9503.30 - Các b xây d ng và đ chơi xây d ng khác 20 - Đ chơi hình con v t ho c không ph i hình ngư i: 9503.41 -- Có nh i 20 9503.49 -- Lo i khác 20 9503.50 - Nh c c đ chơi và thi t b 20 9503.60 - Đ chơi đ trí 20 9503.70 - Đ chơi khác đ thành b ho c tháo r i 20
 13. 9503.80 - Đ chơi ho c m u lo i khác có kèm đ ng cơ 20 9503.90 - Lo i khác 20
Đồng bộ tài khoản